PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 61 | 3 | 417-422
Article title

Zastosowanie systemu microtox w bioindykacji próbek środowiskowych.

Content
Title variants
EN
Application of the Microtox® system in toxicological studies of environmental samples.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Konwencjonalne testy toksykologiczne prowadzone według krajowych lub międzynarodowych norm są skomplikowane, wymagają dużej przestrzeni laboratoryjnej i są czasochłonne. Konieczność badania wielu próbek środowiskowych w krótkim czasie doprowadziła do wzrostu zapotrzebowania na bardziej praktyczne i łatwe w wykonaniu metody pozwalające określić wpływ zanieczyszczenia na organizmy żywe, a w dalszym etapie na stan całego ekosystemu. Wzrosło, więc znaczenie szybkich zminiaturyzowanych testów toksyczności, zwanych mikrobiotestami. Działają one w oparciu o organizmy jednokomórkowe lub małe - wielokomórkowe, które w wyniku kontaktu z próbką wykazują specyficzną odpowiedź. Jednym z takich testów jest system Microtox, wykorzystujący morskie bakterie luminescencyjne Vibrio fischeri. W pracy przedstawiono przykłady zastosowań systemu Microtox w badaniach toksykologicznych próbek środowiskowych. Badaniom poddane były próbki ścieków, gleb oraz korzeni i naparów roślinnych. Wyniki analiz pozwoliły na oszacowanie potencjalnych zagrożeń zdrowia wynikających z zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
EN
Conventional toxicological tests conducted according to national or international standards are complicated and time-consuming and require a large laboratory space. The need for analysis of many environmental samples in a short time led to an increasing demand for more practical and easy methods for determination of the effect of pollution on organisms and in a later stage on the state/condition of the entire ecosystem. Therefore, high-speed miniaturized toxicity tests, called microbiotests, gain increased importance. They are based on single-cell or small - multicellular organisms, which in contact with the sample show a specific response. One of such test is the Microtox system, using the marine luminescent bacterium Vibrio fischeri. In this paper, examples of applications Microtox system in toxicological studies of environmental samples have been presented. The samples of sludge, soil, plant roots and plant infusions were examined. The results of the research allowed estimating the potential health risks resulting from environmental pollution
Keywords
Journal
Year
Volume
61
Issue
3
Pages
417-422
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Zakład Biologii Sanitarnej i Ekotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Polska
 • Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Polska
 • Zakład Biologii Sanitarnej i Ekotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Polska
 • Zakład Biologii Sanitarnej i Ekotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Polska
References
 • Bierkens J., Klein G., Corbisier P., Werchave V. H., Weltens R., Schoeterg G., 1998. Comparative sensitivity of 20 bioassays for soil quality. Chemosphera 37, 29-35.
 • Diaz-Baez M. C., Sanchez W. A., Dutka B. J., Ronco A., Castillo G., Pica-Grandados Y., Castillo L. E., Ridal J., Arkhipchuk V., 2002. Overview of results from the WaterTox intercalibration and environmental testing phase II program. Tom 2. Ecotoxicological evaluation of drinking water supplies. Environ. Toxicol. 17, 241-249.
 • Dutka B. J., Nyholm N., Petersen J., 1993. Comparison of several microbial toxicity screening tests. Environ. Toxicol. Water Quality 8, 397-407.
 • Łebkowska M., Załęska-Radziwiłł M., Słomczyńska B, 1999. Toksykologia środowiska - ćwiczenia laboratoryjne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Nałęcz-Jawecki G., 2004. Metody klasyfikacji toksyczności próbek środowiskowych. Zakład Badania Środowiska Akademii Medycznej w Warszawie, www.tigret.eu
 • Nałęcz-Jawecki G., 2003. Badanie toksyczności środowiska wodnego metodą bioindykacja. Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie 2, 11-17.
 • Microtox® System Oceny Toksycznosci Ostrej, Tigret, www.tigret.eu
 • Microtox® Test Fazy Stałej, Tigret, www.tigret.eu
 • Persoone G., Marsalek B., Blinova I., Törökne A., Zarina D., Manusadzianas L., Nałęcz-Jawecki G., Tofan L., Stepanova N., Tothova L., Kolar B., 2003. A practical and user-friendly toxicity classification system with microbiotests for natural waters and wastewaters. Environ. Toxicol. 18, 395-402.
 • Traczewska T. M., 2011. Biologiczne metody oceny skażenia środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv61p417kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.