PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 28 | 4 | 51-58
Article title

Klasyfikacja zawodników w lekkoatletycznych konkurencjach biegowych w świetle wyników uzyskanych na Igrzyskach Paraolimpijskich w latach 2000 – 2012 / Classification of athletes in athletics track events in terms of results obtained during Paralympics Games in years 2000 – 2012

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wstęp: Zagadnienia związane z klasyfikacją w sporcie niepełnosprawnych to jeden z głównych obszarów badań w tym obszarze. Poszukuje się obiektywnych kryteriów oceny możliwości funkcjonalnych zawodników co ma umożliwić im sprawiedliwą rywalizację, w której wpływ na osiągany wynik ma przygotowanie do startu, a nie rodzaj i stopień niepełnosprawności. Materiał i metody: Analiza wyników uzyskanych na Igrzyskach Paraolimpijskich (IP) w latach 2000-2012 miała na celu próbę oceny obowiązującego systemu klasyfikacji zawodników w lekkiej atletyce (LA) przez pryzmat uzyskiwanych przez nich wyników sportowych. Materiał badań stanowiły wyniki sportowe, na podstawie oficjalnych komunikatów z zawodów uzyskane przez zawodników z niepełnosprawnością narządu ruchu (NNR) w konkurencjach biegowych na IP w latach 2000-2012. Do określenia różnic wyników z IP pomiędzy klasami startowymi wykorzystano test U Manna-Whitney’a. Istotność statystyczną określono na poziomie p<0,05. Wyniki: Największe zróżnicowanie wyników uzyskanych przez zawodników o zbliżonych możliwościach funkcjonalnych z NNR zaobserwowano wśród startujących na wózkach. Brak istotnych statystycznie różnic pomiędzy wynikami zawodników startujących w pozycji stojącej zaobserwowano w klasach T38 i T44 w biegu na 400m, w całym analizowanym okresie. Zbliżony poziom uzyskiwanych wyników zaobserwowano u kobiet z klas T53 i T54 uprawiających lekkoatletyczne konkurencje sprinterskie.Wnioski: Specyfika dyscypliny jaką jest LA (duża liczba konkurencji o rożnym charakterze wysiłków) może powodować problemy w ocenie systemu klasyfikacyjnego, który nie uwzględnia konkurencji w której startują zawodnicy.
EN
Introduction: Issues related to the classification in sport of people with disabilities is one of the major area of research in this field. Looking to objective criteria for assessing functional capabilities of the players, in order to allow them a fair competition, where impact on the achieved result is performance, and not the type and degree of disability. Material and methods: Analysis of the sports results obtained at the Paralympic Games (PG) in the years 2000-2012 was aimed to assess the classification system in Track & Field (TF). Material were sports results, based on official reports, obtained by athletes with locomotor disability (LD) in the track events during PG in the years 2000-2012. To determine the difference in results between starting classes the U Mann - Whitney test was used. Statistical significance was set at p <0.05. Results: The largest difference in the results obtained by the athletes (men) with similar functional capabilities was observed among competing on the wheelchair. No statistically significant differences between the results of the runners competing in the standing position was observed in T38 and T44 classes in 400m, throughout the entire period. A similar level of the results observed in women from T53 and T54 class practicing athletics sprint events. Conclusions: The specificity of the discipline that is the TF (a large number of events with various type of effort) can cause problems in the evaluation of the classification system, which doesn’t take into account the event in which athletes compete.
Publisher

