PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2011 | 19 | 4 | 43-53
Article title

Skuteczność wybranych technik fizjoterapeutycznych w leczeniu zespołu kanału nadgarstka. Zastosowanie laseroterapii niskoenergetycznej na podstawie przeglądu piśmiennictwa / The effectiveness of particular physiotherapy techniques in the treatment of carpal tunnel syndrome – Application of low-level laser therapy based on a review of the literature

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Laseroterapia niskoenergetyczna jest dość powszechnie stosowaną metodą fizykoterapeutyczną wspomagającą rehabilitację pacjentów z chorobami obwodowego układu nerwowego, w tym również w zespołach uciskowych, takich jak zespół kanału nadgarstka. Przypisuje się jej działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz regeneracyjne na okolicę zabiegową. Celem niniejszej pracy był przegląd piśmiennictwa dotyczący efektywności laseroterapii niskoenergetycznej w terapii pacjentów z idiopatycznym zespołem kanału nadgarstka. Do analizy włączono doniesienia opublikowane od 2002 do 2010 roku posiadające grupę kontrolną lub odniesienia. W przeprowadzonych badaniach z użyciem laseroterapii niskoenergetycznej uczestniczyła różna pod względem liczebności grupa pacjentów (od 11 do 81 osób) w szerokim przedziale wiekowym od 26 do 78 lat i o niejednakowym stopniu zaawansowania zespołu kanału nadgarstka. Uzyskane wyniki oceniane były w stosunku do zabiegów pozorowanych lub w odniesieniu do innych metod leczenia. Analizowano głównie: objawy kliniczne, siłę chwytu globalnego badaną dynamometrem i parametry neurofizjologiczne. Po przeprowadzonej terapii laserem niskoenergetycznym stwierdzono przede wszystkim zmniejszanie się dolegliwości bólowych, poprawę siły chwytu i korzystne zmiany w latencji końcowej czy szybkości przewodzenia nerwowego.
EN
Low-level laser therapy is a common physiotherapeutic method used to support rehabilitation of patients with peripheral nervous system diseases, including compression syndromes such as carpal tunnel syndrome. It is believed to have an analgesic, anti-inflammatory and regenerative effect on the treated area. The purpose of this study was to review the literature covering the effectiveness of low-level laser therapy in patients with idiopathic carpal tunnel syndrome. The analysis included reports published between 2002 and 2010 which considered a control group or a reference group. In the studies using low-level laser therapy, the groups differed in terms of the number of patients involved (from 11 to 81 participants), the age - from 26 to 78 and various degrees of carpal tunnel syndrome’s progression. The results were evaluated in relation to a mock treatment or other treatment methods. The following components have been primarily analyzed: clinical symptoms, global grip strength measured using a dynamometer and neurophysiologic parameters. Above all else, the applied low-level laser therapy led to a reduction in pain, an improvement in grip strength, and favourable changes in the terminal latency or nerve conduction velocity
Publisher

Journal
Year
Volume
19
Issue
4
Pages
43-53
Physical description
Dates
published
1 - 10 - 2011
online
29 - 12 - 2012
Contributors
 • Pracownia Elektrodiagnostyki Medycznej, Katedra Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / Laboratory of Medical Electrodiagnostics, Department of Health Prophylaxis, Poznań University of Medical Sciences, bartzu@ump.edu.pl
 • Pracownia Elektrodiagnostyki Medycznej, Katedra Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / Laboratory of Medical Electrodiagnostics, Department of Health Prophylaxis, Poznań University of Medical Sciences
author
 • Pracownia Elektrodiagnostyki Medycznej, Katedra Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / Laboratory of Medical Electrodiagnostics, Department of Health Prophylaxis, Poznań University of Medical Sciences
References
 • [1] Hashmi J. T. et al. Role of low-level laser therapy in neurorehabilitation. P.M. R., 2010, 2, 12, Suppl. 2, 292-305.
 • [2] Pyszora A., Adamczyk A. Zastosowanie niskoenergetycznegopromieniowania laserowego w leczeniubólu. Pol. Med. Paliat., 2005, 4, 3, 127-132.
 • [3] Evcik D. et al. hotoLaser therapy in the treatment ofcarpal tunnel syndrome: a randomized controlled trial. Photomed. Laser Surg., 2007, 25, 1, 34-39.[Crossref]
 • [4] Gigo-Benato D. et al. Phototherapy for enhancing peripheralnerve repair: a review of the literature. Musc. Nerve, 2005, 31, 6, 694-701.
 • [5] Rochkind S. Phototherapy in peripheral nerve injury formuscle preservation and nerve regeneration. Photomed. Laser Surg., 2009, 27, 2, 219-20.[WoS][Crossref]
 • [6] Keith M. W. et al. American Academy of OrthopaedicSurgeons Clinical Practice Guideline on the treatment of carpal tunnel syndrome. J. Bone Joint Surg. Am., 2010, 92, 1, 218-219.[WoS][Crossref]
 • [7] Shooshtari S. M. et al. The effects of low level laser inclinical outcome and neurophysiological results ofcarpal tunnel syndrome. Electromyogr. Clin. Neurophysiol., 2008, 48, 5, 229-231.
 • [8] Chang W.D. et al. Carpal tunnel syndrome treated witha diode laser: a controlled treatment of the transversecarpal ligament. Photomed. Laser Surg., 2008, 26, 6, 551-557.[Crossref]
 • [9] Tascioglu F. et al. Low-level laser in the treatment ofcarpal tunnel syndrome: clinical, electrophysiologicaland ultrasonographical evaluation. Rheumatol. Int., 2010, DOI 10.1007/s00296-010-1652-6.[Crossref][WoS]
 • [10] Irvine J. et al. Double-blind randomized controlled trialof low-level laser therapy in carpal tunnel syndrome. Musc. Nerve, 2004, 30, 2, 182-187.
 • [11] Naeser M. A. et al. Carpal tunnel syndrome paintreated with low-level laser and microamperes transcutaneouselectric nerve stimulation: a controlledstudy. Arch. Phys. Med. Rehabil., 2002, 83, 7, 978-988.[PubMed][Crossref]
 • [12] Yagci I. et al. Comparison of splinting and splinting pluslow-level laser therapy in idiopathic carpal tunnel syndrome. Clin. Rheumatol., 2009, 28, 9, 1059-1065.[Crossref][WoS]
 • [13] Bakhtiary A. H., Rashidy-Pour A. Ultrasound and lasertherapy in the treatment of carpal tunnel syndrome. Aust. J. Physiother., 2004, 50, 3, 147-151.[Crossref]
 • [14] Dincer U. et al. The effectiveness of conservative treatmentsof carpal tunnel syndrome: splinting, ultrasoundand low level laser therapies. Photomed. Laser Surg., 2009, 27, 1, 119-125.[Crossref]
 • [15] Elwakil T. F. et al. Treatment of carpal tunnel syndromeby low-level laser versus open carpal tunnel release. Lasers Med. Sci., 2007, 22, 4, 265-270. [WoS][Crossref]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0026-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.