Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 4 | 99-113

Article title

Orthopedic equipment applied in children with cerebral palsy

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The treatment of infantile cerebral palsy (ICP) requires multistage, complex rehabilitation. The issue is not only interesting for physicians, physiotherapists or educators, but also for constructors of orthopedic and rehabilitation equipment. It is crucial for proper development and further social functioning of children with ICP that the children reach some level of independent walking (even with orthopedic aids) or moving in a wheelchair, and thus independence in locomotion. Therefore proper orthopedic equipment and walking aids are essential in their everyday activity. One of the main aims of using orthopedic equipment is to correct non-fixed deformities of the osteoarticular system, cooperate in muscle tone normalisation, provide possibilities of tilting to erect position or to improve posture. The most commonly applied orthopedic equipment in management of ICP includes: orthoses, orthopedic footwear, walking frames, wheelchairs, crutches and tripods.
PL
Leczenie mózgowego porażenia dziecięcego (mpd) opiera się na wieloetapowej, zespołowej rehabilitacji. Proble-matyka tego zespołu chorobowego pozostaje w kręgu zainteresowań nie tylko lekarzy, fizjoterapeutów czy pedagogów, lecz również konstruktorów sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Zasadnicze znaczenie dla rozwoju psychoruchowego i dalszego funkcjonowania społecznego dziecka z mpd ma możliwość osiągnięcia przez nie zdolności samodzielnego chodzenia (nawet w zaopatrzeniu ortopedycznym) lub poruszania się w wózku inwalidz-kim, a tym samym samodzielności w lokomocji. Dlatego też tak ważne jest właściwe zaopatrzenie w urządzenia rehabilitacyjne oraz pomoce ortopedyczne, ułatwiające tym dzieciom wykonywanie czynności życia codziennego. Wśród głównych celów stosowania zaopatrzenia ortopedycznego wymienia się korekcję nieutrwalonych zniekształ-ceń układu kostno-stawowego, współdziałanie przy normalizacji napięcia mięśniowego, zapewnienie pionizacji czy poprawę postawy. W postępowaniu leczniczo-usprawniającym mpd zastosowanie mają przede wszystkim ortezy, obuwie ortopedyczne, chodziki, wózki inwalidzkie, kule i trójnogi.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

4

Pages

99-113

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2008
online
13 - 3 - 2010

Contributors

 • Medical Electrodiagnostics Laboratory of the Chair of Health Prophylaxis, Medical University, Poznan
 • Medical Electrodiagnostics Laboratory of the Chair of Health Prophylaxis, Medical University, Poznan
 • Medical Electrodiagnostics Laboratory of the Chair of Health Prophylaxis, Medical University, Poznan
author
 • The Chair and Clinic of Infantile Orthopedics and Traumatology, Medical University, Poznan
author
 • Medical Electrodiagnostics Laboratory of the Chair of Health Prophylaxis, Medical University, Poznan

