Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 3 | 3 | 194-207

Article title

Socio-Psychological Determinants of Physical Fitness and a Value System of a Reference Group Based on the Case of the Polish Handball Federation's Referees

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: This paper deals with determinants of physical fitness and of a value system of the Polish Handball Federation's [Polski Związek Piłki Ręcznej] referees (N=61). The reference group theory describing the transfer of a value system within a group of referees constitutes the theoretical foundation of the paper.Material/Methods: The referees' age ranged from 19 to 59 years (M=30.56 years SD=7.16 years). The measurement was carried out by means of the Scheler Values Scale constructed by Piotr Brzozowski and the Questionnaire of Ethics constructed by Wiesław Baryła and Bogdan Wojciszke.Results: The results of the six basic hierarchies of values were analysed: sanctity, hedonistic, vital, aesthetic, truth, and moral. Comparisons of data obtained from a group of referees preferring common good ethics with referees showing low acceptance of the common good ethics have not revealed a considerably higher acceptance rate only in the case of values of truth and aesthetics values.Conclusions: The remaining hierarchies demonstrated considerable statistical variance. Further research on the determinants of referees' moral behaviours should focus on determining the impact of the subject's sex and a change in temperament traits on the development of a refereeing career.

Publisher

Year

Volume

3

Issue

3

Pages

194-207

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2011
online
20 - 10 - 2011

Contributors

 • Jedrzej Sniadecki Academy of Physical Education and Sport in Gdansk, Poland
 • Jedrzej Sniadecki Academy of Physical Education and Sport in Gdansk, Poland
 • Jedrzej Sniadecki Academy of Physical Education and Sport in Gdansk, Poland

