PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 28 | 4 | 35-41
Article title

Wpływ wystąpienia incydentów „burzy elektrycznej” na jakość życia i aktywność fizyczną u pacjentów po implantacji kardiowertera- defibrylatora / The influence “electrical storm” incidents on the quality of life and physical activity in patients after cardioverter defibrillator implantation

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wstęp: Celem pracy była ocena poziomu aktywności fizycznej, jakości życia oraz lęku, stresu i depresji u pacjentów po wszczepieniu kardiowertera-defibrylatora (ICD), u których wystąpił bądź nie incydent burzy elektrycznej związany z wielokrotnymi interwencjami ICD. Materiał i metody: Przebadano 36 pacjentów z ICD w wieku od 39 do 83 lat. Pacjentów podzielono na dwie grupy: osoby u których wystąpił (Burza +) lub nie (Burza -) incydent burzy elektrycznej. Badano: poziom aktywności fizycznej, jakości życia oraz depresji, stresu i lęku. Wyniki: W grupie Burza (+) znamiennie częściej występowały utraty przytomności przed wszczepieniem ICD i wyładowania po implantacji, niż w grupie Burza (-). Stwierdzono, iż w grupie Burza (+) u znamiennie większej ilości osob występowała obawa przed wyładowaniami, w porównaniu z grupą Burza (-). Istotnie większy był też u niej poziom lęku. W grupie Burza (+) występowały łagodne objawy depresyjne, poziom stresu był natomiast zbliżony w obu grupach. Badani nie różnili się pomiędzy sobą w większości parametrów jakości życia oraz całotygodniowej aktywności fizycznej. Wnioski: 1.Występowanie incydentów burzy elektrycznej u pacjentów z ICD istotnie zwiększa poziomu lęku przed detekcją urządzenia, wpływa na występowanie łagodnych objawów depresyjnych. 2.Burza elektryczna nie rzutuje na wzrost poziomu odczuwanego stresu, ani też na całotygodniową aktywność fizyczną. 3. Burze elektryczne ograniczają wykonywanie pracy zawodowej i prac domowych.4.Częstsze utraty przytomności u pacjentów przed wszczepieniem ICD mogą wskazywać na zwiększenie częstotliwości burz elektrycznych pojawiających się po implantacji urządzenia.
EN
Introduction: The aim of this study was to evaluate the level of physical activity, quality of life, anxiety, stress and depression in patients after implantation of cardioverterdefibrillator (ICD) who have experienced or not the incident electrical storm with multiple ICD interventions. Material and methods: There was 36 patients with ICD in aged from 39 to 83 years. Patients were divided into two groups: those who had a Storm (+) or no Storm (-) incident electrical storm. In the group Storm (+) significantly more often occurred loss of consciousness before ICD implantation and after discharge, than in the Storm (-). Results: Also frequently found problems with life energy and vigor, which may limit the opportunities gainful employment and doing housework. Other parameters of quality of life were not different between groups. The level of stress and week-long physical activity was similar in both groups.Conclusions: 1. The incidence of electrical storm in ICD patients significantly increases the level of anxiety and influences the occurrence of mild depressive symptoms. 2. Electrical storm does not affect the increase in the level of stress and the week-long physical activity. 3. Electrical Storms limits the opportunities gainful employment and doing housework. 4. Frequent loss of consciousness in patients prior to ICD may indicate an increase in the frequency of electrical storms occurring after implantation of the device.
Publisher

