PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2011 | 19 | 2 | 47-58
Article title

Niefarmokologiczne metody leczenia fibromialgii / Non-pharmacological treatment of fibromyalgia

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Fibromialgia występuje u około 3% ogołu społeczeństwa. W krajach wysoko rozwiniętych choroba ta postrzegana jest jako narastający, poważny problem społeczny. Psychosomatyczny i przewlekły charakter fibromialgii utrudnia osobom dotkniętym tą chorobą normalne funkcjonowanie w społeczeństwie i jest przyczyną obniżenia jakości ich życia. Podejmowane w fibromialgii leczenie objawowe obejmuje przede wszystkim metody w ktorych dominującą rolę odgrywa farmakoterapia. Niefarmakologiczne metody leczenia tego schorzenia to stosunkowo nowy problem badawczy i terapeutyczny. W pracy omowiono aktualny stan wiedzy na temat roli aktywności fizycznej, zabiegow odnowy psychosomatycznej, fizykoterapii, technik relaksacyjnych oraz edukacji w leczeniu pacjentow z fibromialgią
EN
Fibromyalgia is estimated to affect almost 3% of the population. In developed countries this particular disorder is assumed to be growing social problem. Psychosomatic and chronic character of fibromyalgia creates many problems for patients suffering of it in normal social activity and decreases the quality of their life. The symptomatic treatment is oriented on the pharmacological methods mainly. Non-pharmacological treatment seems to be new therapeutic and research problem. In this work the actual knowledge in subject of the physical activity, biological renewal, physiotherapy as well as methods of the relaxing and education therapy was presented in aspect of the fibromyalgia treatment
Publisher

Journal
Year
Volume
19
Issue
2
Pages
47-58
Physical description
Dates
published
1 - 04 - 2011
online
29 - 12 - 2012
Contributors
author
 • Zakład Odnowy Biologicznej, Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych AWF we Wrocławiu / Department of Biological Renewal, Chair of Physical Culture of the Disabled, University of Physical Education in Wroclaw, edyta.szczuka@awf.wroc.pl
 • Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych AM we Wrocławiu / Department and Clinic of Rheumatology and Internal Medicine, Medical University in Wroclaw
References
 • [1] Olszewska O. Fibromialgia jako problem interdyscyplinarny.Czy fibromialgia jest postacią depresji maskowanej? Psychiatria w Praktyce Ogolnolekarskiej, 2005, 3, 3, 117-128.
 • [2] Sueiro Blanco F., Estevez Schwarz I., Ayan C. i wsp. Potential benefits of non-pharmacological therapies infibromyalgia. Open. Rheumatology J., 2008, 2,1-6.
 • [3] Wolfe F., Smythe H. A., Yunus M. B i wsp. The AmericanCollege of Rheumatology 1990 criteria for the classificationof fibromyalgia. Arthritis Rheum., 1990, 33, 2, 160-172.
 • [4] Iwaniczew G. A. Fibromialgiczieskaja sindrom. Altiernatiwnaja Medicina, 2005, 1, 3-8.
 • [5] Lawrence R. C., Felson D. T., Helmick C. G. Estimatesof the prevalence of arthritis and other rheumatic conditionsin the United States. Part II. Arthritis Rheum., 2008, 58, 26-35.[Crossref][PubMed]
 • [6] Mckay P. G., Duffy T., Martin C. R. Are chronic fatiguesyndrome and fibromyalgia the same? Implications forthe provision of appropriate mental health intervention. J. Psychiatr. Ment. Health Nurs., 2009, 16, 884-894.[Crossref]
 • [7] Cao H., Liu J., Lewith M. A. Traditional Chinese Medicinefor treatment of fibromyalgia: a systematic review of randomized controlled trials. J. Altern. Complement. Med., 2010, 16, 4, 397-409.[Crossref]
 • [8] Jones C. J., Rutledge D. N., Aquino J. Predictors ofphysical performance and functional ability in people50+ with and without fibromyalgia. JAPA, 2010, 18, 353-368.
 • [9] Tander B., Cengiz K., Alayli G. i wsp. A comparativeevaluation of health related quality of life and depressionin patients with fibromyalgia syndrome andrheumatoid arthritis. Rheumatol. Int., 2008, 28, 859- -865.[Crossref]
 • [10] Glattacker M., Opitz U., Jackel W. H. Illness representationsin women with fibromyalgia. Br. J. Health Psychol., 2010, 15, 367-387.
 • [11] Domżał T. M. Samoistne bóle mięśniowe. Bol, 2001, 2, 2, 22-26.
 • [12] Domżał T. M. Przewlekle nieswoiste bóle krzyża -stara dolegliwość czy nowa choroba neurologiczna? Forum Medycyny Rodzinnej, 2008, 2, 2, 146-161.
