Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 17 | 1 | 66-77

Article title

Perinatal brachial plexus palsy in children - etiology, classification and clinical picture of injuries

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Perinatal brachial plexus palsy (PBPP) is serious complication is a serious complication of labour. According to various sources this palsy occurs at a rate of 0.20-5.1 per 1000 neonates born alive and is higher in countries of lower economical status. The etiological factors influencing the occurrence of PBPP are as follows: abnormal labour, numerous pregnancies, obesity, diabetes and pelvicephalic disproportion between mother and child and macrosomia (child's weight above 4000 g). The palsy may affect either limb: right (65%) or left (35%) or seldom both (5%). Depending on the anatomical location of the plexus palsy, the following types have been distinguished: upper (Erb-Duchenna type), medial and lower (Dejanire-Klumpke type), complete, mixed and atypical. Each of the mentioned types has a characteristic clinical manifestations (location of paresis, trophic disorders, etc.), which significantly facilitate correct diagnosis. Accurate diagnosis is a condition for proper planning of physiotherapy of patients with PBPP. It has significant impact on the function of the affected limb and the future quality of life of the patients.
PL
Okoloporodowe uszkodzenie splotu ramiennego (o.u.s.r.) stanowi poważne powiklanie porodu. Schorzenie to występuje, według różnych szacunków, z częstością 0,20-5,1 na 1000 żywych urodzeń i jest wyższe w krajach o niższym statusie ekonomicznym. Do czynników etiologicznych pojawienia się o.u.s.r. należą: nieprawidlowo przebiegająca akcja porodowa, przebyte liczne ciąże, otylość i cukrzyca matki, a także dysproporcja główkowo-miedniczna pomiędzy matką i dzieckiem oraz ściśle z nią korelująca makrosomia dziecka (masa urodzeniowa ciała powyżej 4000 g). Zakres porażeń może być ograniczony do jednej kończyny górnej: prawej (65%) albo lewej (35%), lub w rzadkich przypadkach obu (5%). W zależności od anatomicznego miejsca uszkodzenia splotu wyróznia się typ: górny (Erba-Duchenna), środkowy, dolny (Dejanire-Klumpke), całkowity, mieszany i atypowy o.u.s.r. Kazdy z typów o.u.s.r ma charakterystyczną manifestację kliniczną (umiejscowienie niedowładów, zaburzenia troficzne itp.), która w dużym stopniu ułatwia postawienie rozpoznania. Trafna diagnoza jest warunkiem właściwego planowania leczenia fizjoterapeutycznego pacjenta z o.u.s.r., co ma zasadniczy wpływ na funkcjonalność porażonej kończyny i jakość życia chorego w przyszłości.

Publisher

Journal

Year

Volume

17

Issue

1

Pages

66-77

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2009
online
13 - 3 - 2010

Contributors

 • Medical Electrodiagnostic Laboratory, Chair of Health Prophylaxis, Medical University, Poznan
 • Medical Electrodiagnostic Laboratory, Chair of Health Prophylaxis, Medical University, Poznan
 • Medical Electrodiagnostic Laboratory, Chair of Health Prophylaxis, Medical University, Poznan

