PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 3 | 36-41
Article title

The specificity of injuries in Paralympics sport

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wstęp: Współczesny ruch paraolimpijski (Paralympics) obejmuje swoim działaniem osoby z dysfunkcjami narządu ruchu, porażeniem mózgowym, niewidome i słabowidzące, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Do jednych z zagrożeń sportu paraolimpijskiego można zaliczyć urazy sportowe. Uraz jest nieodłącznym elementem sportu pełno- i niepełnosprawnych. Rolą ekspertów jest eliminowanie każdego ryzyka z nim związanego. Celem pracy była charakterystyka urazów występujących w sporcie paraolimpijskim. Materiał i metody: Dokonano przeglądu literatury polskiej i zagranicznej poświeconej problematyce urazów sportowych w różnych dyscyplinach paraolimpijskich. Wyniki: Przegląd badań wskazuje na powszechność występowania zjawiska niemalże we wszystkich dyscyplinach paraolimpijskich. Wyniki potwierdzają, że paraolimpijczycy, podobnie jak olimpijczycy, są narażeni na urazy sportowe, aczkolwiek w większości urazy sportowe nie są związane z długotrwałą rekonwalescencją. W sporcie paraolimpijskim dominują drobne urazy, których konsekwencją jest przerwa w treningach nieprzekraczająca 7 dni. Badania potwierdzają tendencję zmniejszania się liczby urazów w dyscyplinach na wózkach, co związane jest najprawdopodobniej ze zmianą przepisów gry oraz postępem technologicznym. Wnioski: Krytyczne spojrzenie na problem urazów w sporcie niepełnosprawnych potwierdza brak wprowadzania nowych metod badawczych. Większość badań została przeprowadzona w latach 90. XX wieku, a nieliczne publikacje z ostatniego dziesięciolecia zazwyczaj potwierdzają wcześniejsze doniesienia. Konieczne jest również sprecyzowanie metod prewencji i określenie mechanizmów urazów sportowych.
EN
Introduction: The modern Paralympics Movement covers people with physical impairments, cerebral palsy, blind, visual impaired and people with intellectual disabilities with borderline intellectual functioning. Sports injuries are some of the risk of Paralympics sport. Injuries are integral part of sport for persons with and without disabilities. The role of experts is to eliminate all the risk associated with injuries in sport. The aim of this study was to characterize the injuries occurring in Paralympics sport. Material and methods: The polish and foreign literature were reviewed in terms of sports injuries in different Paralympics sport disciplines. Results: The review of literature shows that the prevalence of injuries in almost all Paralympics disciplines is very common. The results confirm that the Paralympics athletes similarly as Olympics athletes are exposed to sports injuries, but in the majority of sports injuries are not associated with long-term convalescence. In the Paralympics sport dominate minor injuries, which consequence is a break in training, not exceeding 7 days. The studies prove the trend of reducing the number of injuries in the wheelchair disciplines, which is probably related to a change in the rules of the game and technological progress.Conclusions: A critical view of problems of injuries in sport for persons with disabilities confirms the absence of implementation new testing methods. Most of the research have been carried out in 90s, and only few studies from the last decade generally confirm previous reports. It is also necessary to make clear the methods of prevention and to determine the mechanisms of sports injuries.
Publisher

