PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2011 | 19 | 4 | 26-36
Article title

Satysfakcja ze studiowania studentów ostatniego roku fizjoterapii w wybranych krajach Europy / Analysis of satisfaction in studying physiotherapy among students from selected European countries in their final year

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Systemy kształcenia w rożnych krajach Europy rożnią się czasem trwania studiow, liczbą godzin oraz treściami kształcenia. Celem pracy była ocena satysfakcji ze studiowania studentow wybranych krajow Europy. Materiał i metody: przebadano 299 studentow ostatniego roku z 5 krajow: Bułgaria (BG) - 20, Hiszpania (ES) - 100, Łotwa (LV) - 21, Turcja (TUR) - 58 oraz Polska (PL) - 100 studentow. Anonimowe i dobrowolne badania, autorski kwestionariusz w językach narodowych. Odsetek zwrotu ankiet: 86%. Statistica 9.0, test Kruskalla-Wallisa, p < 0,05. Wyniki: większość studentow wybrałaby ponownie studia na kierunku fizjoterapia, mniejsza grupa PL deklarowała wybor tej samej uczelni (p < 0,05). W opinii 42% PL, 50% ES i 22% TUR liczba godzin praktycznych była zbyt mała (p < 0,05). W opinii 39% PL, 58% ES i 22% TUR czas kontaktu z pacjentem był zbyt krotki (p < 0,05). TUR (4,13) deklarowali większe zadowolenie ze studiowania niż PL (3,73) i ES (3,95) (p < 0,05). ES niżej (p < 0,001) niż PL i TUR ocenili wiedzę w zakresie podstawowych dziedzin klinicznych. 44% ES, 24% PL i 37% TUR czuła się przygotowana do poszukiwania pracy (p < 0,05). Wnioski: 1. System kształcenia może wpływać na poziom satysfakcji ze studiowania kierunku fizjoterapia. 2. Bez względu na system kształcenia studenci odczuwają niedosyt związany ze zbyt małą liczbą godzin poświęcanych na zajęcia kliniczne. Konieczne jest rownież zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na przekazywanie studentom wiedzy na temat najnowszych metod stosowanych w fizjoterapii
EN
The organisation of degree programmes in European countries differs with duration of the programme, number and content of hours of courses. The aim of this study was to assess the degree of satisfaction with studying in students. 299 final-year students from 5 countries: 20 from Bulgaria (BG), 100 - Spain (ES), 21 - Latvia (LV), 58 - Turkey (TUR), and 100 - Poland (PL). An anonymous and voluntary questionnaire designed by the authors in national languages. The response rate: 86%. Statistica 9.0, the Kruskall-Wallis test, p < 0.05. While most students would choose to study Physiotherapy again, fewer PL would choose the same university (p < 0.05). 42%PL, 50%ES, 22%TUR stated that the number of class hours of practical courses was too low (p < 0.05). 39%PL, 58%ES, 22%TUR believed that the time of direct work with patients was too short (p < 0.05). TUR (4.13) declared a higher level of satisfaction with studying than PL (3.73) and ES (3.95) (p < 0.05). ES rated their competence in basic clinical areas as lower (p < 0.001) than PL and TUR. More ES (44%) than PL (24%) and TUR (37%) felt well-prepared to look for work (p < 0.05). Conclusion: 1.The organization of a degree programme may influence the level of satisfaction with studying. 2. Regardless of the organization of a degree programme, it is necessary to increase the number of class hours of practical courses and the number of hours devoted to supplying students with qualified information about the latest methods in physiotherapy
Publisher

