Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 55 | 1 | 63-76

Article title

Developing a Holistic Understanding of Health and Health Behavior in People Undergoing Resocialization in Prison under the “Active Today, Different Tomorrow”

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The main purpose of detention in a modern, humanitarian prison system is to bring the prisoners to live in a free society in a manner consistent with applicable laws and morals. The indicators of modernity are also ways and means by which attempts are made to achieve this goal. In many European and non-European prisons, physical culture achievements are commonly used in working with prisoners. They organize programmed resocialization activities for prisoners with a substantial share of physical education and recreational free time activities. Sometimes, prisoners are offered the chance to take their own initiatives to encourage healthy lifestyles. In addition to teaching, during which the prisoners participate in physical activity, they use interaction with sports authorities in the form of discussion meetings between prisoners and athletes. Such meetings are also organized at the House of Detention in Inowrocław, which operates a half-open unit for the convicts. These meetings are the part of the activities of “Paragraph”, the Olympian club (based at the Inowrocław prison) subject to the Polish Olympic Committee. The author participated in several such meetings as an invited guest or co-organizer and observed that they are primarily of a recollective character. But it was hard to find in them specific, praxeologically structured and conceptually implemented resocialization interactions. Teleological vagueness initiated the search for the real purpose of these meetings by means of observation. The meetings clearly appeared to have more of an ad hoc (referring to the conditions in prison) than a prospective character (undertaken with a view to the period after release). These findings were the inspiration for the development of the main objectives of a two-step strategy of a change in scenarios of the meetings between the convicts and athletes, the ultimate goal of which was to give them the characteristics of programmed rehabilitation. They defined the procedure for involving sportsmen to accomplish the objectives in the area of mental health and social development and made the selection and development of tools to measure the effects of these interactions. The article is a report on research designed to determine differences in perception of health, as well as on conducting health activities among those inmates who participated in the program “Active today, different tomorrow” and those who did not participate in it. The study involved 67 penitentiary recidivists. Two questionnaires by Siegfried Juczyński were used: the List of Health Criteria and Health Behaviour Inventory. The results gave the possibility to formulate important methodological implications for practitioners who involve prominent sportsmen in resocialization. They also proved useful in efforts to create another resocialization program that uses sports activity in resocialization.

Publisher

Year

Volume

55

Issue

1

Pages

63-76

Physical description

Dates

received
accepted
online
31 - 10 - 2012

Contributors

 • Central Training Center of Prison Service in Kalisz, Poland Higher Vocational State School of President Stanisław Wojciechowski in Kalisz, Poland
 • Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu ul. Wrocławska 193-195 62-800 Kalisz Poland

