Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2011 | 19 | 3 | 41-49

Article title

Fizjoterapia w wysiłkowym nietrzymaniu moczu u kobiet Część I. Aktualne rekomendacje dotyczące ćwiczeń według Kegla / Physiotherapy in stress urinary incontinence in females. Part I. Contemporary recommendations for Kegel exercises (PFME)

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Urinary incontinence is complaint of any involuntary leakage of urine. Data from various sources indicate that urinary incontinence as a symptom of various disease entities should be regarded as a social disease, because they relate to more than 5% of the population. Urinary incontinence is often hidden from family and the doctor. It is estimated that about 2/3 of all cases of urinary incontinence is suppressed because of the shame and embarrassment, and insufficient information about treatment options. Between the beginning of symptoms and meeting the doctor an average time of nine years is usually observed. This ailment was twice as likely relates to women than men, and its frequency increases with age. Approximately 25% of women of childbearing age and 50% of postmenopausal women have problems with incontinence. The disease also affects younger people, about 65% of pregnant women and about 30% of women in the first year after parturition does not hold urine. In Poland it is estimated that about 5 million people suffers from this affliction. More than half of all cases of incontinence are stress and mixed urinary incontinence. In three review papers the contemporary state of knowledge on physiotherapy in stress urinary in­continence has been described. This is one of main methods of conservative treatment and prevention. In part I the contemporary recommendations by Kegel exercises in stress urinary incontinence has been described.

Publisher

Journal

Year

Volume

19

Issue

3

Pages

41-49

Physical description

Dates

published
1 - 07 - 2011
online
29 - 12 - 2012

Contributors

author
 • Katedra Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu AWF w Katowicach / University of Physical Education, Chair of Physiotherapy of the Nervous System and Motor System, Katowice
author
 • Katedra Sportów Indywidualnych AWF w Katowicach / University of Physical Education, Chair of Individual Sports, Katowice
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Kliniczny Oddział Urologii w Sosnowcu / The Silesian Medical University, Clinical Urology Departament, Sosnowiec
 • Studia Doktoranckie AWF w Katowicach / University of Physical Education, Doctoral Studies, Katowice

