Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 28 | 1 | 37-45

Article title

Athletic identity of Special Olympics contestants – pilot study

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Wstęp: Osobowość sportowa związana jest z „koncepcją Ja” wg H.Markus zakładającą, że różne obszary złożonego Ja są aktywizowane pod wpływem środowiska. Osobowość sportowa stanowi pewien z wymiarów określający poziom identyfikacji osoby z rolą sportowca [1]. Rywalizacja sportowa w wariancie Olimpiad Specjalnych, może konstytuować u osób z niepełnosprawnością intelektualną relewantny aspekt osobowości, ułatwiający im funkcjonowanie w społeczeństwie. Materiał i metody: Badanie wykonano w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (N=11) w wieku 15-23 lata zawodników Klubu Sportowego Olimpiad Specjalnych z Wrocławia. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką wywiadu, którego pytania zostały wyznaczone przez pozycje testowe Skali Pomiaru Osobowości Sportowej Brewer’a, Van Raalte i Lindera [1], ze zmienioną skalą odpowiedzi z likertowskiej na obrazkową - zrozumiałą dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Niewielka liczebność badanej grupy oraz specjalna adaptacja narzędzia badawczego pozwalają jedynie na jakościową analizę wyników. Wyniki: Badane osoby z niepełnosprawnością intelektualną generalnie utożsamiają się z rolą sportowca, różniąc się jednak w poszczególnych opisach siebie za pomocą kategorii Skali Pomiaru Osobowości Sportowej. Wnioski: Treningi oraz zawody sportowe zaproponowane przez Olimpiady Specjalne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, przyczyniają się do poszerzenia ich osobowości o aspekty związane z rywalizacją sportową.

Publisher

Year

Volume

28

Issue

1

Pages

37-45

Physical description

Dates

published
1 - 3 - 2014
online
6 - 6 - 2014

Contributors

 • Zakład Dydaktyki Wychowania Fizycznego Specjalnego, Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego, AWF we Wrocławiu
 • Zakład Dydaktyki Wychowania Fizycznego Specjalnego, Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego, AWF we Wrocławiu
 • Zakład Dydaktyki Wychowania Fizycznego Specjalnego, Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego, AWF we Wrocławiu

