Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2011 | 19 | 4 | 37-42

Article title

Fizjoterapia w wysiłkowym nietrzymaniu moczu u kobiet. Część II. Biologiczne sprzężenie zwrotne w wysiłkowym nietrzymaniu moczu / Physiotherapy in stress urinary incontinence in females. Part ii. Biofeedback in stress urinary incontinence

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Urinary incontinence is a complaint of any involuntary leakage of urine. This ailment occurs twice as often in women than men and its frequency increases with age. Approximately 25% of women of childbearing age and 50% of postmenopausal women have problems with incontinence. In Poland it is estimated that about 5 million people suffer from this affliction. More than half of all cases of incontinence are related to stress urinary incontinence. The treatment of urinary incontinence could be divided into conservative and surgical. The contemporary state of knowledge on physiotherapy - which is one of the main methods of conservative treatment and prevention - in stress urinary incontinence has been described in three review papers. Part I presented recommendations for using Kegel exercises in stress urinary incontinence. Part II focuses on current biofeedback methods

Publisher

Journal

Year

Volume

19

Issue

4

Pages

37-42

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2011
online
29 - 12 - 2012

Contributors

author
 • Katedra Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu AWF w Katowicach / J.Kukuczka’s University of Physical Education, Chair of Physiotherapy of the Nervous System and Motor System, Katowice
author
 • Katedra Sportów Indywidualnych AWF w Katowicach, / J.Kukuczka’s University of Physical Education, Chair of Individual Sports, Katowice
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Kliniczny Oddział Urologii w Sosnowcu / The Silesian Medical University, Clinical Urology Departament, Sosnowiec
 • AWF w Katowicach, Studia doktoranckie / J.Kukuczka’s University of Physical Education, Doctoral Studies, Katowice

