Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 28 | 2 | 13-22

Article title

Ocena Stanu Funkcjonalnego u Dziewcząt ze Skoliozą Idiopatyczną

Content

Title variants

EN
Evaluation of Functional Condition in Young Females with Idiopathic Scoliosis

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Wstęp: Celem pracy była ocena występowania związków między siłą mięśni oddecho-wych, parametrami czynnościowymi układu oddechowego, tolerancją wysiłku i wybranymi zdolnościami motorycznymi u dziewcząt ze skoliozą.Materiał i metody: Materiał badawczy stanowiła grupa 49 dziewcząt ze skoliozą idio-patyczną (30-40°) w wieku 14-15 lat, przebywających na turnusie rehabilitacyjnym w WSR dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju (średnia wartość kąta Cobba dla odcinka piersiowego wy-niosła 33, 29±3, 87, dla odcinka lędźwiowego 15, 00±5, 40). U badanych zastosowano metodę DoboMed. Na radiogramie jednokrotnie oceniono kąt Cobba, dojrzałość kostną (Risser) oraz współczynnik Raimondiego. Dwukrotnie przed i po zakończeniu turnusu zmierzono: podstawowe cechy somatyczne, PImax i PEmax, krzywą przepływ/objętość oraz MVV. Po-nadto wykonano dwa wybrane testy sprawności fizycznej oraz test korytarzowy.Wyniki: Wykazano związki między parametrem VC oraz PEF z siłą mięśni wdechowych, parametr MVV i PEmax korelują z testem przejścia z leżenia tyłem do siadu. Zaobserwo-wano korelację między PImax i testami sprawnościowymi: z leżenia tyłem do siadu oraz tolerancją wysiłkową. Zanotowano istotną korelację między wartością kąta Cobba a rotacją kręgosłupa piersiowego oraz wysokością ciała a siłą eksplozywną kończyn górnych.Wnioski: Zanotowano istotne związki między PImax a pojemnością życiową płuc oraz szczytowym przepływem wydechowym wyrażonych w % wartości należnych.Odnotowano zależności między PEmax a wartością VC wyrażoną w litrach.Zaobserwowano związki między siłą mięśni oddechowych (PImax i PEmax), MVV wyra-żoną w litrach i mięśni zginających tułów (m. biodrowo-lędźwiowy i m. brzucha). Dowiedzio-no także związków zachodzących między tolerancją wysiłkową a siłą mięśni wdechowych.Odnotowanie silnych zależności PImax, PEmax oraz MVV z siłą mięśni zginających tułów (szczególnie mięśni brzucha) u badanych dziewcząt świadczy o konieczności wyko-rzystywania w leczeniu skolioz metod terapeutycznych opartych na specjalistycznych tech-nikach oddechowych, np. metody DoboMed.

