PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 61 | 3 | 455-465
Article title

Pająki w badaniach teratologicznych

Content
Title variants
EN
Spiders in teratological research.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W wyniku wieloletnich eksperymentów nad wpływem temperatury na rozwój embrionalny pająka Tegenaria atrica otrzymano wiele różnorodnych deformacji prosoma. Czynnikiem teratogennym działającym szczególnie efektywnie we wczesnych stadiach embriogenezy są szoki termiczne. Polegają one na poddawaniu zarodków naprzemiennemu działaniu dwóch temperatur: 14 i 320C, które zmienia się dwa razy dziennie przez pierwszych dziesięć dni rozwoju, tj. od momentu złożenia jaj aż do pojawienia się na smudze zarodkowej pierwszych metamerów prosoma. W ten sposób, w warunkach laboratoryjnych, otrzymano osobniki z oligomelią, symelią, heterosymelią, polimelią, bicefalią oraz osobniki z anomaliami złożonymi. Zanotowano, że wyżej wymienione wady rozwojowe w kolejnych sezonach badawczych występowały z różną częstością. Obserwacja i analiza anomalii u pająków może mieć ogromne znaczenie dla poznania prawidłowej morfogenezy, bowiem u osobników zniekształconych uwidaczniają się w sposób szczególny tendencje rozwojowe niedostrzegalne w czasie normalnej embriogenezy i postembriogenezy. Niektóre zmiany o charakterze atawizmów pozwalają na wyciągnięcie wniosków o tendencji rozwojowej w przeszłości filogenetycznej tych stawonogów. Największe znaczenie mają te anomalie, które wynikają z zaburzeń metamerycznych, ponieważ mają one charakter stały i nie podlegają procesom regeneracyjnym oraz samoistnym procesom naprawczym. Pojawianie się w środowisku naturalnym osobników z różnymi zniekształceniami w budowie ciała, może być wynikiem coraz częściej występujących anomalii pogodowych.
EN
Experiments conducted for many years on the effect of temperature on embryonic development of the spider Tegenaria atrica produced a number of different deformations of prosoma. A teratogenic factor act particularly effective in early stages of embryogenesis is the thermal shock. It consist in subjecting embryos to alternating actions of two temperatures: 14oc and 32oc which are changed twice a day for the first ten days of development, i.e. from the moment of oviposition until the appearance on the germ band of the first metameres of prosoma. In this way individuals with olygomely, symely, heterosymely, polymely, bicephaly as well as individuals with complex anomalies were obtained. It has been reported that the above mentioned malformations in the consecutive research seasons occur at different frequencies. Observations and analysis of these malformations in spiders may have enormous implications for understanding of normal morphogenesis, because deformed specimens show evident developmental trends imperceptible during normal embryogenesis and postembryogenesis. Moreover, monstrosities of atavistic nature allow to draw conclusions on the developmental trends in the past phylogeny of these arthropods. The most important are the deformations which result from a metameric disturbance because these are permanent and not subject to regenerative processes and spontaneous processes of repair. The appearance of individuals with various malformations in the structure of the body in the wild may be due to increasingly frequent weather anomalies.
Keywords
Journal
Year
Volume
61
Issue
3
Pages
455-465
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Zakład Zoologii Bezkręgowców, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska
 • Zakład Zoologii Bezkręgowców, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska
References
 • Bednarz S., Czajka M., 1975. A case of gynandromorphizm in Oedothorax agrestis (Blackwall 1853) (Micryphantidae). Zool. Polon. 24, 385-391.
 • Denis J., 1939. Les anomalies oculaires chez les Araignées. Enseign. Techn. 12, 163-171.
 • Ehn A., 1962. The development of spider embryos after centrifugation. Zool. Bidrag., Uppsala 35, 339-368.
 • Ehn A., 1963a. Morphological and histological effect of lithium on the embryonic development of Agelena labyrinthica Cl. Zool. Bidrag., Upsala 36, 1-26.
 • Ehn A., 1963b. Effect of sulphydryl blocking substances on development of spider embryos. Zool. Bidrag., Uppsla 36, 49-72.
 • Holm A., 1940. Studien über die Entwicklungsbiologie der Spinnen. Zool. Bidrag., Uppsala 19, 1-214.
 • Holm A., 1952. Experimentelle Untersuchungen über die Entwicklungsphysiologie des Spinnenembryos. Zool. Bidrag., Uppsala 29, 293-424.
