Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 21 | 1 | 155-162

Article title

The evaluation of the influence on the environment as an instrument of sustainable development management

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The procedure of assessing the project’s influence on the environment during which, inter alia, the compliance of the implemented project (eg concerning technical infrastructure, linear investments, or processes that affect the forms of nature) with the requirements of the environmental protection is verified, constitutes an environmental management instrument. Especially the environmental authorities leading or consulting this procedure may apply different limits and concepts of the action. At the same time they are limited by legal determinants. The aim of this article is to identify the most significant organizational problems that have arisen during the application of this procedure at the level of regional directors of environmental protection throughout the country. As a part of the study to fulfill the aim of the research, an analysis of all cases conducted by them was carried out. This led to a dispute and a consequence in the form of an appeal against the issued decision on the environmental conditions and the outcome of the appeal by the Director General of Environmental Protection. This article has verified the substantive scope of the issues, the ways to resolve conflicts and their impact on the regional and national development. Based upon these results, the proposals for changes of the environmental management system have been formulated.
PL
Procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w trakcie której między innymi weryfikowana jest zgodność realizowanego przedsięwzięcia (np. dotyczącego infrastruktury technicznej, inwestycji liniowych czy też procesów wpływających na formy ochrony przyrody) z wymogami ochrony środowiska, stanowi instrument zarządzania środowiskiem. Zwłaszcza organy ochrony środowiska, prowadząc lub konsultując niniejszą procedurę, mogą stosować zróżnicowane ograniczenia i koncepcje działania. Jednocześnie są ograniczane uwarunkowaniami prawnymi. Celem artykułu jest określenie najważniejszych problemów organizacyjnych, które pojawiły się przy okazji stosowania tej procedury na szczeblu regionalnych dyrektorów ochrony środowiska w całej Polsce. W ramach realizacji celu badań dokonano analizy wszystkich spraw przez nich prowadzonych, które wywołały spór i konsekwencje w postaci wniesienia odwołania od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i rozpatrzenia odwołania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W artykule zweryfikowano zakres przedmiotowy i merytoryczny spraw, sposób rozwiązania sporów oraz ich wpływ na rozwój regionalny i krajowy. Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano propozycje zmian systemu zarządzania środowiskiem.

Publisher

Year

Volume

21

Issue

1

Pages

155-162

Physical description

Dates

published
1 - 3 - 2014
online
9 - 4 - 2014

Contributors

 • Head of Spatial Economics Section, Department of Law and Real Estate Economics, Faculty of Economics, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, Poland, phone +48 91 452 62 96

References

 • [1] Poskrobko B, Poskrobko T. Zarządzanie środowiskiem w Polsce. Warszawa: Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne; 2012.
 • [2] Bukowski Z. Zrównoważony rozwój w systemie prawa. Toruń: Wyd. Dom Organizatora; 2009.
 • [3] Pchałek M, Behnke M. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE. Warszawa; Wyd. Beck; 2009.
 • [4] Dobrowolski G. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Toruń: Wyd. Dom Organizatora; 2011.
 • [5] Gruszecki K. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz. Wrocław: Wyd. Presscom; 2009.
 • [6] Rakoczy B. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Komentarz. Warszawa: Wyd. Lexis Nexis; 2010.
 • [7] Zakrzewska M. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym. Warszawa: Wyd. Lexis Nexis; 2010.
 • [8] Mickiewicz P, Kiełsznia M, Nowak M, Gawłowski S. Ocena oddziaływania na środowisko a zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym. Łódź; Wyd. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; 2011.
 • [9] Mickiewicz P, Skotarczak T, Kiepas-Kokot A, Nowak M. Wybrane problemy zarządzania środowiskiem w rozwoju lokalnym i regionalnym. Łódź - Warszawa: Wyd. Społeczna Wyższa Przedsiębiorczości i Zarządzania; 2010.
 • [10] Boć J, Nowacki K, Samborska-Boć E. Environmental Protection. Warszawa: Wyd. Kolonia Limited 2008.
 • [11] Luchter B. Nature Management Basics. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 2009.
 • [12] Korzeniowski P. Environmental Protection Legal Institutions and the Investment-Construction Process. Warszawa: Wyd. Difin; 2012.
 • [13] Newman L. Change uncertainty and futures of sustainable development. Futures 2006;38:633-637. DOI: 10.1016/j.futures2005.09.011.[Crossref]
 • [14] Morton B. Sustainable Development. Marine Pollution Bulletin. 2000;7:563-564. DOI: 10.1016/S0025-326X(00)00003-5.[Crossref]
 • [15] Munitlak Ivanovic O, Golusin M, Dodic S, Dodic J. Perspectives of sustainable development in countries of Southearsten Europe. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2009;13:2079-2087. DOI: 10.1016/j.rser.2009.03.004.[Crossref]
 • [16] Iyer-Raniga U, Treloar G. A context for participation in sustainable development. Enviromental Management. 2000;4:349-361. DOI: 10.1007/s002670010092. [Crossref]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_eces-2014-0014
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.