Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 3 | 25-30

Article title

The judgement of psychomotor development of children with Down syndrome and children with Down syndrome and a congenital heart disease in the first and the third year of life

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this work was a judgement of the psychomotor development of children with Down syndrome (DS) and children with congenital heart disease (DS with CHD). We have analyzed seventy two children at the age range from 0 till the end of the second year of their lives with the genetically confirmed Down syndrome and coexistent congenital heart disease which demanded a cardiosurgical intervention. The analyzed children took part in multi-specialized and complex rehabilitation according to Wrocław Rehabilitation Model (WRM). The Munich Functional and Developmental Diagnostics was applied in order to define the level of the psychomotor development of the analyzed children. The average age of the particular abilities of children with Down syndrome (DS) as well as children with Down syndrome and co-existed congenital heart disease (DSwCHD) during the first year of life and over the second year was expressed as the percentages of norms. The results of carried out researches show that psychomotor lacks in groups DS and DSwCHD are bigger during the first year of life that was directly resulting from the time of cardiosurgical intervention (72% of children from group DSwCHD were operated during the first year of their lives) and was related with the time of applying multi-specialized and complex rehabilitation. The biggest lacks in development of the analysed children have concerned the age of speaking and the age of independence.
PL
Celem pacy była ocena poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci z zespołem Downa (ZD) oraz dzieci z zespołem Downa i współistniejącą wrodzoną wadą serca, wymagającą korekcji chirurgicznej (ZdiKWS). Analizą objęto 72 dzieci w wieku od 0 do końca drugiego roku życia z genetycznie potwierdzonym zespołem Downa i wrodzoną wadą serca, która wymagała interwencji kardiochirurgicznej. Badane dzieci zostały poddane wielospecjalistycznej i kompleksowej rehabilitacji według Wrocławskiego Modelu Usprawniania (WMU). Aby określić poziom rozwoju psychoruchowego, posłużono się Monachijską Funkcjonalną Diagnostyką Rozwojową (MFDR), wyrażając w procentach normy średni wiek rozwoju poszczególnych umiejętności dzieci z zespołem Downa oraz z zespołem Downa i korygowaną opera-cyjnie wadą wrodzoną serca w pierwszym i powyżej drugiego roku życia. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują że deficyty psychoruchowe między grupą badawczą ZD i ZDiKWS są większe w pierwszym roku życia, co wiązało się bezpośrednio z czasem przeprowadzonej operacji (72% dzieci zoperowano w pierwszym roku życia) i czasem prowadzenia kompleksowej i wielospecjalistycznej rehabilitacji. Największe deficyty wśród badanej grupy dzieci dotyczyły mówienia i wieku samodzielności.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

3

Pages

25-30

Physical description

Dates

published
1 - 7 - 2008
online
13 - 3 - 2010

Contributors

 • Department of Physiotherapy in Dysfunction of Motor Organs, University School of Physical Education, Wrocław
 • Independent Department of Developmental Rehabilitation, I Department of Pediatrics, Medical University, Wrocław
 • Independent Department of Developmental Rehabilitation, I Department of Pediatrics, Medical University, Wrocław
author
 • Department of Physiotherapy in Dysfunction of Motor Organs, University School of Physical Education, Wrocław
 • Department of Physiotherapy in Dysfunction of Motor Organs, University School of Physical Education, Wrocław
 • Department of Child Cardiosurgery, Lower Silesian Heart Diseases Centre, Wrocław
 • Department of Physiotherapy in Dysfunction of Motor Organs, University School of Physical Education, Wrocław

References

 • Sadowska L. Neurorozwojowa diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami według Wrocławskiego Modelu Usprawniania. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rze-szowskiego, Rzeszów 2007, 1, 50-60.
 • Rudnicki S. Rehabilitacja w chorobach układ krążenia i po operacjach serca, [w:] A. Kwolek (red.) Rehabilitacja Medyczna, t. 2. Urban i Partner. Wrocław 2003, 309-338.
 • Sadowska L. Rehabilitacja w wieku rozwojowym. Rehabilitacja Medyczna, 2003, 2, 362-432.
 • Stefanowicz T., Surażyńska A. Rola wczesnego usprawniania dzieci z grupy ryzyka, [w:] Materiał z konferencji z 18.06.1994, XVIII ODRD, PTWK. Wrocław 1995, 67-74.
 • Sadowska L., Skórzyńska M. i in. Uwarunkowania kompleksowej diagnostyki i terapii dzieci z zespołem Downa na podstawie własnych obserwacji, [w]: Współczesna diagnostyka i rehabilitacja dziecka z zespołem Downa. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Materiały z konferencji, Wrocław 1995.
 • Pellar J. Co wiemy dziś o zespole Downa, [w:] Materiały z XIX Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji Dziecka. Wrocław 1995, 8-12.
 • Lauteslager P. Zaburzenia zachowania motorycznego u dzieci z zespołem Downa - potrzeba opracowania teoretycznego. Rehabilitacja Medyczna, 1998, 4, 47-55.
 • Choińska A. M. Zmiany w poziomie rozwoju fizycznego i sprawności psychomotorycznej dzieci z zespołem Downa od 0 do 3 roku życia kompleksowo rehabilitowanych według Wrocławskiego Modelu Usprawniania. Praca doktorska APS. Warszawa 2000.
 • Prusiecka Z. Rola narządu wzroku we wczesnej diagnostyce i rehabilitacji ośrodkowego układu nerwowego. Fizjoterapia Polska, 2001, 43-44.
 • Rachid S., Sadowska L. Terapia z koniem jako jedna z form rehabilitacji dzieci z zespołem Downa, [w:] Materiały z XIX Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji Dziecka. Wrocław 1995, 162-171.
 • Dominiak P., Knap J., Wroniecki K. Fizjoterapia wewnątrzszpitalna dzieci w wieku 0-2 lat po zabiegach kardiochirurgicznych. Fizjoterapia, 1998, 6, 1-2, 13-16.
 • Dominiak P. Miejsce fizjoterapii w kompleksowym leczeniu dziecka z wadą wrodzoną serca. Fizjoterapia, 2001, 9, 2, 87-90.
 • Minczakiewicz E. M. Gdy u dziecka rozpoznano zespół Downa. WSP, Kraków 1994.
 • Wójcik E. Aktywności Cu, Zn, dysmutazy ponadtlenkowej a zaburzenia rozwoju psychomotorycznego dzieci z zespołem Downa. Praca doktorska. AM, Wrocław 1999.
 • Kaczan T. Wpływ wczesnej rehabilitacji mowy na rozwój umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci z zespołem Downa. Praca doktorska APS. Warszawa 2000.
 • Cunningham C. Dzieci z zespołem Downa. WSiP, Warszawa 1994.
 • Statford B. Zespół Downa. PZWL, Warszawa 1993.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0025-8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.