PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2009 | 58 | 3-4 | 279-285
Article title

Percepcja darwinizmu na ziemiach polskich w latach 1860-1881

Content
Title variants
EN
Reception of darwinism on the polish lands in the years 1860-1881
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
First announcement on the natural selection theory was published in Polish in 1860 by an agrarian journal. At Warsaw University (Grand School) Benedykt Dybowski started evolution lectures in 1862. After his transportation to Syberia, Darwinism was the permanent element of zoology teaching (1864-1889) by August Wrześniowski. Darwin's theory was popularized by the press led to a sharp dispute, which was a part of the general controversy between Warsaw Positive Philosophy and conservative catholic groups. In the fights for Darwinian theory in press active and competent was Bronisław Rejchman author of numerous articles.
Keywords
Journal
Year
Volume
58
Issue
3-4
Pages
279-285
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
 • Zakład Biologii Komórki, Instytut Biologii Doświadczalnejim. M. Nenckiego PAN, Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska
References
 • Büchner L., 1869. Teoryja Darwina ... Opr. Br. Reichmann, K. Kowalewski, Warszawa.
 • Chałupczyński A., 1880. O niektórych błędach w teoryi Darwina. S. Orgelbranda Synów, Warszawa.
 • Chmielowski P., 1876. Teoryja Darwina i językoznawstwo. Niwa R 5, t. 9, 122-138.
 • Darwin K., 1873. Wyraz uczuć u człowieka i zwierząt. Tłum. K. Dobrski, J. Sikorski, Warszawa.
 • Darwin K., 1873. O powstawaniu gatunków ... Tłum. W. Mayzel. Zeszyty 1-4 (niedokończone). Niwa, Warszawa.
 • Darwin K., 1874. O pochodzeniu człowieka. Tłum. L. Masłowski. Kraj, Kraków.
 • Darwin K., 1875-76. Dobór płciowy. Tłum. L. Masłowski. T. 1, T. 2. Księgarnia Polska, Lwów.
 • Długokęcka T., Dominas H., Grębecka W., Janion S. M., Lipińska-zubkiewicz I., Niemczewska L., 1961. Recepcja darwinizmu w drugiej połowie XIX wieku w Królestwie Polskim. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria B., z. 5, 127-149.
 • Długokęcka T., 1963. Miejsce darwinizmu w działalności Przeglądu Tygodniowego (1866-1890). Materiały do dziejów myśli ewolucyjnej w Polsce, z. 1, 13-111.
 • Dominas H., 1962. Stosunek publicystów czasopism socjalistycznych (Równości, Przedświtu, Walki Klas, Światła) do socjaldarwinizmu i darwinizmu. Materiały do dziejów myśli ewolucyjnej w Polsce, z. 1, 291-350.
 • Dybowski B., 1930. Pamiętnik Dra Benedykta Dybowskiego od roku 1862 począwszy do 1878. Lwów.
 • Grębecka W., 1963. Materiały do recepcji darwinizmu na łamach prasy rolniczej. Materiały do dziejów myśli ewolucyjnej w Polsce, z. 1, 185-287.
 • Haeckel E., 1871. Dzieje utworzenia przyrody. Tłum. J. Czarnecki i L. Masłowski. Lwów.
 • Hoyer H., 1876. Krytyczny pogląd na darwinizm. Ateneum t. 2., 169-194.
 • Huxley T. H., 1873. O przyczynach zjawisk w naturze organicznej. Tłum. A. Wrześniowski, Wende i Sp., Warszawa.
 • Huxley T. H., 1874. Stanowisko człowieka w przyrodzie. Tłum. S. Żaryn. Red. Przeglądu Tygodniowego, Warszawa.
 • Kąkolewski L., 1860. Przegląd periodyczny literatury rolniczej z ostatnich czasów. Gazeta Rol. Przem. Hand. 198, 201.
 • Kramsztyk Z., 1874. Jędrzej Śniadecki. Teoryja jestestw organicznych wobec dzisiejszych pojęć o życiu. Orgelbrand S. S., Warszawa.
 • Kuźnicki L., 1987. Biologia ewolucyjna. [W:] Historia nauki polskiej. Suchodolski B. (red.). t. IV, 1863-1918, część III, 323-339.
 • Kuźnicki L., Urbanek A., 1967. Zasady nauki o ewolucji. Tom 1. PWN, Warszawa.
