Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 17 | 1 | 30-37

Article title

Assessment of postural disorders in women after radical mastectomy followed by immediate breast reconstruction

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Surgical treatment of breast cancer aims at minimizing of post-operative trauma, while maintaining full oncological effectiveness at the same time. Despite that, women operated due to breast cancer often suffer from postural disorders. In Poland, in the cases, when radical mastectomy is required, the operation is often followed by immediate breast reconstruction using Becker permanent expander prosthesis.The aims of this study are the assessment of postural disorders in women after mastectomy and immediate breast reconstruction using Becker-25 prosthesis and comparison of the research group with other women after mastectomy. The research was conducted on 80 women - 40 women were subjected to radical mastectomy and breast reconstruction and the other 40 women underwent radical mastectomy and immediate breast reconstruction using Becker-25 prosthesis. The control group consisted of 40 women, who had not been treated due to breast cancer. Posture was assessed by means of computerized photogrammetry. In women after mastectomy, posture was evaluated 6 months after the surgery. Larger postural disorders in the frontal plane were observed in women who had been subjected to mastectomy and breast reconstruction. Those changes concerned the placement of shoulder blades, shoulders, pelvis, waist triangles height, trunk inclination and deviation of the spinous process line from the vertical axis of the body. Those differences (apart from the waist triangles height) turned out to be statistically significant. Women after mastectomy tended more to lean forward in comparison to women with Becker-25 prosthesis. There were no significant differences of the analysed parameters between women after breast reconstruction and the healthy women, apart from the pelvis inclination angle. Findings allow one to state that the applied immediate breast reconstruction helps reduce the negative postural changes in women operated for breast cancer.
PL
Leczenie chirurgiczne raka piersi zmierza do minimalizacji urazu operacyjnego przy zachowaniu pełnej skutecz-ności onkologicznej. Pomimo to w wyniku leczenia dochodzi do zaburzeń w postawie ciała. W przypadkach kiedy niezbędna jest radykalna mastektomia, w Polsce coraz częściej stosuje się amputację z jednoczasową rekonstrukcją ekspandero-protezą Becker. Celem pracy jest ocena zaburzeń postawy ciała kobiet po mastektomii z jednoczasową rekonstrukcją piersi protezą Becker-25 oraz porównanie z postawą kobiet po mastektomii. Badaniami objęto 80 kobiet po mastektomii - u 40 kobiet wykonano amputację radykalną piersi z rekonstrukcją piersi, a u 40 amputację radykalną z jednoczasową rekonstrukcją piersi ekspandero-protezą Becker-25. Grupę kontrolną stano-wiło 40 kobiet nie leczonych z powodu raka piersi. Postawę ciała oceniano przy użyciu aparatury do komputerowej fotogrametrycznej oceny postawy. U kobiet po mastektomii badania te przeprowadzono sześć miesięcy po ope-racji. Zanotowano większe zaburzenia postawy ciała w płaszczyźnie czołowej kobiet po mastektomii w porówna-niu z kobietami po jednoczasowej rekonstrukcją piersi. Zmiany te dotyczyły położenia łopatek, barków, miednicy, różnicy szerokości trójkątów talii, nachylenia tułowia i odchylenia linii wyrostków kolczystych od pionu. Różnice te (poza wysokością trójkątów talii) okazały się statystycznie istotne. Kobiety po mastektomii bardziej pochylały się do przodu. Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy wartości analizowanych zmiennych pomiędzy kobietami po rekonstrukcji a kobietami zdrowymi. Jedynie wartości kąte nachylenia miednicy stanowiły statystycznie istotną różnicę. Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że zastosowana jednoczasowa rekonstrukcja po amputacji piersi pozwala zmniejszyć niekorzystne zmiany postawy ciała kobiet leczonych z powodu raka piersi.

