Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 28 | 2 | 23-31

Article title

Ocena Czynników Ryzyka Występowania Bólów Okolicy lędźwiowo-Krzyżowej u Nastolatków w Wieku 11-14 Lat

Content

Title variants

EN
The assessment of risk factors of low back pain in adolescents between 11-14 years old

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Wstęp: Bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej (L-S) w wieku rozwojowym do niedaw-na traktowane były jako marginalny problem zdrowotny. Coraz częściej jednak zwraca się uwagę, że nawet epizodyczne dolegliwości tej okolicy u młodych osób stanowią wyraźną predyspozycję do ich występowania w przyszłości. Scharakteryzowanie modyfikowalnych czynników ryzyka może przyczynić się do ograniczenia częstości występowania tego prob-lemu w życiu dorosłym.Cel pracy: Ocena częstości występowania i czynników ryzyka bólów okolicy L-S u na-stolatków w wieku 11-14 lat w zależności od uwarunkowań środowiskowych, stylu życia oraz czynników psychicznych.Materiał i metody: Na podstawie ankiety własnej oraz Kwestionariusza Mocnych Stron i Trudności Goodmana przeprowadzonych wśród 207 dzieci w wieku 11-14 lat z powiatów rzeszowskiego i strzyżowskiego poszukiwano związku występowania bólu okolicy L-S ze statusem ekonomicznym rodziny, sposobem przemieszczania się do szkoły, ciężarem teczki szkolnej, obciążeniami pracą fizyczną po szkole, formami spędzania czasu wolnego, pozio-mem codziennej aktywności fizycznej oraz stanem psychicznym badanych.Wyniki: Bóle okolicy L-S zgłosiło 32, 9% uczniów. Występowały one bez związku z płcią, poziomem zamożności rodziny czy sposobem przemieszczania się do szkoły. Prze-ważały u dzieci z rejonów wiejskich wykonujących prace fizyczne po szkole. Istotny zwią-zek z bólami kręgosłupa L-S w tym wieku ma nadmierny ciężar teczki szkolnej, siedzący tryb życia, intensywne uprawianie sportu, a także trudnościami psychicznymi: zaburzenia emocji, zachowania, trudności w komunikacji z rówieśnikami oraz nadaktywność i zaburze-nia koncentracji uwagi.Wnioski: Wśród czynników ryzyka bólów okolicy L-S w wieku młodzieńczym domi-nuje zarówno statyczne jak i dynamiczne przeciążenie kręgosłupa, dolegliwości częściej występują u dzieci z problemami psychicznymi.

Publisher

Year

Volume

28

Issue

2

Pages

23-31

Physical description

Dates

online
28 - 10 - 2014

Contributors

 • Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny Szpitala Wojewódzkiego Nr 2, Rzeszów
 • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
author
 • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

