Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2011 | 19 | 3 | 50-62

Article title

Fizjoterapia osób z dysfunkcjami narządu ruchu lub różnymi schorzeniami neurologicznymi, leczonych równolegle z powodu zaburzeń rytmu serca – punkt widzenia fizjoterapeuty / Physiotherapy of patients with motoric or neurological dysfunctions, simultaneously treated for arrhythmia – physiotherapist's viewpoint

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
A high percentage of patients undergoing physiotherapeutic treatment due to motor organ dysfunctions or neurologi­cal problems are the ones who additionally suffer from heart rhythm disorder (arrhythmia).This paper presents the most common types of heart rhythm disorders, the health risk factors they involve as well as the treatment methods. Some important aspects of kinesiotherapy and physiotherapy of patients treated pharmacologically or with implant­ed pacemaker or cardioverter-defibrillator have been considered. The general rules for contraindications against physiotherapy have also been raised. The significance of patient education, the psychical effects and safety during physiotherapy have been emphasized.

Publisher

Journal

Year

Volume

19

Issue

3

Pages

50-62

Physical description

Dates

published
1 - 07 - 2011
online
29 - 12 - 2012

Contributors

 • Wydział Wychowania Fizycznego, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku / Faculty of Physical Education, Paweł Włodkowic University College in Plock

