PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 27 | 1 | 8-17
Article title

Personal Resources and Temporal Satisfaction with Life in Men with Spinal Cord Injury

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wstęp: Satysfakcja z życia traktowana jest w kategorii jednego z najbardziej istotnych wskaźników pomyślnego przystosowania do życia po nabyciu niesprawności. Literatura opisuje zjawisko tzw. paradoksu niepełnosprawności wskazującego na doświadczanie wyższego lub porównywalnego do ogólnej populacji poziomu zadowolenia z życia u osób z trwałymi uszkodzeniami. Kształtowanie się satysfakcji z życia po doznaniu urazu rdzenia kręgowego podlega oddziaływaniu wielu czynników, w tym wewnętrznych określanych mianem zasobów osobistych. Zalicza się do nich m. in. poczucie koherencji, optymizm dyspozycyjny, uogólnione poczucie własnej skuteczności. Cel pracy: analiza związków zależnościowych między zasobami osobistymi (poczuciem koherencji, optymizmem i poczuciem własnej skuteczności) a satysfakcją z życia przeszłego, teraźniejszego i przyszłego u mężczyzn z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Materiał i metody: W badaniach uczestniczyło 86 mężczyzn z uszkodzeniem rdzenia kręgowego oraz równoliczna grupa mężczyzn sprawnych ruchowo dobranych z uwzględnieniem kryteriów: wieku, miejsca zamieszkania i stanu cywilnego. Wykorzystano następujące narzędzia badawcze: Skalę Temporalnej Satysfakcji z Życia W. Pavota, E. Dienera i E. Suha w opracowaniu S. Byry (wersja eksperymentalna); Kwestionariusz Orientacji Życiowej SOC-29 A. Antonovsky’ego w opracowaniu B. L. Blocka; Test Orientacji Życiowej (LOT-R) Scheiera i Carvera w adaptacji R. Poprawy i Z. Juczyńskiego; Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES) R. Schwarzera i M. Jerusalem w adaptacji Z. Juczyńskiego. Wyniki: Temporalnie ujęta satysfakcja z życia różni badanych. Mężczyźni z uszkodzeniem rdzenia deklarują istotnie wyższe zadowolenie z życia w przeszłości i obecnie prowadzonego, charakteryzuje ich przy tym znacząco niższe nasilenie zasobów osobistych w postaci poczucia koherencji i optymizmu dyspozycyjnego. Uogólnione poczucie własnej skuteczności niezróżnicowane istotnie u badanych mężczyzn nie wykazało związków zależnościowych z satysfakcją z życia. Wnioski: Nabycie urazu rdzenia oddziałuje na temporalną satysfakcję z życia, jednakże charakter tego oddziaływania kształtowany jest przez nasilenie zasobów osobistych: poczucie koherencji (istotne w przypadku zadowolenia z życia przeszłego i oczekiwań względem przyszłości) i optymizm dyspozycyjny (znaczący dla poziomu zadowolenia z obecnego życia).
EN
Introduction: Satisfaction with life is treated as one of the most important indicators of successful adaptation to life after acquiring disability. Specialist literature describes the phenomenon of the so-called disability paradox which shows that the level of satisfaction with life experienced by persons with permanent injuries is similar to or even higher than that reported by the general population. The development of satisfaction with life after acquiring spinal cord injury is subject to numerous factors, among them the internal factors called personal resources. These include, e.g.: a sense of coherence, dispositional optimism, or a general sense of self-efficacy. Aim of the work: Analysis of relationship between personal resources (sense of coherence, optimism, sense of self-efficacy) and satisfaction with past, present and future life among men with spinal cord injury. Material and methods: The survey involved 86 men with spinal cord injury and the same number of physically able men selected according to the following criteria: age, dwelling place and marital status. The methods employed included The Temporal Satisfaction With Life Scale (TSWLS) by W. Pavot, E. Diener and E. Suh as adapted by S. Byra (experimental version); The Questionnaire of Life Orientation (SOC-29) by A. Antonovsky as adapted by B. L. Block; The Life Orientation Test - Revised (LOT-R) by C. S. Scheier and M. F. Carver as adapted by R. Poprawa and Z. Juczyński; The General Self-Efficacy Scale (GSE) by R. Schwarzer and M. Jerusalem as adapted by Z. Juczyński. Results: The temporal satisfaction with life diversifies the respondents. The men with spinal cord injury declare a significantly higher satisfaction with their past and present life. Moreover, they are characterized by a considerably lower intensity of such personal resources as a sense of coherence and dispositional optimism. The general sense of selfefficacy, which did not vary significantly among the respondents, did not show correlations with the men’s satisfaction with life. Conclusions: The acquiring of spinal cord injury influences the temporal satisfaction with life, however, the character of this influence is shaped by the intensity of personal resources: a sense of coherence (important in the case of satisfaction with past life and expectations concerning the future) and dispositional optimism (significant for the level of satisfaction with present life).
Publisher

