PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 28 | 1 | 37-45
Article title

Athletic identity of Special Olympics contestants – pilot study

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Athletic identity is connected with the “self- concept” coined by H.Markus that has been based on the assumption that various areas of the complex “self” are activated by the environment. Athletic identity constitutes one of the dimensions determining the level of an individual’s identification with the role of a sportsman[1]. Sports competition as part of the Special Olympics may constitute a relevant aspect of identity in people with intellectual disabilities thus facilitating their functioning in society.Material and methods: The research was carried out in a group of people with moderate intellectual disabilities (N=11) aged 15-23 years, who are contestants of Special Olympics Sports Club from Wrocław. A method of diagnostic survey was used for the purpose of the study as well as the technique of interview the questions of which were designated by test items of Athletic Identity Measurement Scale developed by Brewer, Van Raalte and Linder[1] with a response scale changed from Likert scale to pictoral scale comprehensible to people with intellectual disabilities. A low number of subjects in the investigated group and special adaptation of the research tool enabled performance of a qualitative analysis of results, only.Results: The subjects with intellectual disabilities generally do not identify themselves with the role of a sportsman, with some differences, however within individual descriptions of the self made with the use of Athletic Identity Measurement Scale categories.Conclusions: Training and sport competitions offered by Special Olympics to people with intellectual disabilities contribute to the extension of their identity by aspects connected with the spirit of competition.
EN
Wstęp: Osobowość sportowa związana jest z „koncepcją Ja” wg H.Markus zakładającą, że różne obszary złożonego Ja są aktywizowane pod wpływem środowiska. Osobowość sportowa stanowi pewien z wymiarów określający poziom identyfikacji osoby z rolą sportowca [1]. Rywalizacja sportowa w wariancie Olimpiad Specjalnych, może konstytuować u osób z niepełnosprawnością intelektualną relewantny aspekt osobowości, ułatwiający im funkcjonowanie w społeczeństwie. Materiał i metody: Badanie wykonano w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (N=11) w wieku 15-23 lata zawodników Klubu Sportowego Olimpiad Specjalnych z Wrocławia. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką wywiadu, którego pytania zostały wyznaczone przez pozycje testowe Skali Pomiaru Osobowości Sportowej Brewer’a, Van Raalte i Lindera [1], ze zmienioną skalą odpowiedzi z likertowskiej na obrazkową - zrozumiałą dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Niewielka liczebność badanej grupy oraz specjalna adaptacja narzędzia badawczego pozwalają jedynie na jakościową analizę wyników. Wyniki: Badane osoby z niepełnosprawnością intelektualną generalnie utożsamiają się z rolą sportowca, różniąc się jednak w poszczególnych opisach siebie za pomocą kategorii Skali Pomiaru Osobowości Sportowej. Wnioski: Treningi oraz zawody sportowe zaproponowane przez Olimpiady Specjalne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, przyczyniają się do poszerzenia ich osobowości o aspekty związane z rywalizacją sportową.
Publisher

