PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2011 | 19 | 2 | 59-68
Article title

Komputeryzacja testów w fizjoterapii / computerization of testing in physical therapy

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Rosnące wykorzystanie komputerowego testowania adaptacyjnego (ang. computerized adaptive tests - CAT) do oceny wyników fizjoterapii stymuluje szereg pytań w zakresie m.in. wdrażania tej metody i interpretacji jej wyników. CAT pozwala, w oparciu o zbiór (bank) pytań mierzyć, m.in. wpływ poszczególnych schorzeń na funkcjonowanie i samopoczucie pacjenta, zapewniając szybkie, wiarygodne i dokładne wartości szacunkowe oraz efektywne gromadzenie danych. Szersze wykorzystanie CAT może poprawić użyteczność i ułatwić interpretację kliniczną tych indywidualnie dopasowanych do pacjenta badań, wspomagając specjalistów medycznych w codziennej praktyce klinicznej. Co więcej - może być stosowane zarówno w fizjoterapii szpitalnej, jak również ambulatoryjnej i domowej
EN
Increased use of computerized adaptive tests (CATs) to generate outcome measures during physical therapy has stimulated questions concerning CAT implementation and score interpretation. CAT allows, based on item bank, to measure e.g. the impact of diseases on functioning and well-being, producing quick, valid and precise estimates and efficient outcomes collection. Wider application of CAT may improve usefulness and clinical interpretation of these individually tailored outcome measures and assist clinicians during clinical practice. What more, it can be applied both in hospital and outpatient physical therapy settings.
Publisher