 • Holm A., 1965. Experimentell Spindelembryologi. Svensk Naturvetennskap, 106-131.
 • Jacuński L., 1969a. Inducement of developmental monstrosities in the spider Tegenaria atrica C.L.Koch by centrifugation of mature females. Zool. Polon. 19, 589-600.
 • Jacuński L., 1969b. The effect of temperature treatment at various stages of embryonic development on formation of monstrosities in the spider Tegenaria atrica C.L.Koch. Bull. Ac. Pol. Sci. Cl. II, 17, 555-556.
 • Jacuński L., 1970. Zależność okresu rozwoju embrionalnego pająka Tegenaria atrica C.L.Koch od temperatury. Zesz. Nauk. UMK Toruń, Biologia 12, 13-15.
 • Jacuński L., 1971. Temperature induced developmental monstrosities in Tegenaria atrica C.L.Koch (Araneae, Agelenidae). Zool. Polon. 21, 285-316.
 • Jacuński L. 1984. Studia nad teratogenezą eksperymentalną u pająka Tegenaria atrica C.L.Koch. UMK, Toruń.
 • Jacuński L., Napiórkowska T., 2000. Epimorphic regeneration of an appendage complex in Tegenaria atrica C.L.Koch (Agelenidae). Bull. Pol. Ac. Sci. Biol. Sci. 48, 269-271.
 • Jacuński L., Templin J., 1991. Odnóże na petiolus u pająka Tegenaria atrica C.L.Koch w rozwoju postembrionalnym. Przegl. Zool. 35, 135-138.
 • Jacuński L., Templin J., 1992. Anatomical examination of the anterior prosoma in bicephalous monster of Tegenaria atrica C.L.Koch. Bull. Pol. Ac. Sci. Biol. Sci. 40, 165-168.
 • Jacuński L., Templin J., 2003. Morphology of prosoma in bicephalous monster of Tegenaria atrica C.L.Koch. J. Therm. Biol. 28, 393-396.
 • Jacuński L., Napiórkowska T., Tesznar L., 1999. Hodowla pająka Tegenaria atrica C.L.Koch. Przegl. Zool. 43, 1-2, 111-116.
 • Jacuński L., Napiórkowska T., Templin J., 2002a. Heterosymely of mouth appendages in Tegenaria atrica C.L.Koch. Bull. Pol. Ac. Sci. Biol. Sci. 50, 189-191.
 • Jacuński L., Napiórkowska T., Templin J., Tesznar L., 2002b. Interesting cases of polymely in Tegenaria atrica C.L.Koch (Agelenidae). Bull. Pol. Ac. Sci. Biol. Sci. 50, 149-151.
 • Jacuński L., Napiórkowska T., Templin J., Tesznar L., 2004. Anomalies in the cephalic part of prosoma in Tegenaria atrica C.L.Koch. Zool. Polon. 49, 97-110.
 • Jacuński L., Templin J., Napiórkowska T., 2005. Changes in the neuromerism of the subesophageal part of the nervous system in oligomelic individuals of Tegenaria atrica (Arachnida). Biologia, Bratislava 60, 589-592.
 • Juberthie C., 1962. Etude des symélies provoquées par la temperature chez un Opilion (Arachnides). C. R. Acad. Sci. 254, 2674-2676.
 • Juberthie C., 1963. Production expérimentale de l'heterosymélie chez un Opilion. C. R. Acad. Sci. 256, 3363-3365.
 • Juberhie C., 1968. Tératologie expérimentale chez un Opilion (Arachnidae). J. Embryol. Exp. Morph. 19, 49-82.
 • Kaston B. J., 1961. Spider gynandromorphs and intersexes. Jour. New York Ent. Soc. 69, 177-190.
 • Kaston B. J., 1962. Ocular anomalies in spiders. Bull. Brooklyn Ent. Soc. 57, 17-21.
 • Kaston B. J., 1963a. Abnormal duplikation of the epigynum and other structural anomalie in spiders. Trans. Amer. Miero. Sc. Soc. 82, 220-223.
 • Kaston B. J., 1963b. Deformities of external genitalia in spiders. Jour. New York Ent. Soc. 71, 30-39.
 • Kaston B. J., 1968. Remarks on black widow spiders with an account of some anomalies. Entomol. News 79, 113-124.
 • Konachowicz A., 1983. Niektóre aspekty teratogenezy u kręgowców. Przegl. Zool. 27, 171-184.