Year
Volume
28
Issue
1
Pages
37-45
Physical description
Dates
published
1 - 3 - 2014
online
6 - 6 - 2014
Contributors
 • Zakład Dydaktyki Wychowania Fizycznego Specjalnego, Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego, AWF we Wrocławiu
 • Zakład Dydaktyki Wychowania Fizycznego Specjalnego, Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego, AWF we Wrocławiu
References
 • 1. Tasiemski T. Satysfakcja z życia i aktywność sportowa osób po urazach rdzenia kręgowego. Badania porównawcze polsko-brytyjskie. Poznań:AWF;2007.
 • 2. Schlenker BR, Pontari BA, 2004: Strategiczna kontrola informacji: kierowanie wrażeniem i autoprezentacja w życiu codziennym. In: Tesser A, Felson RB, Suls JM, editors: Ja i tożsamość. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: GWP; 2004.p.183-214.
 • 3. Gergen JG. Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym.Gdańsk:GWP;2009.
 • 4. Kumaniecka- Wiśniewska A. Kim Jestem? Tożsamość kobiet upośledzonych umysłowo. Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak”;2006.
 • 5. Kazanowski Z. Przemiany pokoleniowe postaw wobec osób upośledzonych umysłowo. Lublin: Wydaw. UMCS; 2011.
 • 6. Siperstein GN, Norins J, Corbin S, Shriver T.Multinational Study of Attitudes Toward Individuals with Intellectual Disabilities. Washington: DC Special Olympics Inc; 2003.
 • 7. Goffman E. Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Wydaw. Aletheia;2008.
 • 8. Smith DD. Pedagogika Specjalna. Warszawa: Wydaw. APS i PWN;2008.
 • 9. APA, Washington: Highlights of Changes from DSM-IV -TR to DSM-5 [internet]. 2013 [cited 2013 September 25]. Available from: http://www.dsm5.org/Documents/changes% 20from%20dsm-iv-tr%20to%20dsm-5.pdf
 • 10. Dłużewska-Martyniec W. Aktywność sportowa osób z niepełnosprawnością intelektualna. In: Kowalik S, editor: Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. Gdańsk:GWP;2009.p.426-475.
 • 11. Olimpiady Specjalne Polska[Internet],Warszawa: Informacje podstawowe [cited 2013 September 25] Available from: http://www.olimpiadyspecjalne.pl/informacje-podstawowe
 • 12. Balic MG, Mateos EC, Blasco CG. Physical fitness levels of physically active and sedentary adults with Down syndrome. Adapt Phys Activ Q 2000; 17(3):310-321.
 • 13. Draheim CC, Williams D, McCubbin JA: Cardiovascular disease risk factor differences between Special Olympians and non-Special Olympians.Adapt Phys Activ Q 2003;20(2):118-133.
 • 14. 14. Weiss JA, Bebko JM. Participation in Special Olympics and Change in Athlete Self-Concept Over 42 Months. Journal on Developmental Disabilities 2008; 14(3):1-8.
 • 15. Gibbons SL, Bushakara FB. Effects of Special Olympics participation on the perceived competence and social acceptance of mentally retarded children. Adapt Phys Activ Q 1989;6:40-51.
 • 16. Dykens EM, Cohen, DJ. Effects of Special Olympics International on social competence in persons with mental retardation. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1996;35(2):223-229.[Crossref]
 • 17. Farrell RJ, Crocker PRE, McDonough MH, Sedgwick WA. The Driving Force: Motivation in Special Olympians. Adapt Phys Activ Q 2004; 21:153-166.
 • 18. Pervin LA, John OP. Osobowość - teoria i badania. Kraków: Wydaw. UJ; 2002.
 • 19. Lamont-Mills A, Christensen SA. Athletic identity and its relationship to sport participation levels. J Sci Med Sport 2006; 9(6):472-478.[Crossref]
 • 20. Houle JLW, Brewer BW, Kluck AS. Developmental trends in athletic identity: A twopart retrospective study. J Sport Behav 2010; 33(2):146-159.
 • 21. Tasiemski T, Wilski M, Mędak K. An assessment of athletic identity in blind and ablebodied tandem cyclists. Human Movement 2012;13 (2):178-184.
 • 22. Kaczmarek U, Wilk-Sieczak B. Metody oceny lęku stomatologicznego u dzieci i młodzieży. Dental and Medical Problems 2006;43(4): 596-601.
 • 23. Buchanan H, Niven N. Validation of a Facial Image Scale to assess child dental anxiety. Int J Paediatr Dent 2002;12:47-52.[PubMed]
 • 24. Martin JJ, Eklund RC, Mushett CA. Factor Structure of the Athletic Identity Measurement Scale With Athletes With Disabilities.Adapt Phys Activ Q 1997; 14:74-82.
 • 25. Nadolska A, Wilski M. Środowiskowe uwarunkowania włączania się w aktywność ruchową dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Postępy Rehabilitacji 2011;4:19-26.
 • 26. Harada CM, Siperstein GN.The sport experience of athletes with intellectual disabilities: a national survey of Special Olympics athletes and their families, Adapt Phys Activ Q 2009; 26:68-85.
 • 27. Dowling S, Hassan D, McConkey R. The 2011 Summer World Games experience for Special Olympics athletes and coaches: a longitudinal study in four countries. Washington, DC: Special Olympics, Inc,[Internet] 2012 [cited 2013 December 17]. Available from: http://www. specialolympics.org/uploadedFiles/Ulster_Coaching%20 Final%20Report.pdf
 • 28. Wehmeyer ML, Metzler ChA. How self - determined are people with mental retardation? The national consumer survey. Ment Retard 1995;33(2):111-119.[PubMed]
 • 29. Dłużewska-Martyniec W. The need of autonomy in Special Olympics athletes and its satisfying through sports activity. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica 2002; 32(1):53-58.
 • 30. Dangel K, Skowroński W. Stopień zaangażowania w aktywność sportową partnerów i sportowców w drużynach zunifikowanej piłki nożnej. Postępy Rehabiltacji 2011; 4:63-69
 • 31. Wilski N, Nadolska A, Dowling S, Hassan D, Mc Conkey R. Personal development of participants in Special Olympics unified sports teams, Human Movement 2012;13 (3):271-279.
 • 32. Kępiński A. Lęk. Kraków: Wydaw. Literackie; 2002.
 • 33. Borucka A, Ostaszewski K. Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia. Med Wieku Rozwoj 2008;12(2):587-597.
 • 34. Groff D, Zabriskie R. An exploratory study of athletic identity among elite alpine skiers with disabilities: Issues of measurement and design. J Sport Behav 2006;29(2): 1-16.
 • 35. Zoerink DA, Wilson J. The competitive disposition: views of athletes with mental retardation, Adapt Phys Activ Q 1995; 12:34-42.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0032
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.