PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 25 | 3 | 35-41
Article title

Trening autogenny i audiowizualna relaksacja (tzw. trening alpha) jako narzędzia odnowy psychosomatycznej w sporcie i rehabilitacji

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Doświadczanie tzw. stanu alfa (przejawiającego się w dominującej czynności bioelektrycznej alpha) jest dla sportowca niezastąpionym środkiem regeneracji oraz sposobem na zmniejszanie poziomu napięcia mięśni podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych. Osiąganie wysokiego poziomu tego stanu stanowi podstawę do dalszej pracy neuropsychofizjologicznej sportowca związanej ze stymulacją czynności bioelektrycznej mózgu podczas startu oraz w procesie rehabilitacji po doznaniu urazu fizycznego.Cel pracy: Określenie wpływu audiowizualnej relaksacji i treningu autogennego na generowanie fal mózgowych alpha (7-12 Hz.). Materiał: W badaniach uczestniczą 15 letni pływacy (28 osób). W grupie eksperymentalnej (14 osób) stosowano przez 10 m-cy audiowizualną relaksację i trening autogénny.Metody: Freez-Framer emwave PC (stress relief system) oraz EEG.Wyniki: Osoby badane wykazują progresję w poziomie relaksu, amplimdzie fal mózgowych alpha oraz wykonywaniu zadań sportowych. Świadczy to o pozytywnym wpływie systematycznego stosowania relaksacji audiowizualnej i treningu autogennego na zachowanie. Progresywna zmiana w organizmie sportowca znajduje odzwierciedlenie w obiektywnych wskaźnikach relaksu oraz elektroencefalografii mózgu. Należy stosować trening odnowy psychosomatycznej po każdym treningu sportowym oraz ćwiczeniach rehabilitacyjnych.
EN
Experience alfa state is indispensable to sportsmen for energy recovery and be- comes a way to reduce the level of stress. Reaching high level of alpha state is essential for further sportsman’s mental work connected with stimulation of development during competitions.The purpose of the study: Evaluation of the effect of audiovisual brain relaxation and auto- genic training 011 generation of alpha waves in sportsmen.Material: 15-year old swimmers (28 persons) were selected for the investigations. In experimental group (14 persons), audiovisual brain relaxation and autogenic training were used for 10 months.Methods: Freeze-Framer emwave PC (stress relief system) and EEG.Results: The investigated group showed progression in relaxation level, alpha waves ainplimdes and performance of sport-related tasks. This proves positive impact of regular audiovisual brain relaxation and autogenic training on behavior. Progressive changes in sportsman’s body are reflected in objective relaxation indexes and brain electroencephalography. Psychosomatic recovery training should be therefore applied after each sport activity.
Publisher

