Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 1 | 52-63

Article title

Assessment of quality of life among elderly stroke patients - preliminary report

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this research was to assess the impact of rehabilitation on the quality of life (QoL) of elderly stroke patients in comparison to control group of younger people. The research was conducted among patients treated at rehabilitation wards of three hospitals in Podkarpackie voivodeship from November 2006 to March 2007. It covered 39 persons, who were divided to two age groups: Group 1 - 21 person under 65 years old and Group 2 - 18 persons over 65 years old. QoL was measured using a polish version of the Stroke Specific - Quality of Life scale created by L. Williams et al. (cultural adaptation by A. Bejer and A. Kwolek). Effects of rehabilitation were assessed with Barthel index (BI), Motor Functions Assessment Scale and Beck's Depression Inventory (BDI). Hospital rehabilitation resulted in improvement of QoL of elderly stroke patients. Increasing physical fitness in elderly stroke patients has influence on their QoL.
PL
Celem pracy była ocena wpływu uzyskanych efektów rehabilitacji na jakość życia osób w podeszłym wieku po udarze mózgu z odniesieniem do młodszej grupy wiekowej. Badania przeprowadzone zostały wśród osób po udarze mózgu leczonych w oddziałach rehabilitacji 3. szpitali w województwie podkarpackim od listopada 2006 r. do marca 2007 r. Badaniom poddano 39 osób, które ze względu na wiek zostały podzielone na dwie grupy: grupa I - 21 osób poniżej 65. roku życia oraz grupa II - 18 osób w wieku 65. lat i powyżej. Do pomiaru jakości życia użyto Skalę Jakości Życia po Udarze Mózgu - polską wersją skali Stroke Specific-Quality of Life autorstwa L. Williams i in. (adaptacja kulturowa A. Bejer, A. Kwolek). Do oceny efektów rehabilitacji wykorzystano wskaźnik Barthel (BI), Skalę Oceny Funkcji Motorycznych (MFAS) oraz skalę Samooceny Depresji Becka (BDI). W wyniku rehabilitacji szpitalnej obserwowano poprawę jakości życia osób starszych po udarze mózgu. Zwiększenie sprawności fizycznej osób starszych po udarze mózgu wpływa na poprawę jakości ich życia.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