References

 • 1. Dobosiewicz K. Niespecyficzny ból kręgosłupa u dzieci i młodzieży-uwarunkowania biomechaniczne, neurofi-zjologiczne oraz psychospołeczne. Neurologia Dziecięca 2006; 15(30): 65-68
 • 2. Kiwerski J.E. Problem bólów krzyża u młodzieży. Postępy Rehabilitacji 2001; 15: 11–16
 • 3. Woś H., Sobol G., Grzybowska-Chlebowczyk U. Bóle krzyża w schorzeniach wieku dziecięcego. Neurologia Dziecięca 2006; 15: 75–79.
 • 4. Rostropowicz-Denisiewicz K, Romicka AM, Moskalewicz B. Dolegliwości ze strony układu ruchu wśród młodzie-ży ze szkół ponadpodstawowych. Reumatologia 2002; 40: 246–249.
 • 5. Romicka AM, Rostropowicz-Denisiewicz K, Moskalewicz B, Wojtyniak B. Bóle spondylogenne u dzieci. Med Wieku Rozw 2003; 7: 165–172.
 • 6. Lynch A., Kashikar- Zuck S., Jones B. Psychosocial risks for disability in children with chronic back pain. The journal of pain 2009, 7: 244-251.
 • 7. Hestbaek L., Leboeuf-Yde C, Kyvik KO, Manniche C. The course of low back pain from adolescence to adulthood: eight-year follow-up of 9600 twins. Spine. 2006; 31(4):468–72[Crossref][PubMed]
 • 8. Salminen J.J. The adolescent bag. A field survey of 370 Finish school-children. Acta Paediatr. Scand. Suppl.1984, 315: 1-122
 • 9. Dunn KM, Jordan KP, Mancl L, Drangsholt MT, Le Re-sche L.: Trajectories of pain in adolescents: a prospective cohort study. Pain. 2011; 152(1):66-73[PubMed][Crossref]
 • 10. Goodman R (1997) The Strengths and Difficulties Questionnaire: A Research Note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 581-586[Crossref]
 • 11. Youthinmind Limited. 39A Welbeck Street London W1G 8DH. [cited 2011.08.12, last update 2013.07.15]. Available from: http://www.sdqinfo.org.
 • 12. Mazur J., Tabak I., Kołoło H. W kierunku lepszej oceny zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Polska wersja kwestionariusza mocnych stron i trudności: doświadczenia dwóch badań populacyjnych. Medycyna wieku rozwojo-wego 2007, 11(1):13-24
 • 13. Mazur J., Tabak I. Narzędzia do badań przesiewowych w wykrywaniu zaburzeń zdrowia psychospołecznego dzie-ci i młodzieży. In: Wojnarowska B., editor. Profilaktyka w pediatrii. Warszawa: PZWL; 2008.p. 549-552
 • 14. Hendrickson AR, Massey PD, Cronan T P. On the test-retest reliability of perceived usefulness and perceived ease of use scales. MIS Quarterly 1993; 6:227
 • 15. Calvo-Muńoz I, Gómez-Conesa A, Sánchez-Meca J. Prevalence of low back pain during childhood and adolescence: a systematic review. Rev Esp Salud Publica. 2012; 86(4):331-56 16. Lynch A., Kashikar- Zuck S., Jones B. Psychosocial risks for disability in children with chro-nicbackpain. Thejournalorpain2009;7:244-251
 • 17. Sato T. Bone and joint diseases in children. Low back pain in children, Clin Calcium. 2010; 20(6):887-95[PubMed]
 • 18. Kędra A., Czaprowski D: Częstość występowania bólu kręgosłupa a sposób spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2013; (19), 183-187
 • 19. Kędra A., Czaprowski D.: Częstość występowania bólów kręgosłupa u uczniów powiatu bialskiego w wieku13-16 lat, Kwart. Ortop. 2012;(3), 351-360
 • 20. Paprocka J., Jamroz E., Głuszkiewicz E., Klimczak A., Kluczewska E., Marszał E: Zespoły bólowe kręgosłupa u dzieci, Wiadomości lekarskie.2008;(61), 7–9
 • 21. Lopez A., Mathers C., EzzatiM. Global and regional burden of disease a population health data. Lancet 2006; 367:1747-57[PubMed][Crossref]
 • 22. Kjaer P, Wedderkopp N, Korsholm L, Leboeuf-Yde C. Prevalence and tracking of back pain from childhood to adolescence. BMC Musculoskelet Disord.2011;12(1):98[PubMed]
 • 23. Calvo-Muńoz I, Gómez-Conesa A, Sánchez-Meca J. Prevalence of low back pain in children and adolescents: meta-analysis. BMC Pediatr. 2013; 26:13-14
 • 24. Skaggs DL, Early SD, D'Ambra P, Tolo VT, Kay RM.: Back pain and backpacks in school children. J Pediatr. Orthop. 2006; 26(3):358-63
 • 25. Wedderkopp N, Leboeuf-Yde C, Andersen LB, Froberg K, Hansen HS. Back pain reporting pattern in a Danish population-based sample of children and adolescents. Spine 2001; 26:1879–1883[Crossref]
 • 26. Harreby MS et al. Risk factors for low back pain among 1.389 pupils in the 8th and 9th grade. An epidemiologic study. Ugeskr Laeger 2001; 63(3):282-6
 • 27. Leboeuf-Yde C. Back pain–individual and genetic factors. J Electromyogr Kinesiol. 2004; 14(1):129-3
 • 28. Hartvigsen J, Bakketeig LS, Leboeuf-Yde C, Engberg M, Lauritzen T. The association between physical workload and low back pain clouded by the “healthy worker” effect. Ugeskr Laeger. 2002; 164(21):2765-8
 • 29. Jones GT, Waston KD, Silman AJ. Predictors of low back pain in British schoolchildren: a population-based prospective cohort study. Pediatrics 2003;111:822-8[Crossref][PubMed]
 • 30. Sato T et al. Low back pain in childhood and adolescence: assessment of sports activities. Eur Spine J. 2011; 20(1):94-9[WoS][PubMed][Crossref]
 • 31. Turk Z, Vauhnik R, Micetić-Turk D. Prevalence of nonspecific low back pain in school children in north-eastern Slovenia. Coll Antropol. 2011;35(4):1031-5[PubMed]
 • 32. Woynarowska B, Mazur J. Zachowania zdrowotne, zdro-wie i postrzeganie szkoły przez młodzież w Polsce w 2002 r. Raport techniczny z badań. Wydz. Pedagog.UW. Warsza-wa; 2002
 • 33. Kjaer M. Role of extracellular matrix in adaptation of tendon and skeletal muscle to mechanical loading. Physiol Rev. 2004; 84:649–698[PubMed][Crossref]
 • 34. Biliński P, Talkowski J, Szymkowiak E. Czy sportowa ak-tywność fizyczna chroni przed bólem kręgosłupa? Med. Sport. 1996; 63:13–16
 • 35. Maszorek-Szymala A. Czas wolny dzieci i młodzieży – teoretyczne rozważania w różnych aspektach Rocz Nauk WSWFiT Białymstoku 2010; 6:136–139
 • 36. Skoffer B, Foldspang A. Physical activity and low-back pain in schoolchildren. Eur Spine J 2008;17(3):373-9[Crossref][PubMed]
 • 37. Mikkelsson M, Sourander A, Piha J, Salminen J. Psychiatric symptoms in preadolesc. with musculoskeletal pain and fi-bromyalgia. Pediatrics 1997; 100:220–27[Crossref]
 • 38. Härmä AM, Kaltiala-Heino RK, Rimpelä M, Rantanen P. Are adolescents with frequent pain symptoms more depressed? Scand J Prim Health Care 2002; 20:92–96[Crossref][PubMed]
 • 39. Watson KD, Papageorgiou AC et al. Low back pain in schoolchildren: the role of mechanical and psychosocial factors. Arch Dis Child 2003; 88:12–17[PubMed][Crossref]
 • 40. Jones GT, Watson KD et al. Predictors of low back pain in British schoolchildren: a population-based prospective cohort study. Pediatrics 2003; 111:822–828[Crossref][PubMed]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0035
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.