PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 29 | 1 | 13-20
Article title

Rozwój stóp dzieci w wieku przedszkolnym/ The development of children’s feet in preschool age

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wstęp: Za najważniejszy w kształtowaniu się stopy uznaje się wiek przedszkolny i wczesny-szkolny. Celem pracy była ocena rozwoju stop u dzieci w wieku przedszkolnym oraz ocena ich ukształtowania z uwzględnieniem wieku i płci. Celem dodatkowym była proba ustalenia, czy za pomocą prostych metod badawczych dostępnych fizjoterapeutom można rzetelnie wyznaczać parametry stop u dzieci. Materiał i metody: Badania zostały przeprowadzone wśrod 95 dzieci przedszkolnych (49 dziewcząt- 51,6% oraz 46 chłopcow- 48,4%). Analizie poddano następujące dane: płeć, wiek kalendarzowy dziecka, dane antropometryczne (wysokość ciała liczona w cm i masa ciała liczona w kg). Badania dokonano metodą plankturograficzną. Analizie poddano długość i szerokość stopy, kąt koślawości palucha ALFA, kąt szpotawości palca małego BETA, kąt piętowy GAMMA, wskaźnik kątowy Clarke’a oraz wskaźnik Wejsfloga. Wyniki: Badanie za pomocą metody plankturograficznej umożliwiło dokładną i rzetelną ocenę stop grupy badanej. Potwierdzono wysoce istotną statystycznie rożnice pomiędzy szerokością i długością stopy prawej i lewej, a wiekiem dzieci. W przypadku wskaźnika Wejsfloga odnotowano wysoce istotne statystycznie rożnice pomiędzy wynikiem pomiaru u dzieci 5 -letnich względem dzieci 3-letnich i 4-letnich. Nie stwierdzono rożnic pomiędzy budowa stop dzieci biorąc pod uwagę ich płeć. Wnioski: 1. Budowa stop dziewczynek i chłopcow w okresie ich progresywnego rozwoju kształtuje się w sposob zbliżony do siebie. Jedynie dzieci 5-letnie wykazują wyższy poziom rozwojowy wysklepienia stop w porownaniu do pozostałych dzieci. Nie zaobserwowano istotnych rożnic pomiędzy rozwojem stop u dziewcząt i chłopcow, co świadczy o braku wyraźnie zaznaczonego dymorfizmu płciowego w kształtowaniu się wysklepienia stopy. 2. Większość dzieci miało prawidłowo zbudowane stopy, zatem zlecanie ćwiczeń korekcyjnych dla wszystkich dzieci nie znajduje swojego uzasadnienia. 3. Przeprowadzone badania potwierdziły wysoką wartość metody badania stop jaką jest plankturografia.
EN
Introduction: As the most important period in the formation of the feet is considered to be preschool and early school age. The aim of the study was to evaluate the development of the feet in children of preschool age taking into account age and gender. An additional aim was to determine whether using simple testing methods available for physiotherapists can reliably determine the parameters of the foot in children. Material and methods: The study was conducted among 95 preschool children 49 girls (51.6%) and 46 boys (48.4%). The following data were analyzed: sex, age, anthropometric data. The research was conducted by foot print method. Following parameters were analyzed: length and width of the foot, ALPHA - hallux valgus angle, BETA - the little finger varus angle, GAMMA - heel angle, the Wejsflog index and Clarke index. Results: The study using the footprint method allowed an accurate assessment of the foot of the study group. Highly statistically significant relationship between the width and length of the right and left foot, and the age of the children was confirmed. In the case of Wejsflog index highly significant differences between the measurements in children 5-year-old children in comparing to children 3-year-old and 4-year-old were reported. There were no differences between the structure of children’s feet, taking into account their sex. Conclusion: 1. Structure of girls and boys foot during their progressive development did not significantly differed, suggesting the absence of a clearly marked sex dimorphism in the development of the foot arch. 2. Most of the children foot had proper structure, thus ordering corrective exercises for all children migth not be reasonable. 3.The study confirmed the high value of footprint method.
Keywords
Publisher

