PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 25 | 2 | 5-10
Article title

Zaburzenia Czucia w Obszarze Unerwianym Przez Nerw Pośrodkowy u Pacjentów z Okołoporodowym Uszkodzeniem Splotu Ramiennego (Ousr). / Dysesthesia in Innervated Area by Median Nerve in Obstetric Brachial Plexus Injuries (Obpi)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wstęp. Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiemiego jest uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego. Podczas uszkodzenia tego układu oprócz zaburzeń mchowych (oraz we- getatywnych). występują również zaburzenia czuciowe. Do tej poiy głównie zajmowano się badaniem i leczeniem zaburzeń mchowych w obrębie kończyny górnej. Zaburzenia czucia zostały zepchnięte na drugi plan ze względu na ich teoretycznie mniejsze znaczenie. Zaburzeń czucia nie widać, lecz są one niezmiernie ważne dla funkcji. Dużo pacjentów z ousr ma objawy tzw. zespołu zaniedbywania jednostronnego między innymi ze względu na znikome czucie lub jego brak w obrębie uszkodzonej kończyny górnej.Celem pracy było zbadanie zaburzeń czucia w obszarze unerwianym przez nem pośrodko- wy u dzieci i młodzieży z okołoporodowym uszkodzeniem splom ramiemiego oraz analiza tych zaburzeń w stosunku do typu uszkodzenia, funkcjonalności ręki i przebytych operacji rekonstrukcji nemów.Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 32 pacjentów z okołoporodowym uszkodze- niem splom ramiemiego, usprawnianych w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanow’ie Leśnym i Ośrodku Rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży „STOCER” w Konstancinie, w przedziale wiekowym od 6 do 17 roku życia. Badanych podzielono na dwie grupy operowanych i nie operowanych. W obu grupach przeprowadzono badania pięciu rodzajów czucia: wibracji, ułożenia, dotyku, bólu oraz temperamry. na dłoniowej stronie palca II ręki zdrowej, a na- stępnie na ręce po stronie uszkodzenia. Do analizy kwalifikowano wyłącznie pacjentów' bez zaburzeń czucia po stronie zdrowej, ze względu na możliwość wykluczenia zaburzeń czucia wynikających z innych przyczyn niż ousr.Wyniki. Częściej występuje zaburzenie czucia bólu oraz czucia temperamry (z przewagą zaburzeń czucia bólu). Ponadto obserwuje się niniejszy stopień zaburzeń czucia bólu i temperatury przy większej funkcjonalności uszkodzonej kończyny górnej. U pacjentów operowanych w obrębie układu nerwowego występuje dużo większy stopień zaburzenia czucia temperamry niż u pacjentów nie operowanych lub operowanych poza układem nerwowym (przeszczep mięśni). W usprawnianiu powinno się uwzględniać stymulacje różnego rodzaju czucia w obrębie uszkodzonej kończyny.
EN
Introduction Obstetric brachial plexus injuries (OBPI) are a lesion peripheral nervous system. For this injury motor and autonomic dysfunctions are typical but also sensory disorders appear. Up till now the main research considered the treatment of motor dysfunction within the upper extremity. The dysfunction of the sensory was not the centre of scientists’ attention because of their theoretically minor meaning. Sensory impairments are invisible but extremely important for the functions. A lot of patients with OBPI have a spatial neglect syndrome due to or lack on sensation within the lesion upper extremity. The aim of this study was to examine sensory dysfunction in the area of innervated by median nerve at children and teenagers with OBPI , then to analyze these disorders with relation to the type of the injury, the functional of the hand and past reconstruction of the nerves.Material and methods Research involved the group of 32 patients (aged 6-17 years) withOBPI, improved in Pediatric Hospital in Dziekanów Leśny near of Warsaw and RehabilitationCentre for Children and Teenagers “STOCER” in Konstancin. Patients were divided in two groups with and without reconstruction of the nerves or muscles. Five types of sensibility were tested (vibration, placement, touch, pain and temperature) on the palmer side of the 2nd finger of the healthy hand and than on the other hand on the side of the lesion.To these analysis were classified ed exclusively patients without disorders of the sensibility in the healthy side, because of the possibility of the exclusion sensory dysfunction consequent from other reasons than OBPI.Results More often appear pain and temperature paraesthesia (superiorly pain paraesthesia). We can observe less degree of dysesthesia of pain and temperature sensibility when the hand in the side lesion is more functional. The higher degree of dysfunction of the temperature paraesthesia appears among patients with nerves reconstruction than among those withou nerves reconstruction or with muscle transfer. Physiotherapy should consider stimulations of the different kind of sensibility within the lesion extremity at patients with OBPI.
Publisher

Year
Volume
25
Issue
2
Pages
5-10
Physical description
Dates
published
1 - 06 - 2011
online
27 - 08 - 2013
Contributors
  • Wydział Rehabilitacji Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Wydział Rehabilitacji Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2013-0004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.