Journal
Year
Volume
19
Issue
4
Pages
26-36
Physical description
Dates
published
1 - 10 - 2011
online
29 - 12 - 2012
Contributors
author
 • Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego / Department of Teaching and Outcomes of Education, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, joanna.gotlib@wum.edu.pl
author
 • Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej, Katedra Fizjoterapii, Wydział Rehabilitacji AWF w Warszawie / Department of Physical Therapy and Athletic Recovery, Chair of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation, University of Physical Education, Warsaw
author
 • Pamukkale University, School of Physical Therapy and Rehabilitation Denizli, Turcja
author
 • Department of Kinesitherapy, Faculty of Public Health, University of Ruse “Angel Kantchev”, Ruse, Bulgaria
author
 • School of Physiotherapy, Daugavpils University, Daugavpils, Latvia
 • Departamento de Enfermeria y Fisioterapia, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, Spain
 • Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego / Faculty of Rehabilitation, Department of Physiotherapy, Medical University of Warsaw
References
 • [1] Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakościkształcenia w EOSW - dokument opracowany przez ENQA, przyjęty na Konferencji Ministrow w Bergen,
 • 2005.
 • [2] Europejska Deklaracja Standardów w Fizjoterapii. RegionEuropejski Światowej Konfederacji Fizjoterapii. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogolne, 4 czerwca 2003, Barcelona.
 • [3] Summary of Physiotherapy Education within the NationalEducational System - 2005 published by European Region of the World Confederation for Physical Therapy. Available at: http://www.physio-europe.org/public/ File/3_pdf
 • [4] European Region of the World Confederation for PhysicalTherapy. Summary of physiotherapy educationwithin the national educational system. London: World Confederation for Physical Therapy; 2005. Available at: ht tp: / /www.physio-europe.org/public/File/3% 20%202005%20Summary%20of%20Physiotherapy% 20Education%20within%20the%20National%20Educa. pdf (last accessed 5/11/2011).
 • [5] Gotlib J., Białoszewski D., Opavsky J., Garrod R., Fuertes N. E., Gallardo L. P., Lourido B. P., Monterde S., Serrano C. S., Sacco M., Kunicka I. Attitudes of EuropeanPhysiotherapy Students Towards Their ChosenCareer in the Context of Different Educational Systemsand Legal Regulations Pertaining to the Practice ofPhysiotherapy: Implications for University Curricula. Physiotherapy 2012, 98, 76-85.[Crossref]
 • [6] STATISTICA 9.0. StatSoft. Warsaw: StatSoft Institute. Available at: http://www.statsoft.pl/programy/lista.html (last accessed 10/02/2012).
 • [7] Białoszewski D., Gotlib J., Cabak A., Barczyk K., Bugajski A., Grzegorczyk J., Kułak W., Majcher P., Nowotny- Czupryna O., Płaszewski M., Prokopowicz K., Sierdziński J. Analiza opinii studentów fizjoterapii na tematprogramów studiów oferowanych w uczelniacho różnych profilach kształcenia. Fizjoter. Pol., 2010, 2, 4, 136-148.
 • [8] Lekkas P., Larsen T., Kumar S., Grimmer K., Nyland L., Chipchase L., Jull G., Buttrum P., Carr L., Finch J. Nomodel of clinical education for physiotherapy studentsis superior to another: A systematic review. Austr. J. of Physiother. 2007, 53, 1, 19-28.
 • [9] Vagstol U., Skoien A. K. A learning climate for discoveryand awareness”: Physiotherapy students’ perspectiveon learning and supervision in practice. Advances in Physiotherapy, 2011, 13, 2, 71-78.[Crossref]
 • [10] Cole B., Wessel J. How clinical instructors can enhancethe learning experience of physical therapy studentsin an introductory clinical placement Adv. in Health Sci. Educ., 2008, 13, 2, 163-179.
 • [11] Sakellari V., Saritzoglou M., Gioftsos G., Sakellaris K. Evaluation of the educational process at the TechnologicalEducational Institute of Lamia, physiotherapydepartment: Implications from the change in teachers’employment qualifications Rev. Pharmacol. and Pharmacokin. International Edition, 2005, 19, 3, 127-138.
 • [12] Thomson D, Hilton R. An evaluation of students’ perceptionsof a college-based programme that involvespatients, carers and service users in physiotherapyeducation. Physiother. Res. Internat., 2012, 17, 1, 36- -47.
 • [13] Obembe A., Oyewumi T., Onigbinde A., Oni O. Satisfactiontraits among clinical physiotherapy students inthree selected universities in Nigeria on teaching andlearning procedure. Physiotherapy, 2007, 93, S1, S605.
 • [14] Walid El Ansari Satisfaction trends in undergraduatephysiotherapy education. Physiotherapy, 2003, 89, 3, 171-185.
 • [15] Hammond J. A. Assessment of clinical components ofphysiotherapy undergraduate education: are there anyissues with gender? Physiotherapy, 2009, 95, 4, 266- -272.[WoS][Crossref][PubMed]
 • [16] Meldrum D., Lydon A. M., Loughnane M., Geary F., Shanley L., Sayers K., Shinnick E., Filan D. Assessmentof undergraduate physiotherapist clinical performance:investigation of educator inter-rater reliability. Physiotherapy, 2008, 94, 3, 212-219.[WoS][Crossref]
 • [17] Frantz J. M., Rhoda A. J. Assessing clinical placementsin a B. Sc. physiotherapy program. Intern. J. in Allied Health Sci. Pract., 2007, 5, 3, 1-6.
 • [18] Maxwell M. Problems associated with the clinical educationof physiotherapy students: A Delphi Survey. Physiotherapy, 1995, 81, 10, 582-587. [Crossref]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0024-4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.