Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 17 | 1-2 | 49-59

Article title

Introduction of Inquiry Based Science Education into Polish Science Curriculum - General Findings of Teachers’ Attitude / Wdrożenie Nauczania Przez Odkrywanie Do Polskiej Podstawy Programowej W Zakresie Przedmiotów Przyrodniczych - Badanie Opinii Nauczycieli

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The new Polish science curriculum was launched in the 2008 and currently is being implemented in upper secondary schools. The new general objectives of education, and students’ key competences that should be developed during science classes were defined in that document. Presented competences are in line with competences that might be developed by Inquiry Based Science Education (IBSE). IBSE is currently a popular instructional method in many countries and it is being strongly promoted by European Union. In the article the role of IBSE in the new Polish science curriculum is described and related to the method of ‘Independent Investigation to Acquire Knowledge’ that was formerly known in the national pedagogy. The article also presents results of a survey questionnaire that was conducted among Polish science teachers. The aim of the study was to measure the attitude of Polish teachers, pupils and society to IBSE. Based on the results the current position and degree of implementation of IBSE in Polish schools was estimated. Additionally the positive and negative factors affecting the implementation of IBSE were presented.
PL
Nowa podstawa programowa nauczania przedmiotów przyrodniczych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych została przedstawiona w 2008 roku, a jej założenia są obecnie wdrażane do szkół ponadgimnazjalnych. Przedstawiono w niej nowe cele ogólne nauczania oraz kompetencje kluczowe, które powinny zostać rozwinięte poprzez nauczanie przedmiotów przyrodniczych. Przedstawione kompetencje są zgodne z kompetencjami, które mogą być kształtowane poprzez zastosowanie tak zwanego nauczania przez odkrywanie/dociekanie naukowe - IBSE (ang. Inquiry Based Science Education). IBSE jest popularną strategią nauczania w wielu krajach europejskich, a jej stosowanie jest silnie promowane przez Unię Europejską. W artykule przedstawiono rolę, jaką IBSE może odgrywać w nauczaniu opartym na nowej podstawie programowej i omówiono tę strategię w odniesieniu do metod opartych na samodzielnym zdobywaniu wiedzy, które były wcześniej opisywane w polskiej literaturze pedagogicznej. W artykule zaprezentowano również wyniki badania ankietowego, którego celem była ocena stosunku nauczycieli, społeczeństwa oraz uczniów do IBSE. Na podstawie otrzymanych wyników oszacowano, jaki jest aktualny stopień wykorzystania IBSE w polskich szkołach oraz zestawiono pozytywne i negatywne czynniki wpływające na wdrażanie IBSE do szkół.

Publisher

Year

Volume

17

Issue

1-2

Pages

49-59

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2012
online
17 - 01 - 2013

Contributors

 • Department of Chemical Education, Jagiellonian University, ul. R. Ingardena 3, 30-060 Krakow, Poland
 • Department of Chemical Education, Jagiellonian University, ul. R. Ingardena 3, 30-060 Krakow, Poland
author
 • Department of Chemical Education, Jagiellonian University, ul. R. Ingardena 3, 30-060 Krakow, Poland
author
 • Department of Chemical Education, Jagiellonian University, ul. R. Ingardena 3, 30-060 Krakow, Poland
 • AG Education Services, 63 Angllesea House, Carysfort Avenue, Dublin, Ireland

References

 • [1] Recommendation of the European Parliament and of the Council. Official Journal of the European Union, L394, 10-16, 2006. Online: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_394/l_39420061230en00100018.pdf. Accessed on: 31.05.2012.
 • [2] Rocard M, Csermely P, Jorde D, Lenzen D, Walberg-Henriksson H, Hemmo V. Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe. Brussels: European Communities; 2007.
 • [3] Act of the Polish Parliament. Regulation of the Minister of Education. DzU 2008 Nr 4, poz. 17.
 • [4] Downar-Zapolska M, Bucior A, Poleszczuk G. Treści z zakresu chemii w nowym programie przedmiotowym przyrody w szkole podstawowej - jakie są i jak mogą być realizowane aktywizująco? Chem Dydakt Ekol Metrol. 2011;16(1,2):81-92. Online: http://tchie.uni.opole.pl/freeCDEM/CDEM_16(1-2)/CDEM_16(1-2).pdf. Accessed on: 26.06.2012.
 • [5] Krajewska-Galska A, Pazdro MK. Dydaktyka chemii. Warszawa: PWN; 1990.
 • [6] Kupisiewicz C. Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa: PWN; 1973.
 • [7] Soczewka J. Metody kształcenia chemicznego. Warszawa: WSiP; 1988.
 • [8] Bogdańska-Zarębina A. Chemia dla szkół średnich. Warszawa: WSiP; 1996.
 • [9] Correspondence with the Polish Ministry of Education. DPN-DP-5000-06/2011. 2011.
 • [10] Okoń W. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: PWN; 1987.
 • [11] Lenarcik B. Klasyfikacja i charakterystyka metod kształcenia chemicznego. Dydaktyka chemii. Poznań: WNUAM; 2002.
 • [12] Okoń W. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak; 1996.
 • [13] Schwab J, Brandwein P. The Teaching of Science. Cambridge: Harvard University Press; 1962: 152.
 • [14] The Amgen Science Teacher Training Initiative. Europejski Projekt Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli z Zakresu Edukacji Nauk Przyrodniczych Opartej na Metodzie Badawczej - Inquiry-Based Science Education (IBSE). 2012.
 • [15] Linn M, Davis E, Bell P. Internet Environments for Science Education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc.; 2004.
 • [16] Van Lakerveld J, Gussen I. 2009. Online: http://the-aqueduct.eu/download/Aqueduct-Manual_PO.pdf. Accessed on: 22.05.2012.
 • [17] Bernard P, Białas A, Broś P, Ellermeijer T, Kędzierska E, Krzeczkowska M, et al. Podstawy metodologii IBSE, Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów. Kraków: 2012. Online: http://zmnch.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=87 Accessed on: 05.06.2012.
 • [18] Dylak S. Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli. Online: http://www.cen.uni.wroc.pl/teksty/ konstrukcja.pdf. Accessed on: 22.05.2012.
 • [19] Lunenburg F. Constructivism and technology: Instructional designs for successful education reform. J Instruct Psychol. 1998;25(2):75-81.
 • [20] Llewellyn D. Inquire Within: Implementing Inquiry-Based Science Standards. Thousand Oaks: Corwin Press; 2002.
 • [21] Maciejowska I. Kształcenie przyrodnicze przez dociekanie naukowe (odkrywanie) - IBSE, 2011. Online: http://zmnch.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=. Accessed on: 22.05.2012.
 • [22] Guide for developing Establish Teaching and Learning Units, project ESTABLISH, AMSTEL Institute;
 • 2010.
 • [23] Sjøberg S, Schreiner C. The ROSE project. An overview and key findings. http://roseproject.no/network/countries/norway/eng/nor-Sjoberg-Schreiner-overview-2010.pdf. University of Oslo; 2010. Accessed on: 29.05.2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_cdem-2013-0004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.