 • Kulczyński W., 1885. Potworek obojnakowy pająka Erigone fusca. Drukarnia Uniwersytetu Jagielońskiego.
 • Locket G. H., Millidge A. F., 1953. British spiders. Tom II. Ray Soc., London.
 • Mikulska I., 1973. Experimentally induced developmental monstrosities in the water spider Argyroneta aquatica (Clerck). Zool. Polon. 18, 127-134.
 • Mikulska I., Jacuński L., 1970. A two-headed monster of the spider Tegenaria atrica C.L.Koch. Acta Arachnol. Japan, Osaka 23, 17-19.
 • Mikulska I., Kokociński W., 1966. Un cas d'hétérosymelie spontanée chez l'araignée Agelena labyrinthica Clerck. Bull. Ac. Pol. Sci. S. B. 4, 425-426.
 • Mikulska I., Martinek B., 1964. Anomaly in colouring in the spider Tegenaria atrica C.L.Koch, 1843. Zool. Polon. 14, 3-8.
 • Napiórkowska T., Jacuński L., Templin J., 2005. Epimorphosis of schistomelic chelicera in Tegenaria atrica C.L.Koch. Zool. Polon. 50, 69-73.
 • Napiórkowska T., Jacuński L., Templin J., 2006. The effect of amputation of polymelic walking legs and parts of appendage complex in Tegenaria atrica (Araneae: Agelenidae). Bull. Br. Arachnol. Soc. 13, 347-352.
 • Napiórkowska T., Jacuński L., Templin J., 2007. Epimorphosis and repair processes of schistomelic pedipalps and walking appendages in Tegenaria atrica (Araneae, Agelenidae). Biologia, Bratyslava 62, 756-762.
 • Napiórkowska T., Jacuński L., Templin J., 2009-2010. Epimorphosis of heterosymelic appendages in Tegenaria atrica (Araneae, Agelenidae). Zool. Polon., 54-55, 43-58.
 • Napiórkowska T., Jacuński L., Templin J., 2010a. An interesting case of bicephalous Tegenaria atrica nymph. Bull. Br. arachnol. Soc. 15, 83-84.
 • Napiórkowska T., Jacuński L., Templin J., 2010b. Polymely of feeding appendages in Tegenaria atrica (Araneae: Agelenidae). Bull. Br. Arachnol. Soc. 15, 52-54.
 • Prószyński J., Staręga W., 1971. Katalog fauny Polski. Pająki. PWN, Warszawa.
 • Rempel J. G., 1954. Siamese twin embryos of the black widow spider, Latrodectus mactans (Fabr.). Can. J. Zool. 32, 240-243.
 • Seitz K. A., 1967. Untersuchungen über dynamische Vorgänge im Ei der Spinne Cupiennius salei (Ctenidae) mittles Rőntgen - Barrieren. Zool. Jb. Anat. 84, 343-374.
 • Seitz K. A., 1970. Embryonale Defekt und Doppelbildungen im Ei der Spinne Cupiennius salei (Ctenidae). Zool. Jb. Anat. 87, 588-639.
 • Sekiguchi K., 1952. The occurrence of double embryos in spider eggs after centrifugation. Arachnol. News 1, 1-4.
 • Sekiguchi K., 1957. Reduplication in spider eggs produced by centrifugation. Sci. Rep. Tokyo Kyoiku Daigaku. Sect. B. 8, 227-280.
 • Tanaka H., 1971. A gynandromorph of the spider Zilla sachalinensis (Saito) from Japan. Acta Arachnol. 23, 23-25.
 • Templin J., Jacuński L., Napiórkowska T., 2009-2010. Metameric malformations of opisthosoma in Tegenaria atrica (Araneae, Agelenidae). Zool. Polon. 54-55, 33-42.
 • Templin J., Jacuński L., Napiórkowska T., 2009. Disturbances in the structure of the prosoma in Tegenaria atrica induced by alternating temperatures (Araneae: Agelenidae). Bull. Br. Arachnol. Soc. 14, 303-307.
 • Woźny M., 1976. O niektórych anomaliach zaobserwowanych u pająków. Przegl. Zool. 20, 214-218.
 • Yaginuma T., 1971. A colour anomaly in the spider Heteropoda venatoria (Linné) from Japan. Acta Arachnol. 23, 21-22.
 • Yaginuma T., Arita T., 1966. A gynandromorph of crab spider, Xysticus insulicola Boes, et Str. from Japan. Acta Arachnol. 20, 18-20.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv61p455kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.