Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 18 | 4 | 60-68

Article title

Theoretical and methodological aspects of the value-systems of the disabled people

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The systems of values of people with disability reflect their entire functioning which takes into account not only psychophysical conditions but also socio-cultural determinants. Research into the structure of those systems can be carried out with regard to the kind, place and content of the values in question as well as their function. The most adequate method in this kind of research is biographical method, which allows one to capture a significant number of various personal experiences inscribed into a net of relationships, dependencies and mutual influences among the parts of the system as well as between the parts and the system as the whole. Reserarch into the systems of values of the people with disability could improve the functioning of the disabled themselves and their relations with other individuals and social institutions.
PL
Systemy wartości osób z niepełnosprawnością odwzorowują ich funkcjonowanie, uwzględniające nie tylko uwarunkowania psychofizyczne, ale również determinanty społeczno-kulturowe. Badania struktury tych systemów mogą być prowadzone pod względem rodzaju, miejsca, treści poszczególnych wartości, a także ich funkcji. Najbardziej adekwatną metodą w tego typu badaniach jest metoda biograficzna, która pozwala uchwycić znaczną ilość różnorodnych doświadczeń osobistych, wchodzących w sieć relacji, zależności oraz oddziaływań wzajemnych między składnikami systemu, jak i systemem jako całością. Badania systemów wartości osób z niepełnosprawnością mogą poprawić funkcjonowanie samych niepełnosprawnych, jak i ich relacje z innymi jednostkami oraz instytucjami społecznymi.

Publisher

Journal

Year

Volume

18

Issue

4

Pages

60-68

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2010
online
4 - 5 - 2011

Contributors

 • Department of Philosophy and Sociology, Chair of Physiotherapy Foundations, Faculty of Physiotherapy, University School of Physical Education in Wrocław
 • Department of Sociology of Education, Institute of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Wrocław

References

 • Tatarkiewicz W. Dobro i oczywistość. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1989, 137, 138, 144.
 • Pezdek K. Elementy ujęć systemowych w twórczości Henryka Bergsona. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010, 73-86, 100.
 • Błasiak A. Aksjologiczne aspekty procesu wychowania. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, 13-76.
 • Brzozowski P. Wzorcowa hierarchia wartości. Polska, europejska czy uniwersalna? Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, 19-130, 40-41.
 • Ryk A. Próba rozumienia pojęcia wartość w ujęciu nauk społecznych, [w:] M. Nowicka-Kozioł Człowiek. Wartości. Pedagogika. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, 89-100.
 • Stróżewski W. Transcendentalia i wartości. Znak, Kraków 1981, 27.
 • Węgrzecki A., Scheler. Wiedza Powszechna, Warszawa 1975, 50.
 • Domurat A. Identyfikacja wartości osobistych w badaniach psychologicznych. Wartości jako cele działań i wyborów. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 26-27.
 • Singer P. O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej. PIW, Warszawa 1997, 201.
 • Frankfurt H. G. Wolność woli i pojęcie osoby, [w:] J. Hołówka Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna. Wydawnictwo SPACJA, Warszawa 1997, 21-39.
 • Jan Paweł II Ewangelium Vitae. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1995, 110-113.
 • Ingarden R. Książeczka o człowieku. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987, 23, 24.
 • Schutz A. Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, [w:] E. Mokrzycki (red.) Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. PIW, Warszawa 1984, 137-192.
 • Garfinkel H. Racjonalne cechy działalności naukowej i potocznej, [w:] E. Mokrzycki (red.) Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. PIW, Warszawa 1984, 193-220.
 • Rokuszewska-Pawełek A. Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków - analiza biograficzna. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, 41, 32.
 • Berger P. L. Zaproszenie do socjologii. PWN, Warszawa 1995, 62-63.
 • Giza A. Autobiografia: między symbolem a rzeczywistością, [w:] A. Sułek, K. Nowak, A. Wyka (red.) Poza granicami socjologii ankietowej. PWN, Warszawa 1989, 186.
 • Giza A. Życie jako opowieść. Analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy. PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, 114-118, 144-153, 161-181.
 • Miles B. M., Huberman A. M. Analiza danych jakościowych. Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2000, 178-179, 205.
 • Novak J. D. & Caňas A. J. The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct and Use Them, Technical Report IHMC CmapTools 2006-01 Rev 01-2008. Florida Institute for Human and Machine Cognition 2008, available at:
 • Babbie E. Badania społeczne w praktyce. PWN, Warszawa 2003, 412.
 • Znaniecki F. Wstęp do socjologii. PWN, Warszawa 1988, 46-56.
 • Szumski G. Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Sens i granice zmiany edukacyjnej. PWN, Warszawa 2006, 102-103.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0078-8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.