PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 17 | 1-2 | 27-39
Article title

Mathematical Cognition in Metaphors Expressed Through Photography / Matematyczne Poznanie Poprzez Metafory Wyrażone Fotografią

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper signals the foundations of the new method of teaching mathematics that is currently emerging from the concept of human cognition and the constructivist paradigm. The presented examples of the hermeneutic research conducted for 17 years are concerned with an analysis of the formulated mathematical problems in the language of photographic metaphors. Thoughts expressed through the photographic image and text consisting of the caption and the description (dual coding) reveal the structure of cognitive networks of authors of photographs, which has a special significance in creation of the new didactics that will fulfil the needs of the contemporary photosociety. Mathematical photoeducation free transition between art and mathematics lies on the student’s artistic sensitivity and on enlivening the student’s cognitive expression in a space distant from the classroom (at a lake, in the playground, on the skating ring or during a field excursion to a mineral museum). It utilizes the student’s natural interest in observable natural phenomena and in man-made objects. This kind of creativity, which relies on independent uncovering or constructing of knowledge with the help of a photographic camera, opens the gates to an entirely new space of mathematical didactics, as it brings to students’ awareness specific ways of association leading to accomplishment cognitive processes in relation to abstract mathematical objects.
PL
W artykule zasygnalizowano podstawy nowej metody nauczania matematyki powstającej na bazie koncepcji poznawczej człowieka i w oparciu o paradygmat konstruktywistyczny. Przedstawione przykłady prowadzonych przez 17 lat badań hermeneutycznych dotyczą analizy formułowanych problemów matematycznych w języku metafor fotograficznych. Myśli wyrażone za pomocą obrazu fotograficznego oraz tekstu składającego się z podpisu i opisu (dual coding) odsłaniają strukturę sieci poznawczych autorów, co ma szczególne znaczenie w tworzeniu nowoczesnej dydaktyki, która ma odpowiadać na potrzeby dzisiejszego fotospołeczeństwa. Fotoedukacja matematyczna pozwala na swobodne przemieszczanie się pomiędzy sztuką a matematyką, zakłada artystyczną wrażliwość ucznia i ożywienie jego ekspresji poznawczej w przestrzeni odległej od sali szkolnej (nad jeziorem, na podwórku, lodowisku czy podczas wycieczki do muzeum minerałów). Wykorzystuje naturalne zaciekawienie ucznia obserwowanymi zjawiskami świata przyrody i obiektami utworzonymi przez człowieka. Twórczość tego typu, opierająca się na samodzielnym odkrywaniu lub konstruowaniu wiedzy przy pomocy aparatu fotograficznego, otwiera zupełnie nową przestrzeń dydaktyki matematyki, gdyż uświadamia uczącym konkretne drogi asocjacji, prowadzące do zrealizowania procesów poznawczych w odniesieniu do abstrakcyjnych obiektów matematyki.
Publisher
Year
Volume
17
Issue
1-2
Pages
27-39
Physical description
Dates
published
1 - 12 - 2012
online
17 - 01 - 2013
Contributors
 • Institute of Mathematics, Szczecin University, ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin, Poland
References
 • [1] Draaisma D. Machina metafor. Historia pamięci. Translated by R. Pucek. Warszawa: Aletheia; 2009:31.
 • [2] Bray M. Korepetycje. Cień rzucany przez szkoły. Translated by K. Chodzińska. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business; 2012:37.
 • [3] Kurina F. Kultura matematyczna nauczyciela matematyki. Matematyka. Społeczeństwo. Nauczanie. 1991;6:30.
 • [4] Sekula A. Społeczne użycia fotografii. Translated by K. Pijarski. Warszawa: WUW; 2010:82.
 • [5] Wojnar I. Estetyka i wychowanie. Warszawa: PWN; 1971:307.
 • [6] Szmidt KJ. Paula Torrance'a inkubacyjny model kształcenia uczniów zdolnych. In: Limont W, Cieślikowska J, editors. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Kraków: OW Impuls; 2005:176.
 • [7] Nęcka E. Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP; 2001:216-217.
 • [8] Limont W. Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Sopot: GWP; 2012:176.
 • [9] Makiewicz M., Przykłady twórczych pomysłów uczniów fotografujących obiekty matematyczne. In: Limont W, Dreszer J, Cieślikowska J, editors. Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. Toruń: WN UMK; 2010:133.
 • [10] Rose G. Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Translated by E. Klekot. Warszawa: WN PWN; 2010:31-53.
 • [11] Sztompka P. Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Kraków: WN PWN; 2005:77.
 • [12] Sztompka P, Bogunia-Borowska M. (Edit.). Socjologia codzienności. Kraków: Znak; 2008:30.
 • [13] Makiewicz M, Sztuka (w) matematycznej fotografii. In: Jaskuła S, editor. Sztuka w służbie edukacji. Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy KNP PAN. Zeszyt 14. Warszawa 2010:239-241.
 • [14] Phink S. Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach. Kraków: Wydawnictwo UJ; 2007:122.
 • [15] Ablewicz K. Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych. In: Palka S, editor. Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo UJ; 1998.
 • [16] Duraj-Nowakowa K. Metodologia systemowa ofertą dla ewolucji tożsamości pedagogiki. In: Lewowicki T, editor. Dylematy metodologiczne pedagogiki. Materiały z obrad Sekcji I „Dylematy metodologiczne pedagogiki” I Zjazdu Pedagogicznego. Warszawa-Cieszyn; 1995:102.
 • [17] Ogonowska A. Twórcze metafory medialne. Baudrillard - McLuhan - Goffman. Kraków: Universitas; 2006:40.
 • [18] Dudzikowa M. Esej o codzienności szkolnej z perspektywy metafory. In: Dudzikowa M, Czerepaniak-Walczak M, editors. Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, vol. 5. Gdańsk: GWP; 2010:221.
 • [19] Limont W. Poznawcze funkcje metafory. In: Dudzikowa M, editor. Filozofia pedagogice. Pedagogika filozofii. „Colloquia Communia” 2003 (numer specjalny), VII-XII; 168.
 • [20] Weyl H. Symetria. Translated by P. Kulczycki. Warszawa: Prószyński i S-ka; 1997:24-25.
 • [21] Matusewicz C. Humor, dowcip, wychowanie. Warszawa: NK; 1976.
 • [22] Makiewicz M. Matematyka w obiektywie. Kultura matematyczna dla nauczycieli. Szczecin: WN US; 32.
 • [23] Taraszkiewicz M, Rose C. Atlas efektywnego uczenia (się) nie tylko dla nauczycieli. Warszawa: Transferlearning; 2006:20.
 • [24] Pawelec A. Metafora pojęciowa a tradycja. Kraków: Universitas; 2006:29.
 • [25] Lakoff G, Johnson M. Metafory w naszym życiu. Translated by T. Krzeszowski. Warszawa: PIW; 1988:57.
 • [26] Klus-Stańska D. Dzień jak co dzień. O barierach zmiany kultury szkoły. In: Dudzikowa M, Czerepaniak-Walczak M, editors. Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. vol 5. Gdańsk: GWP; 2010:302.
 • [27] Makiewicz M. Postrzeganie obrazów matematycznych a wyobraźnia przestrzenna uczniów. In: Makiewicz M, editor. Kulturotwórcze konteksty nauczania matematyki. Szczecin: WN US; 2007:66.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_cdem-2013-0002
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.