Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 17 | 1 | 20-29

Article title

Quality of body posture in first and six grade students of musical primary school

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction and Aims: Postural defects as well as treatment and prevention methods are very popular topics of discussion nowadays. However, the research shows that 65% of school youths in Poland are diagnosed with postural defects. In the presented paper the authors draw attention to the role of physical education teachers in recognizing postural defects and in the corrective process. The aim of the research was to evaluate the posture of the first and sixth grade students of Primary Musical School and to determine the interdependence between the quality of posture and musical activities the students participate in.
PL
Cel pracy: U około 65% młodzieży szkolnej w Polsce diagnozuje się odchylenia od wzorca postawy prawidłowej. Autorki zwracają uwagę na rolę nauczyciela wychowania fizycznego w rozpoznawaniu wad postawy i procesie ich korekcji. Celem badań jest ocena postawy ciała uczniów I i VI klasy podstawowej szkoły muzycznej i określenie zależności pomiędzy jakością tej postawy a rodzajem wykonawstwa muzycznego. Materiał i metody: Badaniami objęto 53 uczniów, w tym 28 pierwszo- i 25 szóstoklasistów (27 dziewcząt i 26 chłopców). Dzieci podzielono na dwie grupy: pierwszą stanowili uczniowie grający na instrumencie symetrycznie obciążającym narząd ruchu, a drugą grający na instrumentach asymetrycznych. Wszystkie dzieci poddane zostały wzrokowej analizie postawy ciała. Zanotowano także wzrost i masę ciała badanych, a ponadto przeprowadzono krótką ankietę. Wyniki: Budowa somatyczna dziewcząt i chłopców w obu przedziałach wiekowych nie wykazała różnic istotnych statystycznie. Odsetek występowania wad postawy bytł bardzo wysoki. Niemal połowa uczniów charakteryzowała się odchyleniami od prawidłowego ustawienia kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej. Jeszcze częstsze były asymetrie poszczególnych segmentów ciała w płaszczyźnie czołowej. Nieprawidłowości te nasilały się z wiekiem. U dzieci grających na instrumentach symetrycznie angażujących narząd ruchu przeważały wady w płaszczyźnie strzałkowej, a u grających na instrumentach asymetrycznych - w płaszczyźnie czołowej. Wnioski: Wśród uczniów szkoły muzycznej wady postawy ciała są zjawiskiem powszechnym. Technika wykonawstwa muzycznego, związana z rodzajem instrumentu, wpływa na jakość postawy ciała dziewcząt i chłopców. Jakość postawy ciała pogarsza się w miarę upływu czasu poświęconego na grę na instrumencie muzycznym. Nauczyciel wychowania fizycznego powinien szczególnie starannie obserwować dzieci w celu wczesnego wykrycia odchyleń od postawy prawidłowej i podjęcia działań kompensacyjnych.

Publisher

Journal

Year

Volume

17

Issue

1

Pages

20-29

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2009
online
13 - 3 - 2010

Contributors

 • Department of Physical Education with Corrective Exercises, Institute of Health Protection, Higher Vocational College, Tarnow
 • Department of Physical Education with Corrective Exercises, Institute of Health Protection, Higher Vocational College, Tarnow
 • Department of Kinesitherapy, Chair of Physiotherapy, Faculty of Motor Rehabilitation, University of Physical Education, Cracow

References

 • Roussouly P., Gollogly S., Betrhonnaud E., Dimnet J. Classification of the normal variation in the sagittal alignment of the human lumbar spine and pelvis in the standing position. Spine, 2005, 30, 3, 346-353.[Crossref][PubMed]
 • Barczyk K., Skolimowski T. Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej dzieci 7-letnich. Fizjoterapia, 1998, 6, 1-2, 48-50.
 • Bibrowicz K., Skolimowski T. Występowanie zaburzeń symetrii postawy w płaszczyźnie czołowej u dzieci od 6 do 9 lat. Fizjoterapia, 1995, 3, 2, 23-27.
 • Janiszewski M. Ergonomia zawodu muzyka. PWN, Warszawa-Łódź 1992.
 • Toledo S. D., Nadler S. F., Norris R. N., Akuthota V., Drake D. F., Chou L. H. Sport and performing arts medicine, 5 Issues Relating to Musicians. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2004, 85, 1, 72-74.[Crossref]
 • Lederman R. J. Neuromuscular and musculosceletal problems in instrumental musicians. Muscle & Nerve, 2003, 27, 549-561.
 • Jabush H., Muller S., Altenmuller E. Anxiety in musicians with focal dystonia and those with chronic pain. Movement Disorders, 2004, 19, 10, 1169-1238.
 • Zaza C. Playing - related musculosceletal disorders In musicians: a systematic review of incidence and prevalence. Canadial Medical Association Journal, 1998, 1, 158, 1019-1025.
 • Jopkiewicz A., Suliga E. Biologiczne podstawy rozwoju człowieka. Radom-Kielce 1998.
 • Kasperczyk T. Wady postawy ciała. Diagnostyka i leczenie. Wydawnictwo Kasper, Kraków 2004.
 • Grochmal S. Neuropatologiczne mechanizmy w powstawaniu wad postawy. Kultura Fizyczna, 1985, 39, 1-2.
 • Nowotny J. Neurofizjologiczne aspekty korekcji odchyleń od prawidłowej postawy ciała, [w:] Dysfunkcja kręgosłupa - diagnostyka, sympozjum międzynarodowe. Katowice 1993.
 • Janiszewski M. Fizjologiczne podstawy wykonawstwa muzycznego. AM, Łódź 1992.
 • Bieć E., Demczuk-Włodarczyk E. Postawa ciała zawodników trenujących sporty walki. Fizjoterapia, 2002, 10, 3-4, 32-36.
 • Hawrylak A., Skolimowski T., Barczyk K., Bieć E. Asymetria w obrębie tułowia u osób trenujących wyczynowo różne dyscypliny sportu. Medycyna Sportowa, 2001, 17, 6, 232-235.
 • Fajdasz A., Zatoń K. Ukształtowanie kręgosłupa u młodzieży trenującej pływanie. Medycyna Sportowa, 2000, 108, 16, 23-26.
 • Ackerman B., Adams R., Marshall E. The effect of scapula taping on electromiographic activity and musical performance In professional violinists. Australian Journal of Physiothherapy, 2002, 48, 197-203.
 • Bejjani F. J., Kaye G. M., Benham M. Musculosceletal and neuromuscular conditions of instrumental musicians. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 1996, 77, 406-416.
 • Demczuk-Włodarczyk E., Marciniak J., Bieć E. Symetria ciała u wiolonczelistów. Fizjoterapia, 2002, 10, 3-4.
 • Janiszewski M., Kluszczyńska A., Błaszczyk A., Pieszyński I. Wpływ wykonawstwa muzycznego na występowanie wybranych zaburzeń statki ciała u dzieci ze szkoły muzycznej. Fizjoterapia Polska, 2002, 2, 1, 46-58.
 • Kutzner-Kozińska M. Dbaj o prawidłową postawę ciała dziecka. WSIP, Warszawa 1995.
 • Kołodziej K., Kołodziej J., Momola I. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w szkole. FOSZE, Rzeszów 1996.
 • Kutzner-Kozińska M. Proces korygowania wad postawy. AWF, Warszawa 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0038-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.