References

 • Bartczak G, Tyszka T. Ocenianie i sędziowanie w sporcie [in Polish] [Assessment and refereeing in sports]. In: Tyszka T, editor. Psychologia i sport [Psychology and sports]. Warszawa: AWF; 1991, 183-199.
 • Gracz J, Sankowski T. Psychologia aktywności sportowej [in Polish] [Psychology of sports activity]. Poznań: AWF; 2004.
 • Barczyk A. Próba określenia modelu osobowościowego sędziego w gimnastyce sportowej [in Polish] [An attempt to define the personality model of a referee in artistic gymnastic. Competitive sport] Sport Wyczynowy 1972;1:42-47.
 • Ziobro H. Próba eksperymentalnego określenia niektórych cech psychicznych sędziego piłkarskiego [in Polish] [An attempt to determine experimentally some psychological traits of a football referee]. Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu 1972;12:189-191.
 • Wierzbicka A. Psychospołeczne uwarunkowania stronniczości sędziego sportowego [in Polish] [Psychosocial conditioning of the partiality of a referee]. Roczniki Naukowe AWF Poznań 1993;43:43-50.
 • Andryszczak M. Idealny arbiter - czy to możliwe? Analiza porównawcza sędziów piłkarskich w kontekście społecznego spostrzegania [in Polish] [An ideal referee - is it possible? A comparative analysis of football referees in the context of social perception.] [Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej]. In: Rychta T, Guszkowska M, editors. Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. Warszawa: PTNKF Sekcja Psychologii Sportu; 2003, 183-190.
 • Włodarczyk P, Ziółkowski A. Psychospołeczne uwarunkowania kompetencji moralnych i zdrowotnych sędziów Związku Piłki Ręcznej w Polsce [in Polish] [Psycho-social determinants of moral and health competencies of the Polish Handball Federation's referees]. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu 2009;27:160-166.
 • Pawlak A. Autoportret polskich sędziów sportowych [in Polish] [Self-portrait of Polish referees]. Warszawa: AWF; 1987.
 • McIntosh PC. Sport in society. London: C.A. Watts & Co. Ltd; 1963.
 • The Official Website Sport Business Daily [accessed April 2011] available at
 • Buhler AW. Football as an international business: an Anglo-German comparison. Eur J Sport Soc 2006;1:25-41.
 • The Official Website Deloitte [accessed May 2011] available at
 • Kłoskowska A. Kultura masowa. Krytyka i obrona [in Polish] [Mass culture. Criticism and defence]. Warszawa: PWN; 1964.
 • Bauman Z. Kultura w płynnej nowoczesności [in Polish] [Culture in liquid modernity]. Warszawa: Agora SA; 2011.
 • Pawłucki A. Wychowanie jako kulturowa rzeczywistość. Na przykładzie wychowania do wartości ciała [in Polish] [Upbringing as a cultural reality as exemplified by education in the body value]. Gdańsk: AWF; 1992.
 • Newcomb ThM. Personality and social change: Attitude formation in a student community. (Reprint 1943). New York: Dryden Press; 1957.
 • Łuszczyńska A. Psychologia sportu i aktywności sportowej [in Polish] [Psychology of sports and physical activity]. Warszawa: PWN; 2011.
 • Litwak E. Reference group theory, bureaucratic career, and neighborhood primary group cohesion. Sociometry 1960;23:72-73.[Crossref]
 • Wojciszke B. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej [in Polish] [An individual among people. Outline of social psychology]. Warszawa: Scholar; 2004.
 • Wren K. Wpływ społeczny [in Polish] [Social influence]. Gdańsk: Wydawnictwo Psychologiczne; 2005.
 • Lipiec J. Podmiotowość zespołu [in Polish] [Collective subjectivity]. In: Żak S, Spieszny M, Klocek T, editors. Gry zespołowe w wychowaniu fizycznym i sporcie. Studia i Monografie AWF w Krakowie 33;2005:21-30.
 • Dziubiński Z. Wychowawcze aspekty sportu [in Polish] [Educational aspects of sports]. Warszawa: SALOS; 1993.
 • Pawłucki A. Osoba w pedagogice ciała. Prawo pokoju olimpijskiego [in Polish] [The person the pedagogy of the body. The Olympic Truce]. Gdańsk-Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa; 2007.
 • Kowalczyk S. Elementy filozofii i teologii sportu [in Polish] [Elements of the philosophy and theology of sports]. Lublin: TN KUL; 2002.
 • Ferguson AG, Takane Y. Elementy filozofii i analiza statystyczna w psychologii i pedagogice [in Polish] [Elements of philosophy and a statistical analysis in psychology and pedagogy]. Warszawa: PWN; 1997.
 • The Polish Handball Association Official Website [accessed May 2011] available at
 • Turowski J. Socjologia. Małe struktury społeczne [in Polish] [Sociology. Small social cultures]. Lublin: TN KUL; 1993.
 • Szmatka J. Małe struktury społeczne: wstęp do mikrosocjologii strukturalnej [in Polish] [Small social cultures: an introduction to structural microsociology]. Warszawa: PWN; 1989.
 • Merton RK. Social theory and social structure. New York: Free Press; 1969.
 • Stouffer SA, Suchman EA, DeVinney LC, Star SA, Williams Jr RM. The American soldier. Princeton: University Press; 1949.
 • Fishbein M, Ajzen I. Belief, attitude, intention and behavior: Introduction to theory and research. Menlo Park: Addison-Wesley; 1975.
 • Karolczak-Biernacka B. Wartość sportu wśród innych wartości [in Polish] [The value of sport among other values] Kultura Fizyczna 1996;11-12:1-7.
 • Martynowicz E. Wartości oraz ich wpływ na działanie [in Polish] [Values and their impact on actions]. In: Martynowicz E, editor. Motywy, cele, wartości. Przyczynek do zrozumienia stanu ducha i umysłu współczesnych Polaków. Kraków: Impuls; 2004, 21-37.
 • Brzozowski P. Skala Wartości Schelerowskich SWS - podręcznik [in Polish] [The Scheler Values Scale SVS - Handbook]. Warszawa: PTP; 1995.
 • Shields D, Bredemeier B. Moral development and behavior in sport. In: Singer RN, Hausenblas HA, Janelle CM, editors. Handbook of sport psychology. 2nd ed. New York: Wiley & Sons; 2001, 585-603.
 • Telama R. Moral development. In: Auweele YV, Bakker F, Biddle S, Durand M, Seiler R, editors. Psychology for physical educators. Champaign, IL: Human Kinetics; 1999, 321-342.
 • Proios M, Balasas D. Self-esteem as a moderator agent for the improvement of the adolescents' moral behavior. Int J Phys Educ 2007;44(2):67-74.
 • Bredemeier B, Shields D. Game reasoning and interactional morality. J Genet Psychol 1986;142:257-275.
 • Bredemeier B. Divergence in children's moral reasoning about issues in daily life and sport specific contexts. Int J Sport Psychol 1995; 26:453-463.
 • Ziółkowski A, Strzałkowska A, Włodarczyk P. Rodzinne uwarunkowania potocznego rozumowania moralnego sportowców i młodzieży nietrenującej [in Polish] [Family determinants of the popular moral reasoning of sportspersons and non-training youth]. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu 2009;27:152-159.
 • Lipiec J. Filozofia olimpizmu [in Polish] [Philosophy of Olympism]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Sportowe SPRINT; 1999.
 • Wankel LM, Berger BG. The psychological and social benefits of sport and physical activity. J Leisure Res 1990;22:167-182.
 • Ossowska M. Etos rycerski i jego odmiany [in Polish] [The chivalric ethos and its varieties]. Warszawa: PWN; 1973.
 • Wojciszke B, Baryła W. Potoczne rozumienie moralności: pięć kodów etycznych i narzędzie ich pomiaru [in Polish] [The popular understanding of morality: five codes of ethics and a tool for their measurement]. Przegląd Psychologiczny 2000;43:395-421.
 • Weber M. Etyka protestancka a duch kapitalizmu [in Polish] [The Protestant ethic and the spirit of capitalism]. Lublin: Wydawnictwo TEST; 1990.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10131-011-0020-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.