PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2004 | 53 | 2 | 183-191
Article title

Biologiczne metody oceny jakości wód rzecznych

Content
Title variants
EN
Biological methods for evaluation of river water quality
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Summary Biological indicators, i.e. plant and animal aquatic organisms, are widely used to determine water quality of rivers in all over theworld. Information aboutwater quality can be derived from the presence/absence of bioindicators, their density, frequency of occurrence, as well as from analyses of biocenotic parameters, such as: dominance structure, total density and biodiversity of various assemblages. Some of these parameters are being taken into account by complex systems ofwater quality evaluation, like: saprobic system, scale of species sensitivity, biotic indexes, and methods based on the present and reconstructed states. Amongst the listed and discribed in the present paper methods the saprobic system based on periphyton and phytoplankton as well as not yet defined biotic indexes using zoobenthos are going to be applied in the new Polish system of river water evaluation, which tries to meet requirements of EU Framewater Directive.
Keywords
Journal
Year
Volume
53
Issue
2
Pages
183-191
Physical description
Dates
published
2004
Contributors
 • Katedra Hydrobiologii i Ichtiobiologii Akademia Rolnicza w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska
 • Katedra Hydrobiologii i Ichtiobiologii Akademia Rolnicza w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska
References
 • ADRIAENSSENS V., GOETHALS P., DE PAUW N., 2002. Effect of input variable selection on the performance of macroinvertebrate taxa prediction in the Zwalm River basin by means of fuzzy logic. http://www.fundp.ac.be/paeqann/abs1
 • ALLAN J. D. 1998. Ekologia wód płynących. PWN, Warszawa. CAIRNS J., DOUGLAS W. A., BUSEYF., CHANEY M. D., 1968. The sequential comparison index - a simplified method for non-biologists to estimate relative differences in biological diversities in stream pollution studies. J. Wat. Pollut. Control Fed. 40, 1607-1613.
 • CHANDLER J.R., 1970. A biological approach to water quality management. Water Poll. Control 69, 415-422.
 • CHUTTER F. M., 1998. Research on the Rapid Biological Assessment ofWater Research Commission. Pretoria, WRC Report No. 422/1/98.
 • DE PAUW N.,HAWKES H. A., 1993. Biologicalmonitoring of river water quality. [W:] River Water Quality Monitoring and Control. WALLEY W. J., JUDD S. (red.). Aston University, Birmingham, 87-111.
 • DE WILDE A. J. 2002. Setting Classbounderies for the classificatoion of rivers and lakes in Europe. http://www-nrciws.slu.se/REFCOND/Eval_Setting_. pdf.
 • DICKENS C. W. S.,GRAHAM P. M., 2002. The South African scoring System (SASS) Version 5 Rapid Bioassessment Method for Rivers. Afr. J. Aquat. Sci. 27, 1-10.
 • DOLÉDEC S., STATZNER B., BOURNARD M. 1999. Species traits for future biomonitoring across ecoregions: patterns along a human-impacted river. FRESHwater Biol. 42, 737-758.
 • DUMNICKA E., 1998. Ustalanie indeksów biotycznych na podstawie organizmów makrobentosu. PIOŚ, Kraków, Warszawa.
 • GIZIŃSKI A., FALKOWSKA E., 2003. Hydrobiologia stosowana: ochrona wód powierzchniowych. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek.
 • GRZYBKOWSKA M., 1999. Makrobezkręgowce w ocenie jakości wody rzek. [W:]Ochrona środowiska i żywych zasobów przyrody. Wybrane zagadnienia. OLACZEK R. i WARCHOLIŃSKA A. W. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 237-299.
 • GRZYBKOWSKA M., GALICKA W., 1998. Metody oceny jakości wód na przykładzie rzeki Warty. [W:] Bory Tucholskie - ochrona biosfery. GABRYELAK T. (red.). Interdruk, Łódż, 43-52. Biological Indicators of Watershed Health. A Brief History of the Index of Biotic Integrity. Biological Indicators of Watershed Health.
 • KAWECKA B., ELORANTA P. V. 1994. Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych. PWN, Warszawa.
 • KARR, J. R., 1981. Assessment of biological integrity using fish communities. Fisheries 6, 21-27.
 • KARR, J. R., DUDLEY D. R., 1981. Ecological perspectives on water quality goals. 5, 55-68.
 • KOLKWITZ R., MARSSON M., 1902. Grundsátze für die biologische Beürteilung des Wassers nach seiner Flora and Fauna. Mitt. Prüfungsanst. Wasserversorg. Abwasserreinig. 1, 33-72.
