Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 18 | 1-2 | 7-17

Article title

Children’s university - a way to convince children to study science and technologies / Uniwersytet dziecięcy - droga przekonywania dzieci do studiowania nauk ścisłych i technologii

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Technical University of Liberec implemented programs to attract pupils, high school students and first-year university students for study of technical and scientific disciplines. The first program is called “Children’s university” with the aim to convince elementary school pupils and secondary schools student. Children attend practical lectures and solve basic scientific tasks including work with real scientific equipment. They got exams for their activities and when passing all prescribed “lectures” they got a “diploma”. In addition to university examinations the Children’s University offers many different leisure activities, eg Open University, Walk for science and technology, Scientific cafes, Saturdays with technology. The main objective of the Children’s University is to catch talented individuals early and awaken their interest in university studies of technical and scientific disciplines in order to better direct their future professional orientation towards sectors with high added value, which the labour market has a long-term interest in. The second program, entitled “Scientific incubator”, is a follow-up programme to catch talented first-years university students for technical and scientific disciplines.
PL
Politechnika w Libercu realizuje programy, których celem jest przyciągnięcie uczniów, licealistów i studentów pierwszego roku do studiowania nauk technicznych i przyrodniczych. Pierwszy program, mający przekonać uczniów szkół podstawowych i średnich, nosi nazwę "Uniwersytet Dziecięcy". Dzieci uczęszczają na wykłady praktyczne i rozwiązują podstawowe zadania naukowe, korzystając ze sprzętu laboratoryjnego. Ich praca jest oceniana, a gdy przejdą wszystkie wymagane „wykłady”, otrzymują „dyplomy”. Oprócz egzaminów Uniwersytet Dziecięcy oferuje wiele różnych form wypoczynku, np. Otwarty Uniwersytet, Spacer do nauki i techniki, Kawiarnia naukowa, Soboty z techniką. Głównym celem Uniwersytetu Dziecięcego jest wczesne promowanie utalentowanych dzieci i budzenie ich zainteresowania studiami wyższymi w zakresie nauk technicznych i przyrodniczych dla lepszego kierowania ich przyszłą orientacją zawodową w stronę sektorów o wysokiej wartości dodanej, które na rynku pracy cieszą się ciągłym zainteresowaniem. Drugi program, zatytułowany „Inkubator naukowy”, ma na celu promowanie utalentowanych studentów uniwersytetu będących na pierwszym roku na kierunkach technicznych i przyrodniczych.

Keywords

Publisher

Year

Volume

18

Issue

1-2

Pages

7-17

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2013
online
22 - 01 - 2014

Contributors

  • Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation, Technical University of Liberec, Studentská 2, 461 17 Liberec, Czech Republic
  • Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation, Technical University of Liberec, Studentská 2, 461 17 Liberec, Czech Republic

References

  • [1] Kretschmerová L. Motivace žáků ZŠ a studentů SŠ ke studiu technických oborů. Sborník z konference Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Sychrov 2011.
  • [2] Hernych M. Budeme hledat budoucí vědce už v mateřské školce? Sborník z konference Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Sychrov 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_cdem-2013-0013
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.