Year
Volume
25
Issue
3
Pages
35-41
Physical description
Dates
published
1 - 09 - 2011
online
27 - 08 - 2013
Contributors
 • Międzywydziałowe Laboratorium Neuropsychofizjologii, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Szpital Dziecięcy im. Prof. dr J. Bogdanowicza, Warszawa, miroslaw.mikicin@awf.edu.pl
author
 • Międzywydziałowe Laboratorium Neuropsychofizjologii, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Szpital Dziecięcy im. Prof. dr J. Bogdanowicza, Warszawa
References
 • 1. Jodzio K. Neuronalny świat umysłu. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls; 2005.
 • 2. Singer W. Synchronization neuronale et representations mentales. Pour la science, 2002: 302: 74-79.
 • 3. Hatfield BD. The role of the left temporal region during the cognitive motor demands of shooting in skilled mark- smen. Biological Psychology 2001: 58 (3): 263-277.
 • 4. Crews DJ. Landers DM. Electroencephalographic measures of attentional patterns prior to the golf putt. Medical Science & Sports Exercise 1993: 25 (1): 116-126.[Crossref]
 • 5. Landers DM. Han M. Salazar W. Petruzzello SJ. Kubitz KA. Gannon TL. Effect of learning on electroencephalographic and electrocardiographic patterns in novice arc-hers. In- ternational Journal of Sports Psychology 1994: (22): 56-71.
 • 6. Hammond DC. Neurofeedback for the Enhancement of Athletic Performance and Physical Balance. The Journal of the American Board of Sport Psychology 2007: Vol. 1: 77-86.
 • 7. Barclay-Goddard R. Stevenson T. Poluha W. Moffatt M. Taback S. Force platform feedback for standing balance training after stroke. Cochrane Database Syst. Rev. 2004.
 • 8. Kirtley E. Thornton Ć. Dennis P. Efficacy of Traumatic Brain Injury Rehabilitation: Interventions of QEEG-guided Biofeedback. Computers. Strategies and Medications. Springer Science Media: LLC 2008.
 • 9. Kirtley E. Thornton Ć. Dennis P. Traumatic Brain Inju- ry Rehabilitation: QEEG Bio-feedback. Treatment Protocols. Springer Science Media: LLC 2009.
 • 10. Egner T. Gnizelier JH. Learned self-regulation of EEG frequency components affects attention and event-related brain potentials in humans. NeuroReport 2001: (12): :4155-4159.[PubMed][Crossref]
 • 11. Zijlstra A. Mancini M. Chiari L. Zijlstra W. Biofeed- back for training balance and mobility tasks in older populations: a systematic review. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 2010: 7:1:58 http://www.jneuroengrehab <http://www.jneuroengrehab>.[Crossref]
 • 12. Bobrowski R. Rozkres-Bobrowska M, Sobaniec R Ocena wpływu EEG Biofeedback na obraz EEG oraz stan kliniczny u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Neu-rologia Dziecięca 2007: Vol. 16: 83.
 • 13. Horlings C. Engelen B. Allum J, Bloem B. A weak balance: thecontribution of muscle weakness to posttual instability and falls. Nat Clin Pract Neurol. 2008: (4): 504-515.[Crossref]
 • 14. De Bruin ED. Swanenburg J. Betschon E. Miner K. A randomised controlled trial in-vestigating motor skill training as a function of attentional focus in old age. BMC Geriatrics 2009:9-15.[PubMed]
 • 15. Heiden E. Lajoie Y. Games-based biofeedback training and the attentional demands of balance in older adults. Aging Clin Exp Res. 2009.[PubMed][WoS]
 • 16. Howe TE. Rochester L. Jackson A. Banks PM. Blair VA. Exercise for improving bal-ance in older people. Cochrane Database Syst. Rev. 2007: CD004963.
 • 17. Eser F. Yavuzer G. Karakus D. Karaoglan B. The effect of balance training on motor recovery and ambulation after stroke: a randomized controlled trial. Eur J Phys Rehabil. Med. 2008: (44): 19-25.
 • 18. HerzykA. Kadzielawa D. [red.] Związek mózg-zacho- wauie w ujęciu neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydaw- nictwo UMCS 1997.
 • 19. Siek S. Treningi relaksacyjne. Warszawa. ATK 1990.
 • 20. Horgan J. The Myth of Mind Control: Will anyone ever decode the human brain? 2004: 25 (10).
 • 21. Horgaii J. The Forgotten Era of Brain Chips. Scientific American 2005: 293 (4): 66-73.
 • 22. Botwina R. Starosta W. Mentalne wspomaganie spor- towców - teoria i praktyka. Me-dycyna Sportowa 2002: 12.
 • 23. Klimkowski M.. Herzyk A. [red.]. Neuropsycholo- gia kliniczna. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo UMCS 1994.
 • 24. Walsh K. Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: PWN 1998.
 • 25. Springer SP. Deutsch G. Lewy mózg. prawy mózg - z perspektywy neurobiologii po-znawczej. Warszawa: Prószyński i S-ka 2004.
 • 26. Seligman M. Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfilment. New York; Free Press 2002.
 • 27. Delgado JM. Instrumentation, working hypotheses and clinical aspects of neurostimulation. Applied Neurophysiology 1977/1978: (40): 2-4: 88-110.
 • 28. Raymond J, Said I, Parkinson LA, Gruzelier JH. Bio- feedback and dance performance: a preliminary investigation. Applied Psychophysiology and Biofeedback 2005: 30 (1): 65-74.[Crossref]
 • 29. Isen AM. Rola neuropsychologii w zrozumieniu korzystnego wpływu afekm pozy-tywnego na zachowania społeczne i procesy poznawcze, [w:] Czapiński J. [red.] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cno- tach człowieka. Warszawa: PWN 2004: 284-302.
 • 30. Bradley R. McCraty R. Atkinson M. Tomasino D. Daugherty A. Arguelles L. Emo-tion self-regulation, psy- chophysiological coherence and test anxiety: results fiom an experiment using electrophysiological measures. Apl. Psy- chophysiol. Biofeedback 2010: 35 (4): 261-83.[WoS]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2013-0013
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.