References

 • [1] Abrams P. et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: Report of the Standar­disation Sub-committee of the International Society. Neurourol. Urodyn., 2002, 21, 167-178.[Crossref]
 • [2] Abrams P. et al. The standardisation ofterminology of lower urinary tract function. Neurourol. Urodyn., 1988, 7, 114, 5-19.
 • [3] McGuire E. J. et al. Clinical assessment of ure­thral sphincter function. J. Urol., 1993, 150, 5 Pt 1, 1452-1454.
 • [4] Blaivas J. G., Olsson C. A. Stress incontinence: clas­sification and surgical approach. J. Urol., 1988, 139, 727-732.
 • [5] DeLancey J. O. Structural support ofthe urethra as it relates to stress urinary Incontinence - the hammock hypothesis. Am. J. Obstet. Gynecol., 1994, 170, 6, 1713-1723.
 • [6] Dixon J., Gosling J. Histomorphology ofthe pelvic flo­or muscle, [w:] B. Schussler et al. (ed.) Pelvic floor reeducation. Principles and practice. Springer-Verlag, London, 1994, 28-33.
 • [7] PrajsnerA., Borówka A. Wysiłkowe nietrzymanie mo­czu u kobiet- rekomendacje EAU. Przegl. Uroi., 2002, 1, 20-24.
 • [8] Anger J. Т., Saigal C. S., Litwin M. S. The prevalen­ce of urinary incontinence among community dwelling adult women: results from the National Health and Nutrition Examination Survey. J. Urol., 2006, 175, 2, 601-604.
 • [9] Hunskaar S. et al. The prevalence of urinary inconti­nence in women in four European countries. BJU In­tern., 2004, 93, 3, 324-330.
 • [10] Irvin D. E. et al. Population-based survey of urinary incontinence, overactive bladder, and other lower uri­nary tract symptoms in five countries: results of the EPIC study. Eur. Urol., 2006, 50, 6, 1306-1314.
 • [11] Thuroff J. i wsp. EAU guidelines on urinary incontinen­ce. Eur. Urol., 2011,59, 3, 387-400.[Crossref]
 • [12] Radziszewski P. i wsp. Wytyczne Zespołu Eksper­tów odnośnie postępowania diagnostyczno-terapeu­tycznego u kobiet z nietrzymaniem moczu i pęche­rzem nadreaktywnym. Ginekol. Pol., 2010, 10, 81, 789-793.
 • [13] Lau K. i wsp. Mieszana postać nietrzymania moczu - trudności diagnostyczne w wieku przed- i pomeno- pauzalnym. Przegląd Menopauz., 2008, 1, 18-22.
 • [14] Shamliyan T. A.et al. Systemic review: randomized, controlled trials of nonsurgical treatments for urinary incontinence in women. Ann. Intern. Med., 2008, 148, 6, 459-473.
 • [15] Petros P. E., Ulmsten U. I. An integral theory of female urinary incontinence: experimental and clinical consi­deration. Acta Obstet. Gynecol. Scand., Suppl. 1990, 153, 7-31.
 • [16] Gilpin S. A. et al.. The pathogenesis of genitourinary prolapse and stress incontinence of urine: A histologi­cal and histochemical study. Br. J. Obstetrics Gyna­ecol., 1989, 96, 31-38.
 • [17] Stachowiak G. Estrogeny a nietrzymanie moczu u ko­biet w okresie menopauzy Uroi. Pol., 2005, 58, 4.
 • [18] Spaczyński M. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie diagnostyki i leczenia nietrzymania moczu u kobiet. Ginekol. Prakt., 2005, 86, 5, 45-53.
 • [19] Brink С. A. et al.. A digital test for pelvic muscle strength in women with urinary incontinence. Nurs. Res., 1994, 43, 352-356.[PubMed]
 • [20] Gaudenz R. Ein inkontinenz-Fragebogen mit dem neuen Urge-score und Stress-score. Geburtshilfe Frauenheilkd.,1979, 39, 9, 784-792.
 • [21] Bidzan M. Jakość życia pacjentek z różnym stopniem nasilenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Impuls, Kraków 2008.
 • [22] Kieres P. i wsp. Wartość diagnostyczna wybranych kwestionariuszy (UDI6SF, Gaudenza, MESA, ICIQ-SF oraz King's Health Questionnaire) w rozpoznawaniu różnych postaci klinicznych nietrzymania moczu u ko­biet. Ginekol. Pol., 2008, 79, 338-341.
 • [23] Uebersax J. S. et al. Short forms to assess life qu­ality and symptoms distress for urinary incontinence in women: the incontinence impact questionnaire and the urogenital distress inventory. Neurourol. Urodyn., 1995, 14, 131-139.[Crossref]
 • [24] Wlaźlak Ε. i wsp. Ocena efektów nieoperacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet za pomocą różnych metod diagnostycznych. Przegl. Menopauz., 2004, 3, 57-62.
 • [25] Jóźwik M., Adamkiewicz M., Jóźwik M., Pietrzycki B. Zachowawcze metody leczenia nietrzymania moczu u kobiet, [w:] T. Rechberger, J. Jakowicki (red.) Nie­ trzymanie moczu u kobiet patologia - diagnostyka - leczenie. Wydawnictwo Bi Folium, Lublin 2005.
 • [26] Borowicz A. M., Wieczorowska-Tobis K. Metody fizjo­terapeutyczne w leczeniu nietrzymania moczu. Ge- rontol. Pol., 2010, 18, 3, 114-119.
 • [27] Bujnowska-Fedak M., Steciwko A. Postępy w lecze­niu zachowawczym nietrzymania moczu. Przew. Lek., 2007, 2, 101-107.
 • [28] Singla A. Nowe aspekty leczenia wysiłkowego nietrzy­mania moczu. Ginekol. Dypl., 2001, 3, 23-33.
