Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2011 | 19 | 2 | 69-78

Article title

Status prawny zawodu fizjoterapeuty w Polsce / Physiotherapist as an occupation – legal status in Poland

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this paper is to verify a hypothesis that there is no legal definition of the notion of physiotherapist in Polish legal system. The task was to identify the source of the legal status of physiotherapists in Poland, preceded by an analysis of the existing legal order. Critical analysis of selected literature was used as the research method. The analytic method has also been used in the selection of sources of law and an analysis of their contents, which have been then synthesized in order to define the concept. The following conclusions are the result of the study. None of the existing sources of law contain the definition of a physiotherapist profession. Physiotherapist is a medical profession grounded on possession of the specialized education. Physiotherapists and their activities have been taken into account in the existing catalogue of the professions and services. A physiotherapist is a physical culture personnel representative.

Publisher

Journal

Year

Volume

19

Issue

2

Pages

69-78

Physical description

Dates

published
1 - 04 - 2011
online
29 - 12 - 2012

Contributors

 • Samodzielny Zakład Prawa i Edukacji dla Bezpieczeństwa, Wydział Wychowania Fizycznego AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach / Department of Law and Education for Security, Faculty Physical Education, Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice
author
 • Zakład Biomechaniki i Sportów Siłowych, Katedra Motoryczności Człowieka, Wydział Wychowania Fizycznego AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach / Department of Biomechanics and Force Sports, Chair of Human Motorics, Faculty of Physical Education, Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice
author
 • Zakład Teorii Sportu, Katedra Teorii i Praktyki Sportu, Wydział Wychowania Fizycznego AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach / Department of Sports Theoretics, Chair of Sports Theory and Practice, Faculty of Physical Education, Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice

References

 • [1] Boss N., Jackler. Podręczny leksykon medyczny. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 1996.
 • [2] Sobol E. Słownik wyrazów obcych.Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002.
 • [3] Tokarski J. Słownik wyrazów obcych PWN. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.
 • [4] Barczyński M., Bogusz J. Medyczny słownik encyklopedyczny. Oficyna Wydawnicza Fogra, Krakow 1993.
 • [5] Iwańska J., Martin M., Romakowska E. Leksykon naukowo-techniczny, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
 • [6] Kasprzak W. Fizjoterapia kliniczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
 • [7] Longman Webster English College Dictionary. Longman 1984.
 • [8] Nowotny J. Podstawy kliniczne fizjoterapii w dysfunkcjachnarządu ruchu. Medipage, Warszawa 2006.
 • [9] Nowotny J. Podstawy fizjoterapii. AWF, Katowice 2000.
 • [10] Petrozolin-Skowrońska B. Nowa encyklopedia powszechnaPWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • [11] Schwarz C. M., Seaton M. A., Fisiak J. Praktycznysłownik angielski-polski polsko-angielski. K. Dictionaries/ Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.
 • [12] Straburzyńska-Lupa A., Straburzyński G. Fizjoterapiaz elementami klinicznymi. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 • [13] Widłak-Piernikowa T. Wielki słownik medyczny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996.
 • [14] Widomska-Czekajska T., Gorajek-Joźwik J. Encyklopediadla pielęgniarek i położnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
 • [15] Zembaty A. Kinezyterapia. Wydawnictwo Kasper, Krakow 2002.
 • [16] Zych A. A. Leksykon gerontologii. Oficyna Wydawnicza Impuls, Krakow 2007.
 • [17] Zych A. A. Słownik gerontologii społecznej. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001.
 • [18] Colman A. M. Słownik psychologii.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • [19] Gorzelańczyk E. J., Wierzbicki A. Ilustrowany słownikbiologiczny dla kandydatów na akademię medycznąi studia przyrodnicze. Oficyna Wydawnicza Medsystem, Poznań 2003.
 • [20] Gorzelańczyk E. J., Renz J. Ilustrowany słownik fizycznydla kandydatów na akademię medyczną i studiaprzyrodnicze. Oficyna Wydawnicza Medsystem, Poznań 2000.
 • [21] Jabłoński L. Słownik mikrobiologii lekarskiej. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1984.
 • [22] Kopaliński W. Słownik wyrazów obcych i zwrotówobcojęzycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.
 • [23] Kopyść Z. Leksykon klinicznych terminów odimiennych(epononimów). Okręgowa Izba Lekarska, Zielona Gora 1999.
 • [24] Maryniarczyk A. Powszechna Encyklopedia filozofii. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2002.
 • [25] Muszala A. Encyklopedia bioetyki. Polwen Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2005.
 • [26] Ostrowski K. Medycyna, zdrowie, higiena. Wiedza Powszechna, Warszawa 1999.
 • [27] Otałęga Z. Encyklopedia biologiczna. Agencja Publicystyczno- Wydawnicza Opres, Krakow 1998.
 • [28] Parker S. P. Encyklopedia nauki i techniki. Proszyński i S-ka, Warszawa 2002.
 • [29] Pieter J. Słownik psychologiczny. Katowice 2004.
 • [30] Perlińska L., Krzyżowski J. Medical eponyms. Leksykon. Wydawnictwo Medyk, Warszawa 2009.
 • [31] Rożniakowski Z. Polski słownik medyczny. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1981.
 • [32] Smith A. D. Oxford dictionary of biochemistry and molecularbiology. Oxford, 2000.
 • [33] Szewczuk W. Słownik psychologiczny. Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
 • [34] Traczyk W. Z. Słownik filozofii człowieka.Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.
 • [35] Zieliński K. W. Słownik pochodzenia nazw i określeńmedycznych. Antyczne i nowożytne dzieje choróbw ich nazwie ukryte. α-medica press, Bielsko Biała 2004.
 • Źródła prawa
 • 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 r., Nr 127, poz. 857, z poźn. zm.)
 • 2. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. 2007 r., Nr 226, poz. 1657, z poźn. zm.)
 • 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodow i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2010 r., Nr 82, poz. 538)
 • 4. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008 r., Nr 69, poz. 415, z poźn. zm.)
 • 5. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 r., Nr 164, poz.1365, z poźn. zm.)
 • 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardow kształcenia dla poszczegolnych kierunkow oraz poziomow kształcenia, a także trybu tworzenia i warunkow, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. 2007 r., Nr 164, poz. 1166, z poźn. zm).
 • 7. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitow przyjęć na studia medyczne (Dz.U. 2010 r., Nr 128, poz. 864)
 • 8. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 r., Nr 65, poz. 595)
 • 9. Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułow z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2005 r., Nr 79, poz. 1120 z poźn. zm.)
 • 10. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 2007 r., Nr 14, poz. 89, z poźn. zm.)
 • 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2002 r., Nr 173, poz. 1419, z poźn. zm.)
 • 12. Rozporządzeniem Rady Ministrow z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Usług (Dz.U. 2008 r., Nr 207, poz. 1293, z poźn. zm.)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0002-x
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.