 • [13] Julien N., Goffaux P., Arsenault P., Marchand S. Widespread pain in fibromyalgia is related to a deficitof endogenous pain inhibition. Pain, 2005, 114, 295- -302.[PubMed][Crossref]
 • [14] Stępniak C., Targońska-Stępniak B., Szczepański L. Studium bólu fibromialgicznego. Reumatologia, 2002, 40, 4, 257-265.
 • [15] Marcus D. A. Chronic pain: a primary care guide topractical management. Humana Press, New York 2005, 211-229.
 • [16] Chudzik D., Szczepański L. Psychologiczne aspektyfibromialgii. Reumatologia, 2000, 38, 1, 100-106.
 • [17] Podolecki T., Podolecki A., Hrycek A. Fibromialgia -- patogeneza i trudności diagnostyczno-terapeutyczne. Pol. Arch. Med. Wewn., 2009, 119, 3, 1-4.
 • [18] Greenwood K. A., Thurston R., Rumble M. i wsp. Gniew a przewlekły ból - aktualny stan wiedzy i przyszłekierunki badań. Bol, 2005, 6, 1, 21-26.
 • [19] Spaeth M., Briley M. Fibromyalgia: a complex syndromerequiring a multidiscyplinary approach. Hum. Psychopharmacol. Clin. Exp., 2009, 24, 3-10.
 • [20] Hazemeijer I., Rasker J. J. Fibromyalgia and the therapeuticdomain. A philosophical study on the origins offibromyalgia in a specific social setting. Rheumatology, 2003, 42, 507-515.[Crossref]
 • [21] Lempp H. K., Hatch S. L., Carville S. F., Choy E. H. Patients’experiences of living with and receiving treatmentfor fibromyalgia syndrome: a qualitative study. BMC Musculoskel. Disord., 2009, 10, 124.
 • [22] Kasper S. The psychiatrist confronted with a fibromyalgiapatient. Hum. Psychopharmacol. Clin. Exp., 2009, 24, 25-30.[Crossref]
 • [23] Lisowska B., Rell-Bakalarska M., Rutkowska-Sak L. Zastosowanie opioidów w leczeniu bólu w chorobachreumatycznych. Reumatologia, 2007, 45, 1, 46-49.
 • [24] Beal C. C., Stuifbergen A. K., Brown A. Predictors ofhealth promoting lifestyle in women with fibromyalgiasyndrome. Psychology, Health and Medicine, 2009, 14, 3, 343-353.
 • [25] McVeigh J. G., McGaughey H., Hall M. i wsp. The effectivenessof hydrotherapy in the management of fibromyalgiasyndrome: a systematic review. Rheumatol. Int., 2008, 29, 119-130.[Crossref]
 • [26] Evcik D., Kizilay B., Gokcen E. The effects of balneotherapyon fibromyalgia patients. Rheumatol. Int., 2002, 22, 56-59.[PubMed][Crossref]
 • [27] Perraton L., Machotka Z., Kumar S. Components of effectiverandomized controlled trials of hydrotherapyprograms for fibromyalgia syndrome: a systematic review. J. Pain. Res., 2009, 2, 165-173.[Crossref]
 • [28] Andrade S. C., Carvalho R. F. P. P., Soares A. S. Thalassotherapy for fibromyalgia: a randomized controlledtrial comparing aquatic exercises in seawater and water pool. Rheumatol. Int., 2008, 29, 147-152.[PubMed][Crossref]
 • [29] Evcik D., Yigit I., Pusak H. i wsp. Effectiveness ofaquatic therapy in the treatment of fibrmyalgia syndrome:a randomized controlled open study. Rheumatol. Int., 2008, 28, 885-890.[Crossref]
 • [30] Ardic F., Ozgen M., Aybek H. i wsp. Effects of balneotherapyon serum IL-1, PGE2 and LTB4 levels in fibromyalgiapatients. Rheumatol. Int., 2007, 27, 5, 441- -446.[Crossref]
 • [31] Eksioglu E., Yazar D., Bal A. Effects of stanger baththerapy in fibromyalgia. Clin. Rheumatol., 2007, 26, 691-694.[Crossref]
 • [32] Hauser W., Klose P., Langhorst J. i wsp. Efficacy of differenttypes of aerobic exercise in fibromyalgia syndrome:a systematic review and meta-analysis of randomizedcontrolled trials. Arthrithis Res. Ther., 2010, 12, 79.
 • [33] Kelley G. A., Kelley K. S., Hootman J. M. i wsp. Exerciseand global well-being in community-dwelling adultswith fibromyalgia: a systematic review with meta-analysis. BMC Public Health, 2010, 10, 198.[Crossref]
 • [34] Machado L. A. C., Kamper S. J., Herbert R. D. Analgesiceffects of treatment for non-specific low backpain: a meta analysis of placebo-controlled randomizedtrials. Rheumatology, 2009, 48, 520-527.
