Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2011 | 19 | 4 | 54-64

Article title

Fizjoterapia a rehabilitacja medyczna – problemy semantyczne z nazewnictwem w fizjoterapii / Physical therapy versus medical rehabilitation - semantic problems with nomenclature in physical therapy

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The semantic issues concerning the nomenclature used in physiotherapy have not been properly address, yet, even though medical rehabilitation and physiotherapy as well as more and more methods of affecting the human body have been developing dynamically and so the nomenclature used in both areas have been evolving as well. The paper is an attempt at substantive discussion on the problem in order to reach some kind of compromise

Publisher

Journal

Year

Volume

19

Issue

4

Pages

54-64

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2011
online
29 - 12 - 2012

Contributors

 • Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy / Rehabilitation Clinic, 10th Military Research Hospital with Polyclinic SP ZOZ in Bydgoszcz

References

 • [1] Straburzyński G., Straburzyńska-Lupa A. Medycyna fizykalna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.
 • [2] Straburzyński G., Straburzyńska-Lupa A. Fizjoterapiaz elementami klinicznymi. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 • [3] Mikołajewska E. Niepełnosprawność i rehabilitacja -wczoraj, dziś, jutro. Niepełnospr. i Rehab., 2010, 4, 102-131.
 • [4] Hałoń M., Tomczak H., Lass P. Kształcenie fizjoterapeutóww krajach Unii Europejskiej. Balneol. Pol., 2008, 4, 341-346.
 • [5] Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia1950 r. w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych,których absolwenci podlegają w roku 1951przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentówśrednich szkół zawodowych oraz szkół wyższych. Monitor Polski, nr 54, poz. 626.
 • [6] Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia1951 r. w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych,których absolwenci podlegają w roku 1951przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentówśrednich szkół zawodowych oraz szkół wyższych. Monitor Polski, nr 40, poz. 511.
 • [7] Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 1952 r.w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych,których absolwenci podlegają w roku 1952 przepisomustawy o planowym zatrudnianiu absolwentówśrednich szkół zawodowych oraz szkół wyższych. Monitor Polski, nr 36, poz. 538.
 • [8] Lubecki M. Rola ośrodków rehabilitacyjno-ortopedycznychw polskim modelu rehabilitacji medycznejw drugiej połowie XX wieku. Hygeia Public Health, 2011, 46, 2, 249-255.
 • [9] Sulimierski A. Kształcenie magistrów fizjoterapii w Polscew świetle uznawalności uzyskanego dyplomuw państwach Unii Europejskiej. Praca magisterska. AWF, Warszawa 2005.
 • [10] Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. z dnia 9 października 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
 • [11] Karwat I. D., Skwarcz A. Rehabilitacja medyczna - jejcele, założenia i znaczenie praktyczne. Post. Nauk Med., 2000, 3, 61-69.
 • [12] History of the Chartered Society of Physiotherapy.Chartered Society of Physiotherapy. http://www.csp. org.uk/director/about/thecsp/history.cfm. Data pobrania
 • 10.06.2011 r.
 • [13] Knox B. History of the School of Physiotherapy. Schoolof Physiotherapy Centre for Physiotherapy Research. University of Otago. http://physio.otago.ac.nz/about/ history.asp. Data pobrania 10.06.2011 r.
 • [14] Reed College Mission and History. About Reed. ReedCollege. http://www.reed.edu/about_reed/history.html. Data pobrania 10.06.2011 r.
 • [15] Europejska Deklaracja Standardów w Fizjoterapii -Agencja Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym. http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/barcel ona_03082007.pdf.pdf Data pobrania 10.06.2011 r.
 • [16] Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowiaz 07.07.2008 r. na interpelację nr 3664 w sprawiestudiów pomostowych dla techników fizjoterapii. http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0E048D40 Data pobrania 10.06.2011 r.
