PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 3 | 1-8
Article title

The Influence of Physical Activity on Physiotherapy Effects After Abdominal Surgery in Elderly People

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wstęp: Podeszły wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób jelita grubego wymagających leczenia chirurgicznego. Celem fizjoterapii po dużych operacjach brzusznych jest zapobieganie powikłaniom i redukowanie ograniczeń funkcjonalnych. Celem badania było określenie związku pomiędzy poziomem aktywności fizycznej a stanem funkcjonalnym i sprawnością wentylacyjną płuc we wczesnym okresie pooperacyjnym. Materiał i metody: 34 pacjentów zakwalifikowanych do planowej dużej operacji brzusznej w wieku 65+ przydzielono losowo do grupy usprawnianej metodą z wykorzystaniem elementów koncepcji PNF lub grupy usprawnianej tradycyjnie. Spirometrię natężoną (FVC, FEV1, PEF) i testy funkcjonalne (prędkość chodu, wstań i idź) wykonywano przed operacją i w czwartej dobie po operacji. Analizowano poziom aktywności fizycznej, wiek, płeć, BMI oraz poziom pooperacyjnej samodzielności (SAP). Do analizy wyników zastosowano test Kołmogorowa-Smirnowa, test t-Studenta dla prób zależnych oraz analizy korelacji r-Pearsona. Przyjęto poziom istotności p<0,05. Wyniki: W teście prędkości oraz wstań i idź nastąpiło wydłużenie czasu wykonania po operacji w porównaniu do poziomu przed operacją. W FVC %, FEV1 %, PEF % nastąpił spadek wartości. W grupie osób z wysoką aktywnością nie odnotowano istotnych statystycznie zmian wartości dla tych pomiarów. Osoby o wysokim poziomie aktywności miały istotnie wyższy wynik na skali SAP niż osoby o średnim lub niskim poziomie aktywności. Wnioski: Duże operacje brzuszne w istotny sposób pogarszają funkcję wentylacyjną płuc oraz sprawność i prędkość chodu chorych po 65 roku życia, we wczesnym okresie pooperacyjnym. Wysoka przedoperacyjna aktywność fizyczna starszych pacjentów zakwalifikowanych do dużych operacji brzusznych, korzystnie wpływa na funkcję wentylacyjną płuc oraz poziom pooperacyjnej samodzielności, sprawności i niezależności w chodzie w okresie szpitalnym.
EN
Introduction: Elderly people are at the higher risk of colon cancer. Most of them request surgery. Main goal of physiotherapy after major abdominal surgery (MAS) is prevention postoperative complications and reduction of functional limitation. Physical activity level and functional status are close connected for 65+ patients. Daily activity independence, mental efficiency and well-being depend on physical activity level of elderly people. The aim of this study was to determine the correlations between physical activity level, functional status and lung function of elderly people in early postoperative physiotherapy period.Material and methods : Prospective randomized study involved 34 patients scheduled for elective MAS, aged 65+. Patients were randomly assigned to receive PNF or conventional physiotherapy. The study included forced spirometry (FVC, FEV1, PEF) and functional tests (gait speed, up&go). Measurements were performed before surgery and the fourth day after surgery. Also analyzed age, sex, BMI and the level of postoperative independence (postoperative independence scale SAP). Training intensity and capacity was the same in both groups. Kolmogorow-Smirnow test was used to check normal distribution, t-Student was used to check whether two sets of data differ significantly, and r- Pearsons for correlations testing. P values <0.05 were considered significant. Results: After surgery the time of gait speed test and up and go test was significant longer in comparison to preoperative value. FVC%, FEV1%, PEF% values decreased. Level of physical activity had influence on results in evaluated tests of walking and lung ventilation. There was no significant changes after surgery to preoperative value for these measurements in high physical activity group. High active group had better results on SAP scale than low and middle activity group. Conclusions: MAS decrees efficiency of lung ventilation and walking after 65 year old in early postoperative period. High physical activity level patients scheduled for major abdominal surgery had positive impact on postoperative lung ventilation, ability and independence in walking in hospital period.
Publisher

