Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 3 | 2 | 112-120

Article title

Selected Health Attitudes (Physical Activity and Nutrition) of 18-Year-Old Girls Graduating from Secondary Schools of Tricity

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: Shaping proper health attitudes in young people has an essential meaning for their health in the future. The age of youth is a period when pro-health attitudes set in and behaviours risky for health appear. Monitoring them is the starting point for planning prophylaxis programmes realised by schools.Health attitudes of girls completing their education in secondary schools was the subject of this study, and the main goal was to assess dependencies between the degree of intensity of health attitudes and nutritional behaviours, the level of physical activity and the value of the body mass index (BMI).Material/Methods: In the school year 2010/2011 research among randomly chosen pupils of secondary schools in Gdańsk was conducted. Basic anthropometric measurements of the studied 3rd grade schoolgirls (body height, body mass, evaluation of body composition) were carried out. A questionnaire consisting of 3 parts concerning health attitudes was the basic research tool.Results: Irregularities in nutritional behaviours in the studied schoolgirls were revealed, and in particular resignation from eating the first breakfast, insufficient consumption of vegetables and fruit. It was noticed that the level of physical activity investigated by IPAQ questionnaire is at a low level. The majority of girls showed a low or average level of health attitudes (HA).Conclusions: Learning about health attitudes will allow schools to diagnose these behaviours and to prepare proper programmes promoting health.

Publisher

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

112-120

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2011
online
4 - 7 - 2011

Contributors

 • Dep. of Health Promotion, Jedrzej Sniadecki Academy of Physical Education and Sport in Gdansk, Poland
author
 • Dep. of Physiotherapy, Jedrzej Sniadecki Academy of Physical Education and Sport in Gdansk, Poland
author
 • Dep. of Health Promotion, Jedrzej Sniadecki Academy of Physical Education and Sport in Gdansk, Poland