References

 • Syczewska M. i in. Zastosowanie ilościowej, obiektywnej analizy chodu do oceny doboru zaopatrzenia ortopedycznego u dzieci z mózgowym porażeniem dzie-cięcym (analiza chodu w doborze zaopatrzenia ortope-dycznego w mpdz). Fizjoter. Pol., 2006, 6, 298-303.
 • Kudrjavcev T. i in. Cerebral palsy: survival rates, associated handicaps, and distribution by clinical subtype (Rochester, MN, 1950-1976). Neurology, 1985, 35, 900-903.
 • Czupryna K i in. Ocena chodu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym jako podstawa programowania rehabilitacji i kontroli jej wyników. Rehabil. Med., 2006, 10, 29-40.
 • Nowotny J. i in. Ocena zaburzeń chodu u dzieci usprawnianych z powodu porażenia mózgowego. Fizjoter. Pol., 2003, 3, 189-196.
 • Levitt S. Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zabu-rzeniach ruchu. PZWL, Warszawa 2000.
 • Bogucki A. Zasady zaopatrywania i tryb orzekania o przyznaniu przedmiotu ortopedycznego oraz współczesne poglądy na nazewnictwo i klasyfikację. Ortop. Traumatol. Rehabil., 2000, 2, 126-129.
 • Musiałek-Holeczko J., Folta K. Postępowanie profilak-tyczno-lecznicze u noworodka i niemowlęcia z wysokim ryzykiem mózgowego porażenia dziecięcego z punktu widzenia ortopedy. Ann. Acad. Med. Siles., 1999, supl. 28, 139-144.
 • Koszla M. Przykurcze i zniekształcenia oraz ich leczenie, [w:] R. Michałowicz (red.) Mózgowe porażenie dziecięce. PZWL, Warszawa 1993.
 • Borkowska M. Dziecko niepełnosprawne ruchowo cz. 2, [w:] M. Borkowska (red.) Usprawnianie ruchowe. WSiP, Warszawa 1997.
 • Boyd R. N. i in. Management of upper limb dysfunction in children with cerebral palsy: a systematic review. Eur. J. Neurol., 2001, 8, 150-166.[Crossref][PubMed]
 • Chin T. Y. i in. Management of the upper limb in cerebral palsy. J. Pediatr. Orthop. B., 2005, 14, 389-404.[Crossref]
 • Soo B. i in. Hip displacement in cerebral palsy. J. Bone Joint Surg. Am., 2006, 88, 121-129.
 • Jóźwiak M. Porażenna niestabilność stawu biodrowego w przebiegu niedowładów spastycznych u dorastających. Ortop. Traumatol. Rehabil., 2006, 8, 57-63.
 • Pountney T., Green E. M. Hip dislocation in cerebral palsy. BMJ, 2006, 332, 772-775.
 • Hagglund G. i in. Characteristics of children with hip displacement in cerebral palsy. BMC, Musculoskelet Disord, 2007, 8, 101.[PubMed]
 • Jóźwiak M., Stryła W. Leczenie rehabilitacyjno-ortopedyczne chorego z mózgowym porażeniem dziecięcym, [w:] W. Marciniak A. Szulc (red.) Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. PZWL, Warszawa 2003, 347-374.
 • Chambers H. G. Treatment of functional limitations at the knee in ambulatory children with cerebral palsy. Eur. J. Neurol., 2001, 8, 59-74.[Crossref][PubMed]
 • Jóźwiak M. Losy stawu kolanowego u chorych z postacią spastyczną mózgowego porażenia dziecięcego. Ortop. Traumatol. Rehabil., 2002, 4, 48-53.
 • O'Connell P. A. i in. Foot deformities in children with cerebral palsy. J. Pediatr. Orthop., 1998, 18, 743-747.
 • Barczyński A. i in. Leczenie deformacji stóp w mózgowym porażeniu dziecięcym - taktyka postępowania. Ortop. Traumatol. Rehabil., 2002, 4, 21-26.
 • Myśliborski T. Zaopatrzenie ortopedyczne. PZWL, Warszawa 1985.
 • Bakheit A. M. O. Management of muscle spasticity. Crit. Rev. Phys. Med. Rehabil., 1996, 8, 235-252.
 • Zwick E. B. i in. Ortopedyczna koncepcja poprawy sprawności motorycznej dzieci z zaburzeniami ruchu spowodowanymi spastycznością. Rehabil. Med., 2000, 4, 40-44.
 • Steinborn B., Łuczak-Piechowiak A. Zastosowanie metod kinezyterapeutycznych w leczeniu spastyczności. Pol. Prz. Nauk. Zdr., 2006, 1, 91-98.
 • Łuczak E. i in. Znaczenie zaopatrzenia ortotycznego w leczeniu mózgowego porażenia dziecięcego. Post. Rehabil., 1996, supl. 10, 82-84.
 • Kwolek A. i in. Rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym- problemy, aktualne kierunki. Ortop. Traumatol. Rehabil., 2001, 3, 499-507.
 • Grabski H., Myśliborski T. Zaopatrzenie ortopedyczne, [w:] W. Marciniak A. Szulc (red.) Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. PZWL, Warszawa 2003, 568-580.
 • Bogucki A. Ortezy kończyny dolnej. Ortop. Traumatol. Rehabil., 2002, 4, 88-94.
 • Pasternak-Mlądzka I., Dobaczewska R. Wykorzystanie aparatów ortotycznych na kończyny dolne u chorych z niedowładem połowiczym jako profilaktyka wtórnych zniekształceń. Post. Rehabil., 1999, 13, 63-67.
 • Patrick J. H. i in. Therapeutic choices in the locomotor management of the child with cerebral palsy - more luck than judgement? Arch. Dis. Child., 2001, 85, 275-279.[Crossref]
 • Morris C. Orthotic management of children with cerebral palsy. Dev. Med. Child. Neurol., 2007, 49, 791-796.
 • Bogucki A. Rewalidacyjne pomoce techniczne. Ortop. Traumatol. Rehabil., 2002, 4, 389-394.
 • Morris C. Orthotic management of children with cerebral palsy. J. Prosth. Orthot., 2002, 14, 150-158.
 • Lampe R. i in. Influence of orthopaedic-technical aid on the kinematics and kinetics of the knee joint of patients with neuro-orthopaedic diseases. Brain Dev., 2004, 26, 219-226.[PubMed][Crossref]
