PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 2 | 9-15
Article title

Touch In Professional Practice – View Of Physiotherapists

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wstęp: Dotyk obecny jest w każdym obszarze życia człowieka. Za jego pośrednictwem ludzie odbierają i poznają otaczający ich świat, komunikują emocje i tworzą silne więzi. Dotyk jest istotnym elementem każdej relacji, a szczególnie relacji fizjoterapeuta - pacjent, gdyż jest on jednym z podstawowych narzędzi, jakimi fizjoterapeuta posługuje się w pracy na co dzień. Celem niniejszych pilotażowych badań była próba oceny, jak fizjoterapeuci postrzegają dotyk i czy wykorzystują w praktyce wskazówki dotyczące warunków i sposobu jego stosowania. Materiał i metody: Badaniem objęto 80 losowo wybranych fizjoterapeutów (39K/41M). Średni wiek badanych 30,36 lat (SD 6,62), a średni staż pracy 6,62 lat (SD 5,05). Posłużono się autorską ankietą (28 pytań), dotyczącą 3 obszarów: postaw fizjoterapeutów wobec dotyku, psychologicznych aspektów dotyku oraz warunków zapewniających jego właściwy komfort. Wyniki: Uzyskane odpowiedzi wskazują, iż badani fizjoterapeuci traktują dotyk głównie jako techniczne narzędzie do zbierania informacji i prowadzenia terapii. Respondenci są świadomi tego, iż dotyk wpływa na ciało i psychikę pacjenta, oraz że jest to akt dwukierunkowy fizjoterapeuta <=> pacjent. Większość badanych nie doświadcza żadnych emocji, dotykając pacjenta. Badani utrzymują, iż stosują w praktyce zalecenia związane z poszanowaniem prawa pacjenta do autonomii, intymności, informacji oraz zachowaniem właściwej dbałości o higienę, komfort i bezpieczeństwo pacjenta w trakcie prowadzonego zabiegu. Wnioski: Uzyskane dane pozwalają sądzić, iż badani postrzegają dotyk w sposób bardzo techniczny, zaniedbując jednocześnie jego wymiar psychospołeczny. Badani znają i przestrzegają w praktyce zaleceń dotyczących warunków oraz sposobu stosowania dotyku
EN
Background: Touch is playing an important role in human’s life. Thanks to it, people can discover the world around them, communicate emotions and create strong bonds. Touch is significant part of every human relationship and especially the relationship between physiotherapist- patient, because the touch is the basic tool of a physiotherapist’s daily life. The goal of this pilot study was to evaluate how the physiotherapists perceive the touch and if they know and follow right recommendations of touch. Material and methods: 80 therapists took part in the study (39 female, 41 male). Average age 30, 36 years (SD 6, 62) and average work experience 6, 62 years (SD 5, 05). They were asked to complete a questionnaire (28 questions) pertaining three aspects of the touch: physiotherapist’s attitude towards touch, psychological aspects of touch and circumstances assuring a comfort of touching. Results: According to the answers physiotherapists treat touch mainly as a technical tool of gathering information and treating. They are aware of influence of the touch on a patient’s psyche and body, it is working in both directions; physiotherapist <=> patient. The majority neither feels nor have any emotions while touching a patient. The respondents made sure that they follow the recommendations of right touch: respecting patients’ rights to autonomy, privacy, information and therapists cared enough about comfort and safeness of their patients. Conclusions: The respondents use the touching as a technical tool while they neglect its psychosocial side. They know and they follow the recommendations of touch in correct way.
Publisher