Year
Volume
29
Issue
1
Pages
13-20
Physical description
Dates
published
1 - 3 - 2015
online
16 - 7 - 2015
Contributors
 • Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski
 • Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski
 • Katedra Fizjoterapii, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, aleksandra.rapala@wp.pl
References
 • 1. Kasperczyk T. Wady postawy ciała, wyd. 5, Kasper 2004.
 • 2. Borkowska M, Gelleta-Mac I. Wady postawy i stop u dzieci, Wyd. Lekarskie PZWL, wyd I, 2004.
 • 3. Firak R, Kuba L, Fredyk A. Wpływ ćwiczeń akrobatycznych na wysklepienie stop. Ann UMCS Sect D 2005;60(98):453-457.
 • 4. Zukunft-Huber B. Trojpłaszczyznowa manualna terapia wad stop u dzieci. red Saulicz E. wyd. I Polskie, Elsevier 2013.
 • 5. Wilczyński J. Korekcja wad postawy człowieka, Wyd. Anthropos, 2005.
 • 6. Mrozkowiak M. Measurements using projection moire of the length and width of feet in standing females and males aged 4 to 18 years.Ann Acad Med Stetin 2010;56(1):70-3.
 • 7. Mrozkowiak M. Uwarunkowania wybranych parametrow postawy ciała dzieci i młodzieży oraz ich zmienność w świetle mory projekcyjnej. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF, Gorzow Wlkp. 2008.
 • 8. Ignasiak Z. Wysklepienie stopy w aspekcie budowy astenicznej chłopcow w okresie skoku pokwitaniowego. Wyd. AWF, Wrocław 1985, 207-219.
 • 9. Trzcinska D, Olszewska E, Tabor P. Dwuletnie zmiany w wysklepieniu stop dzieci i młodzieży. Post. Rehabil. 2008; 22(2): 5-13.
 • 10. Rykała J, Snela S, Drzał-Grabiec J, Podgorska J, Nowicka J, Kosiba W. Ocena wysklepienia podłużnego i poprzecznego stop w warunkach odciążenia i obciążenia masą własną u dzieci w wieku 7-10 lat. Prz. Med. Uniw. Rzesz. Inst. Lekow, 2013, 2, 183-193.
 • 11. Ignasiak Z, Kurowska J. Wysklepienie stopy a sprawność fizyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Przegląd Antropologiczny 1988;54 (1-2): 181-185.
 • 12. Galiński J, Piejko A, Zieliński J. Przegląd wybranych metod oceny stanu stop człowieka. Wych Fiz i Zdrow 1996;1:36-40.
 • 13. Lizis P. Sklepienie stop oraz ich związki z wybranymi cechami morfologicznymi i funkcjonalnymi studentow, Red. AWF Krakow, 2012.
 • 14. Błaszczyk A, Błaszczyk M, Zagorski T. Ocena wysklepienia podłużnego stopy u młodych adeptow taekwon-do ITF. Sport Wyczynowy 2004; 11-12: 479-480.
 • 15. Puszczałowska-Lizis E, Kwolek A. Częstość występowania płaskostopia podłużnego u młodzieży akademickiej w świetle rożnych technik opracowania plantogramu. Prz. Med. Uniw. Rzesz. Inst. Lekow, 2013, 2, 183-193.
 • 16. Przysada G, Drużbicki M, Łyszczak N. Wpływ masy ciała na powstawanie wad stop u studentow piątego roku fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prz. Med. Uniw. Rzesz. Inst. Lekow 2013, 3, 319-326.
 • 17. Bouchard M, Mosca VS. Flatfoot Deformity in Children and Adolescents: Surgical Indications and Management.J Am Acad Orthop Surg. 2014;22(10): 623-632.
 • 18. Waseda A, Suda Y, Inokuchi S, Nishiwaki Y, Toyama Y. Standard growth of the foot arch in childhood and adolescence-- derived from the measurement results of 10,155 children. Foot Ankle Surg. 2014;20(3): 208-14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_rehab-2015-0015
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.