PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2009 | 17 | 2 | 48-52
Article title

Evaluation of fitness of elderly women by means of Fullerton Test

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The percentage of people 60 year-olds has been constantly increasing in recent decades, as a result of improvement of living conditions. This situation has generated a lot of research on the problems of the aging. Majority of the studies concerns the quality of life, health condition, lifestyle, nutrition and social or living standards. The authors have indicates that promotion of healthy lifestyle among the elderly helps improve their quality of life. The aim of this study was to assess fitness of a group of senior women representing various living environments. Material and method: the tests were conducted on a group of city dwelling women aged over 60 years, living in old age homes or receiving sanatorium treatment. Fitness was assessed by means of Fullerton test. This test allows evaluating the basic, everyday motor ability and fulfils one important condition - it ensures safety of the tested person while performing the task.
PL
Wzrost odsetka osób w ostatnich latach, które przekroczyły 60. rok życia spowodował zwiększone zainteresowanie środowisk naukowych problemami ludzi starszych. Najczęściej oceniana jest jakość życia, stan zdrowotny, styl życia i żywienie oraz warunki społeczno-bytowe. Autorzy wskazują, że pozytywne zachowania prozdrowotne osób starszych sprzyjają korzystniejszej jakości życia. Celem pracy jest ocena sprawności ruchowej kobiet-seniorek reprezentujących odmienne środowiska bytowe. Materiał i metody badań: badaniami objęto kobiety miejskie powyżej 60. roku życia, mieszkanki domów pomocy społecznej oraz ich rówieśniczki uczestniczące w leczeniu sanatoryjnym. Do oceny sprawności ruchowej wykorzystano test Fullertona. Test ten pozwala ocenić podstawową, codzienną sprawność ruchową i spełnia istotny warunek - zapewnia bezpieczeństwo badanej osoby w trakcie wykonywania zadania ruchowego. Badania wskazują, że warunki socjalno-bytowe różnicują sprawność ruchową badanych kobiet na korzyść nie mieszkających w domach pomocy społecznej.
Publisher
Journal
Year
Volume
17
Issue
2
Pages
48-52
Physical description
Dates
published
1 - 4 - 2009
online
8 - 11 - 2010
Contributors
 • Chair of Anthropokinetics, University of Physical Education in Wroclaw
 • Chair of Anthropokinetics, University of Physical Education in Wroclaw
 • Chair of Anthropokinetics, University of Physical Education in Wroclaw
 • Chair of Anthropokinetics, University of Physical Education in Wroclaw
References
 • Thornby M. A. Równowaga i upadki u osłabionej starszej osoby: przegląd literatury. Rehabilitacja Medyczna, 1997, 4, 1, 11-18.
 • Osiński W. Aktywność fizyczna podejmowana przez osoby w starszym wieku. Antropomotoryka, 2002, 24, 3-24.
 • Charzewski J. (red.) Problemy starzenia. AWF, Warszawa 2001.
 • McArdle W. D., Katch F. I., Katch V. L. Exercise physiology. Baltirmore: Williams and Wilkin, 1996.
 • Drygas W., Bielecki W., Puška P. Ocena aktywności fizycznej mieszkańców sześciu krajów europejskic Projekt Bridging East-West Health Gap. Medici Sportiva, 2001, 5, Suppl. 2, 119.
 • Bouchard C., Shephard R. J. Physical activity, fitness and health: the model and key concepts, [w:] C. Bouchard, R. J. Shephard, T. Stephens (red.) Physical activity, fitness and health. Human Kinetics Publishers. Champaign. Ill, 1994, 77-88.
 • Rikli R. E., Jones C. J. Assessing physical performance in independent older adults: issues and guidelines. Journal of Aging and Physical Activity, 1997, 5, 244-261.
 • Borowiak E., Kostka T. Aktywność ruchowa a percepcja bólu u osób starszych - badanie wstępne. Medycyna Sportowa, 2004, 4, 191-198.
 • Śmigiel J. Poczucie jakości życia a aktywność osób w starszym wieku. Gerontologia Polska, 1996, 3.
 • Jaracz K., Woźna M. Subiektywna ocena zdrowia i jakości życia osób starszych. Pielęgniarstwo Polskie, 2001, 2, 12, 262-269.
 • Szwarc H. Sprawność fizyczna i zdrowie osób starszych. Kultura Fizyczna, 1996, 9-10, 7-10.
 • Żak M. Ocena wyników rehabilitacji u pacjentów geriatrycznych zagrożonych upadkiem. Gerontologia Polska, 2004, 4, 182-185.
 • MacAuley D. Potencjalne korzyści płynące z aktywności fizyczne j podejmowanej przez ludzi starszych. Medicina Sportiva, 2001, 5, 4, 229-236.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0007-x
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.