 • [17] MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine) http://www.ncbi.nlm.noh.gov/pubmed Data pobrania [18] Hegenbarth D. Głos polskiej rehabilitacji. Wywiadz prof. dr hab. med. J. Kiwerskim. Rehab. Prakt., 2009, 4, 8-11.
 • [19] Starczyńska M., Kiebzak W., Śliwiński Z. Ewaluacjaprocesu kształcenia fizjoterapeutów w Polsce. Fizjoter. Pol., 2011, 1, 4, 11, 75-87.
 • [20] Starczyńska M., Błaszkiewicz E., Kiebzak W., Śliwiński Z. Zawód fizjoterapeuty w opinii grupy zawodowej. Fizjoter. Pol., 2011, 3, 4, 11, 227-239.
 • [21] American Board of Physical Medicine and Rehabiltiation https://www.abpmr.org/consumers/pmr_definition. html Data pobrania 10.06.2011 r.
 • [22] Kuliński W. Medycyna fizykalna w profilaktyce zdrowia. Studia Medyczne, 2008, 10, 17-20.
 • [23] Program specjalizacji w balneologii i medycynie fizykalnej.Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. http://www.cmkp.edu.pl/programy_pdf/Balneologia%
 • 202002.pdf Data pobrania 10.06.2011 r.
 • [24] Polskie Towarzystwo Balneologiczne i Medycyny Fizykalnej http://www.balneoklinika.com/ptbimf/indexpl. htm Data pobrania 10.06.2011 r.
 • [25] Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca200 r. w sprawie wykazu specjalności lekarskichuzyskiwanych w państwach członkowskich UniiEuropejskiej, państwach członkowskich EuropejskiegoPorozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronachumowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym orazKonfederacji Szwajcarskiej, które odpowiadają specjalnościomuzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej. Monitor Polski 2007, nr 22 poz. 252.
 • [26] Mazurek J. Fizjoterapia holistyczna, czyli psycho-fizjo--terapia. Cz. 1. Człowiek w filozofii bytu, czyli od monizmu,przez dualizm do pluralizmu. Fizjoterapia, 2009, 17, 2, 74-79.
 • [27] Mazurek J. Fizjoterapia holistyczna, czyli psycho-fizjo--terapia. Cz. 2. Człowiek w filozofii osoby, czyli od dialogu,przez wczucie, do personalizmu. Fizjoterapia, 2009, 17, 3, 69-75.
 • [28] Mazurek J. Fizjoterapia holistyczna, czyli psycho-fizjo--terapia. Cz. 3. Człowiek w fizjoterapii, czyli od modelubiomedycznego, przez humanistyczny, do holistycznego. Fizjoterapia, 2009, 17, 4, 87-93.
 • [29] Janaszczyk A., Leoniuk K. Rehabilitacja społecznaw kontekście roli zawodowej fizjoterapeuty. Ann. Acad. Med. Gedan., 2009, 39, 43-54.
 • [30] Mikołajewska E., Mikołajewski D. EBM w fizjoterapii -wykorzystanie zasobów internetowych. Rehab. Prakt., 2008, 4, 50-52.
 • [31] Mikołajewska E. Medycyna oparta na faktach w fizjoterapii. Valetudinaria, 2007, 2, 88-91.
 • [32] Oostendorp R. A. B., Nijhuis - van der Sanden M. W. G., Heerkens Y. F. et al. Rehabilitacja medyczna i fizjoterapiaoparte na wiarygodnych i aktualnych publikacjach- ocena krytyczna. Rehab. Med., 2008, 1, 9- -15.
 • [33] Płaszewski M. Praktyka oparta na dowodach - zasadyi kierunki rozwoju Evidence Based Medicine w fizjoterapii. Rehab. Med., 2006, 10, 1, 1-8.
 • [34] Hall A. M., Ferreira P. H., Maher C. G., Latimer J., Ferreira M. L. The influence of the therapist-patient relationshipon treatment outcome in physical rehabilitation:a systematic review. Phys. Ther., 2010, 90, 1099-1110.
 • [35] Mikołajewska E. The influence of the patient - physicaltherapist relationship on the outcomes of physicaltherapy: a narrative review of the literature. Med. Rehab., 2011, 15, 3, 35-38. [36] Gotlib J., Białoszewski D., Cabak A. et al. Motivationsfor studying physiotherapy and familiarity with employmentsituation among physiotherapy students atvariously oriented university-level schools in Poland. Fizjoter. Pol., 2009, 9, 3, 232-244.
 • [37] Gotlib J., Białoszewski D., Cabak A. i wsp. Czynnikimotywujące do wyboru studiów oraz znajomość realiówzatrudnienia w zawodzie - różnice w opinii kobieti mężczyzn rozpoczynających studia na kierunku fizjoterapiaw polskich uczelniach. Fizjoter. Pol., 2010, 4, 4, 10, 307-316.
 • [38] Gotlib J., Białoszewski D., Cabak A. i wsp. Perceptionof the physiotherapist profession by first-year studentsof Polish universities of various educational orientations. Fizjoter. Pol., 2009, 9, 2, 109-121.