References

 • Ambrozik, W. (2006). Pedagogika resocjalizacyjna /Resocialisation pedagogy/. In B. Śliwerski (Ed.), Pedagogika.Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej /Pedagogy. Sub-disciplines of pedagogical knowledge/ (pp. 280-294). Gdańsk: GWP.
 • Borzucka-Sitkiewicz, K. (2006). Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna /Promotion of health and health education/. Kraków: Impuls.
 • Budny, M. (2006). Oddziaływanie przez sport na przykładzie Klubu Olimpijczyka PARAGRAF działającego przy Areszcie Śledczym w Inowrocławiu /The impact of sport on the example of PARAGRAPH Olympian Club operating at the Remand Centre in Inowrocław/. In K. Klukowski, P. Łapiński, A. Wiza & A. Kaczmarek (Eds.), Promocja zdrowiawe współczesnym więziennictwie /Promotion of health in the modern prison system/ (pp. 190-196). Kalisz: COSSW w Kaliszu, PTNARiT, PTNKF Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku.
 • Budny, M. (2010a). Olimpijczyk w areszcie /An Olympian in the remand centre/. Forum Penitencjarne, 07(XIII), 31.
 • Budny, M. (2010b). Mistrzyni w Inowrocławiu /A champion in Inowrocław/. Forum Penitencjarne, 10(XIII), 31.
 • Cialdini, R.B. (2009). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka / Influence on people. Theory and Practice. Nowe poszerzone wydanie. Przeł. B. Wojciszke. Gdańsk: GWP.
 • Ciepły, F. (2009). Cele kary kryminalnej w świetle nauczania Jana Pawła II / \The objectives of criminal punishment in the light of intuition of John Paul II/. In P. Marzec & J. Nikołajew (Eds.), Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II/The person and work of the Pope John Paul II/ (pp. 89-101). Tomaszów Lubelski - Lublin: Wyd. Polihymnia.
 • Ciosek, M. (1996). Człowiek w obliczu izolacji więziennej /The man facing isolation in prion/. Gdańsk: Stella Maris.
 • Constitution of The World Health Organization (1946). Retrieved January 20, 2012, from: http://www.who.int/governance/eb/constitution/en/.
 • Cristóbal C. (2008, December). The goalkeeper defeated Rafa Nadal in the match against Malaria. Retrieved November 20, 2011, from: http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/en/1202757858461/noticia/Noticia/Iker_charitable_challenge.htm
 • Górski, S. (1985). Metodyka resocjalizacji /Resocialisation methodology/. Warszawa: IWZZ.
 • Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia /Measuring tools in the promotion and health psychology/. Warszawa: PTP.
 • Kurowski, J. (2011, February) Marcin Urbaś z wizytą w poznańskim areszcie /Marcin Urbaś visiting the detentionhouse in Poznań/. Retrieved September 01, 2011, from http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennejpoznan/areszt-sledczy-poznan/news,2085,marcin-urbas-z-wizyta-w.html.
 • Łobocki, M. (2007). Teoria wychowania w zarysie /Theory of education at a glance/. Kraków: Impuls.
 • Machel, H. (2003). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna /Prison as a penal and resocialization institution/. Gdańsk: Arche.
 • Machel, H. (2008). Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski /Sense and nonsense of penitentiaryresocialization: a Polish casus/. Kraków: Impuls. Marchewka, A. (2001). Wychowanie fizyczne specjalne /Special physical education/. Kraków: AWF.
 • Marczak, M. (Ed.) (2009). Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce/Penitentiary programmes of resocialization implemented by prison service in Poland/. Kraków: Impuls.
 • McGrath J.C., Cowan D.A. (2008). Drugs in Sport. British Journal of Pharmacology, 154, 493-495. [WoS]
 • Nitkowski, R. (2011, April). Mistrz olimpijski, mistrz świata, Europy i wielokrotny mistrz Polski - Leszek Blanik zwizytą w wejherowskim areszcie /Olympic Champion, World and European Champion, multiple champion of Poland -Leszek Blanik visiting the detention house in Wejherowo/. Retrieved September 01, 2011, from http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-gdansk/areszt-sledczy-wejherowo/news,2642,mistrzolimpijski- mistrz.html.
 • Nowak, M. (2008). Teorie i koncepcje wychowania /Theory and the concept of education/. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Ogińska-Bulik, N. & Juczyński, Z. (2010). Osobowość, stres a zdrowie /Personality, stress and health/. Wydanie II uzupełnione. Warszawa: Difin.
 • Pachała, R. (2011, June). Sportowiec w zielonogórskim areszcie /An athlete in a detention house in Zielona Góra/. Retrieved September 01, 2011, from http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-poznan/aresztsledczy-zielona-gora/news,4028,sportowiec-w-zielonogorskim.html.
 • Prochaska, J. O., Norcross, J. C. & Diclemente, C. C. (2008). Zmiana na dobre /Change for good/. Przeł. A. Majcherczyk. Warszawa: Instytut Amity.
 • Pytka, L. (2005). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne/Resocialisation pedagogy. Selected theoretical, diagnostic and methodological issues/. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.
 • Rejzner, A. (Ed.) (2002). Penitencjarna kultura fizyczna /Penitentiary physical culture/. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Sankowski, T. (2001). Wybrane psychologiczne aspekty aktywności sportowej /Some psychological aspects of sportactivity/. Poznań: AWF w Poznaniu.
 • Seredyńska, D. (2010). Od koncepcji zdrowia do edukacji zdrowotnej /From the concept of health to health education/. In M. Kuchcińska & E. Kościńska (Eds.), Konteksty zdrowia i edukacji zdrowotnej /The contexts of health and healtheducation/ (pp. 11-37). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • Stańdo-Kawecka, B. (2010). O koncepcji resocjalizacji w polskiej literaturze naukowej polemicznie /The polemics on the concept of resocialization in Polish literature. Probacja, 1, 108-124.
 • Szargało, P. (2011, April). Elana za kratami /Elana behind bars/. Retrieved September 01, 2011, from http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-bydgoszcz/areszt-sledczy-torun/news,2635,elana-zakratami.html.
 • Szewczak, T. (2010). Nastula w Barczewie /Nastula in Barczewo/. Forum Penitencjarne, 09 (XIII), 31.
 • Utrat-Milecki, J. (2003). Kontekst kulturowy koncepcji penologicznych /Cultural context of the penology concepts/. In T. Bulenda & R. Musidłowski (Eds.), System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce /Penitentiary and postpenitentiarysystem in Poland/ (pp. 36-76). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Zimbardo, P.G. & Leippe, M.R. (2004). Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego /Psychology of changes inattitudes and social influence/. Przeł. P. Kwiatkowski. Poznań: Zysk i S-ka.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10141-012-0014-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.