Year
Volume
27
Issue
3
Pages
1-8
Physical description
Dates
published
1 - 9 - 2013
online
12 - 4 - 2014
Contributors
 • Katedra Rehabilitacji Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, panpiotr@o2.pl
 • Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpital Bielański w Warszawie
 • Katedra Rehabilitacji Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
author
 • Katedra Rehabilitacji Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
 • Katedra Fizjoprofilaktyki, Wydział Wychowania i Sportu z siedzibą w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
References
 • 1. Waligórska M, Brustman A, Kostrzewa Z. Prognoza ludności na lata 2008-2035. Warszawa: Departament Badań Demograficznych GUS,2009.
 • 2. Orimo H, Ito H, Suzuki T. Reviewing the definition of “elderly”. Geriatrics & Gerontology International 2006; 6(3): 149-58.[Crossref]
 • 3. Lampinen P, Heikkinen RL, Kauppinen M. Activity as a predictor of mental well-being among older adults. Aging & Mental Health 2006; 10: 454-66.[PubMed][Crossref]
 • 4. Warburton DE, Nicol CW, Bredni SS. Health benefits of physical activity: the evidence. CMAJ 2006; 174(6): 801-9.[Crossref][PubMed]
 • 5. Chipperfield JG. Everyday physical activity as a predictor of latelife mortality. The Gerontologist 2008; 48: 349-57.[Crossref]
 • 6. Oleński J. Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej. Warszawa: Informacje i Opracowania Statystyczne GUS, 2009.
 • 7. Kamiński P. Rak jelita grubego u chorych w podeszłym wieku - leczenie chirurgiczne. Postępy Nauk Medycznych 2008; 11: 740-5.
 • 8. Binda A, Kamiński P. Leczenie chirurgiczne powikłań choroby uchyłkowej jelita grubego - doświadczenia własne. Post N Med 2009; 3: 195-203.
 • 9. Elder K, Lashner BA, Solaiman F. Clinical approach to colonic ischemia. Cleveland Clinic Journal of Medicine 2009; 76(7): 401-9.[Crossref][PubMed]
 • 10. Yoo PS, Mulkeen AL, Frattini JC. Assessing risk factors for adverse outcomes in emergent colorectal surgery. Surgical Oncology 2006; 15: 85-9.[Crossref][PubMed]
 • 11. Czyżewski P, Szczepkowski M, Domaniecki J. Rola fizjoterapii w strategii wczesnego uruchamiania(Fast Track Surgery) po operacjach jelita grubego. Proktologia 2009; 2(10): 117-23.
 • 12. Woźniewski M, Kołodziej J. Rehabilitacja w chirurgii. Warszawa: PZWL, 2006.
 • 13. Schwenk W, Neudecker J, Raue W. “Fast-track” rehabilitation after rectal cancer resection. Int J Colorectal Dis 2006; 21(6): 547-53.[PubMed][Crossref]
 • 14. Basse L, Thorbol J, Kehlet H. Colonic surgery with accelerated rehabilitation or conventional care. Dis Colon Rectum 2004; 47: 271-8.[Crossref][PubMed]
 • 15. Lawrence V.A., H azuda H .P., C ornell J.E., i wsp. F unctional independence after major abdominal surgery in the elderly. J Am Coll Surg 2004; 199: 762-72.
 • 16. Kaba A, Detroz BJ, Laurent SR. Acute rehabilitation program after laparoscopic colectomy using intravenous lidocaine. Acta Chir Belg 2005; 105: 53-8.[PubMed]
 • 17. Dronkers JJ ,Lamberts H. Preoperative therapeutic programme for elderly patients scheduled for elective abdominal oncological surgery: a randomized controlled pilot study. Clin Rehabil 2010; 24: 614-22.[PubMed][WoS][Crossref]
 • 18. Ribeiro S, Gastaldi AC, Fernandes C. The effect of respiratory kinesiotherapy in patients undergoing upper abdominal surgery. Einstein 2008; 6(2): 166-9.
 • 19. Matsuo M, Nagasawa J, Yoshino A. Effects of activity participation of the elderly on quality of life. Yonago Acta Medica 2003; 46: 17-24.
 • 20. Slattery ML Physical activity and colorectal cancer. Sports Medicine 2004; 34(4): 239-52.[Crossref]
 • 21. Meyerhardt JA, Giovannucci EL, Holmes MD. Physical activity and survival after colorectal cancer diagnosis. Journal of Clinical Oncology 2006; 24(22): 3527-34. [Crossref]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0015
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.