Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 18 | 2 | 44-55

Article title

Parents' knowledge about faulty postures

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Nowadays faulty postures constitute a significant social problem. The rapid development of technology has led to limiting of physical activity also among the youngest which manifests itself by massive occurrence of faulty postures. Therefore it is extremely important to increase the parents' awareness of the risks resulting from abnormalities of body postures, importance of physical activity to health as well as recognizing the basic faulty postures and noticing their symptoms. The group of 388 parents/guardians of children attending 18 primary schools in all voivodeships in the country took part in the research. The respondents were asked to fill in the survey aiming at assessing their knowledge about faulty postures. They were also requested to describe their children's pastimes and types of physical activity. The survey was supposed to determine the sources from which parents obtain the information about faulty postures. The conducted research confirmed that 34.53% of the children attending primary schools have faulty postures. The parents' knowledge about faulty postures is poor. As many as 45% of parents was not able to mention any of the defects, approximately 15% was able to characterize rounded back whereas only 8% was able to choose the correct definition of scoliosis. At the same time many parents expressed willingness to participate in the lecture on faulty postures at school where their children learn. The main source of information on faulty postures prophylaxis for parents is a paediatrician (24%) and television (20%). Only one in four parents obtained the information about the risks resulting from deterioration of body posture from a teacher. About 79% parents think that their children spend leisure time actively enough, yet, approximately only 24% children participate in organized forms of physical activity. Although more and more is said about the problem of faulty postures, the parents' knowledge on the subject is still insufficient. It seems appropriate that teachers, due to their vocational preparation and constant contact with students and their guardians, should play a more significant role in propagating the knowledge about preventing faulty postures.
PL
Wady postawy ciała stanowią poważny problem społeczny. Gwałtowny rozwój technicyzacji doprowadził do ograniczenia aktywności fizycznej także wśród najmłodszych, co przejawia się masowo występującymi zaburzeniami postawy. Dlatego właśnie tak bardzo istotne jest zwiększanie świadomości rodziców odnośnie do zagrożeń wynikających z nieprawidłowości postawy ciała, znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia oraz rozpoznawania podstawowych wad postawy. Badaniu została poddana grupa 388 rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do 18 szkół podstawowych z terenu wszystkich województw. Badani byli proszeni o wypełnienie ankiety mającej ocenić stan ich wiedzy na temat wad postawy. Pytano także o sposób spędzania wolnego czasu i rodzaj uprawianej przez dzieci aktywności fizycznej. Ankieta miała również ustalić, z jakich źródeł rodzice czerpią wiadomości na temat wad postawy ciała. Z przeprowadzonych badań wynika że 34,53% dzieci uczęszczających do szkół podstawowych ma postawę nieprawidłową. Wiedza rodziców na temat wad postawy ciała jest znikoma. Aż 45% rodziców nie potrafi wymienić żadnej z wad, niecałe 15% potrafi scharakteryzować plecy okrągłe, a jedynie 8% umie podać poprawną definicję skoliozy. Jednocześnie wielu rodziców wyraziło chęć uczestnictwa w prelekcji na temat wad postawy w szkole, w której uczy się ich dziecko. Głównym źródłem informacji na temat profilaktyki wad postawy ciała jest dla rodziców lekarz pediatra (24%) i telewizja (20%). Tylko co czwarty rodzic uzyskał informacje na temat zagrożeń wynikających z pogorszenia jakości postawy ciała od nauczyciela. Niemal 79% rodziców uważa, że ich dzieci wystarczająco aktywnie spędzają czas wolny, chociaż w zorganizowanych formach aktywności fizycznej bierze udział niecałe 24% z nich. Mimo iż coraz więcej mówi się o problemie wad postawy ciała wiedza rodziców na ten temat jest wciąż bardzo mała. Wydaje się, że znaczniejszą rolę w propagowaniu wiedzy dotyczącej zapobieganiu wadom postawy powinni odegrać nauczyciele z racji swojego przygotowania zawodowego i stałego kontaktu z uczniami i ich opiekunami.

Publisher

Journal

Year

Volume

18

Issue

2

Pages

44-55

Physical description

Dates

published
1 - 4 - 2010
online
25 - 11 - 2010

Contributors

 • Department of Physical Education State Higher Vocational School in Tarnów, Institute of Health Care
author
 • Department of Physical Education State Higher Vocational School in Tarnów, Institute of Health Care
 • Department of Physical Education State Higher Vocational School in Tarnów, Institute of Health Care

References

 • Nowotny J., Czupryna K., Rudzińska A., Nowotny-Czupryna O. Zmiany postawy ciała w pierwszych sześciu latach nauki szkolnej. Fizjoterapia, 2008, 4, 380.
 • Pawlik I., Pawlik L. Występowanie wad postawy ciała a warunki socjalno bytowe dzieci szkolnych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2004, 2, 21.
 • Jodkowska M., Oblacińska A., Tabak I. Otyłość u polskich nastolatków w okresie dojrzewania oraz ich uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego i pozalekcyjnych zajęciach ruchowych. Medycyna Sportowa, 2006, 10, 449-460.
 • Nowotny-Czupryna O., Brzęk A., Nowotny J. Wiedza rodziców na temat wad postawy ciała dzieci uczęszczających na ćwiczenia korekcyjne. Fizjoterapia, 2002, 3-4, 43-49.
 • Marchewka A. Wychowanie fizyczne w opinii młodzieży umysłowo upośledzonej i niesłyszącej oraz młodzieży pełnosprawnej, uczącej się w krakowskich szkołach. Medycyna Sportowa, 2001, 2, 115, 45-49.
 • Pałosz J., Dziedzic., Pałosz-Unterpirker J. Indywidualna ocena i korekcja postawy ciała z uwzględnieniem rozwoju biologicznego i sprawności fizycznej dzieci przedszkolnych, [w:] Materiały pokonferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Wady postawy ciała dzieci i młodzieży: Profilaktyka - Diagnostyka - Terapia, Bielsko-Biała, 6-8 czerwiec 2008.
 • Romanowska A. Uwarunkowania efektywności postępowania korekcyjnego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2002, 6/7, 10-16.
 • Wójcicka B. Kompleksowość oddziaływań w procesie korekcji wad postawy u dzieci. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2002, 12, 36-40.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0058-z
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.