References

 • [1] Levy S. et al. Characterization of different subsets of atrial fibrillation in general practice in France. C\rcula- tion, 1999, 99, 3028-3035.
 • [2] Hasiec A. i wsp. Zaburzenia rytmu serca w chorobach układu oddechowego. Chor. Serca i Nacz., 2010, 7, 3, 143-152.
 • [3] Piotrowicz R. i wsp. Standardy Rehabilitacji Kar­diologicznej. Stanowisko Komisji ds. Opracowania Standardów Rehabilitacji Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kompleksowa Reha­bilitacja Kardiologiczna. Folia Cardiol., 2004, 11, A.
 • [4] Woźniak В., Miedzianów M. Rehabilitacja kardiologiczna aktualny stan oraz plany na przyszłość - wywiad z prof. R. Piotrowiczem. Prakt. Fizjoter. i Rehabil., 2010, 5,4-7.
 • [5] Dłużniewski M., Mamcarz Α., Krzyżak P. Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medy­cyny. AM, Warszawa 2003.
 • [6] Szczeklik A. Choroby wewnętrzne. T. 1. Medycyna Praktyczna, Kraków 2006.
 • [7] Bodalski R. i wsp. Ablacja zespołu tachyarytmii (AVRT, AVNRT, AFL, AF) u chorej z rzekomymi włóknami Ma- haima. Kardiol. Pol., 2005, 63, 12, 678-684.
 • [8] Bodalski R. i wsp. Szklanka wody czy ablacja?-napad złośliwych arytmii przedsionkowych w czasie pływania w jeziorze u chorej z jawnym zespołem Wolffa-Parkin- sona-White'a i z łagodnymi napadami kołatania serca przez kilka dekad życia. Kardiol. Pol., 2008, 66, 12, 1346-1349.
 • [9] Walczak F., Szumowski Ł., Siebert J. (red.) Migotanie przedsionków - postacie, mechanizmy, postępowa­nie, rola ablacji. Wyd. Serce dla Arytmii. Fundacja na Rzecz Rozwoju Elektrofizjologii, Warszawa 2008.
 • [10] Budrejko S. Izolowane migotanie przedsionków.Kar- diol. Oparta Fakt., 2010, 1, 73-79.
 • [11] Warmiński G., Przybylski A. Migotanie przedsionków wzdrowym sercu. W Dobrym Rytmie, 2010, 11, 2-7.
 • [12] Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardio­logicznego (ESC) do spraw postępowania u chorych z migotaniem przedsionków. Wytyczne dotyczące po­stępowania u chorych z migotaniem przedsionków. Opracowane przy szczególnym udziale EHRA (Eu­ropean Heart Rhythm Association), zaakceptowane przez EACTS (European Association for Cardio-Tho- racic Surgery). Kardiol Pol., 2010, 68, VII, 487-566.
 • [13] Stępińska J. iwsp. Jak bezpiecznie i skutecznie stoso­wać leki przeciwzakrzepowe? Poradnik dla pacjentów. Klinika Wad Nabytych Serca. Instytut im. Prymasa Ty­siąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warsza­wa 2010.
 • [14] AFFIRM Investigators.: A comparison of rate control and rhythm control in patients with atrial fibrillation. N. Engl. J. Med., 2002, 347, 1825-1833.
 • [15] Derejko P., Hasiec A. Metody ablacji podłoża migota­nia przedsionków. W Dobrym Rytmie, 2010, 11, 8-13.
 • [16] Szumowski Ł., Walczak F. Ablacja w komorowych za­burzeniach rytmu serca. Kardiol. na co Dzień, 2010, 5, 134-138.
 • [17] Eksperci American College of Cardiology (ACC), Ame­rican Heart Association (AHA) i European Society of Cardiology (ESC) do spraw postępowania u chorych z komorowymi zaburzeniami rytmu i zapobiegania nagłej śmierci sercowej we współpracy z European Heart Rhythm Association i Heart Rhythm Society Wytyczne dotyczące postępowania u chorych z коmorowymi zaburzeniami rytmu serca i zapobiegania nagiemu zgonowi sercowemu. Kardiol. Pol. 2006, 64, 12, 1373-1415.
 • [18] Podolecki Т., Mazurek M., Kalarus Z. Profilaktyka na­giego zgonu sercowego u chorych z niewydolnością serca - komu i kiedy należy wszczepić kardiowerter-de- fibrylator? Kardiol. na co Dzień, 2010, 5, 139-143.
 • [19] Trusz-Gluza M. Komorowe zaburzenia rytmu serca i nagia śmierć sercowa. Wytyczne ACC/AHA/ESC/ PTK 2006 - komentarz. Kardiol. Pol., 2006, 64, 12, 1415-1418.
 • [20] Bromboszcz J., Dylewicz P. (red.) Rehabilitacja Kar­diologiczna. ELIPSA-JAIM, Kraków 2005.
 • [21] Mamcarz A. Choroby ukiadu krążenia a uprawianie sportu - wybrane problemy. Stan obecny i perspek­tywy rozwoju rehabilitacji kardiologicznej. Rehabil. Med., 2001, 5, 17-20.
 • [22] Kazimierska В., Smolis-Bąk E., Scipio del Campo K. Rehabilitacja po implantacji stymulatora lub kardio- wertera-defibrylatora niezbędnym elementem terapii. W Dobrym Rytmie, 2009, 1,9-11.
 • [23] Fitchet A.et aj.. Comprehensive cardiac rehabilitation programme for implantable cardioverter-defibrillator patients: a randomised controlled trial. Heart, 2003, 89, 155-160.
 • [24] Dugmore L. D. et al. Changes in cardiorespiratory fit­ness, psychological wellbeing, quality of life, and vo­cational status following a 12 month cardiac exercise rehabilitation programme. Heart, 1999, 81, 359-366.
 • [25] Niedoszytko P., Zielińska D., Bakuła S. Rehabilitacja pacjentów po implantacji wszczepialnego kardiowerte- ra-defibrylatora. Chor. Serca i Nacz., 2007,4, 2, 99-102.
 • [26] Pająk J. i wsp. Rola fizjoterapii u pacjentów z implan- towanym kardiostymulatorem. Fizjoter. Pol., 2006, 3, 4, 6, 245-250.
 • [27] Walczak F., Kępski R. Jak żyć ze stymulatorem lub defibrylatorem serca. PZWL, Warszawa 2007.
 • [28] Spodaryk K., Bromboszcz J. Fizykoterapia - potrze­ba badań naukowych. Rehabil. Med., 2004, 8, 2, 8-14.
 • [29] Bauer Α., Wiecheć M. Przewodnik metodyczny po wy­branych zabiegach fizykalnych. Markmed Rehabilita­cja, Ostrowiec Św. 2005.
 • [30] Łazowski J. Podstawy fizykoterapii. AWF, Wrocław 2002.
 • [31] Straburzyński G., Straburzyńska-Lupa A. Medycyna fizykalna. PZWL, Warszawa 2000.
 • [32] Crevenna R. i wsp. Leczenie elektrostymulacją pa­cjentów z rozrusznikem serca. Rehabil. Med., 2003, 7, 2, 76-80.
 • [33] Gielerak G. (red.). Opracowanie Grupy Roboczej ds. Omdleń. Omdlenia - standardy postępowania w wy­branych stanach klinicznych. Narodowy Program Pro­filaktyki i Leczenia Chorób Ukiadu Sercowo-Naczy- niowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008". Folia Cardiol. Exc., 2008, 3, 3, 101-125.
 • [34] Gajek J. Postępowanie diagnostyczne i terapeutycz­ne u pacjentów z omdleniami w świetle obecnych za­leceń. W Dobrym Rytmie, 2010, 4, 2-7.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0019-1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.