References

 • Gosk J., Rutowski R. Analiza czynników ryzyka okoloporodowych uszkodzeń splotu ramiennego. Ginekol Pol., 2005, 76, 4, 270-276.
 • Adler J. B., Patterson R. L. Erb's palsy. Long-terms results of treatment in eighty-eight cases. J. Bone Joint. Surg. Br., 1967, 49a, 1052-1064.
 • Specht E. E. Brachial plexus palsy in newborn. Incidence and prognosis. Clin. Orthop. Relat. Res., 1975, 110, 32-34.[PubMed][Crossref]
 • Greenwald A. G. et al. Brachial plexus birth palsy: a 10 year report on the incidence and prognosis. J. Pediatr. Orthop., 1984, 4, 6, 689-692.[Crossref]
 • Al- Rajeh S. et al. Congenital brachial palsy in the eastern province of Saudi Arabia. J. Child Neurol., 1990, 5, 35-38.
 • Michalowicz R., Ignatowicz R. Problemy związane z rozpoznawaniem i operacyjnym leczeniem dzieci z okoloporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego. Prz. Pediatr., 1992, 22, 2, 199-203.
 • Al-Qattan The first multi- disciplinary obstetrical brachial plexus clinic in Saudi Arabia. J. Hand Surg. Br., 1996, 21, 1, 124-125.
 • Nyka W. i in. Asymetria rozwojowa jako odlegly skutek okoloporodowego uszkodzenia splotu ramiennego. Post. Rehabil., 2000, 14, 3, 66-72.
 • Antoniadis G. et al. Operative Behandlung von geburt-straumatischen Lasionen des Plexus brachialis: Monatssch. Kinderheilkd., 1997, 145, 1080-1085.
 • Bahm J., Gilbert A. Behandlungsstrategie bei geburt-straumatischen Plexusparesen, Monatssch. Kinderheilkd., 1997, 145, 1049-1045.
 • Shenaq S. M. et al. Brachial plexus birth injuries and current managment. Clin. Plast. Surg., 1998, 25, 4, 527-536.
 • Mumenthaler H., Schliack H. Uszkodzenia nerwów obwodowych. PZWL, Warszawa 1998, 39, 122-125, 222-245.
 • Strömbeck Ch. et al. Functional outcome at 5 years in children with obstetrical brachial plexus palsy with and without microsurgical reconstruction. Dev. Med. Child. Neurol., 2000, 42, 148-157.[PubMed][Crossref]
 • Hoeksma A. et al. Neurological recovery in obstetrical brachial plexus injuries: a historical cohort study. Dev. Med. Child Neurol., 2004, 46, 76-83.
 • Kathleen B. Injuris to the brachial plexus: mechanismus of injury and identification of risk factors. Adv. Neonatal Care., 2005, 5, 4, 181-189.
 • Anderson J. et al. Perinatal brachial plexus palsy. Paediatr. Child. Health., 2006, 11, 2, 93-100.
 • Gilbert A. A long term evaluation of brachial plexus surgery in obstetrical palsy. Hand Clinic., 1998, 111, 583-594.
 • Al-Qattan M. M. et al. Klumpke's birth palsy. Does it really exist? J. Hand. Surg. Br., 1995, 20, 1, 19-23.
 • Tarczyńska M. i in. Zagrożenia dla dziecka związane z tzw. „nowoczesnym leczeniem" okoloporodowego uszkodzenia splotu ramiennego, [w:] Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium. 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Trauma-tologicznego - Bydgoszcz 2002.
 • Miszczyk-Cieślak K. Okoloporodowe uszkodzenie splotu barkowego - sposoby leczenia oparte na neurokinezjologicznych metodach rehabilitacji. Postępy Rehabilitacji, 1998, 12, 1, 153-156.
 • Radecka G. i in. Rola fizjoterapeuty we wczesnym okresie leczenia następstw okoloporodowego uszkodzenia splotu ramiennego u dzieci. Balneol Pol., 1998, 40, 1/2, 73-78.
 • Bisinella G. L., Birch R. Obstetric brachial plexus lesions: a study of 74 children registered with the british peadiatric surveillance unit (march 1998-march 1999). J. Hand. Surg. Br., 2003, 28B, 1, 40-45.
 • Kay S. P. J. Obstetrical brachial palsy. Br. J. Plast Surg., 1998, 51, 43-50.[PubMed]