Year
Volume
28
Issue
4
Pages
35-41
Physical description
Dates
published
1 - 12 - 2014
online
9 - 5 - 2015
Contributors
 • II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, Warszawa
 • II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, Warszawa
author
 • II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, Warszawa
 • II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, Warszawa
 • II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, Warszawa, esmolis@gmail.com
 • Katedra Fizjoterapii, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa
References
 • 1. Walczak F, Kępski R. Jak żyć ze stymulatorem lub defibrylatorem serca. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2007.
 • 2. Jak żyć z ICD. Wydawnictwo Via Medica. Gdańsk 2004.
 • 3. Przybylski A, Szwed H. Pacjent z wszczepionym kardiowerterem defibrylatorem. [w] Choroby serca i naczyń - poradnik lekarza rodzinnego. Via Medica 2006. 197-203.
 • 4. Przybylski A, Sterliński M. Implantowane kardiowertery- -defibrylatory. Wydawnictwo AiM. Warszawa 2011.
 • 5. Podolec P, Rubiś P. Wysiłek fizyczny w niewydolności serca. Przegląd lekarski 2007/64/2:86-90.
 • 6. Kucio C, Kucio M, Kurek J, Polak A. Zasady przepisywania ćwiczeń fizycznych u pacjentow z przewlekłą niewydolnością serca. Rehabilitacja w Praktyce 3/2011:28-31.
 • 7. Dubiel M. Stompor M, Fedyk-Łukasik M, Grodzicki T. Niewydolność serca-standardy postępowania w świetle rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego na 2008 rok. Choroby Serca i Naczyń 2008 tom 5;4:190-197
 • 8. Hegel MT, Griegel LE, Black C, Goulden L, Ozahowski T. Anxiety and depression in patients receiving implanted cardioverter-defibrillators: a longitudinal investigation. Int J Psychiatry Med 1997;27:57-69.[PubMed][Crossref]
 • 9. Heller SS, Ormont AM, Lidagoster L, Sciacca RR, Steinberg JS. Psychosocial outcome after ICD implantation: a current perspective. PACE 1997;21:1207-15.
 • 10. Pycha C, Calabrese JR, Gulledge W, Maloney JD.Patient and spouse acceptance and adaptation to implantable cardioverter defibrillators. Cleve Clin J Med 1992;57:441-4.
 • 11. Schuster PH, Philips S, Dillons DL, Tomich PL. The psychosocial and physiological experiences of patients with an implantable cardioverter defibrillator. Rehabil Nurs 1998;23:30-6.[Crossref][PubMed]
 • 12. Vlay SC, Olson LC, Fricchione L, Friedman R. Anxiety and anger in patients with ventricular tachyarrhythmias. Responses after automatic internal cardioverter defibrillator implantation. PACE 1989;12:366-73.[Crossref]
 • 13. Maciąg A. Burza elektryczna u pacjenta z wszczepionym automatycznym kardiowerterem defibrylatorem. W Dobrym Rytmie wrzesień 2007.
 • 14. Haas BK. A multidysciplynary concept analisys of quality of life. West J Nurs Res 1999; 21: 728-742.
 • 15. Doherty P, Fitchet A, Bundy C, Bell W, Fitzpatrick A, Garratt C. Comprehensive cardiac rehabilitation for patients with implanted cardiac defibrillators. Physioterapy 2002; 88: 768.[Crossref]
 • 16. Kamphuis HC, De Leeuw JR, Derksen R, Hauer R, Winnubst JA. A 12- month quality of life assessment of cardiac arrest survivors treated with or without an implantable cardioverter defibrillator. Europace 2002; 4: 417- 425.[Crossref]
 • 17. Kamphuis HC, de Leeuw JR, Derksen R, Hauer RN, Winnubst JA. Implantable cardioverter defibrillator recipients: quality of life in recipients with and without ICD shock delivery. Europace 2003; 5: 381-389.[PubMed][Crossref]
 • 18. King KM, Humen DP, Smith HL, Phan CL, Teo KK. Psychosocial components of cardiac recovery and rehabilitation attendance. Heart 2001; 85: 290-294.[PubMed][Crossref]
 • 19. Schron EB, Exner DV, Yao Q. Jenkins LS, Steinberg JS, Cook JR, et al. Quality of life in Antyarrhytmics Versus Implantable Defibrillators Trial: Impact of Therapy and influence of Adverse Symptomsand Defibrillator Shocks. Circulation 2002; 105: 589-594.[Crossref]
 • 20. Szczeklik A, Tendera M. Kardiologia tom I. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Krakow 2009.
 • 21. Ronikier A. Fizjologia wysiłku w sporcie, fizjoterapii i rekreacji. Wydawnictwo Centralny Ośrodek Sportu. Warszawa 2008.
 • 22. Wójcicka M, Lewandowski M, Smolis-Bąk E, Szwed H. Problemy kliniczne i psychologiczne młodych osob z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem. Kardiol Pol 2008; 66: 1050-1058 Postępy Rehabilitacji (4), 35 - 41, 2014
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_1515_rehab-2015-0011
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.