Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 9 | 2 | 78-80

Article title

The impact of composts prepared from different organic waste on the total number of soil microorganisms

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In a two-factor pot experiment impact of two doses of six types of composts prepared from the municipal sewage sludge with an addition of canteen waste, wheat straw and cocoa husk on the total number of bacteria, actinomycetes and fungi in the soil were exmined. The light soil used in the experiment was taken from the Ap level of an arable field. On all the objects with composts there was mineral NPK fertilization applied, the control object was fertilized with the NPK only. The test plant was grass Festulolium which was harvested three times and after the third cut the samples of the soil were taken for microbiological analyses.The conducted research shows that the number of microorganisms in soil was dependent on the dose and the type of the compost. The second dose of the compost, in comparison with the control object, in most composts considerably increased the number of bacteria and the first dose increased the number of actinomycetes. However, the number of fungi, in most cases, with both doses of composts, was lower than in the soil from the control object. The highest number of bacteria was noticed on the object with the co-most prepared from 35% sewage sludge + 35% canteen waste + 30% straw and actinomycetes on the object with the compost prepared from 35% sewage sludge + 35% canteen waste + 30% cocoa husk. The development of the soil fungi was restrained in the highest degree by the first dose of the compost prepared from 35% sewage sludge + 35% canteen waste + 15% straw + 15% cocoa husk and by the second dose of the compost prepared from 70% sewage sludge + 30% straw.

Keywords

Publisher

Year

Volume

9

Issue

2

Pages

78-80

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2007
online
19 - 10 - 2007

Contributors

 • Katedra Mikrobiologii i Biotechnologü Środowiska, Akademia Rolnicza, ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Poland
 • Katedra Chemii Środowiska, Akademia Rolnicza, ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Poland
 • Katedra Chemii Środowiska, Akademia Rolnicza, ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Poland

References

 • Bernacka J., Pawłowska L.: Zagospodarowanie i wykorzystanie osadów z miejskich oczyszczalni ścieków. IOŚ, 1994, 9 - 42.
 • Kalembasa S., Kalembasa D.: Wybrane chemiczne i biologiczne metody przeróbki osadów ściekowych. Biotechnologia, 1997, 1, 36, 45 - 51.
 • Łomotowski J., Szpindor A.: Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Wydawnictwo "Arkady", Warszawa, 1999, 377 - 395.
 • Bunt Y. S., Rovira A.D.: Microbiological studies of some subarctic soil. J. Soil Sci., 1955, 6: 119 - 128.
 • Martin J. P.: Use of acid, Bengal rose and streptomycin in the plate method for estimating soil fungi. J. Soil Sci.1950, 6, 215.
 • Kuster E., Willami S.T.: Selection of media for isolation of Streptomycetes. Nature, London, 1964, 202, 928 - 929.
 • Myśków W.: Próby wykorzystania wskaźników aktywności mikrobiologicznej do oceny żyzności gleby. Postępy Mikrobiologii, 1981, z. 3/4, 173 - 192.
 • Michalcewicz W., Maślach B.: Wpływ kompostowanych osadów pościekowych z oczyszczalni w Goleniowie na aktywność biologiczną gleb. I. Porównanie liczebności bakterii, grzybów, promieniowców oraz bakterii grupy coli w glebie nawożonej kompostowanymi osadami ściekowymi. [w] "Drobnoustroje w środowisku. Występowanie, aktywność i znaczenie", AR Kraków 1997, 467 - 475.
 • Thi Bich Loc.: Liczebność niektórych grup drobnoustrojów w surowym osadzie i po jego kompostowaniu, Folia Univ. Agric. Stetin, Agricult.2000 a, 211 (84), 355 - 340.
 • Thi Bich Loc, Piontek M.: Stan ilościowy niektórych bakterii i grzybów w osadzie ścieków komunalnych, Folia Univ. Agric. Stetin, Agricult.2000 b, 211 (84), 341 - 346.
 • Wielgosz E.: Liczebność i niektóre parametry aktywności drobnoustrojów w osadzie ścieków komunalnych pod uprawą różnych roślin, Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol., 1996, 437, 337 - 340.
 • Wyszkowska J., Kucharski J., Jarzębska E.: Liczebność drobnoustrojów w glebie zanieczyszczonej osadami ściekowymi, Acta Agraria et Silvestra, 2004, 62, 475 - 483.
 • Krzywy E., Wołoszyk C., Iżewska A., Krzywy-Gawrońska E.: Wpływ kompostów z komunalnego osadu ściekowego z różnymi komponentami na wysokść i skład chemiczny nasion i słomy rzepaku jarego, 2002, Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol., 2002, 484, 303 - 317.
 • Wołoszyk Cz.: Agrochemiczna ocena nawożenia kompostami z komunalnych osadów ścikowych i odpadami prze-mysłowymi. Rozpr. AR Szczec.2003, 217, 120.
 • Balton H., Elliot L.F., Popendick R.I., Bezdieck D.F.: Soil microbial biomass and selected soil enzyme activities: effect of fertilization and cropping practices. Soil Biol. Biochem., 1985, 17, 297 - 302.
 • Kobus J., Czaban J., Gajda A.: Wpływ osadu ściekowego na aktywność biologiczną gleb zdegradowanych i przemiany w nich węgla, azotu, fosforu i cynku. Pam. Puławski, 1990, z. 96, 121 - 13.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10026-007-0032-9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.