 • [39] Gotlib J., Białoszewski D., Cabak A. i wsp. Postawy studentówfizjoterapii wobec grupy zawodowej oraz towarzystwnaukowych związanych z fizjoterapią i rehabilitacją. Fizjoterapia, 2010, 18, 2, 63-71.
 • [40] Szczepańska J., Klin Z., Jaroszewska A., Ciesielski R. Zaburzenia nastroju w populacji studentów WydziałuFizjoterapii AWF we Wrocławiu. Cz. 1. Fizjoterapia, 2008, 16, 3, 69-78.
 • [41] Szczepańska J., Klin Z., Jaroszewska A., Ciesielski R. Zaburzenia nastroju w populacji studentów WydziałuFizjoterapii AWF we Wrocławiu. Cz. 2. Fizjoterapia, 2008, 16, 3, 79-88.
 • [42] Mikrut G., Bacik B., Czuba M. Status prawny zawodufizjoterapeuty w Polsce. Fizjoterapia, DOI: 10.2478/ v10109-011-0002-x.[Crossref]
 • [43] Białoszewski D. Analiza losów zawodowych absolwentówkierunku fizjoterapia za pomocą sprofilowanejankiety elektronicznej. Doniesienie wstępne. Fizjoter. Pol., 2011, 3, 4, 11, 213-225.
 • [44] Kiebzak W., Giermek K., Florczyk M., Kiljański M. EthicalCode Polish Republic Fizjoterapeuty. Fizjoter. Pol., 2009, 9, 3, 266-272.
 • [45] Kiebzak W., Szczegielniak J., Butkiewicz M. et al. Standards of competence in the physiotherapist profession. Fizjoter. Pol., 2009, 9, 1, 84-96.
 • [46] Kiebzak W., Starczyńska M., Śliwiński Z. et al. The importanceof quality in the practice of physiotherapy. Thecase of the Regional Specialised Paediatric Hospital inKielce. Fizjoter Pol., 2007, 7, 2, 133-144.
 • [47] Kinalski R. Potrzeba i możliwość nauczania neurofizjologiiklinicznej studentów fizjoterapii. Rehab. Med., 2008, 12, 3, 37-44.
 • [48] Dean E. Exercise Specialists and the Health Prioritiesof the 21st Century: A New Perspective on KnowledgeTranslation for the Physical Therapist. Fizjoterapia, 2008, 16, 3, 3-7.
 • [49] Pezdek K. Odpowiedzialność jako wartość w pracyfizjoterapeuty. Fizjoterapia, 2010, 18, 1, 73-77.
 • [50] Hegenbarth D. Profesjonalizm w fizjoterapii. Wywiadz dr hab. Z. Śliwińskim prof. UJK. Rehab. Prakt., 2010, 3, 8-10.10.06.2011 r.
 • [51] Hegenbarth D. O fizjoterapii należy rozmawiać z fizjoterapeutami.Wywiad z dr M. Kiljańskim, prezesem ZGPTF. Rehab. Prakt., 2011, 1, 8-11.
 • [52] Taradaj J. Przyszłość neurorehabilitacji to młodzi ludzie.Wywiad z prof. dr hab. med R. Kinalskim. Rehab. Prakt., 2011, 3, 8-11.
 • [53] Taradaj J. Boom na fizjoterapię? Wywiad z prof. DawidemBaxterem. Rehab. Prakt., 2007, 1, 12-13.
 • [54] Taradaj J. Wciąż jest jeszcze wiele do odkrycia. Wywiadz prof. J. R. Basfordem. Rehab. Prakt., 2008, 3, 8-9.
 • [55] Taradaj J. Rehabilitacja i medycyna fizykalna są potrzebne.Wywiad z prof. J. A. Spadaro. Rehab. Prakt., 2009, 1, 10-11.
 • [56] Jarzębski M. Wciąż nam przybywa pacjentów. Wywiadz prof. dr hab. med. J. Kiwerskim. Rehab. Prakt., 2007, 2, 12-13.
 • [57] Jarzębski M. Fizjoterapeuci - rok jubileuszowy. Wywiadz dr M. Kiljańskim i dr K. Giermkiem. Rehab. Prakt., 2007, 3, 12-13.
 • [58] Jarzębski M. Wiedzieć, gdzie będzie krążek … Wywiadz dr med. Krystianem Oleszczykiem. Rehab. Prakt., 2006, 2, 7-9.
 • [59] Jarzębski M. Po co nam EBM? Wywiad z dr JanuszemBromboszczem. Rehab. Prakt., 2006, 3, 8-9.
 • [60] Sulimierski A. YEAP. Rehab. Prakt., 2006, 2, 55.
 • [61] Wnuk B., Sulimierski A. Pomożemy! Rehab. Prakt., 2006, 3, 50.
 • [62] Sulimierski A. Jaka jest polska fizjoterapia? Rehab. Prakt., 2007, 4, 56.
 • [63] Sulimierski A. A może kurs fizjoterapii za granicą? Rehab. Prakt., 2008, 2, 54.
 • [64] Sulimierski A. Ilość czy jakość? Rehab. Prakt., 2009, 2, 47.
 • [65] Sulimierski A. A może zagranica przyjedzie do polskichfizjoterapeutów? Rehab. Prakt., 2009, 4, 51.
 • [66] Mikołajewska E., Mikołajewski D. Roboty rehabilitacyjne. Rehab. Prakt., 2010, 4, 49-53.
 • [67] Mikołajewska E. Lokomat jako element nowoczesnejreedukacji chodu. Prakt. Fizjoter. i Rehab., 2010, 10, 15-18.
 • [68] Mikołajewska E., Mikołajewski D. Telerehabilitacja. Rehab. Prakt., 2011, 1, 64-67.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0027-1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.