Journal
Year
Volume
19
Issue
2
Pages
59-68
Physical description
Dates
published
1 - 04 - 2011
online
29 - 12 - 2012
Contributors
 • Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy / Rehabilitation Clinic, 10th Military Polyclinical Hospital in Bydgoszcz, e.mikolajewska@wp.pl
 • Katedra Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / Department of Informatics, Faculty of Physics, Astronomy and Informatics, Nicolaus Copernicus University in Torun
References
 • [1] Mikołajewska E. Dominujące trendy we współczesnejrehabilitacji. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2010, 1, 87-102.
 • [2] Mikołajewska E., Mikołajewski D. EBM w fizjoterapii -wykorzystanie zasobów internetowych. Rehabilitacja Praktyczna, 2008, 4, 50-52.
 • [3] Mikołajewska E. Medycyna oparta na faktach w fizjoterapii. Valetudinaria, 2007, 2, 88-91.
 • [4] Oostendorp R. A. B., Nijhuis - van der Sanden M. W. G., Heerkens Y. F. i wsp. Rehabilitacja medyczna i fizjoterapiaoparte na wiarygodnych i aktualnych publikacjach- ocena krytyczna. Rehailitacja Medyczna, 2008, 1, 9-15.
 • [5] Płaszewski M. Praktyka oparta na dowodach - zasadyi kierunki rozwoju Evidence Based Medicine w fizjoterapii. Rehabilitacja Medyczna, 2006, 10, 1, 1-8.
 • [6] Sherrington C., Herbert R. D., Maher C. G. i wsp. PEDro:A database of randomized trials and systematic reviewsin physiotherapy. Manual. Ther., 2000, 5, 223- -226.
 • [7] MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine) http://www.ncbi.nlm.noh.gov/pubmed - data pobrania 20.06.2011 r.
 • [8] Mikołajewska E. Analiza chodu pacjentów po udarzemózgu - rozwiązanie własne. Udar Mózgu Problemy Interdyscyplinarne, 2010, 1-2, 20-26.
 • [9] Mikołajewska E., Mikołajewski D. Telerehabilitacja. Rehabilitacja w Praktyce, 2011, 1, 64-67.
 • [10] Mikołajewski D. Mikołajewska E. Roboty rehabilitacyjne. Rehabilitacja w Praktyce, 2010, 4, 49-53.
 • [11] Mikołajewska E. Lokomat jako element nowoczesnejreedukacji chodu. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 10, 15-18.
 • [12] Mikołajewski D., Mikołajewska E. Nowoczesne rozwiązaniainformatyczne dla osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja. 2011, 2, 93-113.
 • [13] Chakravarty E. F., Bjorner J. B., Fries J. F. Improvingpatient reported outcomes using item response theoryand computerized adaptive testing. J. Rheumatol., 2007, 34, 6, 1426-1431.
 • [14] Walker J., Böhnke J. R., Cerny T. i wsp. Developmentof symptom assessments utilising item response theoryand computer - adaptive testing - a practicalmethod based on a systematic review. Crit. Rev. Oncol. Hematol., 2010, 73, 1, 47-67.
 • [15] Van der Linden W. J., Glas C. A. W. (red.) Computerizedadaptive testing: Theory and practice. Kluwer Academic Publishers, Norwell-Dordrecht 2000.
 • [16] Wainer H., Green B. F., Flaughter R. (red.) Computerizedadaptive testing: a primer. Mallory International, Aylesbeare 2000.
 • [17] I-Ping H., Jyun-Hong Ch., Chun-Hou W. i wsp. Developmentof a computerized adaptive test for assessingbalance function in patients with stroke. Phys. Ther., 2010, 90, 1336-1344.[WoS]
 • [18] Hart D. L., Wang. Y.-C., Cook K. F. i wsp. A computerizedadaptive test for patients with shoulder impairmentsproduced responsive measures of function. Phys. Ther., 2010, 90, 928-938.[Crossref][WoS]
 • [19] Hart D. L., Wang Y. C., Stratford P. W. i wsp. A computerizedadaptive test for patients with hip impairmentsproduced valid and responsive measures offunction. Arch. Phys. Med. Rehabil., 2008, 89, 11, 2129-2139.[Crossref]
 • [20] Hart D. L., Wang Y. C., Stratford P. W. i wsp. Computerizedadaptive test for patients with knee impairmentsproduced valid and responsive measures of function. J. Clin. Epidemiol., 2008, 61, 11, 1113-1124.
 • [21] Fries J. F., Cella D., Rose M. i wsp. Progress in assessingphysical function in arthritis: PROMIS shortforms and computerized adaptive testing. J. Rheumatol., 2009, 36, 9, 2061-2066.
 • [22] Wang Y. C., Hart D. L., Stratford P. W. i wsp. Clinical interpretationof computerized adaptive test-generatedoutcome measures in patients with knee impairments. Arch. Phys. Med. Rehabil., 2009, 90, 8, 1340-1348.[WoS][Crossref]
 • [23] Wang Y. C., Hart D. L., Stratford P. W. i wsp. Clinical interpretationof computerized adaptive test outcomemeasures in patients with foot/ankle impairments. J. Orthop. Sports Phys. Ther., 2009, 39, 10, 753-764.
 • [24] Wang Y. C., Hart D. L., Werneke M. i wsp. Clinical interpretationof outcome measures generated froma lumbar computerized adaptive test. Phys Ther., 2010, 90, 9, 1323-1335.[WoS][Crossref]
 • [25] Konarski R. Model cechy latantnej w analizie psychometrycznejtestów i pozycji testowych, [w:] B. Niemierko, H. Szaleniec (red.) Diagnostyka edukacyjna.Standardy wymagań i normy testowe w diagnostyceedukacyjnej. PODE, Kraków 2004.
 • [26] Kondratek B. Klasyczna teoria testów a teoria odpowiadaniana pozycje testowe. Teoretyczne i empiryczneporównanie rozwiązań dla pozycji ocenianychdychotomicznie. Praca magisterska, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007.
 • [27] Rose M., Bjorner J. B., Becker J. i wsp. Evaluation ofa preliminary physical function item bank supported theexpected advantages of the Patient-Reported OutcomesMeasurement Information System (PROMIS). J. Clin. Epidemiol., 2008, 61, 1, 17-33.
 • [28] Duch W., Nowak W., Meller J. i wsp. Consciousnessand attention in autism spectrum disorders. Proceedings of Cracow Grid Workshop, 2010, 202-211, 2011.
 • [29] Wang Y. C., Hart D. L., Stratford P. W. i wsp. Clinical interpretationof a lower-extremity functional scale-derivedcomputerized adaptive test. Phys. Ther., 2009, 89, 9, 957-968.[Crossref][WoS]
 • [30] Haley S. M., Fragala-Pinkham M. A., Dumas H. M, i wsp. Evaluation of an item bank for a computerizedadaptive test of activity in children with cerebral palsy. Phys. Ther., 2009, 89, 6, 589-600.[WoS][Crossref]
 • [31] Jette A. M., Haley S. M., Tao W. i wsp. Prospectiveevaluation of the AM-PAC-CAT in outpatient rehabilitationsettings. Phys. Ther., 2007, 87, 4, 385-398.[Crossref]
 • [32] Deutscher D., Hart D. L., Dickstein R. i wsp. Implementingan integrated electronic outcomes and electronichealth record process to create a foundation for clinicalpractice improvement. Phys. Ther., 2008, 88, 2, 270-285.[Crossref]
 • [33] Villamizar J. R., Coelli F. C., Pereira W. C. A. i wsp. Discrete-event computer simulation methods in the optimisationof a physiotherapy clinic. Physiotherapy, 2011, 97, 1, 71-77.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0013-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.