PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2011 | 19 | 2 | 28-42
Article title

Możliwość zastosowania muzyki i wibracji w celu poprawy koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci z uszkodzonym słuchem. raport z badań wstępnych / Possibilities of application of music and vibrations for improving motor coordination abilities in children with impaired hearing – pilot experiment report

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Celem pracy jest ukazanie możliwości zastosowania muzyki ze wzmocnionymi wysokimi tonami i wibracji umożliwiających tzw. słyszenie kostne w procesie stymulacji rozwoju poziomu koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci z uszkodzonym słuchem. Przestawione wyniki uzyskano w trakcie badań pilotażowych. W eksperymencie brało udział 25 dzieci z uszkodzonym słuchem w wieku od 10 do 13 roku życia. Badani zostali losowo przyporządkowani do grup eksperymentalnej (E) i kontrolnej (K). Grupa kontrolna uczestniczyła w zajęciach tanecznych przy muzyce korzystając z używanych na co dzień aparatów słuchowych. W zajęciach grupy eksperymentalnej zastosowano aparaturę The Audiva High Pitch Training System. Są to słuchawki z nadajnikiem wibracyjnym, którego drgania umożliwiają „słyszenie kostne” osobom niesłyszącym. Wykorzystana w eksperymencie aparatura wzmacniała wysokie tony w muzyce, które przeważnie nie są słyszalne dla osób z uszkodzonym słuchem. Ćwiczenia odbywały się raz w tygodniu w Poznańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących. Pomiary poziomu koordynacyjnych zdolności motorycznych przeprowadzono dwukrotnie - przed rozpoczęciem cyklu zajęć tanecznych i po ich zakończeniu. Poziom badanych zdolności oceniano za pomocą testu Test Koordynacji Kipharda i Schilinga (KTK). Dla oceny zmian w poziomie koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci biorących udział w eksperymencie zastosowano Test U Manna-Whitney’a oraz Test Wilcoxona. Analiza uzyskanych danych wskazuje, że w obu grupach nastąpiła poprawa wyników w testach końcowych w stosunku do początkowych w próbach „Balansowanie do tyłu” oraz „Obracanie na boki”. Dzieci z grupy eksperymentalnej uzyskały nieznacznie lepsze rezultaty w testach końcowych w porównaniu do grupy kontrolnej.Zastosowanie ćwiczeń z muzyką, w której jednocześnie wzmocniono wysokie tony oraz wibracje, wykazało pozytywny wpływ na poziom zdolności koordynacyjnych dzieci niesłyszących. Ta pozytywna tendencja wymaga sprawdzenia na większych grupach badawczych dobranych celowo ze względu na etiologię i typ głuchoty.
EN
Showing the possibility of physical exercises performed to the music with enhanced high frequencies and vibration devices enabling “bone hearing”, in the process of stimulating development at the level of coordination abilities of children with hearing disability. This paper is report of a pilot study. Twenty five children with hearing impairment aged 10 to 13 years participated in the experiment. The subjects were randomly assigned to experimental (E) and control (C) group. The control group attended traditional dancing classes using their every day hearing aids. Audiva High Pitch Training System was used in the classes of Group E. The system consists of headphones connected with a vibration transmitter, which enables the subject to experience “bone hearing”. The device used in the experiment strengthens high frequency tones in music, most of which are not audible to people with hearing disability. Classes were held once a week in Poznan Educational Centre for Deaf Children. The evaluation of the coordination abilities’ level was conducted twice - before and after the dancing classes. The level of coordination was assessed using the Kiphard Schilling Test of Coordination (KSTC). Mann-Whitney’s U Test and Wilcoxon’s Test were used to assess changes in coordination capacity.Preliminary analysis of research data indicates that both groups improved performance in final examinations as compared to the initial ones. Individuals in the experimental group achieved slightly better results in the final tests in comparison to the control group.The use of exercises performed to the music with enhanced high pitch tones and the vibrations showed a positive impact on the level of coordination abilities of the deaf. This positive trend needs to be checked on a larger research population, selected deliberately in terms of etiology and type of hearing disability
Publisher

