Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2011 | 19 | 3 | 9-18

Article title

Rehabilitacja dzieci autystycznych oraz z zespołem Downa a poczucie obciążenia opiekunów / Rehabilitation of children with Down Syndrome and autism, and caregivers burden

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Child's upbringing is a major challenge, and in the case of children with a disability additional difficulty is to provide rehabilitation and support during abnormal development. Aim: evaluation of the burden of caregivers of children with Down syndrome and autism. The study was carried out in a group of 33 parents of children with Down Syndrome, 22 parents of autistic children who participated in rehabilitation and 15 parents of autistic children who did not participate in rehabilitation. Results and conclusions: the caregivers of children with Down Syndrome have a lower burden than caregivers of children with autism. Rehabilitation has a beneficial effect on the sense of burden in the caregivers of autistic children.

Publisher

Journal

Year

Volume

19

Issue

3

Pages

9-18

Physical description

Dates

published
1 - 07 - 2011
online
29 - 12 - 2012

Contributors

author
 • Wydział Fizjoterapii AWF we Wrocławiu / The Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education in Wroclaw
author
 • Wydział Fizjoterapii AWF we Wrocławiu / The Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education in Wroclaw
 • Wydział Fizjoterapii AWF we Wrocławiu / The Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education in Wroclaw

References

 • [1] Skórczyńska Μ., Sadowska L. Postrzeganie roli rodzi­ca przez matki i ojców dzieci z zespołem Downa. Szk. Spec., 2001,2, 67-75.
 • [2] Pisula E., Danielewicz D. Wybrane formy terapii i re­habilitacji osób z autyzmem. Oficyna Wydawnicza Im­puls, Kraków 2005.
 • [3] Pisula E., Danielewicz D. Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, War­szawa 2003.
 • [4] Biadasiewicz M. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera. Szk. Spec., 2001, 2, 91-95.
 • [5] Sadowska L. i wsp. Problemy psychospołeczne i me­dyczne dzieci z zespołem Downa w procesie wczesnej interwencji w świetle piśmiennictwa i własnych badan naukowych, [w:] L. Sadowska (red.) Wczesna diagno­styka i rehabilitacja dzieci ryzyka, Wrocław 2001, 7.
 • [6] Zasępa E. Rozwój intelektualny dzieci zespołem Do­wna. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grze­gorzewskiej. Warszawa, 2003.
 • [7] Cunningham С. Dzieci z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców. WSiP, Warszawa 1994.
 • [8] Minczakiewicz E. Jak pomóc w rozwoju dziecka z ze­społem Downa: poradnik dla rodziców i wychowaw­ców. Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków, 2001.
 • [9] Raś Ρ i wsp. Kwestionariusz poczucia obciążenia osób opiekujących się chorymi z otępieniem - nowe narzę­dzie badawcze. Psychogeriatr. Pol., 2005, 1, 21-31.
 • [10] Van Deer A. Analiza sytuacji stresowych jakim pod­lega rodzina dziecka z zespołem Downa. Wsp. Tem., 2000, 4, 3-8.
 • [11] Maciarz Α., Biadasiewicz M. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera. Studium przypadku. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000.
 • [12] Latacz K. i wsp. Hipoterapia w leczeniu zespołów au­tystycznych (prowadzona wśród pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Czę­stochowie). Med. Sport., 1999, 101, 27-29.
 • [13] Gałkowski Т., Pisula E. Psychologiczne i genetyczne komponenty charakteryzujące autystyczne spektrum zaburzeń. Kosmos, 2003, 52, 2-3, 217-226.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0021-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.