PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2011 | 19 | 3 | 19-27
Article title

Sprawność fizyczna wszechstronna dzieci niedosłyszących i słyszących / Evaluation of general physical fitness in hard of hearing and hearing children

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Przyczyny głuchoty są bardzo zróżnicowane. Mogą powstać na każdym etapie życia. W zależności od tego obserwuje się odmienne powikłania i konsekwencje. Uszkodzony narząd słuchu determinuje sposób komunikacji oraz ma wyraźny wpływ na każdąsferę życia dziecka. Celem pracy była ocena sprawności fizycznej wszechstronnej dzieci niedosłyszących w stopniu umiarkowanym oraz wykazanie, że uszkodzenie narządu słuchu może wpływać na rozwój fizyczny dziecka. Badaniom poddano 105 dzieci w wieku 10-12 lat, średnia wieku 11 lat. Grupę badawczą stanowiło 42 dzieci niedosłyszących (14 dziewcząt i 28 chłopców), a grupę kontrolną 63 dzieci słyszących (36 dziewcząt i 27 chłopców). Pomiar sprawności fizycznej wszechstronnej wykonano testem „Eurofit". Wyniki badań wykazały, że sprawność fizyczna wszechstronna niemal w każdym aspekcie była gorsza u dzieci z wadą słuchu. Jedynie w próbie siły statycznej wyniki były nieznacznie korzystniejsze dla dzieci niedosłyszących. Z kolei badania dzieci niedosłyszących z aparatami słuchowymi i bez aparatów wykazały, że aparat może wywierać korzystny wpływ na osiągane wyniki w próbach testowych.
EN
There are various causes of deafness which can appear at any stage of our lives. Therefore, different complications and consequences may be observed. Damaged hearing influences the way of communication and has a significant impact on every area of a child's life. The aim of this study was to evaluate general fitness of children who are hard of hearing at a moderate level as well as to demonstrate that hearing impairment can influence a child's physical development. In order to achieve these goals, the research was conducted in a group of 105 children at the age of 10-12, the average age 11. The experimental group consisted of 42 hearing-impaired children (14 girls and 28 boys). The control group was comprised of 63 hearing children (36 girls and 27 boys). General fitness was measured with the use of The Eurofit Physical Fitness Test Battery. The results showed that children with a hearing defect achieved worse results in almost all components of general fitness. The only test in which the group of hearing-impaired children proved to be slightly better than the group of hearing children was the static strength test. The research on hearing-impaired children who were using hearing aids as well as those who were not revealed that the use of a hearing aid can have a positive influence on test results.
Publisher

Journal
Year
Volume
19
Issue
3
Pages
19-27
Physical description
Dates
published
1 - 07 - 2011
online
29 - 12 - 2012
Contributors
 • Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych AWF we Wrocławiu / Department of Sports of the Disabled The Chair of Physical Culture of the Disabled
 • Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych AWF we Wrocławiu / Department of Sports of the Disabled The Chair of Physical Culture of the Disabled
References
 • [1] Szczepankowski В. Wyrównywanie szans osób nie- styszących. WSRP, Siedlce 1998.
 • [2] Zwierzchowska Α., Gawlik K. Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży niestyszącej i sfabosfyszącej. AWF, Katowice 2005.
 • [3] Grabowski H., Szopa J. EUROFIT - Europejski Test SprawnościFizycznej. AWF, Kraków 1991.
 • [4] Ferguson G., Tanake Y. Analiza statystyczna w psy- chologiiipedagogice. PWN, Warszawa 1997.
 • [5] Bolach Ε., Szczygieł A. Ocena sprawności fizycznej dziewcząt niedosłyszących w wieku 7-15 lat., [w:] M. Pąchalska (red.) Zdrowie w koncepcji doktora Henry­ka Jordana. AWF, Kraków 1989.
 • [6] Maciaszek J., Osiński W. Poziom sprawności fizycznej badanej testem „EUROFIT" u chłopców i dziewcząt poznańskich w wieku 10-14 lat. AWF, Poznań 2001, 50, 3-15.
 • [7] Talaga J. Sprawność fizyczna ogólna - testy. Zysk i S-ka, Poznań 2004.
 • [8] Dzimira-Pyzio J. i wsp. Ocena równowagi ciała dzieci niesłyszących w wieku 11-13 lat. Fizjoterapia, 2007, 15, 1,40-43.
 • [9] Wieczorek M., Zając M. Zdolności koordynacyjne dzieci zdrowych i niesłyszących. Annal. Univer. Ma- riae Curie-Skłodowska, 2008, 60, 8/867, supl. 16, 187-190.
 • [10] Zwierzchowska A. i wsp. Energetic and coordination abi­lities of deaf children. J. Hum. Kine., 2004,11, 83-91.
 • [11] Zwierzchowska A. i wsp. Deafness and motor abilities level. Biol. Sport, 2008, 25, 3, 263-274.
 • [12] Hartman E. et al. The effect of age on physical fitness of deaf elementary school children. Pediatr. Exerc. Sci., 2007, 19, 3, 267-278.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0020-8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.