PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 4 | 55-60
Article title

The assessment of the body reaction, persons with intellectual disabilities in the short-term efforts of the maximum intensity. Pilot studies.

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wstęp: Zrozumienie specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną (NI) wydaje się konieczne do lepszego wykonywania przez nie różnorodnych ról społecznych, również działań w obszarze różnych form ruchowych. Nierozwiązany w badaniach naukowych pozostaje problem czy osoby z NI są w ogóle w stanie wykonać wysiłki krótkotrwałe o maksymalnej intensywności. Celem badań była ocena reakcji organizmu osób z niepełnosprawnością intelektualną na wysiłki krótkotrwałe o maksymalnej intensywności. Materiał i metody: Uczestnikami badań było 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną -10 mężczyzn oraz 6 kobiet. Badani byli uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, nieuprawiającymi sportu. Wszyscy uczestnicy zostali poddani testowi Wingate dwukrotnie, w odstępie jednego tygodnia. Oceniana była korelacja mocy maksymalnej (PP), relatywnej mocy maksymalnej (rPP), mocy średniej (MP), relatywnej mocy średniej (rMP) oraz współczynnika zmęczenia (FI) między wynikami testów. Dodatkowo porównano wyniki uzyskane w grupie kobiet i mężczyzn w 1 i 2 badaniu, a także w relacji do wcześniej przedstawianych wielkości referencyjnych dla osób pełnosprawnych. Wyniki: Odnotowano istotne korelacje dla wszystkich badanych parametrów w grupie kobiet a także wyniki MP, rMP i PP w grupie mężczyzn. Nie odnotowano istotnych różnic między wynikami uzyskanymi w pierwszym i drugim badaniu, za wyjątkiem wskaźnika zmęczenia u kobiet. Wnioski: Badania pilotażowe wskazały, iż 30-sekundowy test Wingate jest rzetelny i może być wykorzystywany w grupie mężczyzn i kobiet z niepełnosprawnością intelektualną.
EN
Introduction: Understanding the special needs of persons with intellectual disabilities (ID) seems to be necessary to improve the performance of a variety of social roles, and the activities in the various forms of movement. Unsolved research problem remains whether people with ID are at all able to make efforts short of the maximum intensity The aim of the study was to evaluate the response of the people with intellectual disabilities in the shortterm efforts of the maximum intensityMaterial and methods: The participants of the study were 16 persons with intellectual disabilities - 10 men and 6 women The subjects were participants in occupational therapy workshops, not who practice the sport. All participants underwent Wingate test twice, at an interval of one week. Correlation was assessed at maximum power (PP), relative maximum power (rPP), average power (MP), the relative average power (rMP) and the fatigue index (FI) between the results of the tests. Additionally, compared to the results obtained in a group of men and women in the study 1 and 2, and also in relation to the size of the previously presented for the able-bodied reference. Results: There has been significant correlations for all investigated parameters in women as well as the results of MP and PP rMP in men. No significant differences between the results obtained in the first and second study, with the exception of the fatigue index in women’s group. Conclusions: Pilot studies indicate that the Wingate test is reliable in a group of untrained adult men and women with intellectual disabilities and can be used in this kind of disability.
Publisher