References

 • [1] Opara J., Socha T., Prajsner A., Poświata A. Fizjoterapiaw wysiłkowym nietrzymaniu moczu u kobiet. Cz 1.Aktualne rekomendacje dotyczące ćwiczeń wedługKegla. Fizjoterapia, 2011, 3.
 • [2] Kegel A. H. Progressive resistance exercise in thefunctional restoration of the perineal muscles. Am. J. Obstet. Gynecol., 1948, 56, 238-249.
 • [3] Bo K. Pelvic floor muscle training is effective in treatmentof female stress urinary incontinence, but howdoes it work? Int. Urogynecol. J., 2004, 15, 76-84.[Crossref]
 • [4] Laycock J., Jerwood D. Pelvic floor muscle assessment:The PERFECT Scheme. Physiotherapy, 2001, 87, 12, 631-642.
 • [5] Smith D. B., Boileau M. A., Buan L. D. A self - directedhome biofeedback system for women with symptomsof stress, urge and mixed incontinence. J. Wound Ostomy Continence Nurs., 2000, 240-246.
 • [6] Liebergall-Wischnitzer M., Hochner-Celniker D., Lavy Y. et al. Paula method of circular muscle exercisesfor urinary stress incontinence - a clinical trial. Int. Urogynecol. J. Pelvic Floor Dysfunct., 2005, 16, 5, 345-351.[Crossref]
 • [7] Halska M., Pasternok M., Pasternok M., Halski T. FizjoterapiaNTM. Fizjoter. Prakt., 2008, 1, 37-39.
 • [8] Rett M. T., Simoes J. A., Herrmann V. et al. Managementof Stress Urinary Incontinence With Surface Electromyography- Assisted Biofeedback in Women of ReproductiveAge. Physic. Ther., 2007, 87, 2, 136-142.
 • [9] Borowicz A.M., Wieczorowska-Tobis K. Metody fizjoterapeutycznew leczeniu nietrzymania moczu. Gerontol. Pol., 2010, 18, 3, 114-119.
 • [10] Joźwik M., Adamkiewicz M., Joźwik M., Pietrzycki B. Zachowawcze metody leczenia nietrzymania moczuu kobiet, [w:] T. Rechberger, J. Jakowicki (red.) Nietrzymaniemoczu u kobiet patologia - diagnostyka - leczenie. Wydawnictwo Bi Folium, Lublin, 2005.
 • [11] Di Benedetto P. Female urinary incontinence rehabilitation. Minerva Ginecol., 2004, 56, 4, 353-369.[PubMed]
 • [12] Kwolek A., Rzucidło S., Zwolińska J. i wsp. Leczeniezachowawcze wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Przeg. Med. Uniwer. Rzesz., 2006, 3, 227-233.
 • [13] Prajsner A., Borowka A. Wysiłkowe nietrzymanie moczuu kobiet - rekomendacje EAU. Przegl. Urol., 2002, 1, 20-24.
 • [14] Radziszewski P. Europejska Szkoła Urologii - nietrzymaniemoczu. Przegl. Urol., 2002, 4, 36-39.
 • [15] Wlaźlak E., Surkont G., Stetkiewicz T. i wsp. Ocenaefektów nieoperacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymaniamoczu u kobiet za pomocą różnych metoddiagnostycznych. Przegl. Menopauz., 2004, 3, 57-62.
 • [16] Spaczyński M. Rekomendacje Polskiego TowarzystwaGinekologicznego w sprawie diagnostyki i leczenianietrzymania moczu u kobiet. Ginekol. Prakt., 2005, 86, 5, 45-53.
 • [17] Wytyczne Zespołu Ekspertów odnośnie postępowaniadiagnostyczno-terapeutycznego u kobiet z nietrzymaniemmoczu i pęcherzem nadreaktywnym. Ginekol. Pol., 2010, 10, 81, 789-793.
 • [18] Bujnowska-Fedak M., Steciwko A. Postępy w leczeniuzachowawczym nietrzymania moczu. Przew. Lek., 2007, 2, 101-107.
 • [19] Burns P., Pranikoff K., Nochajski T. et al. Treatment ofstress incontinence with pelvic floor exercises andbiofeedback. J. Am. Geriatr. Soc., 1990, 38, 341-344.
 • [20] Chrabota U., Kozłowska J. Znaczenie reedukacjimięśni dna miednicy i krocza w okresie przedporodowymi poporodowym. Gin. Prakt., 2010, 1, 16-19.
 • [21] Smolarek N., Pisarska-Krawczyk M., Sajdak S. Fizjoterapiajako sposób terapii stosowanej u kobiet z powodunietrzymania moczu. Ginekol. Prakt., 2007, 4, 23-27.
 • [22] Wierzbicka M., Urban K., Murawski M., Wronecki K. Sposoby leczenia wysiłkowego nietrzymania moczuze szczególnym uwzględnieniem metod fizjoterapeutycznych. Fizjoterapia, 2010, 18, 1, 53-60.
 • [23] Paszkowski T., Radomański T. W 60. rocznicę opracowaniapodstaw naukowych rehabilitacji mięśni dnamiednicy. Przeg. Menopauz., 2008, 3, 103-106.
 • [24] Aksac B., Aki S., Karan A. et al. Biofeedback and pelvicfloor exercises for the rehabilitation of urinary stress incontinence. Gynecol. Obstet. Invest., 2003, 56.
 • [25] Paczkowska A., Friebe Z., Koszla M. Skojarzone leczeniemieszanych postaci nietrzymania moczu elektrostymulacjąi biofeedback. Przegl. Urol., 2002, 6, 57-59.
 • [26] Schiotz H. A. Stress urinary incontinence in women - current treatment alternatives. Tidsskr. Nor. Laegeforen, 2007, 127, 13, 1773-1776.
 • [27] Dannecker C., Wolf V., Raab R. et al. EMG-biofeedbackassisted pelvic floor muscle training is an effectivetherapy of stress urinary or mixed incontinence:a 7-year experience with 390 patients. Arch. Gynecol. Obstet., 2005, 273, 2, 93-97.
 • [28] Capelini M. V., Cassio L. Riccetto C. L. et al. Pelvic floorexercises with biofeedback for stress urinaryincontinence. Int. Braz. J. Urol., 2006, 32, 4, 462-469.[Crossref]
 • [29] Lorenzo Gomez M. F., Silva Abuin J. M., Garcia Criado F. J. et al. Tratamiento de la incontinencia urinaria deesfuerzo con biofeedback perineal con electrodos desuperficie. Actas Urol. Esp., 2008, 32, 6, 629-636.
 • [30] Kashanian M., Ali S. S., Nazemi M., Bahasadri S. Evaluationof the effect of pelvic floor muscle training(PFMT or Kegel exercise) and assisted pelvic floormuscle training (APFMT) by a resistance device(Kegelmaster device) on the urinary incontinence inwomen “comparison between them: a randomizedtrial”. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 2011 Jul
 • 6. [Epub ahead of print].
 • [31] Herderschee R., Hay-Smith E. J., Herbison G. P. et al. Feedback or biofeedback to augment pelvic floor muscletraining for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst. Rev., 2011, 7, CD009252[WoS]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0023-5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.