References

 • Misiuna M, Szcześniewska D. Zachowania zdrowotne mieszkań có w Warszawy [in Polish] [Health behaviors of inhabitants of Warsaw]. Zdr Publ 2003;113(1/2):28-36.
 • Kłos J, Gromadecka-Sutkiewicz M. Styl życia młodzieży w ujęciu strukturalnym [Youth's lifestyle in a structural view]. Probl Hig Epidemiol 2011;92(1):120-126.
 • Mazur J. Społeczne uwarunkowania zdrowia subiektywnego młodzieży szkolnej w wieku 11-15 lat w Polsce na tle danych europejskich [in Polish] [Social determinants of subjective health among school youth aged 11-15 compared to European data]. Med Wieku Rozw 2010;14(2):169-178.
 • Woynarowska B. Edukacja zdrowotna [Health Education]. Warszawa: PWN; 2008.
 • Maszczak T. Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji - szanse i zagrożenia [in Polish] [Physical Education in the new educational system - opportunities and threats]. Wych Fiz i Zdr 2000;5:196-199.
 • Wrona-Wolny W. Styl życia z perspektywy praktyki nauczyciela [in Polish] [Lifestyle from the perspective of a teacher's practice]. In: Drabik J, Resiak M, editors. Nauczyciel jako pedagog i promotor zdrowia [Teacher as a pedagogue and a health promoter]. Gdań sk: Wydawnictwo AWFiS; 2009, 119-172.
 • Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000;320:1240-3.
 • Cole TJ, Flegal KM, Nicholls D, Jackson AA. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey. BMJ 2007;335:166-167.
 • Biernat E, Stupnicki R, Gajewski AK. Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) - wersja polska [in Polish] [International Physical Activity Questionnnaire - the Polish Version]. Wych Fiz i Zdr 2007;6/7:4-10.
 • Biernat E, Stupnicki R. Przegląd międzynarodowych kwestionariuszy stosowanych w badaniu aktywności fizycznej [in Polish] [An overview of International Questionnaires used in studying physical activity]. Wych Fiz i Sport 2005;2:61-73.
 • Guidelines for data processing and analysis of the International Physical Activity Questionnaire.
 • Thompson FE, Byers T. Dietary assessment resource manual. J Nutr 1994;124:2245-2317.
 • Roszkowski W. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia [in Polish] [An assessment of the way of nutrition and the state of nourishment]. In: Roszkowski W, editor. Podstawy nauki o żywieniu człowieka. Przewodnik do ćwiczeń [Basics of the science of human nutrition. Guidebook for classes]. Warszawa: SGGW, 2000, 133-141.
 • Juczyń ski Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia [in Polish] [Tools of measurement in the promotion and psychology of health]. Warszawa: PTP; 2009.
 • Drabik J. Nauczyciel wobec ró żnych obszaró w zdrowia - wprowadzenie [in Polish] [A teacher and various areas of health - an introduction] In: Drabik J, Resiak M, editors. Nauczyciel jako pedagog i promotor zdrowia [A teacher as a pedagogue and a health promoter]. Gdań sk: Wydawnictwo AWFiS; 2009, 174.
 • Drabik J. Promocja aktywności fizycznej (wprowadzenie do problematyki). Część III. [Promotion of Physical Activity (introduction to the subject). Part III]. Gdań sk: Wydawnictwo AWF; 1997.
 • Przewęda R., Dobosz J., Kondycja fizyczna polskiej młodzieży [in Polish] [Physical condition of Polish youth]. Warszawa: Wydawnictwo AWF; 2003.
 • Andersen RE, Jakicic JM. Interpreting the physical activity guidelines for health and weight management. J Phys Act Health 2009;6(5):651-6.
 • Saris WHM, Blair SN, van Baak MA, et al. How much physical activity is enough to prevent unhealthy weight gain? Outcome of the IASO 1st Stock Conference and consensus statement. Obes Rev 2003;4:101-114.
 • Plewa M, Markiewicz A. Aktywność w profilaktyce i leczeniu otyłości [in Polish] [Activity in the Prophylaxis and Treatment of Obesity]. Endokr Otyłość 2006;1:30-37.
 • Raport UE. Wytyczne UE Dotyczące aktywności fizycznej. Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie. Czwarty projekt skonsolidowany zatwierdzony przez Grupę Roboczą UE: Sport i Zdrowie" [in Polish] [EU Report. EU Guidelines Regarding Physical Activity. Recommended political actions supporting physical activity favourably influencing health. Fourth consolidated project approved of by the EU Working Group "Sport and Health"]. Brussels; 2008.
 • Drabik J. Zdrowie fizyczne [Physical health]. In: Drabik J, Resiak M, editors. Styl życia w promocji zdrowia [Lifestyle in health promotion]. Gdań sk: Wydawnictwo AWFiS; 2010, 176-192.
 • Oblaciń ska A, Woynarowska B, editors. Zdrowie subiektywne, zadowolenie z życia i zachowania zdrowotne ucznió w szkó ł ponadgimnazjalnych w Polsce w kontekście czynnikó w psychospołecznych i ekonomicznych [in Polish] [Subjective Health, Satisfaction with life and health behaviours of secondary school pupils in Poland in the context of psychosocial and economic factors]. Warszawa: IMiD; 2006.