 • Kathleen B. Distinguishing physical characteristic and managment of Brachial Plexus Injuries. Adv. Neonatal Care., 2005, 5, 5, 240-251.
 • Manikowski W., Strzyżewski H. Uszkodzenia nerwów obwodowych, [w:] W. Marciniak, A. Szulc (red.) Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja, tom 2. PZWL, Warszawa 2003, 389-402.
 • Matyja M. i in. Uszkodzenia splotu ramiennego u dzieci - aktualne mozliwości leczenia i usprawniania. Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF, Katowice 2006.
 • Geutjens G. et al. Obstetric brachial plexus palsy associated with breech delivery. A different pattern of injury. J. Bone Joint Surg Br., 1996, 78, 2, 303-306.
 • Gilbert A. Obstetrical brachial plexus palsy, [w:] R. Tubiana (red.) The hand. Philadelphia, W. B. Saunders, 1993, 4, 575-601.
 • Huber J., Kaczmarek M. Neurofizjologiczna diagnostyka różnicowa u chorych po urazach splotu ramiennego do celów rehabilitacji. Post. Rehabil., 2004, 18, 2, 43.
 • Alfonso I. et al. Focal upper extremity neuropathy in neonates. Semin Peadiatr Neurol., 2000, 7, 4-14.
 • Gilbert A. Primary repair of the obsterical plexus palsy. Indian J. Plast. Surg., 2005, 38, 34-42.
 • Poręba R., Sioma-Markowska U. Czynniki progno-styczne dystocji barkowej w profilaktyce porażenia splotu ramiennego u noworodka. Ann. Acad. Med. Stetin., 2005, 59, 4, 312-315.
 • Witych G., Poręba R. Śródporodowe czynniki ryzyka dystocji barkowej. Ann. Acad. Med. Stetin., 2005, 59, 5, 409-410.
 • Gherman R. B. et al. Brachial plexus palsy: an in utero injury? Am. J. Obster. Gynecol., 1999, 180, 5, 1303-1307.
 • Wolf H. et al. Obsterical brachial plexus injury: risk factors related to recovery. Eu. J. Obster. Gynecol., 2000, 88, 133-138.
 • Kornacka K. Neonatologiczne powikłania dystocji barkowej. Klin. Perinatol. Ginekol., 1997, 20, 44-49.
 • Grossman J. et al. Managment strategies for children with obstetrical brachial plexus injuries. Int Pediatr., 1997, 12, 2, 82-86.
 • Piasek G. i in. Analiza przebiegu porodów oraz powiklań porodowych u noworodków z masą urodzeniową prze-kraczającą 4000 g. Wiad Lek., 2006, 59, 5/6, 326-331.
 • Pondaag W. et al. Natural history of obstetric brachial plexus palsy: a systematic review. Dev. Med. Child. Neurol., 2004, 46, 2, 138-144.[WoS][PubMed]
 • Hausmanowa-Petrusewicz I., Haftek J., Jędrzejewska H. (red.) Choroby nerwów obwodowych. PZWL, Warszawa 1972, 11-62, 379-405.
 • Carr-Hyde R. A, Wessely M. A. „Waiter's tip" (Erb's) palsy: a case report and literature review. Clin Chiropr., 2003, 6, 34-41.[Crossref]
 • Dodds S. D., Wolfe S. W. Perinatal brachial plexus palsy. Curr. Opin. Pediatr., 2000, 12, 1, 40-47.[PubMed][Crossref]
 • Ho E. S. et al. Pediatric evaluation of disability. Inventory: its application to children with obstetric brachial plexus palsy. J. Hand. Surg. Am., 2006, 31, 2, 197-202.[Crossref]
 • Nyka W. i in. Odległe następstwa okołoporodowego uszkodzenia splotu ramiennego. Materialy naukowe II Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Poznań, 18-20 maja 1995 roku. Post. Rehabil., 1996, 10, supl. 2, 174-182.
 • Hernandez C., Wendel G. Shoulder dystocia. Clin. Olster. Gynecol., 1990, 33, 3, 526-534.[Crossref]
 • Bochenek A., Reicher M. (red.) Anatomia człowieka, t. 4. PZWL, Warszawa 1998.
 • Boscheinen-Morrin J., Bruce-Conolly W. Ręka - pod-stawy terapii. Elipsa-Jaim s.c., Kraków 2003, 54-64.
 • Kuś H. Okołoporodowe porażenie splotu ramiennego, własne doświadczenia. Chir. Narządu Ruchu Ortop. Pol., 1997, supl. 1, 75-81.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0044-5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.