Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 3 | 8-24

Article title

Influence of chosen factors on efficiency of NDB-Bobath method in rehabilitation of children with cerebral palsy

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
NDT-Bobath therapy, which is based on neurophysiological development idea, appears to be one of the most significant and most frequently used methods in rehabilitation of children with infantile cerebral palsy (ICP). However, the therapy does not always provide equally positive results in terms of improving motor functions. The aim of this study was to evaluate the influence of selected clinical factors, degree of motor disability (according to the criteria of Kurdjavcev) and time in which the rehabilitation started, on effectiveness of NDT-Bobath therapy. The research group consisted of 45 patients aged 1-4 with spastic types of CP. Before the NDT-Bobath therapy, each patient was tested by means of the standardized table of psychosomatic and kinetic evaluation by Michałowicz-Mrożek. Next, every 6 months, for the period of three years, the tests were repeated. It was observed that the positive results of NDT-Bobath therapy decreased with the severity of CP. The best improvement of motor functions was obtained in children with hemiplegia and the worst in children with tetraplegia. The degree of disability of children with CP was important as well. It was proved that patients with mild and moderate impairment of their self-dependence achieved much better improvement of motor functions than others. A statistically significant difference was observed in rehabilitation results among children who had been introduced to the NDT-Bobath therapy early - up to the age of 3 months - and those who had begun their rehabilitation later in life - at the age of 9 months. Positive results of NDT-Bobath method in rehabilitation of motor functions most of all depend on the clinical form of the disease and the degree of disability.
PL
Metoda NDT-Bobath, opierająca się na neurofizjologicznej koncepcji rozwoju dziecka, wydaje się być jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej znaczących form usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpd). Jednakże nie u wszystkich pacjentów zastosowanie tej metody przyczynia się do uzyskania jednakowych pozytywnych rezultatów w zakresie poprawy funkcji motorycznych. Celem pracy była ocena wpływu postaci klinicznej mpd oraz stopnia niepełnosprawności (wg Kurdjavcev) i czasu, w jakim rozpoczęto aktywną rehabilitację, na skuteczność metody NDT-Bobath. Analizą objęto 45 chorych w wieku od 1 do 4 lat z postaciami spastycznymi mpd. Przed rozpoczęciem terapii metodą NDT-Bobath każde z dzieci zostało przebadane w oparciu o ujednolicony arkusz oceny rozwoju psychoruchowego i narządu ruchu opracowany na podstawie wzorca Michałowskiej-Mrożek. Następnie, co pół roku, przez 3 lata powtarzano tę procedurę. Stwierdzono, że pozytywne wyniki usprawniania metodą NDT-Bobath maleją wraz ze stopniem ciężkości postaci mpd. Największą poprawę funkcji motorycznych uzyskano w grupie dzieci z niedowładem kurczowym połowiczym, a najmniejszą u chorych z obustronnym niedowładem połowiczym. Równie ważnym czynnikiem wpływającym na efektywność ocenianej metody był stopień niepełnosprawności. Wykazano bowiem, że pacjenci z mpd o łagodnym lub umiarkowanym stopniu ograniczenia samodzielności osiagnęli zdecydowanie większą poprawę sprawności funkcji motorycznych w stosunku do pozostałych. Zanotowano także istotną statystycznie różnicę w postępach usprawniania pomiędzy dziećmi, które miały wcześnie wdrożone usprawnianie metodą NDT-Bobath (do 3 m.ż.), a tymi, które rozpoczęły rehabilitację w 9 m.ż. Postęp w usprawnianiu funkcji motorycznych dzieci z mpd metodą NDT-Bobath zależy przede wszystkim od postaci klinicznej tego schorzenia oraz stopnia niepełnosprawności dzieci.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

3

Pages

8-24

Physical description

Dates

published
1 - 7 - 2008
online
13 - 3 - 2010

Contributors

 • Laboratory of Electrodiagnostics, Medical Chair of Health Prophylaxis, Medical University, Poznań
 • Laboratory of Electrodiagnostics, Medical Chair of Health Prophylaxis, Medical University, Poznań
 • Laboratory of Electrodiagnostics, Medical Chair of Health Prophylaxis, Medical University, Poznań