 • [29] Во K. Pelvic Floor muscle training is effective in treat­ment of female stress urinary incontinence, but how doesitwork? Int. Urogynecol. J., 2004, 15, 76-84.
 • [30] Burns P. et al. Treatment of stress incontinence with pelvic floor exercises and biofeedback. J. Am. Geriatr. Soc., 1990, 38, 341-344.
 • [31] Chrabota U., Kozłowska J. Znaczenie reedukacji mię­śni dna miednicy i krocza w okresie przedporodowym i poporodowym. Gin. Prakt., 2010, 1, 16-19.
 • [32] Halska M., Pasternok M., Pasternok M., Halski T. Fi­zjoterapia NTM. Fizjoter. Prakt., 2008, 1, 37-39.
 • [33] Kegel A. H. Progressive resistance exercise in the functional restoration ofthe perineal muscles. Am. J. Obstet. Gynecol., 1948, 56, 238-249.
 • [34] Koszla M. Fizjoterapia szansą dla pacjentek z NTM. Kw. NTM, 2006, 1,4.
 • [35] Kwolek A. i wsp. Leczenie zachowawcze wysiłkowe­go nietrzymania moczu u kobiet. Przegl. Med. Uniwer. Rzesz., 2006, 3, 227-233.
 • [36] Smolarek N., Pisarska-Krawczyk M., Sajdak S. Fizjo­terapia jako sposób terapii stosowanej u kobiet z po­wodu nietrzymania moczu. Ginekol. Prakt., 2007, 4, 23-27.
 • [37] Strupińska E. Kinezyterapia w leczeniu kobiet z nie­trzymaniem moczu. Uroi. Pol., 2008, 61, Supl. 1.
 • [38] Wierzbicka M. et al. Sposoby leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu ze szczególnym uwzględnieniem metod fizjoterapeutycznych. Fizjoter., 2010, 18, 1, 53-60.
 • [39] Neumann Р. В. et al. Physiotherapy for female stress urinary incontinence: a multicentre observational study. Aust. N. Z. J. Obstet. Gynaecol., 2005, 45, 3, 226-232.
 • [40] Radziszewski P., Dobrobski P., Borkowski A. Chirur­giczne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu ukobiet. Terapia, 2002, 4, 3, 15-19.
 • [41] Paszkowski Т., Radomański T. W 60. rocznicę opra­cowania podstaw naukowych rehabilitacji mięśni dna miednicy. Przegl. Menopauz., 2008, 3, 103-106.
 • [42] Di Benedetto P. Female urinary incontinence rehabili­tation. Minerva Ginecol., 2004, 56, 4, 353-369.
 • [43] Marques Α., Stothers L., Macnab A. The status of pe­lvic floor muscle training for women. Can. Urol. Assoc. J.,2010,4, 6,419-424.[Crossref]
 • [44] Jones E. G., Kegel A. H. Treatment of urinary stress incontinence with results in 117 patients treated by ac­tive exercise of pubococcygeal. Surg. GynecoI. Ob­stet., 1952, 94, 2, 179-188.
 • [45] Castleden C. M„ Duffin Η. M., Mitchell E. P. The effect of physiotherapy on stress incontinence. Age Ageing, 1984, 13, 4, 235-237.[Crossref][PubMed]
 • [46] Wilson P. D. et al. An objective assessment of physio­therapy for female genuine stress incontinence. Br. J. Obstet. Gynaecol., 1987, 94, 575-582.
 • [47] Henalla S. M. et al. Non-operative methods in the tre­atment of female genuine stress incontinence of urine. J. Obstet. Gynecol., 1989, 9, 222-225.[Crossref]
 • [48] Hofbauer V. J., Preisinger F., Nurnberger N. DerStel- lenwert der Physikotherapie bei der weiblichen genu- inen Stress Inkontinenz. Z. Urol. Nephrol., 1990, 83, 249-254.
 • [49] Hay-Smith E. J. et al. Pelvic floor muscle training for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst. Rev., 2007, 18, CD001407.
 • [50] Aksac B. et al. Biofeedback and pelvic floor exercises for the rehabilitation of urinary stress incontinence. Gynecol. Obstet. Invest., 2003, 56, 23-27.[Crossref][PubMed]
 • [51] Yoon H. S., Song Η. H., Ro Y. J. A comparison of effectiveness of bladder training and pelvic muscle exercise on female urinary incontinence. Int. J. Nurs. Stud., 2003, 40, 45-50.[Crossref][PubMed]
 • [52] Borello-France D. F. et al. Continence and quali- ty-of-life outcomes 6 months following an intensive pelvic-floor muscle exercise program for female stress urinary incontinence: a randomized trial comparing low- and high-frequency maintenance exercise. Phys. Ther., 2008, 88, 12, 1545-1553.[Crossref]
 • [53] Borello-France D. F. et al. Effect of pelvic-floor musc­le exercise position on continence and quality-of-life outcomes in women with stress urinary incontinence. Phys. Ther., 2006, 86, 7, 974-986.
 • [54] Dumoulin C., Hay-Smith J. Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women. Cochrane Databas Syst. Rev., 2010, 1,CD005654.
 • [55] Bridgeman В., Roberts S. G. The 4-3-2 method for Ke- gelexercises. Am. J. Mens Health, 2010, 4, 1, 75-76.
 • [56] Dumoulin C., Glazener C., Jenkinson D. Determining the optimal pelvic floor muscle training regimen for women with stress urinary incontinence. Neurourol. Urodyn., 2011, 30, 5, 746-753.[PubMed][Crossref]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0022-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.