PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 1 | 18-24
Article title

Labor Pain Control Among Women Physically Active and Inactive During Pregnancy

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wstęp: Ból porodowy jest zjawiskiem fizjologicznym i świadczy o postępowaniu akcji porodowej. Odczuwanie bólu, także bólu porodowego, jest silnie zindywidualizowanym doświadczeniem wewnętrznym. Niektóre rodzące ból porodowy znoszą bez potrzeby wsparcia farmakologicznego, dla innych ból porodowy jest tak silny, że wymaga interwencji medycznej. Ludzie różnią się także pod względem przekonań dotyczących możliwości kontrolowania bólu. Przekonania te wpływają na ich nastawienie wobec doznań bólowych i oczekiwania interwencji medycznych ukierunkowanych na uśmierzenie bólu. Celem pracy było określenie, czy regularna aktywność fizyczna w czasie ciąży różnicuje przekonania dotyczące kontroli nad bólem porodowym oraz ustalenie czynników warunkujących te przekonania i ich korelatów. Materiał i metody: Badaniami objęto 100 kobiet ciężarnych w wieku 19-38 lat, w tym 50 kobiet, które regularnie uprawiały ćwiczenia fizyczne w czasie ciąży i 50 ciężarnych nieaktywnych fizycznie. W badaniach zastosowano zmodyfikowaną wersję Kwestionariusza na Temat Kontroli Bólu (BPCQ) Skevington, zawierającą 11 stwierdzeń na temat możliwości kontrolowania bólu porodowego osobiście, poprzez wpływ personelu medycznego oraz jego zależności od czynników losowych, ankietę dotyczącą historii położniczej i sytuacji osobistej oraz Inwentarz Stanu i Cechy Lęku Spielbergera i współautorów. Wyniki: Wyniki wskazują, że kobiety nieaktywne ruchowo są silniej przekonane niż kobiety podejmujące aktywność ruchową w czasie ciąży, że nasilenie bólu porodowego zależy od czynników zewnętrznych (pomoc personelu medycznego, czynniki losowe). Predykatorami przekonań dotyczących kontroli nad bólem porodowym są: cecha lęku, sytuacja materialna, wcześniejsze poronienia oraz aktywność ruchowa. Wnioski: Ciężarne aktywne ruchowo w okresie ciąży ujawniają silniejsze przekonania dotyczące możliwości osobistego kontrolowania nasilenia bólu porodowego, co świadczy o bardziej wewnętrznej lokalizacji kontroli. Można oczekiwać, że podczas porodu prezentować będą bardziej aktywną postawę, współpracując z personelem medycznym, w mniejszym stopniu oczekując podejmowania różnych interwencji, w tym ukierunkowanych na uśmierzenie bólu czy przyspieszenie akcji porodowej.
EN
Introduction: Labor pain is a physiological phenomenon and demonstrates progression of the labor. Feeling pain, also labor pain, is strongly individualized internal experience. Some parturients do not need any pharmacological intervention, for others labor pain is so strong that it requires a medical intervention. People also differ in terms of beliefs about the ability to control pain. These beliefs affect their attitudes towards pain sensations and expectations of medical interventions aimed at pain relief. The aim of this study was to determine whether regular physical activity during pregnancy varies beliefs about control over labor pain and to establish determinants of these beliefs and their correlates. Material and methods: 100 pregnant women aged 19-38 years, including 50 women who regularly practiced physical exercise during pregnancy and 50 pregnant physically inactive took part in this study. Modified “Beliefs About Pain Control Questionnaire” (BPCQ) Skevington’s, containing 11 statements about labor pain control, a questionnaire on obstetric history and personal situation, and Inventory of State and Trait Anxiety by Spielberger et al. were used in this study. Results: Results indicate that physically inactive pregnant women are more strongly convinced than women taking physical activity during pregnancy, that labor pain intensity depends on external factors (medical assistance, random factors). Trait anxiety, financial situation, previous miscarriage and physical activity are predictors of beliefs about labor pain control. Conclusions: Pregnant women physically active during pregnancy reveal stronger beliefs about personal control in labor pain, indicating a more internal location of the control. It is expected that those women will present active attitude during childbirth, cooperating with medical personnel, those women will less expect medical intervention also those targeted on pain relief for to labor acceleration.
Publisher

Year
Volume
27
Issue
1
Pages
18-24
Physical description
Dates
published
1 - 3 - 2013
online
12 - 4 - 2014
Contributors
author
 • Zakład Psychologii, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
References
 • 1. Bishop BG. Psychologia zdrowia. Wrocław: Wyd. Astrum; 2002.
 • 2. Radmacher S, Sheridan Ch. Psychologia zdrowia.Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia; 1998.
 • 3. Merskey H. The definition of pain. European Journal of Psychiatry 1991;6:153-159.
 • 4. Wörz R, editor. Farmakoterapia bólu. Warszawa: PZWL; 1992.
 • 5. Łepecka-Klusek C, Jucha M. Zachowania zdrowotne kobiet w okresie ciąży. Problemy Pielęgniarstwa 1997;1-2:69.
 • 6. Jastrzębski T, Kumor J. Przebieg porodu po przygotowaniu psychoprofilaktycznym w szkole rodzenia. Annales Academiae Medicae Silesiensis 1989; supl. 22-31.
 • 7. Araujo D. Ćwiczenia fizyczne a ciąża. Sport i zdrowie. Dział Medycyny po Dyplomie 1998;7/1:168-172.
 • 8. Guszkowska M, Dudziak D. Stany nastroju i lęk przed porodem kobiet aktywnych i nieaktywnych ruchowo w czasie ciąży. In: Krawczyński M, editor. Psychologiczne konteksty aktywności fizycznej człowieka. Gdańsk: Ateneum- Szkoła Wyższa; 2008. p.57-69
 • 9. Guszkowska M. Wpływ ćwiczeń fizycznych na poziom lęku i depresji oraz stany nastroju. Psychiatria Polska 2004;37:611-620.
 • 10. Guszkowska M, Rogacz- Mańka D, Wit B. Wpływ gimnastycznych form rekreacji na poziom lęku u kobiet. Wychowanie Fizyczne i Sport 2000;2:21-31.
 • 11. Turosz MA, Pacholczak J. Znaczenie aktywności ruchowej w kształtowaniu wysokiej samooceny i postawy prozdrowotnej kobiet. Medycyna Sportowa 2001;17:391-395.
 • 12. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP; 2001.
 • 13. Spielberger CD. Theory and research on anxiety. In: Spielberger CD, editor. Anxiety and Behaviour. New York: Academic Press; 1966.
 • 14. Sosnowski T, Wrześniewski K. Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (ISCL) Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP; 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0003
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.