Year
Volume
27
Issue
4
Pages
55-60
Physical description
Dates
published
1 - 12 - 2013
online
25 - 4 - 2014
Contributors
author
 • AWF Warszawa, Wydział Rehabilitacji, Katedra Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu, Zakład Sportu Niepełnosprawnych
 • AWF Warszawa, Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Sportów Indywidualnych i Zespołowych, Zakład Lekkoatletyki
References
 • 1. Bar-Or O. The Wingate anaerobic test. An update on methodology, reliability, and validity. Sports Med 1987; 4: 381-394.
 • 2. Inbar O, Bar-Or O,Skinner J. The Wingate Anaerobic Test. Human Kinetics. 1996.
 • 3. Hutzler Y, Vanlandewijck Y, Vlierberghe M. Anaerobic performance of older female and male wheelchair basketball players on a mobile wheelchair ergometer. Adapt Phys Act Q 2000; 17:450-465.
 • 4. Jacobs P, Mahoney E, Johnson B. Reliability of arm Wingate anaerobic testing in persons with complete tetraplegia. J Spinal Cord Med 2003; 26:141-144.
 • 5. Hutzler Y. Anaerobic fitness testing of wheelchair users. Sports Med 1998; 25:101-113.[PubMed][Crossref]
 • 6. Molik B, Kosmol A, Rutkowska I. Anaerobic performance as a criterion in classifying wheelchair basketball players. Movement and Health 4th International Conference, Proceedings (Abstract and full papers), 2005, Olomuc, November 23-25, CD-ROM.
 • 7. Molik B. Wydolność beztlenowa i skuteczność w grach zespołowych a klasyfikacja zawodników niepełnosprawnych. AWF Warszawa 2010.
 • 8. Lees A, Arthur S. An investigation into anaerobic performance of wheelchair athlets. Ergonomics 1988; 11: 1529-1537.[Crossref]
 • 9. Hutzler Y. Physical performance of elite wheelchair basketball players in armcranking ergometry and selected wheeling task. Paraplegia 1993; 31: 255-261.[Crossref]
 • 10. Hutzler Y, Sagiv M. Physical performance test of wheelchair basketball players: laboratory and field measures. W: Van Coppenole H, Vanlandewijck Y, Van de Vliet P, Simons J (red). Second European Conference on Adapted Physical Activity and Sports: Health, Well Being and Emloyment - Toward European cooperation programmes. Leuven/Amersfoot, Belgium: Acco, 1996, 195-199.
 • 11. Vanlandewijck Y, Daly D, Theisen D. Field test evaluation of aerobic, anaerobic, and wheelchair basketball skill performance. Int J Sports Med 1999; 20: 548-554.[Crossref]
 • 12. Goosey-Tolfrey V. Physiological profiles of elite wheelchair basketball players in preparation for the 2000 Paralympic Games. Adept PhysAct Q 2005; 22: 57-66.
 • 13. de Lira CA i wsp. Relationship between aerobic and anaerobic parameters and functional classification in wheelchair basketball players. J Med Sci Sports 2010; 4:638-43.[WoS]
 • 14. Janssen T, Van Oers C, Hollander A, Veeger H, Van der Woude L. Isometric strength, sprint power, and aerobic power in individuals with a spinal cord injury. Med Sci Sport Exerc 1993; 25:863-870.[Crossref]
 • 15. Roeleveld K, Lute E, Veeger D, Van der Woude L,Gwinn T. Power output and technique of wheelchair athletes. Adept Phys Act Q 1994; 11:71-85.
 • 16. Morgulec N, Kosmol A. Aktywność fizyczna w procesie usprawniania osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. AWF Warszawa, Studia i Monografie. 2007.
 • 17. Bar-Or O, Berman L, Salsberg A. An abbreviated Wingate anaerobic test for woman and men of advanced age. Med Sci Sports Exerc 1992; 24: 22.
 • 18. Cormack K, Brown A, Hastings R. Behavioural and emotional difficulties in students attending schools for children and adolescents with severe intellectual disability. J Intellect Disabil Res 2000; 44:124-129.[PubMed]
 • 19. Chia Y, Lee K, Teo-Koh S. High intensity cycling performances of boys with and without intellectual disability. J Intellect Dev Disabil 2002; 27:191-200.[Crossref]
 • 20. Guerra M, Giné-Garriga M, Fernhall B. Reliability of Wingate testing in adolescents with Down syndrome. Pediatr Exerc Sci 2009; 21:47-54.[PubMed]
 • 21. Mendonça G, Pereira F, Fernhall B. Oxygen uptake kinetic during exercise in adults with Down syndrome. Eur J Appl Physiol 2010; 110:575-583.[PubMed][WoS][Crossref]
 • 22. Pitetti K, Fernandez J, Pizarro D, Stubbs N. Field testing: assessing the physical fitness of mildly mentally retarded individuals. Adept Phys Act Q 1988; 5:318-331.
 • 23. Pitetti K, Baynard T, Agiovlasitis S. Children and adolescents with Down syndrome, physical fitness and physical activity. J Sport Health Sci 2013; 2:47-57.[Crossref]
 • 24. Fernhall B, Pitetti K, Rimmer J, McCubbin J, Rinthala P, Lynn Millar A, Kittredge J, Burkett LN. Cardiorespiratory capacity of individuals with mental retardation including Down syndrome. Med Sci Sports Exerc 1996; 28(3):366-371.[PubMed]
 • 25. Fernhall i wsp. Validity and reliability of the 1/2-mile run -walk as an indicator of aerobic fitness in children with mental retardation. Ped Exerc Sci 1996: 8: 2:130-142.
 • 26. Fernhall B, Pitetti K. Limitations to physical work capacity in individuals with mental retardation. Clin Exerc Physiol 2001; 3: 176-185.
 • 27. Guerra M, Pitetti K, Fernhall B. Cross validation of the 20-meter shuttle run test for adolescents with Down syndrome. Adapt Phys Act Q 2003; 20(1):70-79.
 • 28. Lin JD, Lin PY, Lin LP, Chang YY, Wu SR, Wu JL. Physical activity and its determinants among adolescents with intellectual disability. Res Dev Disabil 2010; 31(1):263-269.[PubMed]
 • 29. Fernhall B, Tymeson G, Webster G. Cardiovascular fitness of mentally retarded individuals. Adept Phys Act Q 1988; 5:12-28.
 • 30. Pitetti KH, Climstein M, Campbell KD, Barrett PJ, Jackson J. The cardiocascular capacities of adults with Down syndrome: a comparative study. Med Sci Sports Exerc 1992; 24(1):13-19.
 • 31. Pitetti K, Bonet S. Cardiovascular fitness as related to leg strength in adults with mental retardation. Med Sci Sports Exerc 1995; 27(3):423-428.[PubMed]
 • 32. Guerra M, Cuadrado E, Geronimo C. Physical fitness levels of physical active and sedentary adults with Down syndrome. Adept Phys Act Q 2000; 17:301-321.
 • 33. Horvat M, Pitetti K, Croce R. Isokinetic torque, average power, and flexion/extension ratios in nondisabled adults and adults with mental retardation. J Orthop Sports Phys Ther 1997; 25(6):395-399.[PubMed][Crossref]
 • 34. Horvat M, Croce R, Pitetti K, Fernhall B. Comparison of isokinetic peak force and work parameters in youth with and without mental retardation. Med Sci Sports Exerc 1999; 31(8):1190-1195.[Crossref][PubMed]
 • 35. Angelopoulou N, Matziari C, Tsimaras V, Souftas V, Mandroukas K. Bone Mineral Density and Muscle Strength in Young Men with Mental Retardation (With and Without Down Syndrome). Calcified Tissue International 2000; 66(3):176-180.[PubMed][Crossref]
 • 36. Blomqvist S, Wester A, Sundelin G, Rehn B. Test-retest reliability, smallest real difference and concurrent validity of six different balance tests on young people with mild to moderate intellectual disability. Physiotherapy 2012; 4:318. [WoS]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0027
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.