 • White H. i in. Clinically prescribed orthoses demonstrate an increase in velocity of gait in children with cerebral palsy: a retrospective study. Dev. Med. Child. Neurol. 2002, 44, 227-232.[Crossref][PubMed]
 • Radtka S. A. i in. A comparison of gait with solid and hinged ankle-foot orthoses in children with spastic diplegic cerebral palsy. Gait Posture, 2005, 21, 303-310.[Crossref]
 • Romkes J. i in. Changes in muscle activity in children with hemiplegic cerebral palsy while walking with and without ankle-foot orthoses. Gait Posture, 2006, 24, 467-474.[PubMed][Crossref]
 • Romkes J., Brunner R. Comparison of a dynamic and a hinged ankle-foot orthosis by gait analysis in patients with hemiplegic cerebral palsy. Gait Posture, 2002, 15, 18-24.[PubMed][Crossref]
 • Lam W. K. i in. Biomechanical and electromyographic evaluation of ankle foot orthosis and dynamic ankle foot orthosis in spastic cerebral palsy. Gait Posture, 2005, 22, 189-197.[PubMed][Crossref]
 • Buckon C. E. i in. Comparison of three ankle-foot orthosis configurations for children with spastic hemiplegia. Dev. Med. Child. Neurol., 2001, 43, 371-378.[Crossref][PubMed]
 • Lucareli P. R. i in. Changes in joint kinematics in children with cerebral palsy while walking with and without a floor reaction ankle-foot orthosis. Clinics, 2007, 62, 63-68.
 • Stanger M., Oresic S. Rehabilitation approaches for children with cerebral palsy: overview. J. Child. Neurol., 2003, Suppl. 18, 79-88.
 • Westberry D. E. i in. Impact of ankle-foot orthoses on static foot alignment in children with cerebral palsy. J. Bone Joint Surg. Am., 2007, 89, 806-813.
 • Terjesen T. i in. Treatment of scoliosis with spinal bracing in quadriplegic cerebral palsy Dev. Med. Child. Neurol., 2000, 42, 448-454.[Crossref]
 • Leopando M. T. i in. Effect of a Soft Boston Orthosis on pulmonary mechanics in severe cerebral palsy. Pediatr. Pulmonol., 1999, 28, 53-58.[Crossref][PubMed]
 • Nicholson J. H. i in. Assessment of upper-limb function and movement in children with cerebral palsy wearing lycra garments. Dev. Med. Child. Neurol., 2001, 43, 384-391.[Crossref][PubMed]
 • Rennie D. J. i in. An evaluation of lycra garments in the lower limb using 3-D gait analysis and functional assessment (PEDI). Gait Posture, 2000, 12, 1-6.[Crossref]
 • Russell D. J., Gorter J. W. Assessing functional differences in gross motor skills in children with cerebral palsy who use an ambulatory aid or orthoses: can the GMFM-88 help? Dev. Med. Child. Neurol., 2005, 47, 462-467.[Crossref]
 • Paśniczek R. Wybrane urządzenia wspomagające i fizjoterapeutyczne w rehabilitacji porażeń ośrod-kowego układu nerwowego i amputacjach kończyn. Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
 • Milanowska K., Dega W. Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 1998.
 • Evans S. i in. Young people's experiences using electric powered indoor - outdoor wheelchairs (EPIOCs): potential for enhancing users' development? Disabil. Rehabil., 2007, 29, 1281-1294.[PubMed][Crossref]
 • Hatta T. i in. Evaluating the relationships between the postural adaptation of patients with profound cerebral palsy and the configuration of the Seating Buggy's seating support surface. J. Physiol. Anthropol., 2007, 26, 217-224.
 • Borkowska M. ABC rehabilitacji dzieci - mózgowe porażenie dziecięce. Pelikan, Warszawa 1989.
 • Czechowska G. i in. Kompleksowa rehabilitacja dziecka z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, [w:] B. Galas-Zgorzalewicz (red.) Dni Neurologii Dzieci i Młodzieży. PAN, Poznań 1995.
 • Pennock K. Ratowanie dzieci z uszkodzeniem mózgu. Bookinista, Toruń 1992.
 • Park E. S. i in. Comparison of anterior and posterior walkers with respect to gait parameters and energy expenditure of children with spastic diplegic cerebral palsy. Yonsei Med. J., 2001, 42, 180-184.
 • Mattsson E., Andersson C. Oxygen cost, walking speed, and perceived exertion in children with cerebral palsy when walking with anterior and posterior walkers. Dev. Med. Child. Neurol., 1997, 39, 671-676.[PubMed]
 • Płotka A. Chodzik dla dzieci z porażeniem mózgowym. Pielęgniarka i Położna, 1999, 2, 8-9.
 • Toms B. i in. A pilot study to compare the use of prototypes of multipositional paediatric walking sticks and tripods with conventional sticks and tripods by children with cerebral palsy. Child. Care Health Dev., 2007, 33, 96-106.
 • Kijowski S. Podparcie jezdne do treningu nauki chodu. Probl. Tech. Med., 1992, 23, 88-91.
 • Kwolek A. Opinia [dot. wykorzystywania parapodium PW w rehabilitacji narządu ruchu]. Ortop. Traumatol. Rehabil., 2001, 3, 571.
 • Sikorska B. Wynalazek na światową skalę. Mag. Med., 1997, 8, 22-25.
 • Kowal R. Parapodium dynamiczne. Radom. Rocz. Lek., 2002, 7, 137-145.
 • Carriere B. Piłka szwajcarska. Rehabil. Med., 2000, 4, 60-63, 69-70.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0049-0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.