 • [35] Alentorn-Geli E., Padilla J., Moras G. i wsp. Six weeksof whole-body vibration exercise improves pain and fatiquein women with fibromyalgia. J. Altern. Complement. Med., 2008, 14, 8, 975-981.[Crossref]
 • [36] Alentorn-Geli E., Moras G., Padilla J. i wsp. Effect ofacute and chronic whole-body vibration exercise onserum insulin-like growth factor-1 levels in women withfibromyalgia. J. Altern. Complement. Med., 2009, 15, 5, 573-578.[Crossref]
 • [37] Tsao J. C. I. Effectiveness of massage therapy forchronic, non-malignant pain: a review. eCAM, 2007, 4, 2, 165-179.
 • [38] Cho Y. C., Tsay S. L. The effect of acupressure withmassage on fatique and depresion in patients withend-stage renal disease. J. Nursing Research, 2004, 12, 1, 51-58.[Crossref]
 • [39] Field T., Diego M. A., Hernandez-Reif M. i wsp. Massagetherapy effects on depressed pregnant women. J. Psychosom. Obstet. Gynecol., 2004, 25, 115-122.[Crossref]
 • [40] Diego M. A., Field T., Sanders C. i wsp. Massage therapyof moderate and light pressure and vibrator effectson EEG and heart rate. Intern. J. Neuroscience, 2004, 114, 31-45.[Crossref]
 • [41] Diego M. A., Field T., Hernandez-Reif M. i wsp. Aggressiveadolescents benefit from massage therapy. Adolescence, 2002, 37, 147, 597-607.
 • [42] Kuriyama H., Watanabe S., Nakaya T. i wsp. Immunologicaland psychological benefits of aromatherapymassage. eCAM, 2005, 2, 2, 179-184.
 • [43] Williams T. I. Evaluating effects of aromatherapy massageon sleep in children with autism-a pilot study. eCAM, 2006, 3, 3, 373-377.[PubMed]
 • [44] Kalichman L. Massage therapy for fibromyalgia symptoms. Rheumatol. Int., 2010, 30, 1151-1157.[PubMed][Crossref]
 • [45] Castro-Sanchez A. M., Mataran-Penarrocha G. A., Granero-Molina J. i wsp. Benefits of massage-myofascialrelease therapy on pain, anxiety, quality ofsleep, depression, and quality of life in patients with fibromyalgia. Evid. Based Complement Alternat. Med., ISSN: 1741-4288, 2011; Vol. 2011, pp. 561753, PMID, 21234327, 2011.
 • [46] Popiel A., Pragłowska E. Psychoterapia poznawczobehawioralna- praktyka oparta na badaniach empirycznych. Psychiatria w Praktyce Klinicznej, 2009, 2, 3, 146-155.
 • [47] Morris C. R., Bowen L., Morris A. J. Integrative therapyfor fibromyalgia: possible strategies for an individualizedtreatment program. South. Med. J., 2005, 98, 2, 177-184.[Crossref]
 • [48] White D. H. N., Faull K., Jones P. B. B. An exploratorystudy of long-term health outcomes following an in-patientmultidisciplinary program for people with fibromyalgiasyndrome. Int. J. Rheum. Dis., 2009, 12, 52-56.[Crossref]
 • [49] Barbour C. Use of complementary and alternative treatmentsby individuals with fibromyalgia syndrome. J. Am. Acad. Nurse Pract., 2000, 12, 8, 311-316.[Crossref]
 • [50] Assefi N., Bogart A., Goldberg J. i wsp. Reiki for thetreatment of fibromyalgia: a randomized controlledtrial. J. Altern. Complement. Med., 2008, 14, 9, 115- -1122.
 • [51] Kiyak E. K. A new nonpharmacological method in fibromyalgia:the use of wool. J. Altern. Complement. Med., 2009, 15, 4, 399-405.[Crossref]
 • [52] Perry R., Terry R., Ernst E. A systematic review of homeopathyfor the treatment of fibromyalgia. Clin. Rheumatol., 2010, 29, 5, 457-464.[Crossref]
 • [53] Gur A., Karakoc M., Nas K. Efficacy of low power lasertherapy in fibromyalgia:a single blind, placebo-controlledtrial. Lasers Med. Sci., 2002, 17, 57-61.[Crossref]
 • [54] Nijs J., Mannerkorpi K., Descheemaeker F., Houdenhove B. Primary care physical therapy in people with fibromyalgia:opportunities and boundaries withina monodisciplinary setting. Physical Therapy, 2010, 90, 12, 1815-1822.[Crossref]
 • [55] Vitorino D. F. M., Carvalho L. B. C., Prado G. F. Hydrotherapyand conventional physiotherapy improve totalsleep time and quality of life fibromyalgia patients:randomized clinical trial. Sleep Medicine, 2006, 7, 293- -296.[PubMed][Crossref]
 • [56] Dommerholt J., Bron C., Franssen P. T. JMMT, 2006, 14, 4, 203-221.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0011-9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.