Publisher

Year

Volume

28

Issue

2

Pages

13-22

Physical description

Dates

online
28 - 10 - 2014

Contributors

 • Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

References

 • 1. Chowańska J, Kotwicki T, Rosadzinski K, Śliwiński Z. School screening for scoliosis: can surface tomography replace examination with scoliometer? Scoliosis 2012;7:9.
 • 2. Czaprowski D, Kotwicki T, Biernat R, Urniaż J, Ronikier A. Physical capacity of girls with mild and moderate idiopathic scoliosis: influence of the size, length and numer of curvatures. Eur Spine J 2012;21:1099-105.[WoS][Crossref]
 • 3. Kuczma M, Matuszak K, Kuczma W, Hagner W, Książkiewicz B. Treatment and rehabilitation of patients with scoliosis at the turn of the century. Med Biol Sci 2012;26(1):5-9.
 • 4. Negrini S, Aulisa AG, Aulisa L, Circo AB, de Mauroy JC, Durmala J et al. SOSORT guidelines: Orthopaedic and Rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. Scoliosis 2012;7(1):3.
 • 5. Bieńkowska A, Strojek K, Bułatowicz I, Hagner W, Hag-ner-Derengowska M, Struensse M. Wpływ fizjoterapii oddechowej na wyniki spirometrii po korekcji operacyjnej skoliozy na przykładzie 13-letniej pacjentki. Kwart Ortop 2011;1:70-6.
 • 6. Caufriez M, Fernández-Dominguez JC, Brynhildsvoll N. Preliminary study on the action of hypopressive gymnastics in the treatment of idiopathic scoliosis. Enferm Clin 2011;21(6):354-58.[Crossref][PubMed]
 • 7. Kotwicki T, Durmała J, Czaprowski D, Głowacki M, Kołban M, Snela S et al. Zasady leczenia nieoperacyjnego skolioz idiopatycznych- wskazówki oparte o zalecenia SO-SORT 2006. Ortop Traumatol Rehabil 2009;11(5):379-95.
 • 8. Barois A. Respiratory problems in severe scoliosis. Bull Acad Natl Med 1999;183(4):721-30.[PubMed]
 • 9. Ramírez M, Martínez-Llorens J, Sanchez JF et al. Body composition in adolescent idiopathic scoliosis, Eur Spine J 2013;22(2):324-9[PubMed][Crossref]
 • 10. Kotwicki T, Zielinska-Kaszubowska I, Szulc A, Samborski W, Simple technique to evaluate thorax asymmetry in sco-liosis: clinical usefulness to assess deformity and mobility. Stud Health Technol Inform. 2010;158:24-8
 • 11. Czupryna K, Nowotny- Czupryna O, Nowotny J. Teore-tyczne spojrzenie na neuropatologiczne aspekty zach-owawczego leczenia skolioz. Ortop Traumatol Rehabil 2012;2(6):103-13.
 • 12. Boyer J, Amin N, Taddonio R, Dozor AJ. Evidence of airway obstruction in children with idiopathic scoliosis. Chest 1999;109:1532-35.
 • 13. Durmała J, Tomalak W, Kotwicki T. Function of the Respiratory System in Patients with Idiopathic Scoliosis: Reasons for Impairment and Methods of Evaluation. Stud Health Technol Inform 2008; 135:237-45.
 • 14. Martínez-Llorens J, Ramírez M, Colomina MJ, Bagó J, Molina A, Cáceres E et al. Muscle dysfunction and exercise limitation in adolescent idiopathic scoliosis. Eur Re-spir J 2010;36(2):393-400.
 • 16. Fabian KM. Ocena czynności oddechowej płuc, ruchomoś-ci klatki piersiowej oraz sprawności fizycznej w procesie rehabilitacji dziewcząt z bocznym skrzywieniem kręgosłu-pa. Ortop Traumatol Rehabil 2010;12(4):301-9.
 • 16. Solache-Corranco A, Sánchez-Bringas MG. Evaluation of a respiratory rehabilitation program in children with scoli-osis. Cir Cir 2012;80(1):11-17.
 • 17. Tsiligiannis T, Grivas TB. Pulmonary function in children with idiopathic scoliosis. Scoliosis 2012;7(1):7 [Epub ahead of print].
 • 18. Marco E, Martínez- Llorens J, Chiarella SC, Donaire MF, Orozco-Levi M, Escalada F. Respiratory muscle dysfunction and exercise limitation in patients with moderate adolescent idiopathic scoliosis. Scoliosis 2012;7 [Published online 2012 Jan 27].
 • 19. Czaprowski D, Leszczewska J, Kolwicz A, Pawłowska P, Afeltowicz-Mich A, Sitarski D et al. Comparison of influence of three physiotherapeutic techniques: postisometric relaxation, kinetic control and stabilization exercises on flexibility of pelvic girdle muscles: prospective, randomized, single blinded study. Stud Health Technol Inform 2012;176:499.
 • 20. Buckup K. Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. PZWL Warszawa, 2008:6
 • 21. Beydon N, Davis SD, Lombardi E, Allen JL, Arets HG, Aurora P et al. An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: Pulmonary Function Testing in Preschool Children. Am J Respir Crit Care Med 2007;175:1304-45.[WoS][Crossref]
 • 22. Rożek-Mróz K. Zmienność wybranych parametrów czyn-nościowych układu oddechowego człowieka w świetle rozwoju morfofunkcjonalnego. Prace habilitacyjne Aka-demii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wrocław 2002;18-20.
 • 23. Rożek K. Wybrane parametry wentylacyjne płuc w aspek-cie poziomu zdolności motorycznych dzieci i młodzie-ży. „Studia i Monografie AWF we Wrocławiu” Wrocław 2006;84, 20-25, 110.
 • 24. Ignasiak Z, Piesiewicz E. Poziom rozwoju siły mięśnio-wej w kategoriach wysokości ciała u dzieci wiejskich. W: Janusz A, Ignasiak Z (red), Populacja dzieci wiejskich w badaniach longitudinalnych, cz. II. „Studia i Monografie AWF we Wrocławiu” Wrocław 2002;42, 135-44.