Year
Volume
27
Issue
3
Pages
36-41
Physical description
Dates
published
1 - 9 - 2013
online
12 - 4 - 2014
Contributors
author
 • Katedra Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, bartosz.molik@awf.edu.pl
 • Katedra Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
References
 • 1. Ferrara MS, Peterson CL. Injuries to Athletes With Disabilities. Identifying to Injury Patterns. Sport Med 2000;30(2):137-43.[Crossref]
 • 2. Ferrara MS, Buckley WE. Athletes with disabilities injury registry. Adapt Phys Act Q 1996;13:50-60.
 • 3. Jackson RW, Fredrickson A. Sports for the physically disabled: the 1976 Olympiad (Toronto). Am J Sports Med 1979,7:293-6.
 • 4. Ferrara MS, Buckley WE, Peterson CL. Epidemiology of Sport Related Injuries for Athletes with Disability. Athletic Therapy Today 1997;1:30-3.
 • 5. Ferrara M. Injuries to athlete’s with disabilities: the state of art. In: Doll-Tepper G, Kroner M, Sonnenschein W editors. New horizons in Sport for Athletes with Disability. Proceedings of the International Vista 1999 Conference vol 1, Meyer & Meyer Sport 2001: 257-65.
 • 6. Ferrara MS, Davis RW. Injuries to elite wheelchair athletes. Paraplegia 1990;28:335-41.[PubMed][Crossref]
 • 7. Taylor D, Williams T. Sport injuries in athletes with disabilities: Wheelchair racing. Paraplegia 1995;33:296-9.[PubMed][Crossref]
 • 8. Góralczyk B, Kiwerska-Jagodzińska K, Mikuła W. Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej u pacjentów poruszających się na wózku inwalidzkim. Med Sport 1999;101:18-20.
 • 9. Curtis KA. Prevention and Treatment of Wheelchair Athletes Injuries. Athletic Therapy Today 1997;2,1:19-25.
 • 10. Laskowski ER, Murtaugh PA. Snow skiing injuries in physically disabled skiers. Am J Sports Med 1992;20,5:553-7.[PubMed][Crossref]
 • 11. Petrofsky J, Meyer J. Causes and Suggested Preventatives for Injuries to Monoskiers. Palaestra 2003;19,1:28-33,57.
 • 12. Nyland J, Snouse SL, Anderson M et al. Soft Tissue Injuries to USA Paralympians at the 1996 Summer Games. Arch Phys Med Rehabil 2000;8,1:368-73.
 • 13. Patatoukas D, Farmakides A, Aggeli V et al. Disability- related injuries in athletes with disabilities. Folia Med 2011;53(1):40-6.[Crossref]
 • 14. Kromer P, Rocker K, Sommer A et al. Acute and overuse injuries in elite paracycling - an epidemiological study. Sportverletz Sportschaden 2011;25(3):167-72.[Crossref][PubMed][WoS]
 • 15. Molik B, Mędasik A, Łuczak E et al. Characteristic of sport injuries in team games for persons with disabilities. J Orthop Trauma Sur Rel Res 2011;6(26):21-6.
 • 16. Webborn N, Willick S, Reeser JC. Injuries among Disabled Athletes Turing the 2002 Winter Paralympic Games. Med Sci Sports Exerc 2006;38,5:811-5.
 • 17. Van de Vliet P, Willick S. The Beijing 2008 Paralympic Games Medical Care Programme: Facts, Figures and Recommendations. In: Book of Abstracts. The 17th International Syposium of Adapted Physical Activity, Gavle, Sweden, 23027 June 2009: 44.
 • 18. Klenck C, Gebke K. Practical management: common medical problems in disabled athletes. Clin J Sport Med 2007;17(1):55-60.[PubMed][WoS][Crossref]
 • 19. Finley MA, Rodgers MM. Prevalence and identification of shoulder pathology in athletic and nonathletic wheelchair users with shoulder pain: A pilot study. J Rehabil Res Dev 2004;41(3B):395-402.[PubMed][Crossref]
 • 20. Furusawa K, Tajiima F, Okawa H et al. The incidence of post-race symptoms of upper respiratory tract infection in wheelchair marathon racers. Spinal Cord 2007;45:513-7.[PubMed][WoS][Crossref]
 • 21. Jeon IH, Kochhar H, Lee JM et al. Ultrasonoghraphic Evaluation of the Shoulder in Elite Wheelchair Tennis Players. J Sport Reh 2010;19:161-72.
 • 22. Curtis KA, Black K. Shoulder Pain in Female Wheelchair Basketball Players. J Orthop Sports Phys Ther 1999;29,4:225-31.[PubMed][Crossref]
 • 23. Burnham RS, Higgins J, Steadward RD. Wheelchair basketball injuries. Palaestra 1994;10,2:43-7.
 • 24. Mustafins P, Landõr A, Vetra A et al. Rate and type of participation limiting health disorders in sitting volleyball players (health disorders in sitting volleyball players). Papers on Anthropol 2008;17:233-47.
 • 25. Wieczorek J, Wieczorek A, Jadczak Ł et al. Physical activity and injuries and overtraining syndromes in pitting volleyball players. Studies in Physical Culture and Tourism 2007;14(suppl.):299-305.
 • 26. Miyahara M, Sleivert GG, Gerrard DF. The Relationship of Strength and Muscle Balance to Shoulder Pain and Impingement Syndrome in Elite Quadriplegic Wheelchair Rugby Players. Int J Sports Med 1998;19:210-4.[PubMed][Crossref]
 • 27. Molik B, Morgulec-Adamowicz N, Kosmol A. Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych. Koszykówka na wózkach i rugby na wózkach. AWF Warszawa; 2008.
 • 28. Morgulec-Adamowicz N, Molik B. Piłka siatkowa na siedząco. In: Molik B, editors. Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu, niepełnosprawne intelektualnie, niewidome i słabowidzące. AWF Warszawa; 2009. p. 37-54.
 • 29. Ribeiro CB, Lessa Lisboa Y, Gomes de Freitas D. Performance of the Physical Therapy in the Prevention of the Injuries in Athlete of Basketball in Chair of Wheels. 3rd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine ISPRM. Sao Paolo, Brasil, April 10-15, 2005. Electronic version. Medimond - Monduzzi Editore International Proceedings Division 2005; 581-5.
 • 30. Burnham R, May L, Nelson E et al. Shoulder pain in wheelchair athletes. The role of muscle imbalance. Am J Sports Med 1993;21:238-42.[PubMed][Crossref]
 • 31. Curtis KA, Tyner TM, Zachary L et al. Effect of a standard exercise protocol on shoulder pain in long-term wheelchair users. Spinal Cord 1999;37:421-9.[PubMed][Crossref]
 • 32. Rawicz - Mańkowski GB. Urazy w sporcie niepełnosprawnych. Med Sport 1995;45:9-11.
 • 33. Rawicz - Mańkowski GB. Urazy w wyczynowym sporcie osób niepełnosprawnych na wózkach. Med Sport 1999;92:24-7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0020
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.