 • Woynarowska B. Zdrowie i zachowania zdrowotne ucznió w koń czących gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne w Polsce [in Polish] [Health and health behaviours of pupils graduating from intermediate and secondary schools in Poland]. Zdrowie-Kultura Zdrowotna-Edukacja 2008;1:47-53.
 • Saracen A. Zachowania zdrowotne młodzieży szkó ł ponadgimnazjalnych [in Polish] [Health behaviours of secondary school youth]. Hygeia Public Health 2010;45(1):70-73.
 • Stankiewicz M, Pieszko M, Śliwiń ska A, et al. Występowanie nadwagi i otyłości oraz wiedza i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży małych miast i wsi - wyniki badania Polskiego Projektu 400 Miast [in Polish] [Incidence of obesity and the knowledge and health education of children and youth of small towns and villages - results of the research Polish Project 400 Towns]. Endokr Otyłość 2010;6(2):59-66.
 • Chalcarz W, Klemczak L, Krajewski P. Wpływ wiedzy ucznió w Zespołu Szkó ł Gastronomicznych i ich miejsca zamieszkania na sposó b żywienia i stan odżywienia [in Polish] [The influence of knowledge among pupils of the catering schools complex and their place of residence on the way of nutrition and the state of nourishment]. Roczn PZH 1991;42:325.
 • Komosiń ska K, Woynarowska B, Mazur J. Zachowania żywieniowe związane z żywieniem u młodzieży szkolnej w latach 1990-1998 [in Polish] [Nutritional behaviours connected with nutrition among school youth in 1990-1998]. Żyw Człow Metab 2001;28(1):17.
 • Kozieł D, Naszydłowska E, Trawczyń ska M, Czerwiak G. Zachowania zdrowotne młodzieży - kierunek działania dla edukacji zdrowotnej [in Polish] [Health behaviours of youth - direction of actions for health education]. Zdr Publ 2003;113(3/4):280-284.
 • Naszydłowska E, Kozieł D, Trawczyń ska M. Ocena zachowań zdrowotnych młodzieży oraz ustalenie kierunkó w ich modyfikacji [in Polish] [An assessment of health behaviours of youth and determining the direction of the their modification]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sect. D, Medicina 2003;57(suppl 13)169:354-359.
 • Lewko J, Polityń ska-Lewko B, Sierakowska M, Krajewska-Kułak E. Zachowania zdrowotne wśró d studentó w pielęgniarstwa [in Polish] [Health behaviours among students of nursing]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sect. D, Medicina 2005;60(suppl 16)283:260-264.
 • Gawęcki J, Hryniewiecki L, editors. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu [in Polish] [Human nutrition. Basics of science of nutrition]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2005.
 • Woynarowska B. Zachowania żywieniowe u młodzieży w wieku 11-15 lat w Polsce i ich niektó re skutki zdrowotne i społeczne [in Polish] [Nutritional behaviours of Polish youth aged 11-15 and some health and social effects]. Standardy Med 2004;187-94.
 • Jeżewska-Zychowicz M. Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania [in Polish] [Health behaviours and their determinants]. Warszawa: Wydawnictwo SGGW; 2007.
 • Ilow R, Regulska-Ilow B, Sarzała-Kruk D, Biernat J. Ocena zwyczajó w żywieniowych licealistó w Oleśnicy [in Polish] [An assessment of nutritional behaviours of secondary school pupils of Oleśnica]. Bromatol Chem Toksykol 2008;3:705-710.
 • Gajda R, Jeżewska-Zychowicz M. Zachowania żywieniowe młodzieży mieszkającej w wojewó dztwie świętokrzyskim - wybrane aspekty [in Polish] [Nutritional behaviours of youth living in the Świętokrzyskie Province - selected aspects]. Probl Hig Epidemiol 2010;91(4):611-617.
 • Dubois L, Girard M, Potvin Kent M. Breakfast eating and overweight in a pre-school population: is there a link? Public Health Nutr 2006;9(4):436-42.
 • Vanelli M, Iovane B, Bernardini A, et al. Breakfast habits of 1202 northern Italian children admitted to a summer sport school. Breakfast skipping is associated with overweight and obesity. Acta Biomedica 2005;76(2):79-85.
 • Suliga E. Zachowania zdrowotne związane z żywieniem wśró d ucznió w szkó ł średnich [in Polish] [Health behaviours connected with nutrition among secondary school youth]. Now Lek 2002;71(2/3):107-111.
 • Hamułka J, Gronowska-Senger A, Tomala G. Częstotliwość i wartość energetyczna śniadań spożywanych przez młodzież szkó l ponadpodstawowych [in Polish] [The frequency and energetic value of breakfasts eaten by secondary school youth]. Roczn PZH 2002;53(1):81-89.
 • Piotrowska E, Żechałko-Czjkowska A, Biernat J, Mikołajczak J. Ocena wybranych cech stylu życia kształtujących stan zdrowia 16-18 letnich dziewcząt. Cz. I. Stosowanie ró żnych diet, aktywność fizyczna, palenie papierosó w [in Polish] [An assessment of selected features of lifestyle shaping the health status of 16-18-year-old girls. Part I. Applying various diets, physical activity, smoking cigarettes]. Roczn PZH 2009;60(1):51-58.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10131-011-0011-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.