 • 25. Fugiel J. Dynamika rozwoju wybranych cech morfofunkc-jonalnych tułowia dzieci i młodzieży. „Studia i Monografie AWF we Wrocławiu” Wrocław 2002;60, 11-15, 52-64.
 • 26. Stupnicki R, Przewęda R, Milde K. Centylowe siatki sprawności fizycznej polskiej młodzieży wg testów eurofit, Studia i monografie, AWF Warszawa 2002.
 • 27. Dobosiewicz K, Durmała J, Kotwicki T. Biodynam-iczna metoda trójpłaszczyznowej korekcji skolioz id-iopatycznych- opis metody. Ortop Traumatol Rehabil 2005;7(1):49-54.
 • 28. Zarzycka M, Rożek K, Zarzycki M. Alternatywne metody leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych. Ortop Traumatol Rehabil 2009;11(5):396-12.
 • 29. Dobosiewicz K, Durmała J, Kotwicki T. Dobosiewicz Method Physiotherapy for Idiopathic Scoliosis. Stud Health Technol Inform 2008;135:228-36.
 • 30. Durmała J, Dobosiewicz K, Kotwicki T, Jendrzejek H. Influence of asymmetric mobilisation of the trunk on the Cobb angle and rotation in idiopathic scoliosis in children and adolescents. Ortop Traumatol Rehabil 2003;5(1):80-5.[PubMed]
 • 31. Kuczmarski RJ, Ogden CL, Guo SS, Grummer-Strawn LM, Flegal KM, Mei Z et al. 2000 CDC Growth Charts for the United States: methods and development. Vital Health Stat 2002;11(246):1-190.
 • 32. Nowotny J, Nowotny- Czupryna O, Brzęk A, Czupry-na K. Siła mięśni antygrawitacyjnych a siła prostownika grzbietu u dzieci ze skoliozami. Ortop Traumatol Rehabil 2005;7(1):15-22.
 • 33. Smith FM, Latchford GJ, Hall RM, Dickson RA. Do chronic medical conditions increase the risk of eating disorder? A cross-sectional investigation of eating pathology in adolescent females with scoliosis and diabetes. J Ado-lesc Health 2008;42(1):58-63.
 • 34. Domosławska D, Demczuk-Włodarczyk E. Kształtowanie się kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej u dziewcząt. Fi-zjoterapia 2008;16, 4:17-34.
 • 35. Niedbała E. Poziom wybranych wskaźników antropome-trycznych i spirometrycznych u dzieci ze skoliozą I stop-nia. Med Sport 2008;24(2):99-107.
 • 36. Yong F, Wong HK, Chow KY. Prevalance of adolescent idiopathic scoliosis among female school children in Singapore. Ann Acad Med Singapore 2009;38(12):1056-63.
 • 37. Ostrowska B, Barczyk K, Hawrylak A, Rożek- Mróz K. Postawa ciała u dzieci z nadwagą i otyłością. Now Lek 2002;71(2-3):160-3.
 • 38. Aulisa AG, Guzzanti V, Perisano C, Marzetti E, Specchia A, Galli M, Giordano M, Aulisa L. Determination of quality of life in adolescents with idiopathic scoliosis subjected to conservative treatment. Scoliosis 2010, 5:21.[PubMed]
 • 39. Margonato V, Fronte F, Rainero G, Merati G, Veicsteinas A. Effects of short term cast wearing on respiratory and cardiac responses to submaximal and maximal exercise in adolescents with idiopathic scoliosis. Eur Medicophys 2005, 41: 135-140.
 • 40. Negrini S, Aulisa L, Ferraro C, Fraschini P, Masiero S, Si-monazzi P, Tedeschi C, Vanturin A. Italian guidelines on rehabilitation treatment of adolescents with scoliosis or other spinal deformities. Eur Medicophys 2005, 41: 183–201.
 • 41. Dyner- Jama I, Dobosiewicz K, Niepsuj K i wsp. Wpływ leczenia metodą asymetrycznych ćwiczeń oddechowych na czynność układu oddechowego ocenianą za pomocą badania spirometrycznego u dzieci z idiopatycznym skrzy-wieniem kręgosłupa. Wiad Lek 2000, 53(11-12): 603-610.
 • 42. Żaba R. Pulmonary compensatory indexes in children and adolescents with idiopathic scoliosis I degree. Wiad Lek 2003, 56(5-6): 250-253[PubMed]
 • 43. Weiss HR. Inclusion criteria for physical therapy intervention studies on scoliosis- a review of the literature. Stud Health Technol Inform 2012, 176: 350–353.
 • 44. Fusco C, Zaina F, Atanasio S i wsp. Physical exercises in the treatment of adolescent idiopathic scoliosis: an updated systematic review. Physiother Theory Pract 2011, 27(1): 80-114.
 • 45. Durmała J, Dobosiewicz K, Jendrzejek H, Pius W. Exercise efficiency of girls with idiopathic scoliosis based on the ventilatory anaerobic threshold. Stud Health Technol Inform 2002, 91: 357-360.
 • 46. Laurentowska M, Głowacki M, Michalak E, De-skur-Śmielecka E, Barinow-Wojewódzki A, Pospieszna B. Ocena sprawności układu oddechowego po toracoplastyce u dziewcząt ze skoliozą. Ortop Traumatol Rehabil 2009, 11(6): 513-519.
 • 47. Kotwicki T. Evaluation of scoliosis today: Examination, X-rays and beyond. Disabil Rehabil 2008;30(10):742-51.[Crossref][PubMed][WoS]
 • 48. Grivas TB, Vasiliadis ES, Mihas C, Savvidou O. The effect of growth on the correlation between the spinal and rib cage deformity: implications on idiopathic scoliosis patho-genesis. Scoliosis 2007;2:11.
 • 49. Tomalak W, Pogorzelski A, Prusak J. Normal values for maximal static inspiratory and expiratory pressures in healthy children. Pediatr Pulmonol 2002;34(1):42-6.[PubMed]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0034
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.