Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 17 | 3 | 7-16

Article title

The influence of regular clinic physical training on blood pressure in patients with ischemic heart disease

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Cardiac rehabilitation greatly contributes to regaining psycho-physical fitness by patients which is one of its main aims. The aim of this research was to evaluate the influence of clinic cardiac rehabilitation on blood pressure in patients with ischemic heart disease. 73 patients (49 men and 24 women) after myocardial infarction, cardiac operations, coronary angioplasty or serious heart disorders together with other concomitant diseases were examined. The average age was 61.63 years. The average systolic and diastolic blood pressure in those patients and the average blood pressure was measured. The rehabilitation programme consisted of 24 one-hour sessions carried out 2-3 times a week. Those sessions included 30 minutes of general keep-fit exercises and 30 minutes of cycloergometer exercise (intervallic training) with the submaximum load individually adjusted to each patient on the basis of the exercise test results. All the time the heart work was controlled by means of an electrocardiograph. The rehabilitation lasted about 3 months. The patients did the exercises in groups of six. The research results show that regular cardiac rehabilitation has a beneficial influence on the systolic and diastolic blood pressure in patients with ischemic heart disease. The three-months-long cardiac rehabilitation resulted in significant reduction of the systolic blood pressure and the mean arterial pressure in both female and male patients regardless of age. A long-term cardiac training significantly reduces the diastolic blood pressure and the mean arterial pressure in patients with ischemic heart disease and hypertension as opposed to the group of normotensive patients.
PL
Rehabilitacja kardiologiczna w dużym stopniu umożliwia pacjentom powrót do sprawności psychofizycznej spełniając w ten sposób jeden z jej głównych celów. Celem pracy jest ocena wpływu ambulatoryjnej, systematycznie prowadzonej rehabilitacji kardiologicznej na wartości ciśnienia tętniczego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Badaniem objęto 73 pacjentów (49 mężczyzn i 24 kobiety) po zawale mięśnia sercowego, operacjach kardiochirurgicznych, koronaroplastyce oraz po ostrym incydencie wieńcowym wraz z innymi współtowarzyszącymi schorzeniami. Średnia wieku pacjentów wynosiła 61,63 roku. U pacjentów tych oceniano średnie wartości ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego oraz średnie ciśnienie tętnicze. Program rehabilitacji zawierał 24 sześćdziesięciominutowe sesje po 2-3 razy w tygodniu, obejmujące 30 minut ćwiczeń ogólnokondycyjnych oraz 30 minut jazdy na cykloergometrze rowerowym (trening interwałowy) z submaksymalnym obciążeniem dostosowanym indywidualnie do każdego pacjenta na podstawie wyników próby wysiłkowej, pod stałą kontrolą EKG pracy serca. Rehabilitacja trwała około 3 miesięcy. Pacjenci ćwiczyli w 6-osobowych grupach. Ambulatoryjna rehabilitacja kardiologiczna pozytywnie wpływa na wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Trzymiesięczny cykl rehabilitacji kardiologicznej powoduje istotną redukcję skurczowego i średniego ciśnienia tętniczego w spoczynku, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn niezależnie, od wieku. Długoterminowy trening kardiologiczny istotnie obniża ciśnienie rozkurczowe i średnie ciśnienie tętnicze pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem w przeciwieństwie do grupy pacjentów normotensyjnych.

Publisher

Journal

Year

Volume

17

Issue

3

Pages

7-16

Physical description

Dates

published
1 - 7 - 2009
online
8 - 11 - 2010

Contributors

author
 • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, The Institute of Physiotherapy, University of Rzeszów
 • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, The Institute of Physiotherapy, University of Rzeszów
 • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, The Institute of Physiotherapy, University of Rzeszów

References

 • Papademetriou V., Kokkinos P. F. The role of exercise in the control of hypertension and cardiovascular risc. Curr. Opin. Nephrol. Hypertens, 1996, 5, 459-462.
 • Koralewska-Kuszej M., Brodowski L. Kompleksowa rehabilitacja u pacjentów z chorobami układu krążenia. Forum Kardiologów, 2005, 10, 4, 111-121.
 • Jegier A. Stosowanie ćwiczeń fizycznych u chorych z nadciśnieniem tętniczym, [w:] Rehabilitacja kardiologiczna - stosowanie ćwiczeń fizycznych. 2005, 185-193.
 • Rybicki. J. Rehabilitacja chorych z niewydolnością serca. Rehabilitacja Medyczna, 2001, 5, nr spec.
 • Zdrojewski T., Bandosz P. Znaczenie aktywności ruchowej oraz zalecania ćwiczeń fizycznych chorym z nadciśnieniem tętniczym. Rehabilitacja Medyczna, 2001, 5, nr spec.
 • Kałka D., Sobieszczańska M., Marciniak W. Wpływ ambulatoryjnego kontrolowanego treningu kardilogicznego na ciśnienie tętnicze i chorych na chorobę niedokrwienną serca i nadciśnienie tętnicze. Pol. Merk. Lek., 2007, 22, 127, 10.
 • Kałka D., Sobieszczańska M., Marciniak W. Zależność ciśnienia tętniczego od indeksu masy ciała u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca poddanych rehabilitacji kardiologicznej. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2006, 116, 2, 8.
 • Kałka D., Sobieszczańska M., Marciniak W. Efekt hipotensyjny sześciomiesięcznej rehabilitacji kardiologicznej chorych w podeszłym wieku. Pol. Merk. Lek., 2007, 22, 128, 95.
 • Petrella R. J. How effective is exercise training for the treatment of hypertention? Clin. J. Sport Med., 1998, 8, 3, 224-231.[Crossref]
 • Boule N. G., Haddad E., Kenny G. P. Effects of exercise on glyemic control and body mass in type 2 diabetes mellitus. Jama, 2001, 286, 10, 1218-1227.
 • Whelton S. P., Chin A., Xin X. Effects of aerobic exercise on blood pressure: a meta analysis of randomized, controlled trials Ann. Intern. Med., 2002, 2, 136, 7, 493-503.
 • Fagard R. H. Prescription and results of physical activity. J. Cardiovasc, Pharmacol., 1995, 25, suppl. 1, 20-27.
 • Knowler W. C., Barret-Connor E., Fowler S. E. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N. Engl. J. Med., 2002, 346, 6, 393-403.
 • Ishikawa K., Ohta T., Zhang J. Influence of age and genger on exercise training - induced blood pressure reduction in systemic hypertension. Am. J. Cardiol., 1999, 84, 2, 192-196.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0013-z
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.