 • KOŁODZIEJCZYK A., KOPERSKI P., KAMIŃSKI M., 1998. Klucz do oznaczania słodkowodnej makrofauny bezkręgowej dla potrzeb bioindykacji stanu środowiska. PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
 • KOPERSKI P, ŚLEPOWROŃSKI A., 2003. Pijawki (Hirudinea: Clitellata) jako bioindykatory jakości środowiska drobnych cieków. VIX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 9-12.09.2003, Warszawa.
 • KORNIJÓW R., LACHOWSKA G., 2003. Effect of treated sewage on benthic invertebrate communities in the upland Bystrzyca River (Easter Poland). [W:] River biomonitoring and benthic invertebrate communities. KOWNACKI A., SOSZKA H., FLAITUCH T., KOWNACKI A., KUDELSKA D. (red.).W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Warszawa -Kraków, 71-88.
 • KOWNACKI A., 2000. The use of benthic macroinvertebrates in the biomonitoring of river water quality - how do we interpret faunistic data? Acta Hydrobiol. 42, 187-206.
 • KOWNACKI A., SOSZKA H., FLAITUCH T., KUDELSKA D., 2003. The Ecological assessment of river quality in Poland on the basis of communities of benthic invertebrates. [W:] River biomonitoring and benthic invertebrate communities. KOWNACKI A., SOSZKA H., FLAITUCH T., KUDELSKA D. (red.). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Warszawa-Kraków, 71-88.
 • KUDELSKA D., SOSZKA H., 1996. Przegląd stosowanychw różnych krajach sposobów oceny i klasyfikacji wód powierzchniowych. PIOŚ. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
 • KUŁAKOWSKI P., BIENIEK P., 2003. Nowe metody klasyfikacji wód powierzchniowych w Polsce. Czasopismo Techniczne z. 4-Ś, 200, 9-21.
 • LAMPERT W., SOMMER U., 1996. Ekologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa.
 • MIZERA A., 2002. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze. Aura 2/02, 10-11.
 • MOUTHON J., CHARVET S., 1999. Compared sensitivity of species, genera and families of molluscs to biodegradable pollution. Annls Limnol. 35, 31-39.
 • PERSOONE G., DE PAUW N., 1979. Systems of Biological Indicators for Water Quality Assessment. [W:] Biological Aspects of Freshwater Pollution. RAVERA O (red.). Commission of the European Communities, Pergamon Press, 39-75.
 • PIJANOWSKA J., 1999. Różnorodność biologiczna jako wskaźnik stanu ekosystemów wodnych. Głos w obronie rygorów metodycznych. (W:) Współczesne kierunki badań hydrobiologicznych. GÓRNIAK A. (red.). Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Supraśl, 22-24 września 1999, 37-38.
 • ROSENBERG D. M., RESH V.H., 1993. Introduction to freshwater biomonitoring and benthic macroinvertebrates. [W:] Macroinvertebrates. ROSENBERG D. M., RESH V.H. (red.). Chapman, Hall, New York, 1-9.
 • TEN BRINK B. J. E., HOSPER S. H., COLIJN F., 1991. A Quantitative Method for Description, Assessment of Ecosystems: the AMOEBA - approach. Marine Pollution Bulletin 23, 265-270.
 • THANH N. C., TAM D. M., 1990. Water Quality Management [W:] Environmentally-sound Water Management. THANH N. C., BISWAS A. K. (red.). Oxford University. Press, Delhi.
 • TUROBOYSKI L., 1979. Hydrobiologia techniczna. PWN, Warszawa.
 • WIEGLEB G. 2002. Lecture notes on bioindication. http://www.erm.tu-cottbus.de/Board/old/scripts/WIEGLEB/PDF/bioindicator-2.pdf
 • WIELGOSZ S., 1979. Zbiorowiska makrofauny bezkręgowej w problemach badania rzek zanieczyszczonych. Kosmos 6, 585-591.
 • WRIGHT J. F., FURSE M. T.,MOSS D., 1998. River classification using invertebrates: RIVPACS applications. Aquatic Conservation 8, 617-631.
 • WOODIWISS F. S., 1964. The biological system of stream classification used by Trent River Board. Chemistry and Industry 83, 443-447.
 • ZELINKA M., MARAVAN P., 1961. Zur Prazisierung der biologischen klassifikation der Reinheid fliessender Gewasser. Arch. Hydrobiol. 57, 389-407.
 • ŻMUDZIŃSKI L., KORNIJÓW R., BOLAŁEK J., GÓRNIAK A., OLAŃCZUK-NEYMANN K., PĘCZALSKA A., 2002. Słownik Hydrobiologiczny (ochrona wód, terminy, pojęcia i interpretacje). PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv53p183kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.