Year
Volume
27
Issue
1
Pages
8-17
Physical description
Dates
published
1 - 3 - 2013
online
12 - 4 - 2014
Contributors
 • Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, byras@interia.pl
References
 • 1. Bishop M. Quality of life and psychosocial adaptation to chronic illness and acquired disability. A conceptual and theoretical synthesis. J Rehabil 2005; 71(1): 5-13.
 • 2. Dunn DS, Dougherty SB. Prospects for a positive psychology of rehabilitation. Rehabil Psychol 2005; 50(3): 305-11.[Crossref]
 • 3. Kortte KB, Gilbert M, Gorman P, Wegener ST. Positive psychological variables in the prediction of life satisfaction after spinal cord injury. Rehabil Psychol 2010; 55(1): 40-7.[Crossref][PubMed][WoS]
 • 4. Anke AG, Fugl-Meyer AR. Life satisfaction several years after severe multiple trauma - a retrospective investigation. Clin Rehabil 2003; 17(4): 431-442.[Crossref][PubMed]
 • 5. Lannem AM, Sorensen M, Froslie KF, Hjeltnes N. Incomplete spinal cord injury, exercise and life satisfaction. Spinal Cord 2009; 47(2): 295-300.[WoS][Crossref][PubMed]
 • 6. Barker RN, Kendall MD, Amsters DI, Pershouse KJ, Haines TP, Kuipers P. The relationship between quality of life and disability across the lifespan for people with spinal cord injury. Spinal Cord 2009; 47(1): 149-155.[WoS][PubMed][Crossref]
 • 7. Putzke DJ, Richards JS, Hicken BL, DeVivo MJ. Predictors of life satisfaction a spinal cord injury cohort study. Arch Phys Med Rehabil 2002; 83(4): 555-561.[Crossref][PubMed]
 • 8. Martz E. Do reactions of adaptation to disability influence the fluctuation of future time orientation among individuals with spinal cord injuries? Rehabil Counsel Bull 2004; 47(2): 86-95.[Crossref]
 • 9. Busseri MA. „As good as it gets” or „The best is yet to come”? How optimists and pessimists view their past, present and anticipated future life satisfaction. Pers Individ Dif 2009; 47(4): 352-6.[WoS][Crossref]
 • 10. Marinic M, Brkljacic T. Love over gold - the correlation of happiness level with some life satisfaction factors between persons with and without physical disability. J Dev Phys Disabil 2008; 20(4): 527-540.[WoS][Crossref]
 • 11. Nosek M, Furher MJ, Potter C. Life satisfaction of people with physical disabilities: relationship to personal assistance, disability status and handicap. Rehabil Psychol 1995; 40(2): 191-202.[Crossref]
 • 12. Middleton J, Tran Y, Craig A. Relationship between quality of life and self-efficacy in persons with spinal cord injuries. Arch Phys Med Rehabil 2007; 88(8): 1643-48.[WoS][Crossref][PubMed]
 • 13. Poprawa R. Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem. W: Dolińska- Zygmunt G, editor. Elementy psychologii zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego; 1996. p.101-136.
 • 14. Delgado C. Sense of coherence, spirituality, stress and quality of life in chronic illness. Journal of Nursing Scholarship 2007; 39(3): 229-234.[Crossref]
 • 15. Kennedy P, Lude P, Elfström ML, Smithson E. Sense of coherence and psychological outcomes in people with spinal cord injury: Appraisals and behavioural responses. Br J Health Psychol 2010; 15(4): 611-621.[WoS][PubMed][Crossref]
 • 16. Byra S. Rola poczucia koherencji w kształtowaniu temporalnej satysfakcji z życia osób z niepełnosprawnością nabytą. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo 2010; 2(12): 73-88.
 • 17. Chang E. Optimism-pessimism and stress appraisal: testing a cognitive interactive model of psychological adjustment in adults. Cognit Ther Res 2002; 26(5): 675-690.[Crossref]
 • 18. Lohne V. Hope in patients with spinal cord injury: a literature review related to nursing. J Neurosci Nurs 2001; 33(6): 317-25.[PubMed][Crossref]
 • 19. Elliott TR. Social problem-solving abilities and adjustment to recent-onset spinal cord injury. Rehabil Psychol 1999; 44(4): 315-32.[Crossref]
 • 20. Vassend O, Quale AJ, Roise O, Schanke A-K. Predicting the long-term impact of acquired severe injuries an functional health status: the role of optimism, emotional distress and pain. Spinal Cord 2011; 21(2): 16-24.[WoS]
 • 21. Oleś P. Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: SCHOLAR; 2003.
 • 22. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: PTP; 2001.
 • 23. Schwarzer R, Taubert S. Radzenie sobie ze stresem. Wymiary i procesy. Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna 1999; 6: 72-92.
 • 24. Dijkers MP. Correlates of life satisfaction among persons with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 1999; 80(8): 867-876.[Crossref][PubMed]
 • 25. Gooden-Ledbetter MJ, Cole MT, Maher JK, Condeluci A. Self-efficacy and interdependence as predictors of life satisfaction for people with disabilities: Implications for independent living programs. J Vocat Rehabil 2007; 27(1): 153-61.
 • 26. Miller S. The measurement of self-efficacy in persons with spinal cord injury; psychometric validation of the moorong self-efficacy scale. Disabil Rehabil 2009; 31(12): 988-93.[WoS][Crossref][PubMed]
 • 27. Hampton NZ. Subjective well-being among people with spinal cord injuries. The role of self-efficacy, perceived social support and perceived health. Rehabil Counsel Bull 2004; 48(1): 31-7.[Crossref]
 • 28. Sęk H. Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2005.
 • 29. Antonovsky A. Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii; 1995.
 • 30. Kowalik S. Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0002
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.