1

Pages

52-63

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2008
online
21 - 10 - 2009

Contributors

References

 • Muszlik M., Kędziora-Kornatowska K. Jakość życia przewlekle chorych pacjentów w starszym wieku. Gerontologia Polska, 2006, 14, 4185-4189.
 • Pacześniak-Jost A., Opalińska I., Samojedna-Kobosz A. i in Efekty rehabilitacji szpitalnej po udarze mózgu osób w wieku podeszłym. Zamojskie Studia i Materiały, Fizjoterapia, 2006, 3, 21-29.
 • Tylka J. Czy badanie jakości życia jest dobrym kryterium oceny skuteczności rehabilitacji? Reh. Med., 2003, 7, 4, 50-53.
 • Jaracz K., Kozubski W. Jakość życia po udarze mózgu. Cz. 2 - uwarunkowania kliniczne, funkcjonalne i społeczno-demograficzne. Udar Mózgu, 2001, 3, 2, 63-70.
 • Jaracz K., Kozubski W. Jakość życia po udarze mózgu. Cz. 1 - badanie prospektywne. Udar Mózgu, 2001, 3, 2, 55-62.
 • Tylka J. Jakość życia w odniesieniu do rehabilitacji kardiologicznej. Reh. Med., 2002, 6, 1, 52-56.
 • Lawrence L., Christie D. Quality of life after stroke: a three-year follow-up. Age and Ageing, 1979, 8, 167-172.[WoS]
 • Ware J. E., Sherbourne C. D. The MOS 36-item Short-Form Health Survey (SF-36). Conceptual framework and item selection. Med. Care, 1992, 30, 473-483.[PubMed][Crossref]
 • EuroQoL Group: EuroQoL: A new facility for the measurement of health-related quality of life. Health Policy, 1990, 16, 199-208.
 • Dorman P., Dennis M., Sandercock P. How do scores on the EuroQol Relate to scores on the SF-36 after stroke? Stroke, 1999, 30, 2146-2151.[PubMed][Crossref]
 • Bergner M., Bobbit R. A., Carter W. B. i in. The Sickness Impact Profile: Development and final revision of a health status measure. Med. Care, 1981, 19, 787-805.[Crossref][PubMed]
 • Jaracz K. Sposoby ujmowania i pomiaru jakości życia. Próba kategoryzacji. Pielęgniarstwo Polskie, 2001, 2,12, 219-226.
 • van Straten A., de Haan R. N., Limburg M. i in. A Stroke-Adapted 30-item Version of the Sickness Impact Profile to assess quality of life (SA-SIP 30). Stroke, 1997, 28, 2155-2161.[Crossref]
 • Ferrans C. E., Powers M. J. Psychometric assessment of the Quality of Life Index. Res. Nurs Health, 1992, 15, 29-38.[Crossref][PubMed]
 • Jaracz K., Wołowicka L., Bączyk G. Analiza walidacyjna polskiej wersji Indeksu Jakości Życia Ferrans i Powers. Post. Rehab., 2001, 15, 4, 67-74.
 • Williams L. S., Weinberger M., Harris L. E. i in. Development of Stroke-Specfic Quality of Life Scale. Stroke, 1999, 30, 1362-1369.[Crossref]
 • Williams L. S., Weinberger M., Harris L. E. i in. Measuring quality of life in way that is meaningful to stroke patients. Neurology, 1999, 53, 1839-1843.[PubMed][Crossref]
 • Bejer A., Kwolek A. Polska adaptacja kulturowa Skali Jakości Życia po Udarze Mózgu. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008, 2 (w druku).
 • Muus I., Ringsberg K. C. Stroke Specific Quality of Life Scale: Danish adaptation and a pilot study for testing psychometric properties. Scand. J. Caring. Sci., 2005, 19, 140-147.
 • Muus I. Validation of the Stroke Specific Quality of Life Scale (SS-QOL): test reliability and validity of the Danish version (SS-QOL-DK). Clin. Rehabil., 2007, 21, 7, 620-627.[PubMed][WoS][Crossref]
 • Ewert T., Stucki G. Validity of the SS-QOL in Germany and in survivors of hemorrhagic or ischemic stroke. Neurorehabil. Neural. Repair., 2007, 21, 161-168.[WoS]
 • Jaracz K., Kozubski W. Jakość życia chorych po udarze mózgu w świetle badań empirycznych. Aktualności Neurologiczne, 2, 1, 35-45.
 • Jaracz K., Kozubski W. Pomiar jakości życia po udarze mózgu z zastosowaniem polskiej wersji Sickness Impact Profile. Post. Rehab., 2003, XVII, 1, 46-52.
 • Jaracz K., Kozubski W. Quality of life in stroke patients.Acta Neurol. Scan., 2003, 107, 324-329[Crossref]
 • Kozubski W. Pomiar jakości życia po udarze mózgu z zastosowaniem polskiej wersji Sickness Impact Profile. Post. Rehab., 2003, XVII, 1, 46-52.
 • Hopman W. M., Verner J. Quality of life during and after inpatient stroke rehabilitation. Stroke, 2003, 34, 801-805.[Crossref][PubMed]
 • McKenzie A. E., Chang A. M. Predictors of quality of life following stroke. Disabil. Rehabil., 2002, 24, 5, 259-265.
 • Kauhanen M. L., Korpelainen J. T., Hiltunen P. i in. Poststroke depression correlates with cognitive impairment and neurological deficits. Stroke, 1999, 30, 1875-1880.[Crossref][PubMed]
 • Magoń G., Bejer A., Sałata B. Wpływ depresji na postępy rehabilitacji u pacjentów po przebytym udarze mózgu - doniesienie wstępne. Post. Rehab., 2005, 1, 41-46.
 • Carod-Artal J., Egido J. A., González J. L. i in. Quality of life among stroke survivors evaluated 1 year after stroke: experience of a stroke unit. Stroke, 2000, 31, 2995-3000.[Crossref]
 • King R. B. Quality of life after stroke. Stroke, 1996, 27, 1467-1472.[Crossref][PubMed]
 • Clarke P. J., Lawrence J. M., Black S. E. Handicap instroke survivors. Disabil. Rehabil., 1999, 21, 116-123.
 • Samsa G. P. How strong is the relationship between functional status and quality of life among persons with stroke. JRRD, 2004, 41, 3A, 279-282.[Crossref]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0006-y
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.