References

 • Domagalska M. Specyficzne i alternatywne sposoby terapii dzieci z porażeniem mózgowym. Neurol. Dziec., 2005, 14, 27, 7-15.
 • Levitt S. Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu. PZWL, Warszawa 2000, 45-88.
 • Nowotny J. Praktyczne aspekty usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Rehabil. Med., 1999, 3, 4, 11-20.
 • Nowotny J., Czupryna K., Maryja M. Najczęstsze błędy popełniane w trakcie usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjoterapia, 1997, 5, 2, 22-27.
 • Stoińska B., Gajewska E., Pusz B. Ocena rozwoju psychoruchowego noworodków z grup ryzyka. Metody wczesnego usprawniania noworodków i niemowlαt. Ginekol. Prakt., 2000, 8, 4, 37-41.
 • Law M. A comparison of intensive neurodevelopmental therapy plus casting and regular occupational therapy program for children with cerebral palsy. Dev. Med. Child. Neurol., 1997, 39, 664-670.[PubMed]
 • Nowotny J., Moskała H., Kαkol J. Efektywność wczesnej rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Pediat. Pol., 1982, 5-6, 353-363.
 • Borkowska M. (red.) Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Usprawnianie ruchowe. WSiP, Warszawa 1997, 85-105.
 • Borkowska M. ABC - rehabilitacji dzieci. Mózgowe porażenie dziecięce. Pelikan, Warszawa 1989, 90-114.
 • Kudrjavcev T. Cerebral palsy: Survival rates, associaded handicaps, by clinical subtype (Rochester, MN, 1950-1976). Neurol., 1985, 35, 900-903.
 • Ingram T. Arch. Dis. Child., 1966, 41, 337.[Crossref]
 • Ingram T. Develop. Med. Child. Neurol., 1969, 11, 279.
 • Michałowska-Mrożek J. B. Wyniki wczesnego usprawniania metodα NDT i Vojty niemowlαt z objawami ciαżowo-okołoporodowego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Post. Rehabil., 1993, 7, 2, 29-38.
 • Senda M. i in. Effect of neurophysiological treatment on children with cerebral palsy. The 8th Word Congress of the International Rehabilitation Medicine Association, Kyoto, Japan 31 VIII-4 IX 1997, 1403-1407.
 • Bielicka-Cymerman J. Losy dzieci leczonych w klinice intensywnej terapii na podstawie prospektywnych badań w pierwszym roku życia. Porównanie dwóch kohort. Med. Wieku Rozw., 1997, 1, 1, 77-86.
 • Czochańska J. Mózgowe porażenie dziecięce - współczesne poglαdy. Med. Wieku Rozw., 1998, 2, 1, 45-54.
 • Michałowska-Mrożek J. B. Odległe wyniki usprawniania psychoruchowego niemowlαt z objawami ciαżowo-okołoporodowego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Post. Rehabil., 1998, 12, 1, 45-51.
 • Szmigiel Cz. Występowanie czynników ryzyka u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Post. Rehab., 1999, 3, 83-92.
 • Nowotny J. O racjonalne podejście do usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Neur. Dziec., 1993, 2, 3, 29-35.
 • Bonisławska E. Ocena narządu ruchu dzieci z grupy ryzyka. Post. Rehabil., 1996, 10, 1, 21-27.
 • Domagalska M., Matyja M. Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg B. i K. Bobathów. SAM, Katowice 1997, 23-54, 103-142.
 • Czochańska J. Wczesne rozpoznawanie mózgowego porażenia dziecięcego. Możliwości i ograniczenia. Neurol. Dziec., 1993, 2, 21-27.
 • Czochańska J. Wczesne rozpoznawanie mózgowego porażenia dziecięcego. Post. Rehab., 1993, 7, 2, 9-13.
 • Pietrzak M. Warunki sprzyjające konsekwentnej realizacji leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Postępy Pielęgniarstwa i Promocji Zdrowia, 1998, 65-69.
 • Krauze M. Postawy matek, a wyniki rehabilitacji ich dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Pediat. Pol., 1982, 5-6, 359-363.
 • Matyja M., Czupryna K., Nowotny J. Przestrzeganie zasady rozwojowej jako problem wyboru podejścia do terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Rehabil. Med., 2005, 9, 4, 24-30.
 • Nowotny J. Aktualne aspekty rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. Rehabil. Med., 2003, 7, 3, 64-70.
 • Russell D. The gross motor function measure: a means to evaluate the effects of physial therapy. Dev. Med. Child. Neurol., 1989, 31, 141.
 • Boyce W. The gross motor performance measure: validity and responsiveness of a measure of quality of movement. Phis. Ther., 1995, 75, 603.[PubMed]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0024-9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.