References

 • 1. Tasiemski T. Satysfakcja z życia i aktywność sportowa osób po urazach rdzenia kręgowego. Badania porównawcze polsko-brytyjskie. Poznań:AWF;2007.
 • 2. Schlenker BR, Pontari BA, 2004: Strategiczna kontrola informacji: kierowanie wrażeniem i autoprezentacja w życiu codziennym. In: Tesser A, Felson RB, Suls JM, editors: Ja i tożsamość. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: GWP; 2004.p.183-214.
 • 3. Gergen JG. Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym.Gdańsk:GWP;2009.
 • 4. Kumaniecka- Wiśniewska A. Kim Jestem? Tożsamość kobiet upośledzonych umysłowo. Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak”;2006.
 • 5. Kazanowski Z. Przemiany pokoleniowe postaw wobec osób upośledzonych umysłowo. Lublin: Wydaw. UMCS; 2011.
 • 6. Siperstein GN, Norins J, Corbin S, Shriver T.Multinational Study of Attitudes Toward Individuals with Intellectual Disabilities. Washington: DC Special Olympics Inc; 2003.
 • 7. Goffman E. Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Wydaw. Aletheia;2008.
 • 8. Smith DD. Pedagogika Specjalna. Warszawa: Wydaw. APS i PWN;2008.
 • 9. APA, Washington: Highlights of Changes from DSM-IV -TR to DSM-5 [internet]. 2013 [cited 2013 September 25]. Available from: http://www.dsm5.org/Documents/changes% 20from%20dsm-iv-tr%20to%20dsm-5.pdf
 • 10. Dłużewska-Martyniec W. Aktywność sportowa osób z niepełnosprawnością intelektualna. In: Kowalik S, editor: Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. Gdańsk:GWP;2009.p.426-475.
 • 11. Olimpiady Specjalne Polska[Internet],Warszawa: Informacje podstawowe [cited 2013 September 25] Available from: http://www.olimpiadyspecjalne.pl/informacje-podstawowe
 • 12. Balic MG, Mateos EC, Blasco CG. Physical fitness levels of physically active and sedentary adults with Down syndrome. Adapt Phys Activ Q 2000; 17(3):310-321.
 • 13. Draheim CC, Williams D, McCubbin JA: Cardiovascular disease risk factor differences between Special Olympians and non-Special Olympians.Adapt Phys Activ Q 2003;20(2):118-133.
 • 14. 14. Weiss JA, Bebko JM. Participation in Special Olympics and Change in Athlete Self-Concept Over 42 Months. Journal on Developmental Disabilities 2008; 14(3):1-8.
 • 15. Gibbons SL, Bushakara FB. Effects of Special Olympics participation on the perceived competence and social acceptance of mentally retarded children. Adapt Phys Activ Q 1989;6:40-51.
 • 16. Dykens EM, Cohen, DJ. Effects of Special Olympics International on social competence in persons with mental retardation. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1996;35(2):223-229.[Crossref]
 • 17. Farrell RJ, Crocker PRE, McDonough MH, Sedgwick WA. The Driving Force: Motivation in Special Olympians. Adapt Phys Activ Q 2004; 21:153-166.
 • 18. Pervin LA, John OP. Osobowość - teoria i badania. Kraków: Wydaw. UJ; 2002.
 • 19. Lamont-Mills A, Christensen SA. Athletic identity and its relationship to sport participation levels. J Sci Med Sport 2006; 9(6):472-478.[Crossref]
 • 20. Houle JLW, Brewer BW, Kluck AS. Developmental trends in athletic identity: A twopart retrospective study. J Sport Behav 2010; 33(2):146-159.
 • 21. Tasiemski T, Wilski M, Mędak K. An assessment of athletic identity in blind and ablebodied tandem cyclists. Human Movement 2012;13 (2):178-184.
 • 22. Kaczmarek U, Wilk-Sieczak B. Metody oceny lęku stomatologicznego u dzieci i młodzieży. Dental and Medical Problems 2006;43(4): 596-601.
 • 23. Buchanan H, Niven N. Validation of a Facial Image Scale to assess child dental anxiety. Int J Paediatr Dent 2002;12:47-52.[PubMed]
 • 24. Martin JJ, Eklund RC, Mushett CA. Factor Structure of the Athletic Identity Measurement Scale With Athletes With Disabilities.Adapt Phys Activ Q 1997; 14:74-82.
 • 25. Nadolska A, Wilski M. Środowiskowe uwarunkowania włączania się w aktywność ruchową dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Postępy Rehabilitacji 2011;4:19-26.
 • 26. Harada CM, Siperstein GN.The sport experience of athletes with intellectual disabilities: a national survey of Special Olympics athletes and their families, Adapt Phys Activ Q 2009; 26:68-85.
 • 27. Dowling S, Hassan D, McConkey R. The 2011 Summer World Games experience for Special Olympics athletes and coaches: a longitudinal study in four countries. Washington, DC: Special Olympics, Inc,[Internet] 2012 [cited 2013 December 17]. Available from: http://www. specialolympics.org/uploadedFiles/Ulster_Coaching%20 Final%20Report.pdf
 • 28. Wehmeyer ML, Metzler ChA. How self - determined are people with mental retardation? The national consumer survey. Ment Retard 1995;33(2):111-119.[PubMed]
 • 29. Dłużewska-Martyniec W. The need of autonomy in Special Olympics athletes and its satisfying through sports activity. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica 2002; 32(1):53-58.
 • 30. Dangel K, Skowroński W. Stopień zaangażowania w aktywność sportową partnerów i sportowców w drużynach zunifikowanej piłki nożnej. Postępy Rehabiltacji 2011; 4:63-69
 • 31. Wilski N, Nadolska A, Dowling S, Hassan D, Mc Conkey R. Personal development of participants in Special Olympics unified sports teams, Human Movement 2012;13 (3):271-279.
 • 32. Kępiński A. Lęk. Kraków: Wydaw. Literackie; 2002.
 • 33. Borucka A, Ostaszewski K. Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia. Med Wieku Rozwoj 2008;12(2):587-597.
 • 34. Groff D, Zabriskie R. An exploratory study of athletic identity among elite alpine skiers with disabilities: Issues of measurement and design. J Sport Behav 2006;29(2): 1-16.
 • 35. Zoerink DA, Wilson J. The competitive disposition: views of athletes with mental retardation, Adapt Phys Activ Q 1995; 12:34-42.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0032
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.