Year
Volume
27
Issue
2
Pages
9-15
Physical description
Dates
published
1 - 6 - 2013
online
12 - 4 - 2014
Contributors
author
 • Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, Warszawa - Praga Południe, dadura@op.pl
 • Katedra Fizjoterapii, Wydział Rehabilitacji AWF w Warszawie
author
 • Katedra Anatomii i Biomechaniki, Wydział Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie
References
 • 1. Knapp ML, Hall J. Komunikacja niewerbalna w interakcja międzyludzkich. Wrocław: Astrum; 1997.
 • 2. Schneider C. Körpersprache als Ausdruck psychosomatischen Geschehens. Krankengymnastik 2002; 6: 940-946.
 • 3. Stangierska I, Horst - Sikorska W. Ogólne zasady komunikacji między pacjentem a lekarzem. Forum Medycyny Rodzinnej 2007; 1 (1): 58-68.
 • 4. Hoos - Leistner H. Gesprächsführung für Physiotherapeuten. Stuttgart: Thieme; 2008.
 • 5. Wilda-Kiesel A. Die Kommunikation zwischen Therapeut und Patient. Krankengymnastik 2003; 3: 394-400.
 • 6. Myerscough PR, Ford M. Jak rozmawiać z pacjentem. Gdańsk: GWP; 2002.
 • 7. Kellnhauser E, Schewior-Popp S. Ausländische Patienten besser verstehen. Stuttgart: Thieme; 1999.
 • 8. Hall E. Ukryty wymiar. Warszawa: Muza SA; 2001.
 • 9. Drimalla-Schlieszus H. Empathie und Abgrenzung - Inhalte der Physiotherapieausbildung. Krankengymnastik 2002; 4: 13-22.
 • 10. Schneider C. Patientenbindung durch Kommunikation. Weichen stellen im Erstgespräch. Physiopraxis 2003; 3: 42-45.
 • 11. Mc Rae R. Kliniczne Badanie Ortopedyczne. Wrocław: Urban&Partner; 2006.
 • 12. Walaszek R, Kasperczyk T, Magiera L. Diagnostyka w kinezyterapii i masażu. Kraków: Biosport; 2007.
 • 13. Kysely H. Schmerzkrankheit - Schmerzstörung: Indikation für Integrative Bewegungs- und Physiotherapie (Teil I). Krankengymnastik 2002; 1: 57-43.
 • 14. Janson E. Sich begegnen in der Therapie - Innere Haltung u nd I ntensität d er B egegnung. K rankengymnastik 2005; 4: 722-727.
 • 15. Reumont A. Wer berührt wen in der Therapie. Krankengymnastik 2003; 12: 2156-2164.
 • 16. Weber KG. Grundlagen einer somatopsychischen Interpretation von Techniken der Körperarbeit. Krankengymnastik 2002; 1: 48-55.
 • 17. Besuden F. Berühren und Berührt - Werden in der Therapie. Krankengymnastik 2003; 12: 2122-2130.
 • 18. Weber KG. Berühren - Übergänge vom strukturellen zum energetischen Arbeiten. Krankengymnastik 2003; 12: 2150-2155.
 • 19. Karcher S. Übergänge von der primär funktionell ausgerichteten Behandlungsebene der PT zur körperpsychotherapeutischen Ebene am Beispiel der Arbeit mit Menschen, die Folter überlebt haben. Krankengymnastik 2000; 10: 1691-1700.
 • 20. Schneider C. Die Bedeutung von Kommunikation für Physiotherapeuten. Krankengymnastik 2000; 7: 1169-1174.
 • 21. Rose A. Kommunikation in PT. Die richtigen Worte finden. Physiopraxis 2005; 5: 48-50.
 • 22. Szawarski Z. Godność człowieka rehabilitowanego. Post Rehab 2000; 4: 77-84.
 • 23. Bevis N. Berührung und Gefühl in der manuellen Therapie. Bern: Huber Hans; 2001.
 • 24. Niethammer U. Stille Zwiesprache mit dem Körper - Berührung aus Sicht der Feldenkrais Methode. Krankengymnastik 2003; 12: 2134-2141.
 • 25. Karcher S. Grenzen des Körperdialogs. Krankengymnastik 2000; 1: 65-71.
 • 26. Schweizer M. Berühren und Lösen bei Schaarschuch. Krankengymnastik 2003; 12: 2142-2149.
 • 27. Pötz H, Dörrscheidt W. Umgang mit schwierigen Patienten. Die Macht der Psyche. Physiopraxis 2006; 2: 48-51.
 • 28. Zuber V. Nonverbale Kommunikation in der Physiotherapie. Basis für das Vertrauen im Behandlungsprozess. Krankengymnastik 2008; 6: 683-686.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.