Year
Volume
28
Issue
4
Pages
51-58
Physical description
Dates
published
1 - 12 - 2014
online
9 - 5 - 2015
Contributors
 • Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej, Katedra Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu, Wydział Rehabilitacji, AWF Warszawa, gbedna@poczta.onet.pl
 • Wydział Rehabilitacji, AWF Warszawa
 • Zakład Sportu Niepełnosprawnych, Katedra Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu, Wydział Rehabilitacji, AWF Warszawa
 • Pracownia Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Osób Niepełnosprawnych, Katedra Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu, Wydział Rehabilitacji, AWF Warszawa
References
 • 1. Vanlandewijck Y. Sport science in the Paralympic movement. J Rehabil Res Dev 2006;43(7):17-24.
 • 2. Molik B, Kosmol A. Klasyfikacja w sporcie niepełnosprawnych. In: Kosmol A. editor. Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych. Waszawa: AWF; 2008.p.119-138.
 • 3. Lorincz N. The classification of the elite athlete In disability sport - athlete’s ”holistic” perspective. In: Doll - Tepper G, Kroner M, Sonnenschein W. editors. VISTA’ 99 New Horizons in Sport for Athletes with a Disability. Koln: Meyer&Meyer Sport; 2001.p.303-318.
 • 4. Opara J, Ickowicz T. Możliwości uprawiania sportu przez paraplegikow i jego znaczenie w rehabilitacji. In Ślężyński J, editor. Sport szansą życia niepełnosprawnych. Krakow: 1997.p.162-165.
 • 5. Rawicz-Mańkowski G. Ocena możliwości funkcjonalnych a klasyfikacja w sporcie osob niepełnosprawnych. Roczniki Naukowe AWF Warszawa nr XXXVII: 1988:235-275.
 • 6. Molik B, Kosmol A, Rutkowska I. Skuteczność gry koszykarek na wozkach wybranych klas funkcjonalnych na przykładzie IP, Pekin 2008. Rozprawy naukowe AWF we Wrocławiu: 2010(30):111-120.
 • 7. Vanlandewijck YC, Evegglinou Ch, Daly DD, Van Houtte S, Verellen J, Aspeslagh V (et.al). Proportionality In Wheelchair Basketball Classification. APAQ: 2003;(20):369-380.
 • 8. Molik B, Kosmol A. In search of objective criteria in wheelchair basketball player classification. In: Doll-Tepper G, Kroner, Sonnenschein W, editors. VISTA’ 99 New Horizons In Sport for Athletes with a Disability. Koln: Meyer&Meyer Sport; 2001.p.355-368.
 • 9. Gruszczyński K, Bicka A, Rutkowska I, Analiza rozwoju wynikow sportowych niewidomych kobiet i mężczyzn w lekkoatletyce, na Igrzyskach Paraolimpijskich w latach 1988-2000. In: Sozański H, editor. Trening sportowy na przełomie wiekow. Warszawa: AWF; 2000.p.191-196.
 • 10. Molik B, Rutkowska I, Gruszczyński K. Wyniki w rzucie dyskiem oraz pchnięciu kulą mężczyzn podczas igrzysk paraolimpijskich jako kryteria oceny systemu klasyfikacji zawodnikow. In: Kuder A, Perkowski K, Śledziewski D. editors. Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. Warszawa: AWF; 2006(3).p.223-228.
 • 11. Molik B. Wydolność beztlenowa i skuteczność w grach zespołowych a klasyfikacja zawodnikow niepełnosprawnych. Warszawa: AWF; 2010.
 • 12. Kosmol A, Rowińska E. Wpływ zmian w klasyfikacji w lekkiej atletyce osob niepełnosprawnych w latach 1988 - 1996 na wyniki sportowe. Wych Fiz Sport 2000;44(3):21-36.
 • 13. Kosmol A, Molik B, Rutkowska I, Gruszczyński K. Refleksje nad sportem osob niepełnosprawnych w świetle Igrzysk Olimpijskich - Sydney 2000. Med Sport 2001;(18): 210-213.
 • 14. Morgulec N. Historia rozwoju piłki siatkowej osob niepełnosprawnych na świecie i w Polsce oraz ewolucja systemow klasyfikacyjnych. Post Rehab 2003;(17):95-102.
 • 15. IPC Historical Results Database. Available from: http://www.paralympic.org/results/historical
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_rehab-2015-0013
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.