 • Kuźnicki L., Urbanek A., 1970. Zasady nauki o ewolucji. Tom 2. PWN, Warszawa
 • Lipińska-Zubkiewicz I., 1963. Problematyka ewolucyjna na łamach Ateneum (1876-1901). Materiały do dziejów myśli ewolucyjnej w Polsce, z. 1, 115-181.
 • Lyon W. P., 1874. Homo versus Darwin czyli sprawa o pochodzeniu człowieka. Tłum. Bonificjusz Nemo (ST. Chomentowski). Kronika Rodzinna, Warszawa.
 • Matecki T., 1864. Teorya Darwina. Ziemianin nr 48, 1-5.
 • Miłkowski Wł., 1869. Teorya Darwina wobec uczonych angielskich. Przegląd katolicki, 231-232.
 • Orlikowska C., 1961. Nurt ewolucjonizmu w warszawskim środowisku lekarskim w latach 1862-1900. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej, Seria B, z. 5, 67-125.
 • Pawlicki S., 1870. Materializm wobec nauki. Odbitka - Przeg. Pol., Kraków.
 • Pawlicki S., 1875. Studia nad darwinizmem. Wyd. Dzieł Katolickich Wł. Milkowskiego, Kraków.
 • Petelenz I. L., 1878. Krótki rys teorii Darwina. Towarzystwo Aptekarskie, Lwów.
 • Rejchman Br., 1873. Teorya Darwina i hipotezy Hacekela w treściwym zarysie. Rzut oka na kwestię pochodzenia gatunków. A. Pajewski, Warszawa.
 • Rogowski J. B., 1869. Znaczenie dla rolnictwa prac Darwina. Gazeta Rolnicza, t. 9, 409, 417, 426.
 • Rostafiński J., 1879. Wykład popularny o prawie Malthusa w przyrodzie ...L. Anczyc i Sp., Kraków.
 • Schmidt O., 1875. Nauka o pochodzeniu gatunków i darwinizm. Tłum. A. Wrześniowski. Sp. Wyd. Księgarzy, Warszawa.
 • Skomorowski T., 1874. Rozbiór teorii Darwina czyli geneza gatunków ze stanowiska racjonalnej krytyki. Cels Lewicki i Sp., Warszawa.
 • Strasburger E., 1867. O istocie i zadaniu nauk przyrodniczych. Bibl. Warsz. t. 3, 1-24.
 • Strasburger E., 1869. Dwupłciowość, wielokształtność i krzyżowanie się roślin. Rzecz w duchu teoryi Darwina wyłożona. Bibl. Warsz., t. 1, 27-65.
 • Tuszyński A., 1873. Hipoteza Darwina jest czy nie jest antychrześcijańską? Gaz. Pol. Nr 82, 1-3.
 • Tuszyński A., 1873. Darwinizm i pozytywizm w treści pism naszych. Bibl. Warsz., t. 1, 24-29, 239-254.
 • Wallace A. R., 1875. Znaczenie teorii wyboru naturalnego ze względu na naśladownictwo i inne ochronne podobieństwa zwierząt. Tłum. A. Wrześniowski. Przyr. i Przem. R. 4, 73-75, 85-89, 100-103, 109-113, 125-127, 137-140, 145-147, 160-162, 169-171.
 • Wallace A. R., 1877a. Starożytność człowieka i charakter cywilizacji przeddziejowej. Streścił Br. Reichmann. Ateneum t. 1, 225-241.
 • Wallace A. R., 1877b. Nowe dopełnienie teorii doboru naturalnego. Streścił Br. Reichmann. Ateneum t. 1, 699-707.
 • Wartenberg T., 1866. O teoryi Darwina. Tyg. Kat., t. 7, 429-433, 437-441, 475-477, 485-487, 497-501, 505-507, 513-518.
 • Wrześniowski A., 1865. Kurs zoologii wykładu Dra Wrześniowskiego w Szkole Głównej Warszawskiej.
 • Wrześniowski A., 1868. Zoologia w: Encyklopedia Powszechna, S. Orgelbrand, t. 28, 708-729.
 • Zubkiewicz I., 1981. Metodologiczne i światopoglądowe czynniki recepcji darwinizmu w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX w. [W:] Ewolucja biologiczna. Związek organizacji i ewolucji w biologii, Ossolineum, Wrocław, 409-421.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv58p279kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.