Journal
Year
Volume
19
Issue
2
Pages
28-42
Physical description
Dates
published
1 - 04 - 2011
online
29 - 12 - 2012
Contributors
 • Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego AWF w Poznaniu / Department of Physical Education Methodology, Eugeniusz Piasecki Physical Education Academy in Poznań, borowiec.joanna@wp.pl
References
 • [1] AUDIVA GmbH 2005, www.audiva.org.
 • [2] Dummer G. M. i wsp. Motor skill performance of childrenwho are deaf. Adapted Physical Activity Quarterly, 1996, 13, 400-414.
 • [3] Mariauzouls C. i wsp. Vibrationsgestützte Musiktherapiereduziert Schmerz und fördert Entspannung beiPara- und Tetraplagikern. Rehabilitation, 1999, 38, 245-248.
 • [4] Gawlik K., Zwierzchowska A. Korektywa dzieci i młodzieżyz dysfunkcjami wzroku lub słuchu. AWF, Katowice 2006.
 • [5] Zwierzchowska A. Głuchota a uwarunkowania rozwojumorfofunkcjonalnego i motorycznego dzieci i młodzieży. AWF, Katowice 2009.
 • [6] Butterfield S. A. Gross motor profiles of deaf children. Percept Motor Skills, 1986, 62, 68-70.
 • [7] Kosel H., Froböse I. Rehabilitations- und Behindertensport.Körper- und Sinnesbehinderte 2. München: Pflaum, 1999, 221-232.
 • [8] Panzke K. J. i wsp. Über den Einfluss der Ganzkörpervibration.Zeitschrift für die Gesamte. Hygiene und ihre Grenzgebiete, 1968, 14, 1-6.
 • [9] Hoffmann H., Kottenhoff H. Der Einfluss von Vibrationenauf Leistungsfunktion und emotionales,VerhaltenInternationale Zeitschrift für angewandte Physiologie. Einschliesslich Arbeitsphysiologie, 1962, 147-167.
 • [10] Wegener F. Die Wirkung eines musikorientierten motorischenInterventionskonzeptes zur Ausprägun koordinativerFähigkeiten und tänzerischer Fertigkeiten beihörgeschädigten Schülern und Schülerinnen. Praca naukowa na pierwszy państwowy egzamin dla nauczycieli. Otto-von-Guericke Universität, Magdeburg 2006.
 • [11] Caetano G., Jousmäki V. Evidence of vibrotactile inputto human auditory cortex. Neuroimage, 2006, 29, 15- -28.[Crossref]
 • [12] Maikala R. V. i wsp. Cerebral oxygenation and bloodvolume responses to seated whole-body vibration. European Journal of Applied Physiology, 2005, 95, 447- -453.
 • [13] Zekai A. Untersuchungen zum Einfluss der Ganzkörpervibrationauf das Lern und Gedächtnisverhalten derWistarratte, sowie zur biologischen Wirkung von Vibrationen.Institut für Anatomie. Praca doktorska. Der Medizinischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald 1997, 1-18.
 • [14] Salomon S. Musik als Weg zum Dialog bei hörbeeinträchtigtenKindern, Musik & Medizin, Musik Kommunikation- Therapie. Zusammenfassung der Vorträge 2002. Herbert von Karajan Centrum, Wien 2002, 1-9.
 • [15] Sękowska Z. Pedagogika specjalna. Lublin 1971.
 • [16] Myklebust H. R. The psychology of deafness. Grune and Stratton, New York and London 1964.
 • [17] Weinberger N. M. Music and the brain. Scientific American, 2004, 88-95, www.sciam.com
 • [18] Levänen S. i wsp. Vibration-induced auditory cortex activationin congenitally deaf adult. Current Biology, 1998, 8, 869-872.[Crossref]
 • [19] Jochheim/van der Schoot K. P. Behindertensport undRehabilitation. Tom 2. Sporthochschule, Köln 1981, 168-178.
 • [20] Hoekelmann A., Blaser P. Music orientet motor learningin hearing - impaired and deaf children: The bonephone or the „bone listener”. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Szczecin 2006, 66-74.
 • [21] Froböse I. Bewegung, Spiel und Sport mit Hörgeschädigten, [w:] V. Scheid (red.) Facetten des Sportsbehinderter Menschen. Bd 11 der Schriftreihe des BS Nordrhein - Westfalen. Meyer & Meyer, Achen 2002, 92-99.
 • [22] Gfeller K., Baumann A. Assessment procedures formusic therapy with hearing impaired children: Languagedevelopment. Journal of Music Therapy, 1988, 25, 4, 192-205.
 • [23] Kiphard E. J., Schilling F. Körperkoordinationstest fürKinder KTK - Manual. Beltz-Test. Hogrefe Verlagsgruppe, Göttingen 2000, 1-54.
 • [24] Raczek J. i wsp. Teoretyczno-empiryczne podstawykształtowania i diagnozowania zdolności motorycznych. AWF, Katowice 1998.
 • [25] Butterfield S.A. The influence of age, sex hearing loss,etiology, and balance ability on the fundamental motorskills of deaf children, [w:] M. Berridge, G. Ward (red.) International perspectives in adapted physical activity. Human Kinetices, Champaign, IL 1987, 43-51.
 • [26] Martens D. i wsp. A kinematic analysis of static balancetask by children who are deaf. Clinical Kinesology, 1996, 49, 106-110.
 • [27] Horak F. B. i wsp. Vestibular function and motor proficiencyof children with impaired hearing, or with learningdisability and motor impairment. Developmental Medicine and Child Neurology, 1988, 30, 64-79. [Crossref]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0009-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.