Publisher

Journal

Year

Volume

17

Issue

1

Pages

30-37

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2009
online
13 - 3 - 2010

Contributors

 • Instytut Wychowania Fizycznego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
 • Oddział Chirurgiczny, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

References

 • Dobosz J. i in. Asymetria postawy ciała i czynność krę-gosłupa u kobiet po mastektomii. Fizjoterapia, 1998, 6, 3, 36-39.
 • Malicka I. i in. Postawa ciała i ruchomość kręgosłupa u kobiet w podeszłym wieku. Fizjoterapia, 2001, 9, 2, 28-30.
 • Bąk M. Efektywność ćwiczeń ruchowych w rehabilitacji kobiet po mastektomii. Praca doktorska, AWF, Poznań 2003.
 • Bąk M., Rostkowska E. Wpływ stosowania protezy piersi podczas snu na postawę ciała kobiet po mastektomii. Fizjoterapia, 2000, 8, 4, 11-15.
 • Cieśla S. Współczesne możliwości operacyjnego leczenia raka piersi, [w:] Materiały z Konferencji „Diagnosty-ka i rehabilitacja kobiet z rakiem piersi”, Leszno 2004.
 • Cieśla S., Murawa P. Współczesne metody rekonstrukcji u chorych po amputacji piersi z powodu raka. Pol. Przegl. Chir., 2004.
 • Cieśla S. Radical mastectomy and immediate breast reconstruction using the Becker prosthesis. Rep. Pract. Oncol. Radiother., 2005, 10, 1.
 • Cieśla S. Immediate breast reconstruction using the Becker prosthesis after skin sparing mastectomy - 102 cases. ESSO Venice 2006.
 • Becker H., Maraist F. Immediate breast reconstruction after mastectomy using a permanent tissue expander. South.Med. J., 1987, 80, 154-160.
 • Becker H. The permanent tissue expander. Clin. Plast. Surg., 1987, 14, 519.[PubMed]
 • Peltoniemi H. i in. Latissimus Dorsi Breast Reconstruction. Long Term Results and Return of Sensibility. Scand. J. Plast. Reconstr. Surg. Hand. Surg., 27/2, 1993, 127-131.[Crossref]
 • Nowotny J., Zawieska D., Saulicz E. Fototopografia z wykorzystaniem rastra optycznego i komputera jako sposób oceny postawy ciała. Postępy Rehabilitacji, 1992, 6, 1, 15-23.
 • Nawotny J., Gaździk T., Zawieska D., Podlasiak P., Fotogrametria - mity i rzeczywistość. Ortopedia, Trauma-tologia, Rehabilitacja, 2002, 4, 498-502.
 • Bąk M., Rostkowska E., Hurnik E. Efficiency of motor exercises in correction of body posture among women after mastectomy, [w:], Materiały z konferencji „Woman on the turn of Century”, Gdańsk 2000, 159-170.
 • Dobosz J., Woźniewski M., Malicka I. Ocena stopnia asymetrii tułowia w płaszczyźnie czołowej u kobiet operowanych z powodu raka piersi. Fizjoterapia 7, Supl. 1, 1999, 52-56.
 • Bąk M. Body posture of women after mastectomy with synchronous reconstruction. Socio-biolgical outcomes of mastectomy. AWF, Poznań 2004, Monografie 359, 9-16.
 • Cieśla S., Bąk M. The influence of immediate brest reconstriction with the use of the Becker prosthesis on body posture estimation at women after mastectomy for cancer, [w:] Materiały z Konferencji "4 th Europen Breast Cancer Conference", Hamburg 2004.
 • Cieśla S., Bąk M. The body posture estimation on women after mastectomy for cancer - the role of immediate breast reconstruction. ESSO, Venice 2006.
 • Fries A., Reinhard G. The impact of mastectomy on dimensions of psychological and psychsocial experience and behaviour in affected women. Die Rehabilitation 35/1, 1996 54-64.
 • Moyer A., Salovey P. Predictors of social support and psychological distress in women with breast cancer. J. Health. Psychol., 1999, 4/2, 177-191.[PubMed][Crossref]
 • Kroll S. S. Immediate breast reconstruction. Ann. Chir. Gin., 1997, 86, 5-12.
 • Schain W. S. Breast reconstruction. Update of psychosocial and pragmatic concerns. Cancer, 1991, 68, 1170-1175.
 • Irvine D. i in. Psychosocial adjustment in women with breast cancer. Cancer 1991, 67, 1097-1117.
 • Handel N. i in. Reasons why mastectomy patients do not have breast reonstruction. Plast. Reconstr. Surg., 1990, 86, 1118-1122.[Crossref]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0039-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.